Vydané publikácie

Zákony 2018Vrátane poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Správa daní a poplatkov
  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Miestne dane
  • Spotrebné dane
  • Cestovné náhrady
 • Zákony I. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Účtovníctvo
  • Poplatky
 • Zákony II. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Živnostenský zákon
 • Zákony II. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný proces
  • Exekučný poriadok
  • Trestné právo
  • Správne právo
  • Notársky poriadok
 • Zákony III. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonník práce
  • Mzdové predpisy
  • Zákon o zamestnanosti
  • Zákon o ochrane osobných údajov
  • Pedagogickí zamestnanci
  • Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Autorské právo
  • Správne právo
 • Zákony III. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  • Sociálne zákony
 • Zákony IV

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  • Architekti a inžinieri
  • Stavebné výrobky
  • Bývanie
  • Pôda
 • Zákony V

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Rozpočtové pravidlá
  • Štátna a verejná služba
  • Školy
  • Obce
 • Zákony VI

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné prostredie
  • Ochrana ovzdušia
  • Vodné hospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Odpadové hospodárstvo
  • Súvisiace predpisy

Úplné znenia zákonov I/2018 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/3

  VII/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (po novele zákonom č. 213/2018)
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 209/2018, č. 213/2018)
  • Opatrenie č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného (po novele opatrením č. 148/2018)
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (po novele zákonom č. 213/2018)
  • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 156/2018, č. 212/2018, č. 215/2018)
 • Aktualizácia I/2

  V/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Aktualizácia zákonov po ostatných novelách
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (po novele zákonom č. 112/2018)
  • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 87/2018, 108/2018, 110/2018)
 • Aktualizácia I/1

  III/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov

Úplné znenia zákonov II/2018 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/5

  VIII/2018

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Občiansky zákonník
  • Novela č. 213/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  • Novela č. 216/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
 • Aktualizácia II/4

  VII/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o registri trestov
  • Zákon o Policajnom zbore
  • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  • Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
  • Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  VII/2018

  3,50 € bez DPH
  4,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodný zákonník
  • Zákon o verejnom obstarávaní
  • Občiansky zákonník
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  • Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Aktualizácia II/2

  VI/2018

  3,17 € bez DPH
  3,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore
 • Aktualizácia II/1

  III/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
  • Zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií
  • Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  • Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Úplné znenia zákonov III/2018 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/4

  IX/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. o Autorský zákon
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
  • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
  • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti
 • Aktualizácia III/3

  VII/2018

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
  • Opatrenie č. 196/2018 Z. z. úprave súm životného minima
 • Aktualizácia III/2

  V/2018

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o službách zamestnanosti, náhradnom výživnom, minimálnej mzde.
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 627/2004 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
  • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
  • Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Aktualizácia III/1

  III/2018

  vypredané
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • obsah tejto publikácie je však súčasťou titulu Zákonník práce po novele

Úplné znenia zákonov IV/2018 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/3

  VIII/2018

  1,17 € bez DPH
  1,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
  • Novela zákona č. 212/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
 • Aktualizácia IV/2

  VII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon o stavebných výrobkoch
  • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon o správcoch bytových domov
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom
 • Aktualizácia IV/1

  V/2018

  1,50 € bez DPH
  1,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2018 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/2

  VIII/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o štátnej službe: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018); Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
  • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 210/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
  • Zákon o majetku obcí: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018)
  • Zákon o obecnom zriadení: Novela č. 177/2018 (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Aktualizácia V/1

  III/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Úplné znenia zákonov VI/2018 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/3

  IX/2018

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Aktualizácia VI/2

  VII/2018

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
  • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
  • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Aktualizácia VI/1

  V/2018

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o vodách, odpadoch.
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Nariadenie vlády č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
  • Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
  • Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay