Zaujímavé články

 • Sociálne poistenie – zmeny

  Posledná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zaviedla minimálnu mieru valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021. Zmena sa dotkne aj platenia poistného na úrazové poistenie po roku 2017, právnej úpravy výberu poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dávky v nezamestna nosti.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Odpisovanie automobilu

  Automobil je hmotný majetok, ktorý má charakter dlhodobého použitia a jeho obstarávacia cena je spravidla vyššia ako je limit na zaradenie hmotného majetku do dlhodobého hmotného majetku. Automobil sa preto považuje z hľadis ka účtovného a daňového za dlhodobý hmotný majetok.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Paušálne výdavky SZČO

  Koniec marca je obdobím, kedy sa podávajú daňové priznania a platia dane. Každá samostatne zárobkovo činná osoba má tiež povinnosť podať daňové priznanie typu B, kde uvedie svoje príjmy a výdavky, ktoré vynaložila na dosiahnutie týchto príjmov. Zákon však umožňuje daňovníkovi si vybrať, či je pre neho výhodnejšie využiť paušál alebo ísť cestou preukázateľných výdavkov.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Úrazové a nemocenské poistenie od 1. 1. 2018

  Či už zamestnávateľ, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, každý má zo zákona povinnosť chrániť sa pred rôznymi rizikovými situáciami v súvislosti s výkonom ich činnosti. Povinné poistenie sa vymedzuje percentom z denného vymeriavacieho základu. Ako sa mení výška poistného pre rok 2018?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Miestne dane po novom

  Zmena v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku súvisí zo zavedenín množstvového zberu drobného stavebného odpadu v obci. Ak obec nemá zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, nákla dy na činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Faktúra s DPH bez právneho dôvodu

  Základným právnym predpisom upravujúcim uplatňovanie DPH v rámci Európskej únie je Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH (ďalej len „smernica o DPH“). Článok 203 smernice o DPH stanovuje, že: „DPH platí každá osoba, ktorá uvedie túto daň na faktúre.“

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmeny v mzdovej učtárni

  K 1. 1. 2018 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. Aké legislatívne zmeny majú priamy dopad na vedenie a spracovanie mzdového účtovníctva?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Odvodová úľava

  Od 1. novembra 2013 môžu byť pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných po splnení určitých podmienok zamestnávateľovi a zamestnancovi odpustené odvody v takmer celej výške. Pre zamestnávateľa je to možnosť výrazne ušetriť na odvodoch a naopak zamestnancovi to ponúka príležitosť nájsť si po dlhom čase prácu. Aké podmienky musia byť splnené, aby si zamestnávateľ mohol uplatniť úľavu na odvodoch pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných? Kto sa považuje za dlhodobo nezamestnaného? Aké výhody, resp. nevýhody vyplývajú zo zamestnávania týchto osôb?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018

  Fyzické a právnické osoby podávajú na rok 2018 priznanie k dani z nehnuteľností vtedy, ak je táto daň zavedená vše obecne záväzným nariadením platným na rok 2018, ktoré je v súlade nielen so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), ale aj so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie

  Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2017 vzniká fyzickým osobám v zásade vtedy, ak dosiahli zdaniteľné príjmy vyššie ako je 50 % zo sumy 3 803,33 eur. Za zdaňovacie obdobie 2017 sa tak jedná o rovnaký „príjmový limit“ aký platil v predchádzajúcom roku – a to vo výške 1 901,67 eur. Zahrňuje sa do celkových zdaniteľných príjmov aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou t. j. rezidenta SR?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

apríl 2018
T po ut st št pi so ne
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
Dnes má meniny Marek
1
Dôležitý termín
1
Sviatok