Zaujímavé články

 • Upravujúce závierkové účtovné prípady za rok 2017

  Z pohľadu účtovnej závierky možno vo všeobecnosti rozlišovať dva typy udalostí po závierkovom dni, a to udalosti poskytujúce dôkaz o stave, ktorý existoval k súvahovému dňu (udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu) a udalosti naznačujúce stav, ktorý vznikol po súvahovom dni (udalosti po súvahovom dni, ktoré nevyžadujú úpra vu). Ktoré skutočnosti nie sú upravujúcim závierkovým účtovným prípadom?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zrážky zo mzdy a ich poradie

  Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie a zrážky preddavku na daň. Po vykonaní týchto zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len napr. preddavok na mzdu, peňažné tresty a pokuty... Aké ďalšie zrážky zo mzdy môže zamestnávateľ vykonávať? Aké podmienky musia byť splnené? Čo musí obsahovať dohoda o zrážkach?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018

  Fyzické a právnické osoby podávajú na rok 2018 priznanie k dani z nehnuteľností vtedy, ak je táto daň zavedená všeobecne záväzným nariadením platným na rok 2018, ktoré je v súlade nielen so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale aj so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Kto priznáva túto daň?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daňové termíny

  V súvislosti s uzatvorením zdaňovacieho obdobia a otvorením nového zdaňovacieho obdobia má zamestnávateľ po vinnosti, ktoré je povinný splniť v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty úkonu zamestnávateľa pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmeny v poistných odvodoch v roku 2018

  Od 1. 1. 2018 je opäť účinných viacero legislatívnych zmien s dopadom na platenie poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. V tejto súvislosti, ako aj z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR na 912 eur (rok 2016), sa mení najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zdaňovanie FO – vybrané zmeny

  Od 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o dani z príjmov) a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vypracovaný na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

  Nezdaniteľné časti základu dane znižujú základ dane fyzickej osoby zistený z jej príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Za zdaňovacie obdobie roku 2018 si môže fyzická osoba znížiť uvedený základ dane z príjmov o štyri nezdaniteľné časti základu dane. Od roku 2018 sa zavádza nová nezdaniteľná časť, ktorou sú zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Ako v predchádzajúcich rokoch sa uplatnia nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, na manželku (manžela) a na doplnkové dôchodkové sporenie.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018

  Dňa 12. 10. 2017 a dňa 7. 12. 2017 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2018. Ktoré legislatívne zmeny majú priamy dopad na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti? Aká je výška daňových parametrov, ktoré sú platné od 1. 1. 2018, t.j. pre nasledujúce zdaňovacie obdobie?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela daňového poriadku

  Ďalším pokračovaním plnenia akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2017 – 2018 a plnenia Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2017 je aj novela zákona o správe daní, do ktorého bola transponovaná Smernica Rady (EÚ) 2016/2258 v súvislosti s prístupom daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a Smernice Rady 2016/1164, ktorá upravuje pravidlá proti praktikám daňových subjektov vo veci vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017

  Najdôležitejšími zmenami v novele ZDP (zákon č. 341/2016 Z. z.) v oblasti fyzických osôb bolo predovšetkým opätovné zavedenie zdanenia podielov na zisku, s čím súvisí aj zrušenie zdravotných odvodov z tohto príjmu a zvýšenie maximálneho limitu uplatňovania paušálnych výdavkov. Zákon o športe upravuje výkon činnosti športových odborníkov, čo môže mať vplyv aj na ich určenie daňovej povinnosti. O aké úpravy ide v súvislosti s vykazovaním daňovej povinnosti?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Matej
1
Dôležitý termín
1
Sviatok