Aktualizácie – úplné znenie k zákonom

vrátane poštovného a balného

Výhody predplatného Aktualizácií I, II, III, IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,
 • stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

82,20 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného Aktualizácií I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

39,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného Aktualizácií IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

42,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

zväčšiť

Aktualizácia VI/3


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

1,75 € bez DPH
2,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia III/4


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. o Autorský zákon
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia V/2


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o štátnej službe: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018); Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
 • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 210/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o majetku obcí: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018)
 • Zákon o obecnom zriadení: Novela č. 177/2018 (účinnosť 1. 9. 2018)

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia IV/3


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
 • Novela zákona č. 212/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)

1,17 € bez DPH
1,40 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/5


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Občiansky zákonník
 • Novela č. 213/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
 • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Novela č. 216/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)

1,75 € bez DPH
2,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia I/3


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (po novele zákonom č. 213/2018)
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 209/2018, č. 213/2018)
 • Opatrenie č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného (po novele opatrením č. 148/2018)
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (po novele zákonom č. 213/2018)
 • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 156/2018, č. 212/2018, č. 215/2018)

3,17 € bez DPH
3,80 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia IV/2


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 • Zákon o stavebných výrobkoch
 • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon o správcoch bytových domov
 • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

2,00 € bez DPH
2,40 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/3


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Obchodný zákonník
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Občiansky zákonník
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 • Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

3,50 € bez DPH
4,20 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/4


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon o registri trestov
 • Zákon o Policajnom zbore
 • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

1,90 € bez DPH
2,28 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia VI/2


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

3,58 € bez DPH
4,30 € s 20% DPH
Objednať

október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay