Zaujímavé články

 • Benefity v daňových výdavkoch – vybrané prípady

  Základná charakteristika daňového výdavku je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) uvedená v § 2 písm. i). Na to, aby mohol byť určitý výdavok (náklad) uznaný ako daňový výdavok, musí ísť o výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmu a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka v súlade s účtovnými predpismi.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Inšpekcia práce a jej činnosť

  Inšpekcia práce zahŕňa celý rad činností, ako i systém orgánov štátnej správy, prostredníctvom ktorých sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a dodržiavanie predpisov upravujúcich pracovno-právne vzťahy. Primárnym cieľom inšpekcie práce zabezpečovanie rovnováhy medzi obchodnými a ekonomickými záujmami na jednej strane a pracovnej schopnosti a zdravím zamestnancov na strane druhej. Aké úlohy plní inšpekcia práce?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Vedenie účtovníctva

  Zákon o účtovníctve bol celkom 27-krát novelizovaný. Prieskum potvrdil predpoklad, že časté zmeny zákonov (31 %) a pribúdajúca administratíva a byrokracia (30 %) sú najväčšou záťažou, ktorú vnímajú malí podnikatelia na Slovensku v súvislosti s vedením účtovníctva v rámci svojho podnikania. Ako tretiu najvýznamnejšiu bariéru, ktorú im vedenie účtovníctva spôsobuje, označili finančnú záťaž (13 %).

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela Zákonníka práce

  Národná rada SR prijala dňa 14. 2. 2018 zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, novela nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Zmeny by malo na platoch pocítiť vyše 761-tisíc zamestnancov. Ich čistý ročný príjem by sa mal na budúci rok zvýšiť o 443 eur. Najviac si prilepšia tí, ktorí pracujú v noci. V akej výške boli príplatky za prácu v noci a za prácu vo sviatok schválené? Aký to bude mať dopad na za mestnávateľov? Ako sa premietne zvýšenie príplatkov na konečnú cenu výrobkov a služieb?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Reformácia daňového tajomstva – daňový poriadok

  Daňový poriadok upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vznikajú v súvis losti so správou daní. Ku koncu roka 2017 boli schválené dva zákony, ktorými sa mení a dopĺňa daňový poriadok, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2018 a niektoré ustanovenia nadobudnú až 1. 1. 2019. Od januára sa zmenilo ustanovenie upravujúce daňové tajomstvo po novele zákonom č. 267/2017 Z. z.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Majetok využívaný aj na súkromné účely

  Podnikatelia často využívajú majetok firmy aj na súkromné účely. Súčasná daňová legislatíva zvýhodňujúcim spôso bom upravuje uplatnenie výdavkov súvisiacich s takýmto majetkom do daňových výdavkov. Ak daňovník deklaruje po užívanie majetku aj na súkromné účely, má možnosť uplatniť do daňových výdavkov 80 % vynaložených výdavkov bez povinnosti preukazovať skutočný pomer, v akom je majetok využívaný na podnikateľské a súkromné účely.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Výkon práce v zahraničí – náhrady

  Pracovný pomer je základnou a najčastejšou formou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý vzniká na základe pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva ako dvojstranný právny úkon je uzavretá, len čo sa účastníci právneho vzťahu, t. j. zamestnávateľ a zamestnanec, dohodli na jej obsahu. Pracovná zmluva má byť v zmysle Zákonníka práce uzatvorená písomne, avšak nedodržanie písomnej formy nemá za následok jej neplatnosť. Aké právo vzniká zamestnancovi pri výkone práce v cudzine?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Nelegálna práca – novela zákona

  Novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“) prináša v roku 2018 viaceré novinky. Dochádza k zmierneniu posudzovania nelegálnej práce? Kedy je nelegálnym zamestnávaním aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Sociálne poistenie – zmeny

  Posledná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zaviedla minimálnu mieru valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021. Zmena sa dotkne aj platenia poistného na úrazové poistenie po roku 2017, právnej úpravy výberu poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dávky v nezamestna nosti.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Odpisovanie automobilu

  Automobil je hmotný majetok, ktorý má charakter dlhodobého použitia a jeho obstarávacia cena je spravidla vyššia ako je limit na zaradenie hmotného majetku do dlhodobého hmotného majetku. Automobil sa preto považuje z hľadis ka účtovného a daňového za dlhodobý hmotný majetok.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

máj 2018
T po ut st št pi so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Dušan
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay