Úplné znenia zákonov

Hľadaj

Sociálne predpisy

Sociálne poistenie, nemocenské poistenie

 1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 2. Zákon NR SR č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení
 3. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2004 z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 5. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
 6. Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 7. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 290/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení
 8. Zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni
 9. Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
 10. Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia
 11. Vyhláška č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
 12. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
 13. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdravotné poistenie

 1. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon NR SR č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
 3. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 4. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
 5. Vyhláška MZ SR č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

 1. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Zákon NR SR č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ostatné sociálne predpisy

 1. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 453/2003 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok
 5. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 225/2008 Z. z. o úprave súm životného minima
 6. Opatrenie MPSVaR SR č. 300/2010 Z. z. o úprave súm životného minima
 7. Opatrenie MPSVaR SR č. 291/2007 Z. z. o úprave súm životného minima
 8. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2006 Z. z. o ustanovení súm životného minima
 9. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2004 Z. z. o ustanovení súm životného minima
 10. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
 11. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 213/2003 Z. z. o úprave súm životného minima
 12. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 578/2001 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb
 13. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 14. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
 15. Nariadenie vlády SR č. 336/2008 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
 16. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 161/1999 Z. z. o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb
 17. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 486/2006 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku
 18. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 486/2004 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
 19. Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
 20. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.163/2005 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004
 21. Opatrenie č.262/2005 Z.z., Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 22. Zákon NR SR č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie
 23. Opatrenie č.280/2005 Z.z., Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 24. Nariadenie vlády SR č. 92/2001 Z. z., ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb
 25. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 382/2005 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku
 26. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 381/2005 Z. z. o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
 27. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb
 28. Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 29. Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku
 30. Nariadenie vlády SR č. 377/2007 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
 31. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2004 Z. z. o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku
 32. Nariadenie vlády SR č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb
 33. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie
 34. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.167/2005 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005
 35. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 252/2009 Z. z. o úprave súm životného minima

Zákon o rodine a súvisiace sociálne predpisy

 1. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 2. Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine - zrušený
 3. Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 4. Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
 5. Zákon NR SR č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti
 6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2004 Z. z. o úprave sumy prídavku na dieťa
 7. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 222/1994 Z. z. o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti
 8. Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 9. Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
 10. Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku
 11. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2008 Z. z o ustanovení sumy rodičovského príspevku
 12. Opatrenie MPSVaR SR č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
 13. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2004 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku
 14. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 493/2006 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
 15. Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 378/2005 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
 16. Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
 17. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 484/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
 18. Zákon č. 325/2009 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti
 19. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2005 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
 20. Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
 21. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 482/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
 22. Opatrenie č. 337/2010 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 23. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 266/2008 Z. z o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 24. Zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom
 25. Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
 26. Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov
 27. Uznesenie č.297/2005 Z.z., Ústavného súdu Slovenskej republiky
 28. Nariadenie vlády SR č. 394/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovanie narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne
 29. Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 30. Opatrenie č. 272/2011 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 31. Opatrenie č. 239/2012 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 32. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima
 33. Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 34. Opatrenia č. 236/2013 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

 1. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2011 Z. z. o úprave súm životného minima
 2. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima
 3. Zákon č. 417/2013 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 4. Opatrenie č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima
 5. Opatrenie č. 206/2017 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 6. Opatrenie č. 196/2018 Z. z. úprave súm životného minima
 7. Nariadenie vlády SR č. 322/2007 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 8. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay