Objednávka publikácií

vrátane poštovného a balného

Predplatné mesačníkov a balíkov 2019

Periodicita
bez DPH
s DPH

Poradca 2019

zákony s komentárom
Formát
bez DPH
s DPH
 • Poradca č. 2
  Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom
  Katastrálny zákon
  Odborné vzdelávanie (zmeny od 1. 9. 2018)
  A5,
  296 str.
  4,00 €4,80 €
 • Poradca č. 1
  Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom
  Kataster nehnuteľností (zmeny zákona)
  Daň z poistenia (nový zákon)
  A5,
  296 str.
  4,00 €4,80 €

Poradca 2018

zákony s komentárom
Formát
bez DPH
s DPH

Poradca 2017

zákony s komentárom
Formát
bez DPH
s DPH

Zborníky zákonov k 1.1.2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Zákony VI
  Životné prostredie, Ochrana ovzdušia
  Vodné hospodárstvo, Lesné hospodárstvo
  Odpadové hospodárstvo, Súvisiace predpisy
  A5,
  768 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony V
  Rozpočtové pravidlá, Štátna a verejná služba
  Školy, Obce
  A5,
  560 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony IV
  Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  Architekti a inžinieri, Stavebné výrobky
  Bývanie, Pôda
  A5,
  544 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony III B
  Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  Sociálne zákony
  A5,
  592 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony III A
  Zákonník práce, Mzdové predpisy
  Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o zamestnanosti
  Autorské právo, Správne právo
  A5,
  432 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony II B
  Civilný proces, Exekučný poriadok
  Trestné právo, Správne právo
  Notársky poriadok
  A5,
  576 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony II A
  Obchodné právo
  Občianske právo
  Živnostenský zákon
  A5,
  592 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony I B
  Účtovníctvo
  Poplatky
  A5,
  368 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony I A
  Správa daní a poplatkov, Daň z príjmov
  Daň z pridanej hodnoty, Miestne dane
  Spotrebné dane, Cestovné náhrady
  A5,
  576 str.
  5,00 €6,00 €

Zborníky zákonov k 1.1.2017

Formát
bez DPH
s DPH

1000 riešení 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • 1000 riešení č. 9
  Nelegálne zamestnávanie v roku 2018
  Školstvo (zmeny od septembra 2018)
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 7-8
  Trestný zákon (novela zákona)
  Agentúrne zamestnávanie
  A5,
  136 str.
  3,90 €4,68 €
 • 1000 riešení č. 6
  Pozemkové spoločenstvá (novela zákona)
  Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny)
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 5
  Súdne spory
  Pobyt cudzincov a služby zamestnanosti
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 4
  Daňové a nedaňové výdavky
  Majetok využívaný aj na súkromné účely v DV
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 3
  Zákon o DPH – ostatná novela od 1. 1. 2018
  Odpady po novele
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 2
  Zákon o dani z príjmov – novela od 1. 1. 2018
  Ročné zúčtovanie dane z príjmov vo VS za rok 2017
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 1
  Koniec roka v účtovníctve
  Zákonník práce
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €

1000 riešení 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • DUO č. 10
  Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
  Sociálne podniky (poskytnutie podpory)
  Podania pri správe daní a ich spoplatnenie
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 9
  Vnútropodnikové účtovníctvo v s.r.o.
  Garančné poistenie
  Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 7-8
  Index daňovej spoľahlivosti - hodnotenie daňovníkov
  Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
  A4,
  112 str.
  8,29 €9,95 €
 • DUO č. 6
  Doplnkové dôchodkové sporenie
  Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 5
  Novela Zákonníka práce
  Nové oslobodené príjmy
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 3-4
  Novela zákona o DPH
  ERP – novela
  A4,
  112 str.
  8,29 €9,95 €
 • DUO č. 2
  Novela daňového poriadku
  Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 1
  Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
  Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • PaM č. 10
  Zvýšenie životného minima v ZDP
  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Dohoda o vzdelávaní zamestnanca
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 9
  Životné minimum od 1. júla 2018
  Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat
  Predčasný starobný dôchodok
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 7-8
  Agentúra podporovaného zamestnávania
  Inovácie v podnikateľskom kontexte
  A4,
  112 str.
  9,60 €11,52 €
 • PaM č. 6
  Ochrana osobných údajov (nový zákon)
  Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 5
  Novela Zákonníka práce
  Archivácia mzdovej a personálnej agendy
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 3-4
  Daňová licencia končí
  Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie
  A49,60 €11,52 €
 • PaM č. 2
  Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
  Zdaňovanie FO - zmeny
  A4,
  88 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 1
  Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
  Ročná uzávierka v mzdovej učtární
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €

Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Verejná správa 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Verejná správa č. 9
  Vyhláška ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode
  Doplnkové dôchodkové sporenie po novom
  A5,
  48 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 7-8
  Investičná pomoc
  Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  A5,
  104 str.
  2,92 €3,50 €
 • Verejná správa č. 6
  Poskytovanie informácií o technickom predpise
  A5,
  48 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 4-5
  Ochrana osobných údajov
  A5,
  96 str.
  2,92 €3,50 €
 • Verejná správa č. 3
  Zákon o obecnom zriadení
  BOZP vo verejnej sfére
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 2
  Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
  Zákon o odpadoch – novinky
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 1
  Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
  Verejná výskumná inštitúcia
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €

Odborné publikácie - monotematiky 2018

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2016

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2014

Formát
bez DPH
s DPH

Balíčky

Formát
bez DPH
s DPH
 • Zákonník práce po novele balíček
  Zákonník práce po novele
  Podnikáme bezpečne a ekonomicky
  A5,
  620 str.
  9,91 €10,90 €
 • Sporový balíček s komentárom
  Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok s komentárom + Správny súdny (odborná publikácia)
  pultová cena publikácii spolu 8,08 € - 15% zľava
  A5,
  472 str.
  5,75 €6,90 €

Tituly so zľavou

Formát
bez DPH
s DPH

Aktualizácie – úplné znenie k zákonom 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Aktualizácia VI/3A5,
  112 str.
  1,75 €2,10 €
 • Aktualizácia VI/2
  Vodný zákon
  Zákon o odpadoch
  Zákon. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
  Zákon o ovzduší ...
  A5,
  304 str.
  3,58 €4,30 €
 • Aktualizácia VI/1
  Vodný zákon
  Zákon o odpadoch
  A5,
  72 str.
  2,42 €2,90 €
 • Aktualizácia V/2
  Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  Zákon o štátnej službe
  Zákon o výkone práce vo verejnom záujme ...
  A5,
  224 str.
  2,92 €3,50 €
 • Aktualizácia V/1
  Zákon o štátnej službe
  Zákon o výchove a vzdelávaní
  Zákon o e-Governmente...
  A5,
  136 str.
  1,90 €2,28 €
 • Aktualizácia IV/3
  Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti (katastrálny zákon)
  A5,
  24 str.
  1,17 €1,40 €
 • Aktualizácia IV/2
  Stavebný zákon
  Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inž.
  Zákon o stavebných výrobkoch
  Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov ...
  A5,
  152 str.
  2,00 €2,40 €
 • Aktualizácia IV/1
  Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
  Zákon o pozemkových spoločenstvách
  Zákon o pozemkových úpravách
  Pozemkové spoločenstvo ...
  A5,
  176 str.
  1,50 €1,80 €
 • Aktualizácia III/4A5,
  224 str.
  2,92 €3,50 €
 • Aktualizácia III/3
  Zákon o soc. službách, starobnom a doplnkovom dôchodkovom sporení
  Zákon o zdravotnom poistení
  Zákon o sociálnom poistení
  A5,
  352 str.
  3,42 €4,10 €
 • Aktualizácia III/2
  Služby zamestnanosti
  Minimálna mzda
  Náhradné výživné
  A5,
  96 str.
  1,60 €1,92 €
 • Aktualizácia III/1
  Zákonník práce
  Zákon o zdravotnom poistení
  Zákon o sociálnom poistení
  Obsah tejto publikácie je však súčasťou titulu
  A5,
  304 str.
  3,58 €4,30 €vypredané
 • Zákonník práce po novele
  Zmeny po poslednej novele Zákonníka práce a aktuálne informácie
  A6,
  240 str.
  5,64 €6,20 €
 • Aktualizácia II/5
  Občiansky Zákonník
  Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon)
  A5,
  112 str.
  1,75 €2,10 €
 • Aktualizácia II/4
  Zákon o registri trestov
  Zákon o policajnom zbore
  Exekučný poriadok
  Správny a Notársky poriadok
  A5,
  144 str.
  1,90 €2,28 €
 • Aktualizácia II/3
  Obchodný zákonník
  Zákon o verejnom obstarávaní
  Občiansky zákonník
  Zákon o ochrane spotrebiteľa
  A5,
  384 str.
  3,50 €4,20 €
 • Aktualizácia II/2
  Trestný zákon
  Trestný poriadok
  Zákon o policajnom zbore
  A5,
  248 str.
  3,17 €3,80 €
 • Aktualizácia II/1
  Zákon o obchodnom registri
  Zákon o Policajnom zbore
  Exekučný poriadok
  Živnostenský zákon
  A5,
  152 str.
  2,92 €3,50 €
 • Aktualizácia I/3
  Zákon o dani z príjmov
  Zákon o účtovníctve
  Zákon o správnych poplatkoch
  A5,
  240 str.
  3,17 €3,80 €
 • Aktualizácia I/2
  ZDP, DPH
  Miestne dane
  Sociálny fond
  A5,
  352 str.
  3,42 €4,10 €
 • Aktualizácia I/1
  Zákon o dani z príjmov
  Zákon o správnych poplatkoch
  A5,
  200 str.
  3,17 €3,80 €

Aktualizácie – úplné znenie k zákonom 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Veselo i vážne

Formát
bez DPH
s DPH

Poradca deťom

Formát
bez DPH
s DPH
Všetky publikácie uvedené v cenníku si môžete objednať tiež telefonicky, faxom, emailom, prípadne osobne (kliknite sem)
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay