Úplné znenia zákonov

Hľadaj

Dane, poplatky

Správa daní a poplatkov

 1. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 2. Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
 3. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch
 5. Zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
 7. Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
 8. Vyhláška MF SR č. 495/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania
 9. Zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
 11. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj

Daň z príjmov

 1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 2. Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
 3. Zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon NR SR č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov
 5. Nariadenie vlády SR č. 192/1998 Z. z. o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb

Daň z pridanej hodnoty

 1. Zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty
 2. Zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

 1. Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
 2. Zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Cestná daň

 1. Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
 2. Zákon NR SR č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani

Daň z nehnuteľností

 1. Zákon SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností
 2. Vyhláška MF SR č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Spotrebné dane

 1. Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
 2. Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 3. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
 4. Zákon č. 104/2004 z. z. o spotrebnej dani z vína
 5. Zákon č. 98/2004 z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 6. Opatrenie MF SR č. 330/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja
 7. Vyhláška MF SR č. 206/2004 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke
 8. Vyhláška MF SR č. 182/2004 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch
 9. Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k zákonu č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákonu č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákonu č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákonu č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákonu č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
 10. Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
 11. Zákon NR SR č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu
 12. Zákon NR SR č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov
 13. Zákon NR SR č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva
 14. Zákon NR SR č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína
 15. Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
 16. Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Poplatky

 1. Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
 2. Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 3. Zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
 4. Zákon NR SR č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch
 5. Zákon SNR č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miestne dane

 1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Euro

 1. Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay