Zaujímavé články

 • Skončenie podnikania FO

  Pojem podnikanie je definované v § 2 obchodného zákonníka. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmeny v zákone o vodách

  Zákon o vodách bol niekoľkokrát novelizovaný jednak z dôvodu transpozície práva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, ale aj na upresnenie niektorých ustanovení v zákone, ktoré sa ukázali ako problémové a bolo treba ich sprecizovať. K akým zmenám dochádza vo vodnom hospodárstve?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Náhrada škody

  Škodovú udalosť môžeme zažiť aj bežne v živote, či už ide o zničenie majetku pri dopravnej nehode alebo odcudzenie majetku inou osobou. Rovnako sa s ňou však môžeme stretnúť aj v pracovnom živote, kedy ju bližšie rámcuje Zákon ník práce. Aké sú povinnosti zamestnávateľa a aké zamestnanca pri vzniku škodovej udalosti?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Odpis rizikovej pohľadávky

  Odpis pohľadávky je jednostranným úkonom na strane veriteľa, ktorý odpíše pohľadávku pri trvalom upustení od jej vymáhania. Je to jeden zo spôsobov vyradenia pohľadávky z obchodného majetku daňovníka z iného dôvodu než je jej úhrada alebo postúpenie. Odpis pohľadávky sa vykonáva účtovne aj daňovo jednorazovo. Je ho možné realizovať postupne, ako napríklad tvorbu opravnej položky k pohľadávke? Aké podmienky musia byť splnené pri uplatnení odpisu rizikovej pohľadávky do daňových výdavkov?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daň z motorového vozidla – povinnosti daňovníka

  Podaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel nie vždy končia povinnosti daňovníka k tejto dani. To či sa daňovník bude s touto daňou „potýkať“ aj počas roka, závisí napr. od riadku 40 daňového priznania, v ktorom vpísaním sumy do kolónky „Predpokladaná daň“ vyššej ako 700 eur, sa otvárajú „dvere“ nastávajúcim povinnostiam počas zdaňovacieho obdobia v podobe povinnosti platiť preddavky na daň.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Sociálny fond

  Prostredníctvom zákona dochádza k zabezpečeniu rôznych plnení sociálneho charakteru určených pre zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný tvoriť fond v rozsahu a za podmienok určených zákonom.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Registračná povinnosť tuzemských osôb pre DPH

  Zákon o DPH upravuje registráciu tuzemských osôb pre DPH v § 4, v § 7 a v § 7a. Tuzemské zdaniteľné osoby (fyzické a právnické osoby) sa registrujú za platiteľa DPH v zmysle § 4 zákona o DPH. Registráciou podľa tohto ustanovenia nadobudnú postavenie platiteľa DPH, t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH. Môže sa podnikateľ registrovať za platiteľa DPH aj dobrovoľne?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zdanenie darovaného majetku daňou z príjmov

  Predmetom dane nie je aj príjem získaný darovaním nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) s výnimkou príjmu z neho plynúceho a s výnimkou darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti (§ 5) alebo činnosti, z ktorej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6) a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Cestovné náhrady

  Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je jednostranný právny úkon zamestnávateľa. Zamestnávateľ písomne určuje jej miesto a čas nástupu, miesto výkonu práce v priebehu pracovnej cesty, ako aj dobu jej trvania a jej skončenie. Môže určiť aj spôsob dopravy na pracovnú cestu, prípadne ďalšie podmienky.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Právny nárok v pracovnom práve

  V pracovnom práve môžu nastať prípady, keď dôjde k vzniku sporu subjektov, ktoré je potrebné riešiť súdnou cestou a ktoré majú význam pre celý priebeh pracovnoprávneho vzťahu. Pre úspešnosť vymáhania porušeného práva alebo právneho nároku v pracovnom práve je nevyhnutné, aby nastali jednotlivé predpoklady subjektívnej alebo objektívnej pracovnoprávnej zodpovednosti, pretože splnenie týchto predpokladov musí žalobca na súde riadne preukázať.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Bohuslav
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay