Vydané publikácie

Poradca 2019 - Zákony po novele s komentáromVrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 2 / 2019

  IX/2018

  4,00 € bez DPH
  4,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom (úplné znenie po novele, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2018)
  • Katastrálny zákon (novela zákona)
  • Technické zhodnotenie majetku
  • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
  • Odborné vzdelávanie (zmeny od 1. 9. 2018)
  • Protispoločenská činnosť (ochrana)
 • Poradca č. 1 / 2019

  VIII/2018

  4,00 € bez DPH
  4,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom
  • úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020
  • Daň z poistenia (nový zákon)
  • Špeciálne daňové konania

2018

Poradca 2018 - Zákony po novele s komentáromVrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 13-14

  VI/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
 • Poradca č. 12

  V/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s komentárom
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (novela zákona)
  • Nehnuteľnosti (daň od roku 2018)
  • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke (nový zákon)
 • Poradca č. 11

  IV/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Posudzovanie zhody výrobkov (nový zákon s komentárom)
  • Autorské právo
  • Archivácia
  • Zamestnanecká rada
  • Regionálna pomoc
 • Poradca č. 10

  III/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
 • Poradca č. 9

  II/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný sporový poriadok
  • Civilný mimosporový poriadok
  • Služby zamestnanosti po novele zákona
 • DPH 2018 s komentárom, s príkladmi

  II/2018

  6,27 € bez DPH
  6,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovanie
  • Osobitná úprava DPH
  • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
  • Trojstranná dohoda
  • Postúpenie pohľadávky
  • Súhrnné výkazy
  • Inštitút daňového zástupcu
  • Súhrnná faktúra
 • Poradca č. 6-7

  I/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
  • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
  • Obchodný zákonník (novela zákona)
  • Zmeny v elektronickej komunikácii
  • Porada ako dôležitý manažérsky nástroj
 • Poradca č. 4

  X/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s komentárom
  • Zákon o e-Governmente po novele zákona
  • Daňovník a vozidlo v dani z motorových vozidiel
  • Je ročná sadzba dane z motorových vozidiel nemenná?
  • Poisťovacie podvody pri poistení majetku
  • Cestovné náhrady
  • Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Poradca č. 3

  IX/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
  • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Obchodný register – zmeny
  • Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon o odpadoch – novinky
  • Štátny fond rozvoja bývania – novela zákona
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2017

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom

Zákony 2018Vrátane poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Správa daní a poplatkov
  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Miestne dane
  • Spotrebné dane
  • Cestovné náhrady
 • Zákony I. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Účtovníctvo
  • Poplatky
 • Zákony II. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Živnostenský zákon
 • Zákony II. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný proces
  • Exekučný poriadok
  • Trestné právo
  • Správne právo
  • Notársky poriadok
 • Zákony III. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonník práce
  • Mzdové predpisy
  • Zákon o zamestnanosti
  • Zákon o ochrane osobných údajov
  • Pedagogickí zamestnanci
  • Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Autorské právo
  • Správne právo
 • Zákony III. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  • Sociálne zákony
 • Zákony IV

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  • Architekti a inžinieri
  • Stavebné výrobky
  • Bývanie
  • Pôda
 • Zákony V

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Rozpočtové pravidlá
  • Štátna a verejná služba
  • Školy
  • Obce
 • Zákony VI

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné prostredie
  • Ochrana ovzdušia
  • Vodné hospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Odpadové hospodárstvo
  • Súvisiace predpisy

Úplné znenia zákonov I/2018 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/3

  VII/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (po novele zákonom č. 213/2018)
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 209/2018, č. 213/2018)
  • Opatrenie č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného (po novele opatrením č. 148/2018)
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (po novele zákonom č. 213/2018)
  • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 156/2018, č. 212/2018, č. 215/2018)
 • Aktualizácia I/2

  V/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Aktualizácia zákonov po ostatných novelách
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 87/2018, 108/2018, 110/2018)
 • Aktualizácia I/1

  III/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov

Úplné znenia zákonov II/2018 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/5

  VIII/2018

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Občiansky zákonník
  • Novela č. 213/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • Novela č. 216/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
 • Aktualizácia II/4

  VII/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o registri trestov
  • Zákon o Policajnom zbore
  • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  • Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
  • Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  VII/2018

  3,50 € bez DPH
  4,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodný zákonník
  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • Občiansky zákonník
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  • Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Aktualizácia II/2

  VI/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore
 • Aktualizácia II/1

  III/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
  • Zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií
  • Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  • Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Úplné znenia zákonov III/2018 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/4

  IX/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. o Autorský zákon
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
  • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
  • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
 • Aktualizácia III/3

  VII/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
  • Opatrenie č. 196/2018 Z. z. úprave súm životného minima
 • Aktualizácia III/2

  V/2018

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o službách zamestnanosti, náhradnom výživnom, minimálnej mzde.
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 627/2004 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
  • Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Aktualizácia III/1

  III/2018

  vypredané
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • obsah tejto publikácie je však súčasťou titulu Zákonník práce po novele

Úplné znenia zákonov IV/2018 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/3

  VIII/2018

  1,17 € bez DPH
  1,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
  • Novela zákona č. 212/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
 • Aktualizácia IV/2

  VII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon o stavebných výrobkoch
  • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon o správcoch bytových domov
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
 • Aktualizácia IV/1

  V/2018

  1,50 € bez DPH
  1,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2018 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/2

  VIII/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o štátnej službe: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018); Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
  • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 210/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o majetku obcí: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018)
  • Zákon o obecnom zriadení: Novela č. 177/2018 (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Aktualizácia V/1

  III/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Úplné znenia zákonov VI/2018 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/3

  IX/2018

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Aktualizácia VI/2

  VII/2018

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
  • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
  • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Aktualizácia VI/1

  V/2018

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o vodách, odpadoch.
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Nariadenie vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom

1000 riešení 2018Vrátane poštovného a balného

 • 1000 riešení č. 9

  VIII/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Príklady z praxe k uvedeným témam
  • Prehľad zmien v novelách
  • Nelegálne zamestnávanie v roku 2018
  • Školstvo (zmeny od septembra 2018)
  • ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Hmotný majetok
  • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady
  • Právo a podnikateľ
  • Pozemky, investičná pomoc
 • 1000 riešení č. 7-8

  VI/2018

  3,90 € bez DPH
  4,68 € s 20% DPH
  Objednať
  • Trestný zákon po novele v praxi (Trestný zákon s komentárom)
  • Agentúrne zamestnávanie
  • ZDP, DPH, Odpisovanie hmotného majetku
  • JÚ, PÚ, Nehnuteľnosti
  • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
  • Právo a podnikateľ, Pohľadávky
  • Školstvo, Verejná správa, Verejný sektor
 • 1000 riešení č. 6

  V/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pozemkové spoločenstvá (novela zákona)
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny)
  • ZDP, DPH,
  • JÚ, PÚ, Opravné položky,
  • ZP, Mzdy a odvody, Služby zamestnanosti
  • Právo a podnikateľ, živnosti
  • Školstvo, Verejná správa
 • 1000 riešení č. 5

  IV/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Súdne spory
  • Pobyt cudzincov a služby zamestnanosti
  • Dane v praxi
  • Účtovníctvo
  • Personalistika a mzdy
  • Právo
  • Verejná správa
 • 1000 riešení č. 4

  II/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové a nedaňové výdavky
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely v DV
  • Dane v praxi
  • Účtovníctvo
  • Personalistika a mzdy
  • Právo
  • Verejná správa
 • 1000 riešení č. 3

  I/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o DPH – ostatná novela od 1. 1. 2018
  • Odpady po novele
  • Zákon o dani z príjmov
  • DPH
  • Automobil v podnikaní
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Účtovná závierka
  • Odpisy
 • 1000 riešení č. 2

  I/2018

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o dani z príjmov – novela od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov vo VS za rok 2017
  • Zákon o dani z príjmov
  • Automobil
  • Jednoduché a podvojné účtovníctvo
  • Odpisy hmotného majetku
  • Zákonník práce
  • Mzdy a odvody
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2017

  1,95 € bez DPH
  2,34 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve
  • Zákonník práce
  • ZDP
  • DPH
  • Zákonník práce
  • Zmeny v sociálnom poistení
  • Účtovníctvo
  • Právo a podnikateľ

Dane a účtovníctvo 2018Vrátane poštovného a balného

 • DUO č. 10

  IX/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
  • Sociálne podniky (poskytnutie podpory)
  • Podania pri správe daní a ich spoplatnenie
  • Odpustenie daňového nedoplatku
  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Odvod zrážkovej dane
 • DUO č. 9

  VIII/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vnútropodnikové účtovníctvo v s.r.o.
  • Garančné poistenie
  • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend
  • Fakturačné pravidlá na účely DPH
  • Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku
  • Odložená daň z príjmov v s.r.o
  • Zostatková cena hmotného majetku
 • DUO č. 7-8

  VI/2018

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Index daňovej spoľahlivosti
  • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
  • Preddavky na daň
  • Účtovanie organizačnej zložky
  • Vzťah medzinárodných zmlúv na zdanenie príjmov v SR
  • Druhotná platobná neschopnosť
 • DUO č. 6

  V/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
  • Stravovanie zamestnancov
  • Lehoty na rozhodnutie v daňovom konaní
  • Vybrané príjmy zdaňované zrážkou
  • Manká a škody
  • Služby zamestnanosti (novela)
 • DUO č. 5

  IV/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce
  • Nové oslobodené príjmy
  • Základné zásady správy daní
  • Zábezpeka na DPH
  • Vedenie účtovníctva
  • Elektronické doručovanie daňovému úradu
  • Daň z motorového vozidla
  • Ochrana osobných údajov
 • DUO č. 3-4

  II/2018

  8,29 € bez DPH
  9,95 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o DPH
  • ERP – novela
  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018
  • Spotrebné dane – tabakové výrobky
  • Práca s pohľadávkami v JÚ
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely
  • Odpisovanie automobilu
  • Odvodová odpočítateľná položka po novom
 • DUO č. 2

  I/2018

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela daňového poriadku
  • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
  • Daňová strata fyzickej osoby
  • Účtovanie sociálneho fondu
  • Lízing alebo bankový úver?
  • Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch
  • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2017
 • DUO č. 1

  XII/2017

  5,44 € bez DPH
  6,53 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
  • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
  • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018
  • Všetko dôležité o rezervách
  • Zamestnávateľ a použitie vozidla
  • Zmena zákona o ERP
  • Cestovné náhrady – zamestnanec a zamestnávateľ
  • Elektronická komunikácia – nový spôsob

Verejná správa 2018Vrátane poštovného a balného

 • Verejná správa č. 10

  IX/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zmeny katastrálneho zákona
  • Daň z poistenia
  • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z.,
 • Verejná správa č. 9

  VIII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vyhláška ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode
  • Doplnkové dôchodkové sporenie po novom
 • Verejná správa č. 7-8

  VI/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Investičná pomoc
  • Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  • VYHLÁŠKA, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Verejná správa č. 6

  V/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Poskytovanie informácií o technickom predpise
  • Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
  • Zákon o technickej normalizácii
  • Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
 • Verejná správa č. 4-5

  IV/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
  • Zákon č. 575/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci
  • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • Verejná správa č. 3

  II/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Obecné zriadenie – novela zákona
  • BOZP vo verejnej sfére
  • Daň z nehnuteľností na rok 2018
 • Verejná správa č. 2

  I/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Zákon o odpadoch – novinky
 • Verejná správa č. 1

  XII/2017

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Štátny fond rozvoja bývania po novom
  • Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Verejná výskumná inštitúcia – nový druh právnickej osoby

Práca a mzdy 2018Vrátane poštovného a balného

 • PaM č. 10

  IX/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zvýšenie životného minima v ZDP
  • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Dohoda o vzdelávaní zamestnanca
  • Postavenie členov volebnej komisie v sociálnom a zdravotnom poistení
  • Podnikateľské zručnosti vo vzdelávaní
 • PaM č. 9

  VIII/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné minimum od 1. júla 2018
  • Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat
  • Predčasný starobný dôchodok
  • Špecifické pracovné podmienky
  • Stravovanie zamestnancov
  • Vplyv ročného zúčtovania poistného na daň z príjmov
 • PaM č. 7-8

  VI/2018

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Agentúra podporovaného zamestnávania
  • Inovácie v podnikateľskom kontexte
  • Pracovný pomer (povinnosti)
  • Cestovné náhrady
  • Sociálny podnik (osobitný druh podnikania)
  • Skončenie podnikania FO
 • PaM č. 6

  V/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov (nový zákon)
  • Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
  • Príplatky za prácu od 1. 5. 2018
  • Používanie ERP občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím od 1. 4. 2018
  • Náhradné výživne (novela zákona)
  • Podpora kúpeľníctva v ZDP
 • PaM č. 5

  IV/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce
  • Archivácia mzdovej a personálnej agendy
  • Materská a rodičovská dovolenka
  • Prekážky v práci
  • Platobná neschopnosť zamestnávateľa
  • Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie
  • Škoda pri pracovnom úraze
  • Novela zákona o zahraničnej službe
 • PaM č. 3-4

  II/2018

  9,60 € bez DPH
  11,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňová licencia končí
  • Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie
  • Odvodová úľava
  • Zmeny v mzdovej učtárni
  • Paušálne výdavky SZČO
  • Nelegálna práca – novela zákona
  • Práca vo výške
  • Občianske združenia
 • PaM č. 2

  I/2018

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
  • Absencia pracovníkov možnosti postihu
  • Mzdová agenda – najčastejšie problémy
  • Kontrola zamestnanca prostredníctvom elektronickej pošty
  • Akceptačný list
  • Dokumentácia BOZP na pracovisku
  • Správa miestnej dane – postup obce
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – nové trendy
 • PaM č. 1

  XII/2017

  4,80 € bez DPH
  5,76 € s 20% DPH
  Objednať
  • Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
  • Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018
  • Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti
  • Elektronická komunikácia FO so správcom dane
  • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
  • Zmeny v rozpočtovej politike pre rok 2018
  • Pracovné vzťahy v podniku

Odborné publikácie - Monotematiky 2018Vrátane poštovného a balného

 • Daňová optimalizácia

  IX/2018

  7,73 € bez DPH
  8,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Publikácia obsahuje nasledovné témy:
  • Optimalizácia daňového základu,
  • Možnosti daňovej optimalizácie FO,
  • Daňové výdavky,
  • Účtovná osnova,
  • Komponentné odpisovanie,
  • Sponzorské výdavky,
  • Opravné položky,
  • Kurzové rozdiely,
  • Rezervy ako nástroj daňovej optimalizácie.
 • Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2018

  IX/2018

  21,73 € bez DPH
  23,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zmluvy, žaloby a podania podľa:
  • Zákonníka práce, Zákona o rodine
  • Obchodného o občianskeho zákonníka
  • Civilného sporového poriadku
  • Exekučného a správneho poriadku
  • + CD s editovateľnými vzormi zmlúv, žalôb a podaní
 • Strelné zbrane a súkromná bezpečnosť

  VIII/2018

  5,91 € bez DPH
  6,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zákon o strelných zbraniach a strelive a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
  • Zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
  • Zákon o BOZP (úplné znenie)
 • Trestný zákon, Trestný poriadok a zákon o trestnej zodpovednosti PO

  VIII/2018

  6,82 € bez DPH
  7,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Trestný zákon (úplné znenie)
  • Trestný poriadok (úplné znenie)
  • Zákon o trestnej zodpovednosti PO (úplné znenie)
 • Školský zákon

  VIII/2018

  6,27 € bez DPH
  6,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  • Vyhláška o školskej inšpekcii
  • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Zákon o ochrane nefajčiarov
  • Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
 • Zákonník práce po novele

  VII/2018

  5,64 € bez DPH
  6,20 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zmeny po ostatnej novele, zákon o nelegálnej práci, aktuálne informácie k novele zákona:
  • zmeny životného minima od 1. 7. 2018
  • cestovné náhrady od 1. 6. 2018
  • 13. a 14. plat a zmeny v ZDP
  • odvodová úľava pracujúcich dôchodcov
  • daňový bonus u študentov
  • sankcie súvisiace s prácou personalistov
  • prehľad odvodov pre základné kategórie poistencov
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. 6. 2018
 • Pozemkové spoločenstvá bez chýb, pokút a penále

  V/2018

  6,82 € bez DPH
  7,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním
  • Vysvetlenie zmien platných po novele s účinnosťou od 1.7.2018
 • Verejný sektor bez chýb, pokút a penále

  IV/2018

  6,82 € bez DPH
  7,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu
  • Zákon o štátnej službe
  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • Rozpočtové pravidlá pre verejnú správu
  • Verejné obstarávanie
 • Účtovanie - zákony a predpisy

  V/2018

  8,64 € bez DPH
  9,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
  • Postupy účtovania v PÚ s komentárom
  • Postupy účtovania v JÚ úplné znenie
  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
  • Slovník odborných pojmov
  • Riešenia z praxe
 • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke - nový zákon od 1. 5. 2018

  IV/2018

  4,16 € bez DPH
  4,99 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)
 • Zákon o cestnej premávke - novela zákona od 1. 5. 2018

  IV/2018

  4,73 € bez DPH
  5,20 € s 10% DPH
  Objednať
  • Zákon o cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)
  • Vyhláška k zákonu o cestnej premávke (platné k 1. 2. 2018)
  • Príloha farebných značiek
 • Daňové a mzdové zákony 2018

  III/2018

  9,36 € bez DPH
  10,30 € s 10% DPH
  Objednať
  • Daň z príjmu
  • DPH
  • Účtovníctvo
  • Postupy účtovania
  • Zákonník práce
  • Mzdy
  • Zdravotné poistenie
 • Kontrola podnikania

  III/2018

  5,45 € bez DPH
  6,00 € s 10% DPH
  Objednať
  • Daňová kontrola
  • Mzdová kontrola
  • Inšpekcia práce
  • Povinnosti zamestnávateľa
 • Vnútropodnikové smernice

  IV/2018

  11,18 € bez DPH
  12,30 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovné smernice
  • Smernica o zásobách
  • Pracovný poriadok
  • Smernica k sťažnostiam
  • Smernica o BOZP
 • Výkladový slovník pre verejný sektor

  IV/2018

  10,82 € bez DPH
  11,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Rozpočet verejnej správy
  • Vyšší územný celok
  • Verejné obstarávanie
  • Katastrálne územie
  • Obecné zastupiteľstvo
  • Regionálny rozvoj
 • Správny súdny poriadok - nový zákon s komentárom

  VII/2016

  3,18 € bez DPH
  3,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Nečinnosť orgánu verejnej správy
  • Osoba zúčastnená na konaní
  • Správne súdy
  • Kompetenčný senát
  • Kompetenčný spor
  • Predvolanie subsidiarita
  • Kauzálna príslušnosť
 • Pracovno-právny slovník

  IV/2018

  12,27 € bez DPH
  13,50 € s 10% DPH
  Objednať
  • Určený zamestnávateľom, zamestnancom, personalistom, inšpekcii práce, študentom ...
  • cca 2 000 pojmov súvisiacich so zákonníkom práce a viažucich sa predpisov
  • Definuje pojmy ako: benificium, cieľová odmena, homeworking, teleworking ...
 • Daňové a nedaňové výdavky 2018

  III/2018

  12,92 € bez DPH
  15,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Preukazovanie výdavkov príslušnými dokladmi
  • Hesla v abecednom poradí
  • Dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
  • Preukazovanie výdavkov
 • Podnikáme bezpečne a ekonomicky

  III/2018

  5,45 € bez DPH
  6,00 € s 10% DPH
  Objednať
  • určené podnikateľom, zamestnávateľom, kontrolným orgánom ...
  • obsahuje okrem iného novely zákonov o BOZP, zákona o odpadoch a obaloch, zákona o osobných údajoch ...
  • Smernica k ochrane osobných údajov
 • DPH 2018 s komentárom a príkladmi

  II/2018

  6,27 € bez DPH
  6,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovanie
  • Osobitná úprava DPH
  • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
  • Trojstranná dohoda
  • Postúpenie pohľadávky
  • Súhrnné výkazy
  • Inštitút daňového zástupcu
  • Súhrnná faktúra
 • Odvody poistného 2018

  I/2018

  vypredané
  • Odvody poistného 2018
 • Daňové priznania, ročné zúčtovanie preddavkov na daň

  I/2018

  3,00 € bez DPH
  3,60 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
 • Účtovná závierka v PÚ a JÚ pre podnikateľov

  I/2018

  vypredané
  • Pokladničná kniha
  • Účtovné prípady
  • Výsledok hospodárenia
  • Výročná správa
október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay