Zaujímavé články

 • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP

  Problematika transferového oceňovania je stredom neustálej pozornosti odbornej verejnosti a to aj s ohľadom na vývoj v tejto problematike na globálnej (OECD) a regionálnej úrovni (EU). Na globálnej úrovni sa jedná o odhaľovanie praktík nadnárodných spoločností, ktoré presúvajú svoje zisky do krajín s nízkym daňovým zaťažením, alebo využívajú utajené dohody s daňovými správami,1)ktoré umožňujú dosiahnutie veľmi nízkej efektívnej sadzby aj v krajinách s vysokým daňovým zaťažením. Na akej úrovni dochádza k zmenám v transferovom oceňovaní?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daňová kontrola u zamestnávateľa

  Správca dane pri daňovej kontrole bude kontrolovať skutočne odvedené preddavky v nadväznosti na termín odvodovej povinnosti a na výšku zrazených preddavkov. Ak boli preddavky na daň alebo daň odvedené neskôr, ako je termín odvodu v súlade s § 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov, správca dane predpíše zamestnávateľovi sankciu za oneskorenú úhradu preddavkov na daň (dane). Čo ešte môže správca dane na dani z príjmov zo závislej činnosti kontrolovať? Aké má povinnosti zamestnávateľ pri výkone daňovej kontroly?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017

  Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 200/2008 Z. z. účinným od 12. júna 2008 upravila príslušné ustanovenia Zákonníka práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť a ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, t. j. maloobchodný predaj, a to v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra. Uvedená zmena bola prijatá pozitívne. Tento okruh dní sa zákonom, ktorý platí od 1. 6. 2017 rozšíril. Počas ktorých sviatočných dní budú obchody zatvorené? Aké ďalšie zmeny sa pripravujú?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Čo musíte evidovať v daňovej evidencie v roku 2017

  Každá podnikajúca fyzická osoba má pri stanovení základu dane a výpočte dane z príjmov možnosť postupovať dvoma základnými spôsobmi. Môže využiť uplatniť paušálne výdavky, alebo môže uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky. Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pre skutočne vynaložené daňové výdavky, nemusí viesť účtovníctvo a mô-že využiť jednoduchší spôsob vedenia evidencie - daňovú evidenciu.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Dobrovoľné sociálne poistenie

  Každý slovenský občan musí byť zdravotne poistený v niektorej z troch poisťovní, ale sociálne poistenie sa povinne vzťahuje len na určité kategórie osôb. Preto ak občan nepatrí do takejto kategórie, môže využiť inštitút dobrovoľného sociálneho poistenia ako poistenia pre prípad choroby, tehotenstva a materstva, invalidity, staroby a nezamestnanosti

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017

  Počnúc 1. májom 2017 nadobúda účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti (ďalej iba „zákon o službách zamestnanosti“). Azda najzásadnejšou zmenou je značné obmedzenie možnosti nezamestnaných evidovaných na úrade práce privyrobiť si.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP

  V súvislosti s povinnosťou vysporiadať celoročné príjmy daňovým priznaním bude pre daňové subjekty aktuálna otázka možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Aké sú možnosti predĺženia lehoty na podanie DP? Aké podmienky musia byť splnené?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Vymeriavací základ a sadzby poistného na sociálne poistenie v roku 2017

  Dňa 11. 10. 2016 bola schválená novela č. 285/2016 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorá nadobúda účinnosť 30. 10. 2016 a vybrané ustanovenia dňa 1. 1. 2017. Prináša legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na výpočet poistného na povinné sociálne poistenie a aj na výpočet plnení počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. Aká bude sadzba povinných príspevkov do II. piliera? Aká bude výška maximálnych denných vymeriavacích základov na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmeny v sociálnom poistení pre rok 2017

  Posledné tri novely zákona o sociálnom poistení zaviedli v systéme sociálneho poistenia viacero zmien. V oblasti platenia poistného zamestnávateľmi a SZČO to bolo zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov, t. j. najvyššej sumy, z ktorej sa vypočítava poistné za kalendárny mesiac. Zvýšila sa horná hranica pri poskytovaní nemocenských dávok a upravili sa podmienky výpočtu dôchodkových dávok. Boli určené aj sumy zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2017 a upravili sa podmienky dôchodkového poistenia osobných asistentov zdravotne ťažko postihnutých osôb. Aký dopad budú mať zmeny na podnikateľa?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Preddavky fyzických osôb na rok 2017

  V prípade preddavkov, ide o povinnú platbu platenú z vyplácaných príjmov počas zdaňovacieho obdobia, ktorá sa započítava na úhradu vzniknutej celoročnej daňovej povinnosti z úhrnu dosiahnutých zdaniteľných príjmov za uplynulé zdaňovacie obdobie. V prípade fyzických osôb, ktoré platia preddavky osobne sa tieto prepočítavajú vždy na preddavkové obdobie, ktoré pre rok 2017 začína 1. apríla 2017 za podmienky, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

máj 2017
T po ut st št pi so ne
18 24 25 26 27 28 29 30
19 1 2 3 4 5 6 7
20 8 9 10 11 12 13 14
21 15 16 17 18 19 20 21
22 22 23 24 25 26 27 28
23 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Ela
1
Dôležitý termín
1
Sviatok