Výber zo Zbierky

 • Obecné zriadenie

  Zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  19. 4. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Sociálno-právna ochrana detí

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  19. 4. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Vodný zákon

  Zákon č. 51/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Štátna správa v školstve

  Zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Finančné vzdelávanie

  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/2018 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Environmentálna záťaž

  Zákon č. 49/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Výchova a vzdelávanie

  Zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Služby zamestnanosti

  Zákon č. 64/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Náhradné výživné

  Zákon č. 66/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Sociálnoprávna ochrana detí

  Zákon č. 61/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  22. 3. 2018, Vyšlo v zbierke

máj 2018
T po ut st št pi so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Dušan
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay