Murphy radí

Hlúposti sa medze nekladú

Múdry sliepku, čo znáša zlaté vajcia, kŕmi, hlupák ju zje.

Nikto nemôže mať všetko odrazu - aj krásu aj rozum.

Najľahšie sa daruje to, čo ti nepatrí. Ide o pradávnu obyčaj, ktorá dnes prežíva renesanciu, a ktorú niektorí dokonca zlepšili tak, že predávajú, čo im nepatrí.

(Murphyho zákony v bájkach)
O podnikaní a vede - VII. večer

Kto ukradne nápad od jedného človeka je plagiátor, kto od viacerých, je výskumník.

Stavbári svojim zákazníkom môžu odporučiť, aby si pod krivé múry domov vysadili popínavé rastliny, chyby lekárov však končia v hrobe.

V živote každej organizácie príde okamih, kedy už sama voči sebe nevie existovať.

(Murphyho zákony po poslednej novele)
Žiadna hlava nie je dokonalá

Najlepšími priateľmi človeka je jeho desať prstov.

Kto je úspešný, musí sa vtesnať do šablóny. Neúspešný si môže dovoliť zostať sám sebou.

Silní využívajú slabých, bohatí chudobných a vláda všetkých.

(Murphyho zákony – novela pre XXI. storočie)
Nevytesané pravdy - I. večer

Čo chodí okolo, príde raz aj k tebe, a to tým skôr, čím je to horšie.

Existenia života na tejto planéte je podmienená dostatočným výskytom dvoch základných vecí: vodíka a ľudskej hlúposti.

Ak na tom nezáleží, tak na tom naozaj nezáleží.

(Murphyho zákony po poslednej novele)
Murphy v parlamente

Zákon neexistujúcej súvislosti: Pravdivosť výrokov politikov nemá nič spoločné s tým, ako vierohodne znejú, a naopak.

Zákon hlásnej trúby: Oveľa ľahšie je hlásať, čo majú iní urobiť, ako urobiť, čo hlásajú iní.

Zákon exhibicionistu: Proti prijatiu zlého zákona je vždy len jeden hlas – poslanca, ktorý si pomýlil tlačidlá.

(Murphyho zákonník)

Zmeny pre vojakov

30. 4. 2018 Dňa 13. 3. 2018 bola schválená novela zákona o brannej povinnosti, ktorý upravuje podmienky na zaradenie vojakov v zálohách do aktívnych záloh.
Podľa platnej právnej úpravy vojenský útvar uhrádza náklady na náhradu mzdy zamestnávateľovi za zamestnanca za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného času na prepravu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť. Aplikačná prax ukázala potrebu upraviť náhradu príjmu aj v prípade, ak vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh nemá postavenie zamestnanca, ale je napríklad samostatne zárobkovo činnou osobou. Zamestnávateľovi sa ustanovuje okrem náhrady mzdy za zamestnanca refundovať aj náklady spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie. Nárok na pomernú časť hodnostného platu vojaka v aktívnej zálohe sa precizuje len za čas prítomnosti vojaka v aktívnej zálohe na pravidelnom cvičení a plnení úloh ozbrojených síl.
Tiež sa spresňuje zaraďovanie do aktívnych záloh tak, aby do aktívnych záloh mohol byť zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Podmienkou je, že vojenská hodnosť, ktorú vojak v zálohe dosiahol, je v tom istom hodnostnom zbore ako požadovaná vojenská hodnosť na funkciu.

Zmeny vo výchove a vzdelávaní – novela školského zákona

9. 3. 2018 Potreba novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je aktuálna vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní.
V súvislosti s povinnosťami riaditeľov základných škôl a stredných škôl ako orgánov verejnej moci vykonávať verejnú moc elektronicky bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia týkajúce sa prijatia na výchovu a vzdelávanie na strednú školu tak, aby bolo možné podávať prihlášky aj ako elektronické podania. Úpravami školského zákona sa má umožniť aj vytváranie a používanie elektronických podôb niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe. Tým sa napomôže implementácii elektronického vládnutia a potrebnej elektronizácii ďalších služieb rezortu ministerstva školstva (rýchlejšie vybavovanie vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženie administratívnej náročnosti vnútorných procesov pre školy a školské zariadenia). Novela zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja v súvislosti so zabezpečovaním koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Začal sa deviaty ročník veľtrhu práce Profesia days, voľných je vyše 16 tisíc miest

2. 3. 2018 Na veľtrhu sa môžu záujemci zúčastniť aj na vzdelávacích workshopoch.Takmer 16.500 pracovných miest ponúka na deviatom ročníku veľtrhu práce Profesia days, ktorý potrvá v bratislavskej Inchebe od stredy do štvrtka (1.3.), 180 domácich a zahraničných vystavovateľov.
Ako uviedla pred novinármi výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová, rekordný počet vystavovateľov svedčí o rastúcich požiadavkách zamestnávateľov na pracovnú silu, ktorej začína byť akútny nedostatok. Ako zdôraznila, napriek tomu, že regionálne rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska sa pomaly znižujú, sú stále veľké. Okrem rozdielov v počte pracovných príležitostí, výške platov, sú odlišnosti aj v požiadavkách zamestnávateľov. Bratislavský kraj, ako zdôraznila Molnárová, sa vyznačuje aj vyššími požiadavkami firiem na zamestnancov. Prejavuje sa to napríklad vo vyžadovaní vysokoškolského vzdelania. Kým v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji vyžadujú zamestnávatelia titul iba v štyroch percentách inzerátov, v Bratislavskom kraji je to až 20 percent. Až 46 percent pracovných inzerátov v Bratislavskom kraji vyžaduje od uchádzačov znalosť angličtiny. Celoslovenský priemer predstavuje 31 percent a napríklad v Prešovskom kraji je to iba 20 percent. Na veľtrhu sa môžu záujemci zúčastniť aj na vzdelávacích workshopoch, oboznámiť sa, ako napísať životopis, ako sa správať na pohovore, otestovať si svoje IT znalosti, angličtinu a podobne.
(Zdroj: sme.sk)

Zmeny v policajnom zbore

28. 2. 2018 Novela zákona o policajnom zbore obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich (PNR údaje) pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti.
Novela má okrem iného posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje PNR o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať ani sa cestujúcim neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré už leteckým dopravcom poskytujú. Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať PNR údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v novele zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu. Predmetný zákon pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie PNR údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. Rozsah PNR údajov je špecifikovaný v jednej z príloh predkladaného návrhu. V prípade nesplnenia povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.

Novela zákona o pobyte cudzincov

28. 2. 2018 V súvislosti s transpozíciou smernice sa dochádza k novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ustanovenia týkajúce sa už aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje sú časť údajov o cestujúcich, podskupinou PNR údajov, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.
máj 2018
T po ut st št pi so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Dušan
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay