Zaujímavé články

 • Určenie sumy starobného dôchodku

  Dôchodkové poistenie je jedným z typov sociálneho poistenia upravené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Kedy má poistenec nárok na starobný dôchodok? Ako sa určí suma starobného dôchodku? Aká je aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2017?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

  Legislatívna úprava ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je obsiahnutá v rámci zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. ako aj Vyhlášky MZ SR č. 116/2014 Z. z. Aké zmeny platia pre rok 2017? Aké povinnosti plnia poistenec a platiteľ ohľadom oznamovacích povinností? Čo bolo povinné oznámiť zdravotnej poisťovni pri výplate dividend?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmena životného minima

  Životné minimum je spoločenský uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Okrem toho, že od výšky životného minima sa odvíja výška rôznych peňažných príspevkov v sociálnej politike štátu, používa sa životné minimum aj v súvislosti so zdaňovaním príjmov. Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb daňou z príjmov sa viaceré ukazovatele ovplyvňujúce zdanenie a výšku dane vypočítavajú v závislosti od sumy životného minima. O aké ukazovatele sa jedná? Ako ovplyvňuje výšku zdaniteľných príjmov, do ktorej sa neplatí daň?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela zákona o používaní ERP od 1. 9. 2017

  Praktické používanie virtuálnej registračnej pokladnice ako ďalšieho spôsobu evidovania tržieb prijatých v hotovosti za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzených služieb začalo od 1. apríla 2015 u podnikateľov, ktorí poskytovali služby, ktoré do konca roka 2014 neboli uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Obdobie od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 bolo obdobím prípravy na technické prepojenie informačného systému finanč-ného riaditeľstva s koncovým, ako aj podnikateľov vrátane skúšobnej prevádzky tohto prepojenia na odstránenie vzniknutých technických problémov, ktoré sa v tomto skúšobnom období vyskytli. Aké zmeny nastali od 1. septembra 2017?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daňový poriadok – novela

  Daňový poriadok po novele zákona priniesol nový spôsob vyrubenia dane v daňovom konaní, v ktorom správca dane vydáva rozhodnutie po novom nazývané vyrubovací rozkaz alebo super zaisťovací príkaz. Aké podklady využíva správca dane na vydanie vyrubovacieho rozkazu?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017

  Každoročne od januára toho – ktorého kalendárneho roka sa mení suma odvodov, nakoľko ich výška sa vypočítava v závislosti od zmeny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok zisťuje a vyhlasuje Štatistický úrad SR. Aj keď suma odvodov sa mení už k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, je pre samostatne zárobkovo činné osoby dôležitý aj dátum 1. júl, nakoľko časti samostatne zárobkovo činných osôb sa mení výška odvodov, niektorým povinnosť platiť odvody vznikne a iným zanikne. Od čoho to závisí?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Sociálne poistenie – zmeny

  Povinné poistenie zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu zamestnanca, ktorý mu zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku právneho vzťahu. Povinné poistenie zamestnanca zaniká vždy smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Aké faktory ovplyvňuje rozsah platenia poistného do Sociálnej poisťovne? Aký to má dopad aj na výšku čistého príjmu zamestnanca? Aké sú významné zmeny v sociálnom poistení?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Posledné zdaňovacie obdobie platiteľa DPH

  Ak sa platiteľ DPH alebo daňový úrad rozhodnú pre ukončenie registrácie, je potrebné najskôr určiť, ktoré zda-ňovacie obdobie bude posledným zdaňovacím obdobím platiteľa, pretože sa s ním spájajú určité povinnosti. Jednou z takýchto povinností je „dodanenie majetku“ platiteľa, t.j. vznik daňovej povinnosti z majetku platiteľa, pri ktorom si odpočítal DPH.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Paušálne výdavky v roku 2017

  V praxi rozšíreným spôsobom uplatňovania výdavkov u podnikateľov sú tzv. paušálne výdavky. Od roku 2017 je ich uplatňovanie ešte výhodnejšie, nakoľko sa zvýšilo percento výdavkov ako aj maximálna suma paušálnych výdavkov, o ktoré môžu byť znížené zdaniteľné príjmy. Popri výdavkoch vypočítaných percentuálnym spôsobom sa príjmy znižujú aj o zaplatené poistné. Uplatňovanie výdavkov týmto spôsobom nie je administratívne náročné, nakoľko podnikateľ vedie len evidenciu príjmov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Dividendy v roku 2017

  S účinnosťou od 1. januára 2017 vo veľkej časti nadobudol platnosť zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menil a dopĺňal aj zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práve problematika dividend bola podstatnou súčasťou spomínanej novely zákona o dani z príjmov.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

október 2017
T po ut st št pi so ne
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
42 9 10 11 12 13 14 15
43 16 17 18 19 20 21 22
44 23 24 25 26 27 28 29
45 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Hedviga
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 10
2017
IX/2017
PaM č. 10
2017
IX/2017
Poradca č. 3
2018
IX/2017