Zaujímavé články

 • Odvod zrážkovej dane daňovému úradu

  V rámci početných novelizácií zákona o dani z príjmov sa v posledných rokoch rozšíril rozsah príjmov, pri ktorých sa daň vyberá zrážkou. Platiteľom dane, ktorí vyplácajú takéto príjmy, ale v niektorých prípadoch aj samotným daňovníkom, ktorí sú v pozícii platiteľa dane vznikajú povinnosti voči správcovi dane. K základným patrí odvod zrazenej dane a oznamovacia povinnosť a to v zákonných termínoch.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

  S účinnosťou od 1. 4. 2018 je základným právnym predpisom, ktorý upravuje poskytovanie investičnej pomoci ako aj práva a povinnosti prijímateľa tejto investičnej pomoci zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci. Tento zákon nahrádza zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov platný a účinný do 31. 3. 2018. Zákon o regionálnej investičnej pomoci sa vzťahuje na investičnú pomoc, pri ktorej boli konania začaté od 1. apríla 2018. V prípade konaní začatých a neukončených pred 1. aprílom sa postupuje v súlade s predpismi účinnými do 31. marca 2018.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Doplnkové dôchodkové sporenie po novom

  Doplnkové dôchodkové sporenie je zhromažďovanie príspevkov na dôchodkové sporenie od účastníkov a zamestnávateľov, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa zákona, vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia. Účastník je zamestnanec, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, iná fyzická osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat

  V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce, zákonov o štátnej a verejnej službe týkajúcou sa dobrovoľného peňažného plnenia vo forme tzv. 13. a 14. mzdy sa okrem iných zákonov novelizoval aj zákon o dani z príjmov a poistné zákony. Zaviedlo sa nové oslobodenie od dane uvedených plnení v stanovenej výške a za určených podmienok. Postupne sa bude uplatňovať aj zvýhodnenie v súvislosti s platením poistného.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Nelegálne zamestnávanie v roku 2018

  Inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nelegálne zamestnávanie majú na starosti útvary kontroly v rámci inšpekcie práce, ktoré sa mu venujú od októbra 2013. K vzniku týchto útvarov došlo v dôsledku zvyšujúceho počtu zamestnávateľov, ktorí zamestnávali fyzické osoby v rozpore so zákonom.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Životné minimum od 1. júla 2018

  Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Takto životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. Z. O životnom minime v znení neskorších predpisov. Príjmy na účely určenia súm životného minima zákon definuje jednak v pozitívnom zmysle a jednak v negatívnom zmysle.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Mzdové zvýhodnenie za prácu ...

  Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu. Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda). Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Vplyv ročného zúčtovania poistného na daň z príjmov

  Zdravotné poisťovne vykonajú v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 výpočet sumy poistného z ročného vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného. Po vykonanom ročnom zúčtovaní poistného a vysporiadaní rozdielov z tohto zúčtovania je aktuálne premietnutie nedoplatkov z tohto ročného zúčtovania do základu dane z príjmov a zdanenie preplatkov. V článku sa venujeme možným postupom pri daňovom vysporiadaní rozdielov z ročného zúčtovania u jednotlivých skupín platiteľov poistného.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Trestný zákon po novele od 1. 7. 2018

  Novela zákona platná od 1. 7. 2018 nanovo prepracovala skutkovú podstatu trestného činu terorizmu. Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona. Za obsahovo nadväzujúce skutkové podstaty na uvedenú východiskovú skutkovú podstatu sa považujú – skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme obsiahnutá v § 419b, skutková podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu obsiahnutá v § 419c a skutková podstata upravujúca trestný čin cestovania na účel terorizmu obsiahnutá v § 419d. Aký vplyv budú mať zmeny Trestného zákona od 1. 7. 2018 na orgány verejnej moci?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Spisový, archívny a registratúrny poriadok

  upravuje zásady a postupy odbornej správy záznamov jednotného výkonu spisovej služby v podmienkach podnikateľských subjektov. Túto oblasť upravuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktorý bol novelizovaný desaťkrát (zákonom č. 515/2003 Z. z., 7/2005 Z. z., 216/2007 Z. z., 335/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 41/2011 Z. z., 305/2013 Z. z., 266/2015 Z. z., 125/2016 Z. z. a 18/2018 Z. z.).

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay