Úplné znenia zákonov

Hľadaj

Účtovníctvo

Podnikateľská sféra

 1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 2. Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
 3. Opatrenie MF SR z 18. decembra 2003 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva
 4. Opatrenie MF SR z 11. novembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosianutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení redakčného oznámenia o oprave textu uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003
 5. Opatrenie MF SR zo 17. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 6. Opatrenie MF SR č. 22 008/1999-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania v konkurze a vyrovnaní
 7. Opatrenie MF SR č. 3177/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov
 8. Opatrenie MF SR č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 9. Opatrenie MF SR č. 65/393/1993, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky
 10. Opatrenie MF SR č. 65/277/1993, ktorým sa ustanovuje obsah prílohy tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov
 11. Opatrenie MF SR č. V/31 390/92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo podnikateľov
 12. Opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/1–31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov
 13. Opatrenie MF SR č. V/31 385/92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo podnikateľov
 14. Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 15. Metodický pokyn č. 65/518/1995 na uzavieranie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od roku 1995
 16. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18.decembra 2003 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva
 17. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 18. Opatrenie MF SR č. 21 378/2003–92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ a postup účtovania pri prechode zo sústavy PÚ do sústavy JÚ pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 19. Opatrenie MF SR z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 20. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov,
 21. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 22. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
 23. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
 24. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
 25. Opatrenie č. 27076/2007-74 o postupoch účtovania pre ÚJ, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú SZČ
 26. Opatrenie č. 23054/2002-92 o postupoch účtovanie pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ
 27. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky
 28. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky
 29. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
 30. Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania
 31. Opatrenie MF SR č. MF/17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Nepodnikateľská sféra

 1. Opatrenie MF SR z 11. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky
 2. Opatrenie MF SR z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
 3. Opatrenie MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
 4. Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
 5. Opatrenie Federálneho ministerstva financií č. V/20 530/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
 6. Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
 7. Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
 8. Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania
 9. Opatrenie MF SR č. MF/16 786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
 10. Opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
 11. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
 12. Opatrenie č. 16786/2007-31 o postupoch účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
 13. Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Cestovné náhrady

 1. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 2. Zákon NR SR č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách
 3. Opatrenie MF SR č. 482/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2011 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 4. Opatrenie MF SR č. 517/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 5. Opatrenie MF SR č. 606/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2009 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 6. Opatrenie MPSVaR č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Opatrenie MPSVR SR č. 533/2010 Z. z. o sumách stravného
 8. Opatrenie MPSVR SR č. 621/2008 Z. z. o sumách stravného
 9. Opatrenie MPSVR SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 10. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 712/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2005 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
 11. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2007 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 12. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 260/2004 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 13. Opatrenie MF SR č. 565/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
 14. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 467/2003 Z. z. o sumách stravného
 15. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 198/2003 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 16. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 339/2002 Z. z. o sumách základnej náhrady
 17. Opatrenie MF SR č. 624/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách
 18. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 338/2002 Z. z. o sumách stravného
 19. Opatrenie MF SR č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene
 20. Opatrenie Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.615/2005 Z.z. o sumách stravného
 21. Opatrenie MF SR č. 324/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 22. Opatrenie MF SR č. 625/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2008 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 23. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 180/2008 Z. z. o sumách stravného
 24. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.582/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú na rok 2006 základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 25. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 181/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 26. Opatrenie ministerstva financií Slovenskej republiky č. 472/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 27. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012 č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 28. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 20. augusta 2012 č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného
 29. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 30. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 24. októbra 2014 č. 296/2014 Z. z.
 31. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného
 32. Prehľad opatrení MPSVaR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay