Vzory zmlúv a podaní

Na prezeranie sekcie sa musíte prihlásiť!

Vzory zmlúv, žalôb a podaní podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka

  I. Obchodný zákonník

  1. Spoločenská zmluva o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti
  2. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
  3. Spoločenská zmluva o založení komanditnej spoločnosti
  4. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (1)
  5. Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
  6. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (2)
  7. Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
  8. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti
  9. Vyhlásenie jediného zakladateľa a jediného spoločníka
  10. Podpisový vzor konateľa
  11. Zmluva o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
  12. Zmluva o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti
  13. Žaloba na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
  14. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia
  15. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia
  16. Zmluva o výkone funkcie konateľa
  17. Zmluva o tichom spoločenstve
  18. Žaloba na vrátenie vkladu tichému spoločníkovi po zániku zmluvy
  19. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti (1)
  20. Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti
  21. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi (2)
  22. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti (3)
  23. Vyhlásenie o splatení vkladu (1)
  24. Vyhlásenie o splatení vkladu (2)
  25. Stanovy družstva
  26. Zmluva o budúcej zmluve
  27. Žaloba na určenie obsahu budúcej zmluvy
  28. Kúpna zmluva (1)
  29. Kúpna zmluva (2) (s cenovou doložkou)
  30. Žaloba z kúpnej zmluvy
  31. Návrh na vydanie platobného rozkazu
  32. Zmluva o predaji podniku
  33. Žaloba na prevod práv priemyslového vzoru podniku
  34. Zmluva o kúpe prenajatej veci
  35. Žaloba na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci
  36. Zmluva o úvere
  37. Žaloba na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy
  38. Zmluva o uložení veci
  39. Zmluva o skladovaní
  40. Žaloba na zaplatenie skladného
  41. Zmluva o dielo
  42. Žaloba zo zodpovednosti za vady diela
  43. Mandátna zmluva
  44. Žaloba na náhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy
  45. Komisionárska zmluva
  46. Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi
  47. Zmluva o kontrolnej činnosti (1)
  48. Zmluva o kontrolnej činnosti (2)
  49. Zasielateľská zmluva
  50. Žaloba zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spósobenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje
  51. Zmluva o preprave veci
  52. Žaloba proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke
  53. Zmluv a o prevádzke dopravného prostriedku
  54. Zmluva o sprostredkovaní
  55. Žaloba na zaplatenie provízie
  56. Zmluva o obchodnom zastúpení
  57. Žaloba z porušenia výhradného zastúpenia
  58. Zmluva o otvorení akreditívu
  59. Zmluva o inkase
  60. Zmluva o bankovom uložení veci
  61. Zmluva o bežnom účte
  62. Zmluva o vkladovom účte
  63. Zmluva o vytvorení diela
  64. Licenčná a vydavateľská zmluva
  65. Zmluva o vytvorení diela
  66. Zmluva o vytvorení počítačového programu
  67. Licenčná zmluva
  68. Zmluva o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z webovej stránky
  69. Licenčná zmluva na predmet priemyselného vlastníctva
  70. Sublicenčná zmluva na predmet priemyselného vlastníctva
  71. Zmluva o vytvorení ochrannej známky
  72. Licenčá zmluva na ochrannú známku
  73. Žaloba na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu
  74. Žaloba na zdržanie sa klamlivej reklamy
  75. Žaloba na vysporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti
  76. Žaloba z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľom
  77. Žaloba na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi
  78. Žaloba na dodržanie obchodných zvyklostí

  II. Občiansky zákonník

  1. Nadačná listina
  2. Návrh na registráciu nadácie
  3. Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
  4. Stanovy záujmového združenia právnických osôb
  5. Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení
  6. Stanovy občianskeho združenia
  7. Návrh na registráciu združenia
  8. Zmluva o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
  9. Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej verejno-prospešné služby
  10. Zmluva o združení
  11. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (1)
  12. Zmluva o budúcej zmluve (2)
  13. Plnomocenstvo
  14. Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
  15. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov ohľadne nehnuteľností
  16. Návrh na vklad vlastníckeho práva na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  17. Dohoda rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu
  18. Potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  19. Žaloba na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
  20. Záložná zmluva
  21. Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
  22. Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností
  23. Zmluva o zrušení vecného bremena
  24. Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena
  25. Vlastnoručný závet (1) (jeden dedič)
  26. Vlastnoručný závet (2) (viac dedičov)
  27. Vlastnoručný závet (3) (ustanovenie náhradného dediča)
  28. Závet nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa
  29. Listina o vydedení
  30. Odvolanie závetu
  31. Zmluva o postúpení pohľadávky
  32. Zmluva o prevzatí dlhu
  33. Dohoda o pristúpení k záväzku
  34. Vyhlásenie ručiteľa
  35. Uznanie dlhu
  36. Kúpna zmluva (1)
  37. Zámenná zmluva
  38. Darovacia zmluva
  39. Zmluva o dielo
  40. Zmluva o zhotovení veci na zákazku
  41. Zmluva o pôžičke (1)
  42. Zmluva o pôžičke s ručiteľským záväzkom (2)
  43. Zmluva o vypôžičke
  44. Nájomná zmluva
  45. Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
  46. Zmluva o podnájme nebytového priestoru (1)
  47. Nájomná zmluva (2)
  48. Nájomná zmluva (3)
  49. Zmluva o nájme nehnuteľnosti
  50. Zmluva o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
  51. Zmluva o prevode vlastníctva bytu
  52. Kúpna zmluva
  53. Kúpna zmluva (2)
  54. Príkazná zmluva (1)
  55. Príkazná zmluva (2)
  56. Zmluva o obstaraní veci (1)
  57. Zmluva o obstaraní veci (2)
  58. Zmluva o obstaraní predaja veci
  59. Zmluva o úschove
  60. Zmluva o ubytovaní
  61. Zmluva o preprave nákladu
  62. Zmluva o sprostredkovaní (1)
  63. Zmluva o sprostredkovaní (2)
  64. Zmluva o vklade
  65. Zmluva o dôchodku
  september 2018
  T po ut st št pi so ne
  35 27 28 29 30 31 1 2
  36 3 4 5 6 7 8 9
  37 10 11 12 13 14 15 16
  38 17 18 19 20 21 22 23
  39 24 25 26 27 28 29 30
  40 1 2 3 4 5 6 7
  Dnes má meniny Zdenka
  1
  Dôležitý termín
  1
  Sviatok
  cardpay