Vydané publikácie

Poradca 2018Vrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 13-14

  VI/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Trestný zákon s komentárom
  • úplné znenie po rozsiahlej novele s účinnosťou od 1. 7. 2018.
 • Poradca č. 12

  V/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s komentárom
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (novela zákona)
  • Nehnuteľnosti (daň od roku 2018)
  • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke (nový zákon)
 • Poradca č. 11

  IV/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Posudzovanie zhody výrobkov (nový zákon s komentárom)
  • Autorské právo
  • Archivácia
  • Zamestnanecká rada
  • Regionálna pomoc
 • Poradca č. 10

  III/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Obecné zriadenie
  • Znalci
  • Tlmočníci
  • Prekladatelia
 • Poradca č. 9

  II/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný sporový poriadok
  • Civilný mimosporový poriadok
  • Služby zamestnanosti po novele zákona
 • Poradca č. 8

  I/2018

  vypredanéPONÚKAME – DPH 2018 s komentárom, s príkladmi (publikácia nižšie)
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • DPH 2018 s komentárom, s príkladmi

  II/2018

  6,27 € bez DPH
  6,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovanie
  • Osobitná úprava DPH
  • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
  • Trojstranná dohoda
  • Postúpenie pohľadávky
  • Súhrnné výkazy
  • Inštitút daňového zástupcu
  • Súhrnná faktúra
 • Poradca č. 6-7

  I/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
  • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
  • Obchodný zákonník (novela zákona)
  • Zmeny v elektronickej komunikácii
  • Porada ako dôležitý manažérsky nástroj
 • Poradca č. 4

  X/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s komentárom
  • Zákon o e-Governmente po novele zákona
  • Daňovník a vozidlo v dani z motorových vozidiel
  • Je ročná sadzba dane z motorových vozidiel nemenná?
  • Poisťovacie podvody pri poistení majetku
  • Cestovné náhrady
  • Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Poradca č. 3

  IX/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
  • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Obchodný register – zmeny
  • Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon o odpadoch – novinky
  • Štátny fond rozvoja bývania – novela zákona
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2017

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom

Zákony 2018Vrátane poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Správa daní a poplatkov
  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Miestne dane
  • Spotrebné dane
  • Cestovné náhrady
 • Zákony I. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Účtovníctvo
  • Poplatky
 • Zákony II. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Živnostenský zákon
 • Zákony II. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný proces
  • Exekučný poriadok
  • Trestné právo
  • Správne právo
  • Notársky poriadok
 • Zákony III. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonník práce
  • Mzdové predpisy
  • Zákon o zamestnanosti
  • Zákon o ochrane osobných údajov
  • Pedagogickí zamestnanci
  • Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Autorské právo
  • Správne právo
 • Zákony III. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  • Sociálne zákony
 • Zákony IV

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  • Architekti a inžinieri
  • Stavebné výrobky
  • Bývanie
  • Pôda
 • Zákony V

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Rozpočtové pravidlá
  • Štátna a verejná služba
  • Školy
  • Obce
 • Zákony VI

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné prostredie
  • Ochrana ovzdušia
  • Vodné hospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Odpadové hospodárstvo
  • Súvisiace predpisy

Úplné znenia zákonov I/2018 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/2

  V/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Aktualizácia zákonov po ostatných novelách
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 87/2018, 108/2018, 110/2018)
 • Aktualizácia I/1

  III/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov

Úplné znenia zákonov II/2018 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/4

  VII/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o registri trestov
  • Zákon o Policajnom zbore
  • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  • Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
  • Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  VII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodný zákonník
  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • Občiansky zákonník
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  • Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Aktualizácia II/2

  VI/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore
 • Aktualizácia II/1

  III/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
  • Zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií
  • Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  • Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Úplné znenia zákonov III/2018 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/3

  VII/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
  • Opatrenie č. 196/2018 Z. z. úprave súm životného minima
 • Aktualizácia III/2

  V/2018

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o službách zamestnanosti, náhradnom výživnom, minimálnej mzde.
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 627/2004 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
  • Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Aktualizácia III/1

  III/2018

  vypredané
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úplné znenia zákonov IV/2018 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/2

  VII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon o stavebných výrobkoch
  • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon o správcoch bytových domov
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
 • Aktualizácia IV/1

  V/2018

  1,50 € bez DPH
  1,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2018 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/1

  III/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Úplné znenia zákonov VI/2018 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/2

  VII/2018

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
  • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
  • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Aktualizácia VI/1

  V/2018

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o vodách, odpadoch.
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Nariadenie vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

1000 riešení 2018Vrátane poštovného a balného

 • 1000 riešení č. 7-8

  VI/2018

  3,90 € bez DPH
  4,68 € s 20% DPH
  Objednať
  • Trestný zákon po novele v praxi
  • Agentúrne zamestnávanie
  • ZDP, DPH, Odpisovanie hmotného majetku
  • JÚ, PÚ, Nehnuteľnosti
  • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
  • Právo a podnikateľ, Pohľadávky
  • Školstvo, Verejná správa, Verejný sektor
 • 1000 riešení č. 6

  V/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pozemkové spoločenstvá (novela zákona)
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny)
  • ZDP, DPH,
  • JÚ, PÚ, Opravné položky,
  • ZP, Mzdy a odvody, Služby zamestnanosti
  • Právo a podnikateľ, živnosti
  • Školstvo, Verejná správa
 • 1000 riešení č. 5

  IV/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Súdne spory
  • Pobyt cudzincov a služby zamestnanosti
  • Dane v praxi
  • Účtovníctvo
  • Personalistika a mzdy
  • Právo
  • Verejná správa
 • 1000 riešení č. 4

  II/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové a nedaňové výdavky
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely v DV
  • Dane v praxi
  • Účtovníctvo
  • Personalistika a mzdy
  • Právo
  • Verejná správa
 • 1000 riešení č. 3

  I/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o DPH – ostatná novela od 1. 1. 2018
  • Odpady po novele
  • Zákon o dani z príjmov
  • DPH
  • Automobil v podnikaní
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Účtovná závierka
  • Odpisy
 • 1000 riešení č. 2

  I/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o dani z príjmov – novela od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov vo VS za rok 2017
  • Zákon o dani z príjmov
  • Automobil
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Odpisy hmotného majetku
  • Zákonník práce
  • Mzdy a odvody
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve
  • Zákonník práce
  • ZDP
  • DPH
  • Zákonník práce
  • Zmeny v sociálnom poistení
  • Účtovníctvo
  • Právo a podnikateľ

Dane a účtovníctvo 2018Vrátane poštovného a balného

 • DUO č. 7-8

  VI/2018

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Index daňovej spoľahlivosti
  • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
  • Preddavky na daň
  • Účtovanie organizačnej zložky
  • Vzťah medzinárodných zmlúv na zdanenie príjmov v SR
  • Druhotná platobná neschopnosť
 • DUO č. 6

  V/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
  • Stravovanie zamestnancov
  • Lehoty na rozhodnutie v daňovom konaní
  • Vybrané príjmy zdaňované zrážkou
  • Manká a škody
  • Služby zamestnanosti (novela)
 • DUO č. 5

  IV/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce
  • Nové oslobodené príjmy
  • Základné zásady správy daní
  • Zábezpeka na DPH
  • Vedenie účtovníctva
  • Elektronické doručovanie daňovému úradu
  • Daň z motorového vozidla
  • Ochrana osobných údajov
 • DUO č. 3-4

  II/2018

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o DPH
  • ERP – novela
  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018
  • Spotrebné dane – tabakové výrobky
  • Práca s pohľadávkami v JÚ
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely
  • Odpisovanie automobilu
  • Odvodová odpočítateľná položka po novom
 • DUO č. 2

  I/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela daňového poriadku
  • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
  • Daňová strata fyzickej osoby
  • Účtovanie sociálneho fondu
  • Lízing alebo bankový úver?
  • Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch
  • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2017
 • DUO č. 1

  XII/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
  • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
  • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018
  • Všetko dôležité o rezervách
  • Zamestnávateľ a použitie vozidla
  • Zmena zákona o ERP
  • Cestovné náhrady – zamestnanec a zamestnávateľ
  • Elektronická komunikácia – nový spôsob

Verejná správa 2018Vrátane poštovného a balného

 • Verejná správa č. 7-8

  VI/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Investičná pomoc
  • Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  • VYHLÁŠKA, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Verejná správa č. 6

  V/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Poskytovanie informácií o technickom predpise
  • Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
  • Zákon o technickej normalizácii
  • Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
 • Verejná správa č. 4-5

  IV/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
  • Zákon č. 575/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci
  • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • Verejná správa č. 3

  II/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Obecné zriadenie – novela zákona
  • BOZP vo verejnej sfére
  • Daň z nehnuteľností na rok 2018
 • Verejná správa č. 2

  I/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Zákon o odpadoch – novinky
 • Verejná správa č. 1

  XII/2017

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Štátny fond rozvoja bývania po novom
  • Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Verejná výskumná inštitúcia – nový druh právnickej osoby

Práca a mzdy 2018Vrátane poštovného a balného

 • PaM č. 7-8

  VI/2018

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Agentúra podporovaného zamestnávania
  • Inovácie v podnikateľskom kontexte
  • Pracovný pomer (povinnosti)
  • Cestovné náhrady
  • Sociálny podnik (osobitný druh podnikania)
  • Skončenie podnikania FO
 • PaM č. 6

  V/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov (nový zákon)
  • Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
  • Príplatky za prácu od 1. 5. 2018
  • Používanie ERP občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím od 1. 4. 2018
  • Náhradné výživne (novela zákona)
  • Podpora kúpeľníctva v ZDP
 • PaM č. 5

  IV/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce
  • Archivácia mzdovej a personálnej agendy
  • Materská a rodičovská dovolenka
  • Prekážky v práci
  • Platobná neschopnosť zamestnávateľa
  • Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie
  • Škoda pri pracovnom úraze
  • Novela zákona o zahraničnej službe
 • PaM č. 3-4

  II/2018

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňová licencia končí
  • Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie
  • Odvodová úľava
  • Zmeny v mzdovej učtárni
  • Paušálne výdavky SZČO
  • Nelegálna práca – novela zákona
  • Práca vo výške
  • Občianske združenia
 • PaM č. 2

  I/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
  • Absencia pracovníkov možnosti postihu
  • Mzdová agenda – najčastejšie problémy
  • Kontrola zamestnanca prostredníctvom elektronickej pošty
  • Akceptačný list
  • Dokumentácia BOZP na pracovisku
  • Správa miestnej dane – postup obce
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – nové trendy
 • PaM č. 1

  XII/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
  • Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018
  • Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti
  • Elektronická komunikácia FO so správcom dane
  • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
  • Zmeny v rozpočtovej politike pre rok 2018
  • Pracovné vzťahy v podniku

Odborné publikácie - Monotematiky 2018Vrátane poštovného a balného

2017

Poradca 2017Vrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 13

  VI/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
  • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017
 • Poradca č. 12

  V/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
  • Územné plánovanie a stavebný poriadok
  • Úprava základu dane podnikateľa
  • Zmeny v exekučnom poriadku
  • Zákon o pobyte cudzincov – služby zamestnanosti
  • Firemné vzdelávanie
 • Poradca č. 11

  IV/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
  • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
  • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
  • Daňový bonus na dieťa
  • Povinnosti v autodoprave
  • Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu
  • Služby zamestnanosti po novelách
  • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – 2.
 • Poradca č. 10

  III/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o štátnej službe
  • Sociálne služby po novom
 • Poradca č. 9

  II/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  • Poisťovníctvo po novelách zákonov
  • Finančné zábezpeky, kaucie a depozity v režime DPH
  • Zmeny v zdaňovaní príjmov – novela ZDP
  • Paušálne výdavky v roku 2017
  • Podiel na zisku a daň z príjmov
  • Novela zákona o zdravotnom poistení
 • Poradca č. 8

  I/2017

  vypredané
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • Poradca č. 6-7

  XII/2016

  vypredané
  • Zbierka v kocke
  • Zákon o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2016

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
  • Nové odpadové hospodárstvo
  • Možnosti odpočítavania straty u FO
  • Otázky z praxe možnosti odpočítavania straty u FO
  • Daňová optimalizácia základu dane
  • Zákon o spotrebiteľských úveroch
  • Porada má mať zmysel a jasný cieľ
  • Výhody a riziká tímovej práce
 • Poradca č. 4

  X/2016

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Protispoločenská činnosť – otázky
  • Medzinárodné zdanenie
  • Zmeny Obchodného zákonníka
  • Súdne poplatky a súdne pohľadávky po novele zákona
  • Elektronická komunikácia vo VS
 • Poradca č. 3

  IX/2016

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
  • Zásoby z účtovného a daňového hľadiska
  • Smernica pre zásoby
  • BOZP platí pre každého
  • Financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a vzdelávanie – novela zákona
  • Komplikované vzťahy v práci manažéra
  • Rotácia práce zvyšuje flexibilitu podniku
  • Ostrý zrak a čistý pohľad
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2016

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník s komentárom

Zákony 2017Vrátane poštovného a balného

 • Zborník I B

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
 • Zborník I A

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zborník II B

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zborník II A

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
 • Zborník III

  I/2017

  5,83 € bez DPH
  7,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 417/2013 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zborník IV

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zborník V

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zborník VI

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • ZÁKON č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenia zákonov I/2017 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/4

  XI/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • Aktualizácia I/3

  XI/2017

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
  • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Aktualizácia I/2

  X/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Aktualizácia I/1

  IX/2017

  1,67 € bez DPH
  2,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonč. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Úplné znenia zákonov II/2017 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/8

  XI/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia II/7

  XI/2017

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
  • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
  • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Aktualizácia II/6

  XI/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 • Aktualizácia II/5

  X/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Aktualizácia II/4

  VI/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  V/2017

  1,50 € bez DPH
  1,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.
 • Aktualizácia II/2

  IV/2017

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
  • Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
 • Aktualizácia II/1

  I/2017

  1,45 € bez DPH
  1,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadkok)

Úplné znenia zákonov III/2017 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/4

  XI/2017

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
 • Aktualizácia III/3

  X/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • OPATRENIE č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima
  • OPATRENIE č. 206/2017 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • Aktualizácia III/2

  V/2017

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Aktualizácia III/1

  IV/2017

  1,80 € bez DPH
  2,16 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úplné znenia zákonov IV/2017 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/2

  X/2017

  1,20 € bez DPH
  1,44 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
 • Aktualizácia IV/1

  VI/2017

  1,20 € bez DPH
  1,44 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2017 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/4

  X/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Vyhláška č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • Aktualizácia V/3

  IX/2017

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
 • Aktualizácia V/2

  V/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
  • Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služb
  • Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
  • Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
  • Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
  • Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
 • Aktualizácia V/1

  IV/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon č. 302/2017 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

Úplné znenia zákonov VI/2017 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/3

  X/2017

  1,45 € bez DPH
  1,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia VI/2

  VI/2017

  1,33 € bez DPH
  1,60 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Aktualizácia VI/1

  V/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

1000 riešení 2017Vrátane poštovného a balného

 • 1000 riešení č. 12

  XI/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňová optimalizácia
  • Ochrana osobných údajov
  • nové nariadenie
  • Zákon o dani z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Automobil
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Mzdy a odvody
  • Cestovné náhrady
 • 1000 riešení č. 11

  X/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • BOZP
  • Živnostenský zákon
  • ZDP
  • DPH
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Účtovníctvo
  • Právo a podnikateľ
  • Automobil v podnikaní
 • 1000 riešení č. 10

  IX/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • ERP – virtuálna registračná pokladnice
  • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
  • Zákon o dani z príjmov
  • DPH
  • Daňový poriadok
  • Automobil
  • Podvojné účtovníctvo
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Odpisy
 • 1000 riešení č. 9

  VIII/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Paušálne výdavky
  • Zmeny v zákone o sociálnom poistení
  • ZDP
  • DPH
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Účtovníctvo
  • Právo a podnikateľ
 • 1000 riešení č. 7-8

  VI/2017

  3,90 € bez DPH
  4,68 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňový poriadok – dokazovanie vo vyrubovacom konaní
  • Dovolenka a jej čerpanie
  • Zákon o odpadoch po novele
  • Zákon o dani z príjmov
  • DPH
  • Automobil
  • Účtovníctvo
  • Zákonník práce
 • 1000 riešení č. 6

  V/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Služby zamestnanosti
  • Transferové oceňovanie
  • Dane v praxi
  • Odpisy majetku
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Účtovníctvo
  • Cestovné náhrady
  • Register partnerov verejného sektora
 • 1000 riešení č. 5

  IV/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pozemkové spoločenstvá
  • Obce
  • Osobné motorové vozidlá
  • Právo a podnikateľ
  • Mzdy a odvody
  • Nový zákon o štátnej službe
  • Sociálny fond – tvorba a čerpanie
  • Zmeny v exekučnom poriadku
 • 1000 riešení č. 3-4

  II/2017

  3,90 € bez DPH
  4,68 € s 20% DPH
  Objednať
  • Podiely na zisku
  • Pozemkové spoločenstvá
  • Daňový poriadok
  • Dane v praxi
  • Zákon o zdravotnom poistení
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Právo a podnikateľ
  • Účtovníctvo
 • 1000 riešení č. 2

  I/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela ZDP od 1. 1. 2017
  • Preddavky fyzických osôb na rok 2017
  • Zákon o dani z príjmov
  • Odpisy
  • Zákonník práce
  • Mzdy a odvody
  • Zjednotenie predajného miesta a prenosnej pokladnice
  • Platenie dane v splátkach
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2016

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Tuzemské zdanenie od 1. 1. 2017
  • Uzatvorenie mzdových listov za rok 2016
  • Dane v praxi
  • Pracovnoprávne vzťahy
  • Účtovníctvo
  • Právo a podnikateľ
  • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2016

Dane a účtovníctvo 2017Vrátane poštovného a balného

 • DUO č. 12

  XI/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ako optimalizovať dane bez chýb
  • Využívanie majetku platiteľa na nepodnikanie
  • Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám
  • Strata účtovného dokladu
  • Obsahové náležitosti odvolania v daňovom konaní
  • Výdavky na spotrebované PHL
  • Dočasná pracovná neschopnosť
  • Dobrý manažer – dobrý herec
 • DUO č. 11

  X/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vstupná cena majetku
  • Príjmy z predaja nehnuteľnosti – zdanenej a zaradenej v obchodnom majetku
  • Poplatok za rozvoj a jeho zavedenie
  • Vedenie účtovníctva – povinnosť a možnosť
  • Využívanie osobného automobilu na podnikanie oboma manželmi
  • Platobný výmer správcu dane a jeho doručovanie
  • BOZP v daňových výdavkoch zamestnávateľa
  • Ako talent získať a ako ho riadiť?
 • DUO č. 10

  IX/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ročné zúčtovanie poistného – vplyv na daň z príjmov
  • Určovanie daňovej rezidencie – pravidlá pre FO
  • Dokazovanie v daňovom konaní
  • Evidencia pri paušálnych výdavkoch
  • Automobil v podnikaní FO
  • Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
  • Zmena životného minima
  • Techniky asertívneho správania
 • DUO č. 9

  VIII/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňový poriadok – novela
  • Paušálne výdavky – zmeny v uplatňovaní
  • DPH a nezdaniteľné osoby – predaj nehnuteľnosti občanom
  • Uzávierkové účtovné operácie v JÚ
  • Úmrtie daňovníka
  • Náklady na vzdelávanie zamestnancov
  • Myšlienkové mapy ako nástroj pre rozvoj myslenia
 • DUO č. 7-8

  VI/2017

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Paušálne výdavky v roku 2017
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
  • Účtovné písomnosti – označovanie a opravovanie
  • Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
  • Ukončenie registrácie pri úmrtí platiteľa DPH
  • Starobné dôchodkové sporenie novela zákona
  • Neformálna stránka autority
 • DUO č. 6

  V/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
  • Zápočet daňovej licencie
  • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
  • Cestovné náhrady zamestnancov v účtovných súvislostiach
  • Preddavky na daň z motorových vozidiel
  • Vedenie exekúcie – nové podmienky
  • Stravovanie zamestnancov a SZČO
  • Koučovaním k svojmu cieľu
 • DUO č. 5

  IV/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vysporiadanie výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke
  • Daňové dôsledky úprav na prenajatej nehnuteľnosti
  • Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
  • Čo musíte evidovať v daňovej evidencie v roku 2017
  • Poskytnutie auta zamestnancom – daňové posúdenie
  • Kontrolované transakcie
  • Nové podmienky vedenia exekúcií
  • Ako sa dopracovať k pružnej pracovnej dobe?
 • DUO č. 3-4

  II/2017

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela daňového poriadku
  • Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP
  • Zákon o DPH po novele
  • Postupy účtovania v PÚ pre podnikateľov - sumár zmien
  • Odpisovanie automobilu prenajatého formou finančného lízingu
  • Zjednotenie predajného miesta a prenosnej pokladnice a zmena počtu pokladničných dokladov vydaných VRP
  • Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve
  • Infrasauna je aktívny relax
 • DUO č. 2

  I/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Preddavky fyzických osôb na rok 2017
  • Odpisovanie majetku
  • Kontrolný výkaz k DPH v roku 2017
  • Uzávierkové účtovné operácie v sústave JÚ
  • Optimalizácia dane spôsobom využívania automobilu
  • Priebeh daňovej kontroly u podnikateľa
  • Zmeny vo výpočte náhrady príjmu
  • Ako sa brániť manipulácii?
 • DUO č. 1

  XI/2016

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Inventarizácia majetku a záväzkov
  • Daňová strata FO
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2016
  • Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo
  • Príjmy plynúce v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
  • Povinnosti pri ročnej uzávierke v mzdovej učtárni za rok 2016
  • Zvládanie kritiky

Práca a mzdy 2017Vrátane poštovného a balného

 • PaM č. 12

  XI/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
  • Študenti a dávky v nezamestnanosti
  • Chyby pri registrácii dohodárov
  • Osobné údaje, aktuálne nariadenie Európskeho parlamentu
  • Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
  • Spoločná hmotná zodpovednosť
  • Manká a škody daňovo neuznané
  • Škoda na automobile z pohľadu ZDP
 • PaM č. 11

  X/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vybrané problémy podávania prehľadu
  • Uplatnenie nadčasovej práce
  • Povinnosti prijímateľov podielu zaplatenej dane
  • Dedenie peňažných práv zamestnanca
  • Ochrana osobných údajov a nariadenie
  • Osobný spis zamestnanca
  • Pracovný úraz z pohľadu zamestnávateľa
  • Dobrovoľné dražby
  • 15 tipov, ako motivovať zamestnancov inak, ako peniazmi
 • PaM č. 10

  IX/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
  • Určenie sumy starobného dôchodku
  • Zúčtovaná, ale nevyplatená mzda zamestnancovi
  • Opravy poistného na základe chybového protokolu
  • Dohoda o sporných nárokoch
  • Sociálna bezpečnosť a právo na prácu
  • Kampane za zdravé pracoviská
  • Zlozvyky kolegov a ako ich zvládnuť
 • PaM č. 9

  VIII/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne poistenie – zmeny
  • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky
  • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017
  • Následky neplatenia poistného do Sociálnej poisťovne
  • Pracovný poriadok zamestnancov obce
  • Interná smernica o vybavovaní sťažností
  • Etický kódex zamestnancov firmy
 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Dividendy v roku 2017
  • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
  • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
  • Zamestnávateľ a zamestnanec v konaní pred súdom a Civilný sporový poriadok
  • Kolektívna zmluva
  • Náležitosti platobného výmeru vydaného obcou
  • Vlastníctvo automobilu
  • Poruchy príjmu potravy
 • PaM č. 6

  V/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
  • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek
  • Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách
  • Správne delikty v daňovom konaní
  • Novela zákona o štátnej službe
  • Boj o zamestnanca
 • PaM č. 5

  IV/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Vyslanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta
  • Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení v roku 2017
  • Zmluva o dielo
  • Platenie dane z nehnuteľnosti
  • Stravovanie konateľa s.r.o.
  • Artróza a osteoporóza – ako im predchádzať
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Základné povinnosti zamestnanca
  • Novela zákona o zdravotnom poistení
  • Porušenie pracovnej disciplíny
  • Daňové priznanie k dani z príjmov nepodnikajúcich právnických osôb
  • Priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
  • Šťastie v práci
 • PaM č. 2

  I/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové priznanie študentov a dôchodcov
  • Prelom kalendárnych rokov v personálnej agende
  • Zákon o dani z príjmov zásadné zmeny pre rok 2017
  • Kedy môžete prísť o prídavok na dieťa
  • Úrazové dávky
  • Manažérske schopnosti a trendy v rozvoji spôsobov vedenia
  • Súdne poplatky
  • Metódy hodnotenia pracovníkov
 • PaM č. 1

  XII/2016

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Minimálna mzda od 1. januára 2017 a jej dopad
  • Novela zákona o sociálnom poistení
  • Ako sa zvýšia starobné dôchodky v roku 2017?
  • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2016
  • Práca s bremenami
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň v podnikovej sfére a VS
  • Všeobecne záväzné nariadenie daň z nehnuteľnosti
  • Talent a jeho riadenie v podniku

Odborné publikácie - Monotematiky 2017Vrátane poštovného a balného

júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Bohuslav
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay