Vzory zmlúv a podaní

Na prezeranie sekcie sa musíte prihlásiť!

Pracovné právo

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Pracovná zmluva (§ 42 ZP)
 3. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (§ 54 ZP)
 4. Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou (§ 60 ZP)
 5. Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou zamestnanca na skončenie pracovného pomeru dohodou (§ 60 ZP)
 6. Vyslovenie nesúhlasu zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou (§ 60 ZP)
 7. Dohoda o skončení pracovného pomeru (§ 60 ZP)
 8. Výpoveď daná zamestnancom (§ 67 ZP)
 9. Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu rušenia alebo premiestňovania zamestnávateľa [§ 63 ods. 1 písm. a) ZP]
 10. Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti [§ 63 ods. 1 písm. b) ZP]
 11. Žaloba o neplatnosť výpovede [§ 63 ods. 1 písm. b) ZP]
 12. Výpoveď zamestnávateľa zo zdravotných dôvodov [§ 63 ods. 1 písm. c) ZP]
 13. Žiadosť o poskytnutie pracovného voľna na hľadanie si nového zamestnania [§ 141 ods. 2 pís. i) ZP]
 14. Výpoveď zamestnávateľa z dôvodov neplnenia požiadaviek na riadny výkon dohodnutej práce [§ 63 ods. 1 písm. d) ZP]
 15. Písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e) ZP]
 16. Výpoveď zamestnávateľa pre porušenie pracovnej disciplíny [§ 63 ods. 1 písm. e) ZP]
 17. Žaloba o neplatnosť výpovede pre porušenie pracovnej disciplíny (§ 77 ZP)
 18. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (1) [§ 69 ods. 1 písm. a) ZP]
 19. Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu (§ 78 ZP)
 20. Žaloba zamestnávateľa o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu škody (§ 77 ZP)
 21. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (2) [§ 69 ods. 1 písm. b) ZP]
 22. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom (§ 68 ZP)
 23. Žaloba na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru (§ 79 ods. 1 ZP)
 24. Žaloba na uloženie povinnosti zamestnávateľovi zaradiť zamestnanca na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve (§ 47 ods. 1 ZP)
 25. Pracovná zmluva na dobu určitú (§ 48 ods. 1 ZP)
 26. Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (§ 71 ZP)
 27. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (§ 72 ZP)
 28. Žiadosť o povolenie kratšieho pracovného času (§ 49 ods. 2, § 85, § 164 ZP)
 29. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas (§ 49 ZP)
 30. Poverenie zamestnanca zamestnávateľom (§ 9 ods. 2 ZP)
 31. Žiadosť o udelenie súhlasu na zárobkovú činnosť (§ 83 ZP)
 32. Odvolanie predchádzajúceho písomného súhlasu s ďalšou zárobkovou činnosťou (§ 83 ods. 2 ZP)
 33. Žaloba na určenie neplatnosti nesúhlasu na výkon inej zárobkovej činnosti (§ 83 ZP)
 34. Preradenie do iného miesta výkonu práce (§ 55 ZP)
 35. Žaloba na určenie neplatnosti preradenia do iného miesta výkonu práce (§ 55 ods. 1 ZP)
 36. Žaloba na určenie neplatnosti preradenia na inú prácu (§ 55 ZP)
 37. Žiadosť o vydanie pracovného posudku (§ 75 ZP)
 38. Žaloba na uloženie povinnosti vydať pracovný posudok (§ 75 ZP)
 39. Žaloba na úpravu pracovného posudku (§ 75 ZP)
 40. Žaloba na náhradu škody vzniknutej vydaním nepravdivého pracovného posudku (§ 192 ZP)
 41. Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní (§ 75 ods. 2 ZP)
 42. Žaloba na uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnávaní (§ 75 ods. 2 ZP)
 43. Žaloba o vyplatenie odstupného (§ 76 ZP)
 44. Žiadosť o vyplatenie odchodného (§ 76a ZP)
 45. Dohoda o zvýšení kvalifikácie (§ 155 ZP)
 46. Dohoda o prehĺbení kvalifikácie (§ 155 ZP)
 47. Žiadosť o vrátenie plnení poskytnutých podľa dohody o zvýšení kvalifikácie (§ 155 ZP)
 48. Žaloba na vrátenie plnení podľa dohody o zvýšení kvalifikácie (§ 155 ZP)
 49. Žaloba proti diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch (§ 13 ZP)
 50. Žiadosť o úpravu pracovného času (§ 85 a nasl. a § 164 ZP)
 51. Žaloba na úpravu pracovného času ženy starajúcej sa o dieťa (§ 85 a nasl. a § 164 ZP)
 52. Žaloba na určenie nároku na pracovné voľno (§ 141 ZP)
 53. Žaloba o určenie, že neprítomnosť zamestnanca v práci nie je neospravedlnenou absenciou (§ 109 ZP)
 54. Žiadosť o zrušenie vyslania na pracovnú cestu (§ 57 a § 164 ZP)
 55. Vykonanie inštruktáže o bezpečnosti pri práci (§ 146 ZP)
 56. Žiadosť o vrátenie preplatku mzdy (§ 222 ZP)
 57. Žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 222 ZP)
 58. Žiadosť o mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b ZP)
 59. Žaloba o zaplatenie mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu (§ 122b ZP)
 60. Žaloba o zaplatenie náhrady mzdy pri prekážke v práci (§ 138 ZP)
 61. Splnomocnenie na prijatie mzdy (§ 130 ods. 6 ZP)
 62. Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky (§ 166 ZP)
 63. Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky otcom dieťaťa (§ 166 ZP)
 64. Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie (§ 111 ZP)
 65. Žaloba na uloženie povinnosti určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky (§ 113 ods. 2 ZP)
 66. Žiadosť o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie po skončení práceneschopnosti (§ 113 ods. 4 ZP)
 67. Súhlas zamestnávateľa so žiadosťou o poskytnutie riadnej dovolenky na zotavenie po skončení práceneschopnosti (§ 113 ods. 4 ZP)
 68. Oznámenie zamestnávateľa zamestnancovi o potrebe čerpania dovolenky z prevádzkových dôvodov (§ 111 ods. 2 ZP)
 69. Žiadosť o čerpanie dodatkovej dovolenky (§ 106 ZP)
 70. Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku (§ 116 ods. 2 ZP)
 71. Žaloba na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku (§ 100 až 117 ZP)
 72. Rozhodnutie o krátení dovolenky (§ 109 ZP)
 73. Dohoda o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie (1) (§ 182 a nasl. ZP)
 74. Dohoda o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie (2) (§ 182 a nasl. ZP)
 75. Uznanie záväzku na náhradu škody (§ 186 a § 191 ZP)
 76. Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti (§ 182 a nasl. ZP)
 77. Žiadosť hmotne zodpovedného zamestnanca o vykonanie inventúry (§ 184 ZP)
 78. Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu (§ 185 ZP)
 79. Upozornenie zamestnanca, že nemá vytvorené riadne pracovné podmienky (§ 183 ZP)
 80. Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti (§ 183 ods. 1 ZP)
 81. Žiadosť o náhradu škody utrpenej pri odvracaní škody (§ 194 ZP)
 82. Žiadosť o príspevok na úhradu škody za nesplnenie povinnosti odvrátenia škody (§186 ods. 2 ZP)
 83. Dohoda o uznaní záväzku na náhradu škody (§ 191 ods. 3 ZP)
 84. Žaloba o zaplatenie príspevku na úhradu škody za nesplnenie povinnosti na jej odvrátenie (§ 181 ZP)
 85. Žiadosť o náhradu škody na odložených veciach (§ 193 ZP)
 86. Žaloba na náhradu škody na odložených veciach (§ 193 ZP)
 87. Žaloba na náhradu škody vzniknutej stratou zverených predmetov (§?185 ZP)
 88. Žaloba na zaplatenie schodku (§ 182 ZP)
 89. Dohoda o vykonaní práce (§ 226 ZP)
 90. Žaloba na zaplatenie odmeny z dohody o vykonaní práce (§ 226 ZP)
 91. Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 ZP)
 92. Výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov (§ 228 ZP)
 93. Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP)
 94. Skončenie dohody o pracovnej činnosti (§ 228a ods. 3 ZP)
 95. Pracovný poriadok spoločnosti SEMTEX, a. s. (§ 84 ZP)
 96. Kolektívna zmluva spoločnosti SEMTEX, a. s. (§ 231 ZP, § 8 ZoKV)
 97. Etický kódex SEMTEX a. s. (§ 47 ZP)
 98. Príkaz riaditeľa školy o zákaze fajčenia [§ 7 ods. 1 písm. d) ZoON a § 6 ods. 5 ZoBP]
 99. Žiadosť o poskytnutie príspevku na presťahovanie za prácou (§ 53c ZoSZ)
 100. Dohoda o poskytnutí príspevku na presťahovanie za prácou (§ 53c ZoSZ)

Obchodné právo

  Spoločenské a zakladateľské zmluvy

  1. Spoločenská zmluva o zriadení verejnej obchodnej spoločnosti (§ 76 – 92 OZ)
  2. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti
  3. Spoločenská zmluva o založení komanditnej spoločnosti (§ 93 – 104 OZ)
  4. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (1) (§ 105 – 153 OZ)
  5. Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov (§ 60 ods. 4 a § 111 OZ)
  6. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (2) (§ 105 až 153 OZ)
  7. Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (jeden zakladateľ – spoločník) (§ 105 a nasl. OZ)
  8. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti
  9. Vyhlásenie jediného zakladateľa a jediného spoločníka
  10. Podpisový vzor konateľa
  11. Zmluva o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti (§ 115 OZ)
  12. Zmluva o prevode obchodného podielu obchodnej spoločnosti (§ 115 OZ)
  13. Žaloba na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 148 OZ)
  14. Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia
  15. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia (§ 125 a nasl. OZ)
  16. Zmluva o výkone funkcie konateľa
  17. Zmluva o tichom spoločenstve (§ 673 a nasl. OZ)
  18. Žaloba na vrátenie vkladu tichému spoločníkovi po zániku zmluvy (§ 673 - 681 OZ)
  19. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti (1) (§ 164 a nasl. OZ)
  20. Zakladateľská listina o založení akciovej spoločnosti
  21. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií peňažnými vkladmi (2)
  22. Zakladateľská zmluva o založení akciovej spoločnosti (3)
  23. Vyhlásenie o splatení vkladu (1)
  24. Vyhlásenie o splatení vkladu (2)
  25. Stanovy družstva (§ 221 - 259 OZ)

  Obchodné záväzkové vzťahy a podania

  1. Zmluva o budúcej zmluve (§ 289 a nasl. OZ)
  2. Žaloba na určenie obsahu budúcej zmluvy (§ 289 – 292 OZ)
  3. Kúpna zmluva (1) (§ 409 a nasl. OZ)
  4. Kúpna zmluva (2) (s cenovou doložkou) (§ 409 a nasl. OZ)
  5. Žaloba z kúpnej ceny (§ 409 – 470 OZ)
  6. Návrh na vydanie platobného rozkazu (§ 172 OSP)
  7. Zmluva o predaji podniku (§ 476 a nasl. OZ)
  8. Žaloba na prevod práv priemyslového vzoru (§ 476 – 488 OZ)
  9. Zmluva o kúpe prenajatej veci (§ 489 a nasl. OZ)
  10. Žaloba na bezplatné nadobudnutie vlastníctva prenajatej veci (§ 489 – 496 OZ)
  11. Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. OZ)
  12. Žaloba na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy (§ 497 – 507 OZ)
  13. Zmluva o uložení veci (§ 516 a nasl. OZ)
  14. Zmluva o skladovaní (§ 527 a nasl. OZ)
  15. Žaloba na zaplatenie skladného (§ 527 – 535 OZ)
  16. Zmluva o dielo (§ 536 a nasl. OZ)
  17. Žaloba zo zodpovednosti za vady diela (§ 536 – 565 OZ)
  18. Mandátna zmluva (§ 566 OZ)
  19. Žaloba na úhradu nákladov účelne vynaložených plnení z mandátnej zmluvy (§ 566 – 576 OZ)
  20. Komisionárska zmluva (§ 577 a nasl. OZ)
  21. Žaloba na náhradu škody voči komisionárovi (§ 577 – 590 OZ)
  22. Zmluva o kontrolnej činnosti (1) (§ 591 a nasl. OZ)
  23. Zmluva o kontrolnej činnosti (2) (§ 591 a nasl. OZ)
  24. Zasielateľská zmluva (§ 601 a nasl. OZ)
  25. Žaloba zasielateľa proti príkazcovi na náhradu škody spojenej porušením povinnosti poskytnúť správne údaje (§ 601 – 609 OZ)
  26. Zmluva o preprave veci (§ 610 a nasl. OZ)
  27. Žaloba proti dopravcovi zo zodpovednosti za škodu na prepravovanej zásielke (§ 610 – 629 OZ)
  28. Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku (§ 638 a nasl. OZ)
  29. Zmluva o sprostredkovaní (§ 642 a nasl. OZ)
  30. Žaloba na zaplatenie provízie (§ 649 OZ)
  31. Zmluva o obchodnom zastúpení (§ 652 a nasl. OZ)
  32. Žaloba z porušenia výhradného zastúpenia (§ 652 – 672 OZ)
  33. Zmluva o otvorení akreditívu (§ 682 a nasl. OZ)
  34. Zmluva o inkase (§ 692 a nasl. OZ)
  35. Zmluva o bankovom uložení veci (§ 700 nasl. OZ)
  36. Zmluva o bežnom účte (§ 708 a nasl. OZ)
  37. Zmluva o vkladovom účte (§ 716 a nasl. OZ)

  Autorské zmluvy

  1. Zmluva o vytvorení diela (§ 39 a 47 AZ)
  2. Licenčná a vydavateľská zmluva (§ 40 – 47 AZ)
  3. Zmluva o vytvorení diela (§ 39 a nasl. AZ)
  4. Zmluva o vytvorení počítačového programu (§ 39 a nasl. AZ s použitím § 536 a nasl. OZ)
  5. Licenčná zmluva (§ 40 a nasl. AZ)
  6. Zmluva o neobmedzenom využívaní informačnej databázy z webovej stránky (§ 269 ods. 2 OZ)
  7. Licenčná zmluva na predmet priemyselného vlastníctva (§ 508 a nasl. OZ)
  8. Sublicenčná zmluva na predmet priemyselného vlastníctva (§ 511 ods. 2 OZ)
  9. Zmluva o vytvorení ochrannej známky (§ 39 a 40 AZ a ZOZ s odvolaním sa na § 508 – 515 OZ)
  10. Licenčná zmluva na ochrannú známku (§ 508 až 515 OZ)

  Ďalšie podania

  1. Žaloba na zdržanie sa protiprávneho používania obchodného mena a odstránenie závadného stavu (§ 8 OZ)
  2. Žaloba na zdržanie sa klamlivej reklamy (§ 45 OZ)
  3. Žaloba na vyporiadanie medzi spoločníkmi obchodnej spoločnosti (§ 141 – 150 OZ)
  4. Žaloba z právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľom
  5. Žaloba na zaplatenie dojednanej odmeny prokuristovi (§ 264 OZ)
  6. Žaloba na dodržanie obchodných zvyklostí

  Občianske právo

   Zakladateľské zmluvy

   1. Nadačná listina (§ 19 ods. 1 ObZ, § 5 ZoN)
   2. Návrh na registráciu nadácie (§ 20b ods. 3 ObZ a § 6 ZoN)
   3. Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb (§ 20f ObZ)
   4. Stanovy záujmového združenia právnických osôb (§ 20h ObZ)
   5. Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra združení (§ 20i ods. 2 a 3 ObZ)
   6. Stanovy občianskeho združenia ako dobrovoľnej neziskovej organizácie s právnou subjektivitou, založenej v zmysle ustanovení ZoZO
   7. Návrh na registráciu združenia
   8. Zmluva o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (§ 5 až 13 ZoNO)
   9. Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej verejno-prospešné služby
   10. Zmluva o združení (§ 829 – 831 ObZ)

   Spotrebiteľské zmluvy

   1. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (1) (§ 50a ObZ)
   2. Zmluva o budúcej zmluve (2) (§ 50a ObZ)
   3. Plnomocenstvo (1) (§ 31 ObZ)
   4. Plnomocenstvo (2)
   5. Plnomocenstvo (3)

   Vlastnícke právo

   1. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti (§ 141 ObZ)
   2. Dohoda o vyporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov ohľadne nehnuteľností (§ 149 a § 149a ObZ)
   3. Návrh na vklad vlastníckeho práva na základe dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
   4. Dohoda rozvedených manželov o ďalšom nájme bytu (§ 705 ods. 1 ObZ)
   5. Potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
   6. Žaloba na zrušenie práva spoločného nájmu bytu manželmi
   7. Záložná zmluva (§ 151a a nasl. ObZ)
   8. Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (§ 628 – 630 a § 151n ObZ)
   9. Návrh na vklad vlastníckeho práva a vecného bremena do katastra nehnuteľností
   10. Zmluva o zrušení vecného bremena
   11. Návrh na výmaz vecného bremena na základe zmluvy o zrušení vecného bremena

   Dedenie

   1. Vlastnoručný závet (jeden dedič) (1) (§ 476 a nasl. ObZ)
   2. Vlastnoručný závet (viac dedičov) (2) (§ 476 a nasl. ObZ)
   3. Vlastnoručný závet (ustanovenie náhradného dediča) (3) (§ 476 a nasl. ObZ)
   4. Závet nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa (§ 476b ObZ)
   5. Listina o vydedení (§ 469a ObZ)
   6. Žaloba o určenie neplatnosti vydedenia [§ 469a ods. 1 písm. b) ObZ]
   7. Odvolanie závetu (§ 480 ObZ)

   Záväzkové právo

   1. Zmluva o postúpení pohľadávky (§ 524 a nasl. ObZ)
   2. Zmluva o prevzatí dlhu (§ 531 ods. 1 ObZ)
   3. Dohoda o pristúpení k záväzku (§ 533 ObZ)
   4. Vyhlásenie ručiteľa (§ 546 ObZ)
   5. Uznanie dlhu (§ 558 ObZ)
   6. Kúpna zmluva (1) (§ 588 a nasl. ObZ)
   7. Kúpna zmluva (2) (§ 588 a nasl. OZ)
   8. Kúpna zmluva (3) (§ 588 a nasl. ObZ)
   9. Zámenná zmluva (§ 611 ObZ)
   10. Darovacia zmluva (§ 628 a nasl. ObZ)
   11. Zmluva o dielo (§ 631 a nasl. ObZ)
   12. Zmluva o zhotovení veci na zákazku (§ 644 a nasl. ObZ)
   13. Zmluva o pôžičke (1) (§ 657 a nasl. ObZ)
   14. Zmluva o pôžičke s ručiteľským záväzkom (2) (§ 657 a nasl. ObZ, s použitím § 546 a nasl. ObZ)
   15. Zmluva o výpožičke (§ 659 a nasl. ObZ)
   16. Nájomná zmluva (§ 685 a nasl. ObZ)
   17. Výpoveď z nájmu bytu nájomcom
   18. Zmluva o podnájme nebytového priestoru (1) (zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov)
   19. Nájomná zmluva (2) (zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov)
   20. Nájomná zmluva (3) (zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov)
   21. Zmluva o nájme nehnuteľnosti (§ 663 a nasl. ObZ)
   22. Zmluva o uzavretí budúcej podnájomnej zmluvy
   23. Zmluva o prevode vlastníctva bytu [zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a nariadenia mesta (obce) o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev]
   24. Príkazná zmluva (1) (§ 724 a nasl. ObZ)
   25. Príkazná zmluva (2) (§ 724 a nasl. ObZ)
   26. Zmluva o obstaraní veci (1) (§ 733 a nasl. ObZ)
   27. Zmluva o obstaraní veci (2) (§ 733 a nasl. ObZ)
   28. Zmluva o obstaraní predaja veci (§ 737 a nasl. ObZ)
   29. Zmluva o úschove (§ 747 a nasl. ObZ)
   30. Zmluva o ubytovaní (§ 754 a nasl. ObZ)
   31. Zmluva o preprave nákladu (§ 765 a nasl. ObZ)
   32. Zmluva o sprostredkovaní (1) (§ 774 a nasl. ObZ)
   33. Zmluva o sprostredkovaní (2) (§ 774 a nasl. ObZ)
   34. Zmluva o vklade (§ 778 a nasl. ObZ)
   35. Zmluva o dôchodku (§ 842 a nasl. ObZ)
   36. Zmluva o oprave a úprave veci (§ 652 a nasl. ObZ)
   37. Žaloba na určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie (§ 792 a 797 ObZ)
   38. Žaloba na splnenie povinnosti poisťovne skončiť vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť (§797 ods. 3ObZ)
   39. Žaloba na náhradu škody spôsobenej motorovým vozidlom (§ 3 vyhl. č. 423/1991 Zb. , § 427 ObZ)

   Civilný sporový poriadok

    Súdne konanie

    1. Žiadosť o konanie bez zbytočných prieťahov (čl. 17 Civilného sporového poriadku)
    2. Návrh na prikázanie sporu inému súdu z dôvodu vhodnosti (§ 39 ods. 2 Civilného sporového poriadku)
    3. Námietka miestnej nepríslušnosti konajúceho súdu (§ 41 Civilného sporového poriadku)
    4. Námietka zaujatosti (Návrh na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu) (§ 49, § 52 a § 53 Civilného sporového poriadku)
    5. Návrh na zmenu subjektu na strane žalobcu (§ 80 Civilného sporového poriadku)
    6. Oznámenie intervenienta o vstupe do konania (§ 82 Civilného sporového poriadku)
    7. Generálne splnomocnenie na zastupovanie v súdnom konaní (§ 89 Civilného sporového poriadku)
    8. Oznámenie o odvolaní plnomocenstva stranou sporu (§ 92 ods. 3 Civilného sporového poriadku)
    9. Oznámenie o vypovedaní plnomocenstva zástupcom (§ 92 ods. 3 Civilného sporového poriadku)
    10. Žiadosť o predĺženie lehoty (§ 118 ods. 2 Civilného sporového poriadku)
    11. Návrh na odpustenie zmeškania lehoty (§ 122 Civilného sporového poriadku)

    Žaloba

    1. Doplnenie žaloby (§ 129 Civilného sporového poriadku)
    2. Žaloba (§ 131 a nasledujúce Civilného sporového poriadku)
    3. Zmena žaloby (§ 139 až § 143 Civilného sporového poriadku)
    4. Čiastočné späťvzatie žaloby (§ 144 a § 145 Civilného sporového poriadku)
    5. Späťvzatie žaloby (§ 144 až 146 Civilného sporového poriadku)
    6. Vyjadrenie k žalobe (§ 167 ods. 2 Civilného sporového poriadku)

    Podania súdu

    1. Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní (§ 180 Civilného sporového poriadku)
    2. Návrh na odročenie pojednávania (§ 183 Civilného sporového poriadku)
    3. Návrh na vykonanie dokazovania (§ 197 Civilného sporového poriadku)
    4. Návrh na opravu rozsudku (§ 224 Civilného sporového poriadku)
    5. Sťažnosť proti uzneseniu súdneho úradníka (§ 239 Civilného sporového poriadku)
    6. Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov (§ 254 Civilného sporového poriadku)

    Platobný rozkaz

    1. Žaloba s návrhom na vydanie platobného rozkazu (§ 265 Civilného sporového poriadku)
    2. Odpor proti platobnému rozkazu (§ 267 Civilného sporového poriadku)
    3. Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie (§ 277 ods. 2 Civilného sporového poriadku)
    4. Uznanie nároku uplatneného žalobou a žiadosť o plnenie v splátkach (§ 282 Civilného sporového poriadku)
    5. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia (§ 324 a nasl. Civilného sporového poriadku)

    Odvolanie

    1. Odvolanie proti rozsudku (§ 355 a nasledujúce Civilného sporového poriadku)
    2. Späťvzatie odvolania (§ 369 Civilného sporového poriadku)
    3. Vyjadrenie k odvolaniu (§ 373 ods. 3 Civilného sporového poriadku)

    Trestné právo

     Trestné oznámenie

     1. Trestné oznámenie (§ 196 ods. 1 Tr. poriadku)
     2. Trestné oznámenie (§ 196 ods. 1 Tr. poriadku)
     3. Trestné oznámenie (§ 196 ods. 3, 4 Tr. por.)
     4. Žiadosť poškodeného o preskúmanie postupu policajta pred začatím trestného stíhania (§ 198 ods. 1 Tr. poriadku)

     Podania – opravné prostriedky

     1. Podania – opravné prostriedky Úvod
     2. Sťažnosť obvineného proti uzneseniu, ktorým mu bolo vznesené obvinenie (§ 206 ods. 1 Tr. poriadku)
     3. Sťažnosť obvinenej osoby (právnickej osoby) proti uzneseniu, ktorým jej bolo vznesené obvinenie (§ 206 ods. 1 Tr. poriadku v spojení s § 1 ods. 2 Zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb)
     4. Sťažnosť proti uzneseniu policajta, ktorým do konania pribral znalca (§ 142 ods. 3 Tr. poriadku)
     5. Odpor proti trestnému rozkazu (§ 355 Tr. por.)
     6. Odvolanie obžalovaného (čo do výroku o vine) (§ 307 ods. 1 písm. b) Tr. poriadku)
     7. Odvolanie obžalovaného (čo do výroku o treste a náhrade škody) [§ 307 ods. 1 písm. b) Tr. poriadku]
     8. Odvolanie poškodeného (čo do výroku o náhrade škody) (§ 308 ods. 1 Tr. por. veta za bodkočiarkou)
     9. Žiadosť oprávneného preskúmať postup policajta v prípravnom konaní (§ 210 Tr. poriadku)
     10. Udelenie súhlasu s trestným stíhaním (§ 211 Tr. por.)
     11. Odvolanie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním (§ 212 ods. 2 Tr. por.)
     12. Žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu (§ 79 ods. 3. Tr. por.)
     13. Nahradenie väzby zárukou, sľubom a dohľadom (§ 80 ods. 1 písm. a) Tr. por.)
     14. Žiadosť o odklad výkonu trestu (§ 409 a nasl. Tr. por.)

     Exekučné právo

      Podania oprávneného

      1. Návrh na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 1 až 7 Exekučného poriadku)
      2. Návrh na vykonanie exekúcie (2) (§ 48 ods. 8 Exekučného poriadku)
      3. Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie (1) (§ 51 ods. 1 Exekučného poriadku)
      4. Späťvzatie návrhu na vykonanie exekúcie (2) (§ 51 ods. 2 Exekučného poriadku)
      5. Oprava vád návrhu na vykonanie exekúcie (1) (§ 52 Exekučného poriadku)
      6. Oprava vád návrhu na vykonanie exekúcie (2) (§ 52 Exekučného poriadku)
      7. Doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie (1) (§ 52 Exekučného poriadku)
      8. Doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie (2) (§ 52 Exekučného poriadku)
      9. Doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie (3) (§ 52 Exekučného poriadku)
      10. Doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie (4) (§ 52 Exekučného poriadku)
      11. Návrh na zmenu exekútora (§ 34 Exekučného poriadku)
      12. Návrh na uloženie povinnosti exekútorovi poukázať peňažné prostriedky oprávnenému (§ 29 ods. 12 Exekučného poriadku)
      13. Návrh na zastavenie exekúcie (§ 61n Exekučného poriadku)
      14. Námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov exekútora (§ 61n ods. 4 Exekučného poriadku)

      Podania povinného

      1. Žiadosť o splátkový kalendár (1) (§ 61g Exekučného poriadku)
      2. Žiadosť o povolenie splátok (2) (§ 61g Exekučného poriadku)
      3. Žiadosť o odklad exekúcie [§ 61h ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku]
      4. Návrh na zastavenie exekúcie (§ 61k ods. 2 Exekučného poriadku)
      5. Späťvzatie návrhu povinného na zastavenie exekúcie (§ 61m Exekučného poriadku)

      Rodinné právo

       Manželstvo

       1. Návrh maloletého na povolenie uzavrieť manželstvo (§ 11 Zákona o rodine)

       Rozvod

       1. Návrh na rozvod manželstva bez maloletých detí (§ 23 Zákona o rodine)
       2. Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi (§ 23, § 24 a § 25 Zákona o rodine)
       3. Návrh na rozvod manželstva s maloletými deťmi – návrh striedavej osobnej starostlivosti (§ 23, § 24 a § 25 Zákona o rodine)

       Starostlivosť o maloleté dieťa a rodičovské práva a povinností

       1. Návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti (§ 25 ods. 4 Zákona o rodine)
       2. Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného (§ 36 ods. 1, § 65 ods. 1 Zákona o rodine)
       3. Návrh na úpravu styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomretého manžela (§ 36 ods. 2 Zákona o rodine)
       4. Návrh na určenie mena maloletého dieťaťa súdom (§ 40 ods. 3 Zákona o rodine)
       5. Návrh na zverenie maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti (§ 48 Zákona o rodine)

       Vyživovacia povinnosť

       1. Návrh na určenie výživného (§ 62, § 65 ods. 1 Zákona o rodine)
       2. Návrh plnoletého dieťaťa na určenie výživného (§ 62 Zákona o rodine)
       3. Návrh na zvýšenie výživného (§ 78 Zákona o rodine)
       4. Návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti (§ 62 ods. 1 a § 78 ods. 1 Zákona o rodine)
       5. Návrh na zníženie výživného (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine)
       6. Návrh rodiča na určenie vyživovacej povinnosti dieťaťa (§ 66 Zákona o rodine)
       7. Návrh na určenie manželského výživného (§ 71 Zákona o rodine)
       8. Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela (§ 72 Zákona o rodine)

       Otcovstvo

       1. Návrh na zapretie otcovstva manželom matky (§ 86 a nasledujúce Zákona o rodine)
       2. Návrh na určenie otcovstva (§ 94 Zákona o rodine)

       Správne právo

       1. Žiadosť o postúpenie veci inému správnemu orgánu (§ 8 ZoSK a § 55 ZoP)
       2. Postúpenie veci inému vecnému príslušnému správnemu orgánu toho istého stupňa na základe žiadosti účastníka konania (§ 8 ZoSK a § 55 ZoP)
       3. Návrh na vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania a rozhodovania veci (§ 9 a nasl. ZoSK)
       4. Vylúčenie zamestnanca správneho orgánu z konania pre zaujatosť (§ 12 ZoSK)
       5. Udelenie plnomocenstva na zastupovanie účastníka konania (§ 17 ZoSK)
       6. Udelenie plnomcenstva na zastupovanie účastníka konania (§ 17 ZoSK)
       7. Udelenie plnomcenstva na zastupovanie účastníka konania (§ 17 ZoSK)
       8. Plnomocenstvo na zastupovanie účastníka konania vyhlásením do zápisnice (§ 17 ods. 3 ZoSK)
       9. Oznámenie o začatí správneho konania (§ 18 ods. 3 ZoSK)
       10. Podanie I (§ 19 ZoSK)
       11. Výzva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania (§ 19 ods. 3 ZoSK)
       12. Rozhodnutie o prerušení konania (§ 29 ods. 1 ZoSK)
       13. Rozhodnutie o zastavení konania [§ 30 ods. 1 písm. d) ZoSK]
       14. Podanie II (§ 19 ZoSK)
       15. Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku (§ 10 ZoSP)
       16. Žiadosť na odpustenie zmeškanej lehoty (§ 28 ZoSK)
       17. Rozhodnutie o žiadosti účastníka konania o odpustenie zmeškanej lehoty (§ 28 ZoSK)
       18. Rozhodnutie o uložení poriadkovej pokuty (§ 45 ods. 1 ZoSK)
       19. Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty (§ 45 ods. 3 ZoSK)
       20. Postúpenie podania príslušnému správnemu orgánu (§ 7 ods. 1 ZoSK a § 55 ods. 1 ZoP)
       21. Výzva na zaplatenie správneho poplatku (§ 19 ZoSK. a § 8 ods. 1 ZoSP)
       22. Rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie správneho poplatku (§ 9 ZoSP)
       23. Upovedomenie účastníka konania o postúpení podania (§ 20 ZoSK)
       24. Postúpenie podania príslušnému správnemu orgánu (§ 20 ZoSK)
       25. Čestné vyhlásenie (§ 39 ZoSK)
       26. Oznámenie priestupku a podanie návrhu na prerokovanie priestupku (§ 67 ods. 2 a § 68 ods. 2 ZoP)
       27. Nariadenie ústneho pojednávania
       28. Predvolanie svedka na nariadené ústne pojednávanie (§ 35 a § 41 ZoSK)
       29. Poučenie svedka v priestupkovom konaní pred výsluchom (ZoSK)
       30. Poučenie obvineného ako účastníka priestupkového konania (§ 21 ZoP)
       31. Poučenie poškodeného v priestupkovom konaní, ak ide o prejednanie majetkovej škody (ZoP a ZoSK)
       32. Zmier v konaní o priestupku
       33. Uplatnenie nároku na náhradu škody (§ 70 ZoP)
       34. Rozkazné konanie (§ 87 ZoP)
       35. Odpor proti rozkazu (§ 87 ods. 4 ZoP)
       36. Späťvzatie návrhu na začatie konania o priestupku [§ 76 ods. 1 písm. j) ZoP]
       37. Odvolanie obvineného proti rozhodnutiu o priestupku (§ 81 ods. 1 ZoP)
       38. Odvolanie poškodeného proti rozhodnutiu o priestupku (§ 81 ods. 2 ZoP)
       39. Predvedenie svedka (§ 42 ods. 1 ZoSK)
       40. Žiadosť o predvedenie svedka na ústne pojednávanie (§ 42 ods. 2 ZoSK)
       41. Dožiadanie správneho orgánu o vykonanie procesného úkonu v obvode jeho pôsobnosti (§ 44 ods. 2 a 3 ZoSK)
       42. Pokračovanie v prerušenom konaní (§ 29 ods. 4 ZoSK)
       43. Žiadosť o predĺženie lehoty pre rozhodnutie (§ 49 ods. 2 ZoSK)
       44. Upovedomenie účastníka konania o nedodržaní lehoty pre rozhodnutie (§ 49 ods. 1 ZoSK)
       45. Žiadosť o vykonanie opatrenia proti nečinnosti správneho orgánu (§ 50 ZoSK)
       46. Žiadosť o opravu rozhodnutia z dôvodu zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia (§ 47 ods. 6 ZoSK)
       47. Návrh na povolenie obnovy konania (§ 62 a nasl. ZoSK)
       48. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (§ 65 a nasl. ZoSK)
       49. Rozhodnutie o predbežnom opatrení [§ 43 ods. 1 písm. a) ZoSK]
       50. Rozhodnutie o vykonaní obhliadky (§ 38 ZoSK)
       51. Rozhodnutie o ustanovení znalca (§ 36 ZoSK)
       52. Zápisnica o miestnej obhliadke (§ 22 ods. 1 a § 38 ods. 1 ZoSK)
       53. Rozhodnutie o veci s odôvodnením (§ 46 a 47 ZoSK v spojení s ustanoveniami zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách)
       54. Odvolanie (§ 53 a nasl. ZoSK)
       55. Upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania spolu s výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu (§ 57 ods. 2 ZoSK)
       56. Predloženie odvolania odvolaciemu správnemu orgánu (§ 57 ods. 2 ZoSK)
       57. Späťvzatie odvolania účastníka konania (ZoSK)
       58. Rozhodnutie vo veci bez odôvodnenia (§ 46 a § 47 ZoSK v spojení s ust. zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve)
       59. Začatie výkonu rozhodnutia (§ 74 ZoSK)
       60. Návrh účastníka konania na odloženie výkonu rozhodnutia (§ 75 ods. 1 ZoSK)
       61. Rozhodnutie o odklade výkonu rozhodnutia (§ 75 ods. 1 ZoSK)
       62. Návrh účastníka konania na upustenie od výkonu rozhodnutia (§ 75 ods. 2 ZoSK)
       63. Rozhodnutie správneho orgánu o upustení od výkonu rozhodnutia [§ 75 ods. 2 písm. d) ZoSK]
       64. Návrh na vykonanie exekúcie (§ 39 a nasl. EP)
       65. Žaloba o preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu (§ 15 a nasl. CSP v súlade s ust. § 70 ZoSK)
       október 2018
       T po ut st št pi so ne
       39 24 25 26 27 28 29 30
       40 1 2 3 4 5 6 7
       41 8 9 10 11 12 13 14
       42 15 16 17 18 19 20 21
       43 22 23 24 25 26 27 28
       44 29 30 31 1 2 3 4
       Dnes má meniny Vladimíra
       1
       Dôležitý termín
       1
       Sviatok
       cardpay