Zaujímavé články

 • Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti

  Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac. Kto je platiteľom dane pre uvedené účely? Osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zárobková činnosť nezamestnaných po 1. 1. 2018

  Štatistika počtu evidovaných nezamestnaných na Slovensku, ale i v rámci Európskej únie poukazuje na skutočnosť, že situácia na trhu práce sa neustále zlepšuje. Vytvára sa viac pracovných príležitostí, z ktorých si nezamestnaní môžu vybrať. Niektorí si vyberú, iní, žiaľ nie. Ba čo viac, mnohí zamestnávatelia už v súčasnosti nemôžu nájsť dostatok kvalitných kvalifikovaných zamestnancov a sú nútení hľadať takýchto v zahraničí.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Ako optimalizovať dane bez chýb

  S blížiacim sa koncom kalendárneho roka neoddeliteľne súvisí pre prevažnú väčšinu podnikateľských subjektov aj koniec účtovného a zdaňovacieho obdobia. V tomto „duchu“ je zisťovanie a úprava základu dane z príjmov pre da-ňovníkov v práve prebiehajúcom období činnosťou, ktorej výsledkom je stanovenie výšky konečnej daňovej povinnosti k dani z príjmov. Pokiaľ u fyzických osôb sa základ dane zisťuje ako súčet čiastkových základov dane dosiahnutých a osobitne určených podľa jednotlivých druhov príjmov, u právnických osôb sa zistí základ dane priamo transformáciou účtovného hospodárskeho výsledku. V spomínanej súvislosti stále existujú zákonné možnosti optimalizácie základu dane z príjmov, ktoré súčasná legislatíva ponúka. Ktoré z nich sa najčastejšie využívajú?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Položky zvyšujúce základ dane PO

  V snahe obmedziť možnosti zneužívania zákona o dani z príjmov sa do tohto zákona premietli ustanovenia, ktoré spres-ňujú uplatňovanie niektorých daňových výdavkov, a to v závislosti od výšky základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Čo rozumieme pod základom dane daňovníka?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Dohoda o pracovnej činnosti vs. dohoda o vykonaní práce

  Aký je rozdiel medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce? Podľa čoho si medzi nimi vybrať a aké náklady na zdravotné a sociálne poistenie z nich vyplývajú pre zamestnávateľa ? V niektorých prípadoch zamestnávateľ nemá na výber medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti. Vyplýva to z charakteru samotných dohôd.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Určenie sumy starobného dôchodku

  Dôchodkové poistenie je jedným z typov sociálneho poistenia upravené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Kedy má poistenec nárok na starobný dôchodok? Ako sa určí suma starobného dôchodku? Aká je aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2017?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie

  Legislatívna úprava ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je obsiahnutá v rámci zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. ako aj Vyhlášky MZ SR č. 116/2014 Z. z. Aké zmeny platia pre rok 2017? Aké povinnosti plnia poistenec a platiteľ ohľadom oznamovacích povinností? Čo bolo povinné oznámiť zdravotnej poisťovni pri výplate dividend?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Zmena životného minima

  Životné minimum je spoločenský uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Okrem toho, že od výšky životného minima sa odvíja výška rôznych peňažných príspevkov v sociálnej politike štátu, používa sa životné minimum aj v súvislosti so zdaňovaním príjmov. Pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb daňou z príjmov sa viaceré ukazovatele ovplyvňujúce zdanenie a výšku dane vypočítavajú v závislosti od sumy životného minima. O aké ukazovatele sa jedná? Ako ovplyvňuje výšku zdaniteľných príjmov, do ktorej sa neplatí daň?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela zákona o používaní ERP od 1. 9. 2017

  Praktické používanie virtuálnej registračnej pokladnice ako ďalšieho spôsobu evidovania tržieb prijatých v hotovosti za predaj tovaru alebo poskytnutie vymedzených služieb začalo od 1. apríla 2015 u podnikateľov, ktorí poskytovali služby, ktoré do konca roka 2014 neboli uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Obdobie od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 bolo obdobím prípravy na technické prepojenie informačného systému finanč-ného riaditeľstva s koncovým, ako aj podnikateľov vrátane skúšobnej prevádzky tohto prepojenia na odstránenie vzniknutých technických problémov, ktoré sa v tomto skúšobnom období vyskytli. Aké zmeny nastali od 1. septembra 2017?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daňový poriadok – novela

  Daňový poriadok po novele zákona priniesol nový spôsob vyrubenia dane v daňovom konaní, v ktorom správca dane vydáva rozhodnutie po novom nazývané vyrubovací rozkaz alebo super zaisťovací príkaz. Aké podklady využíva správca dane na vydanie vyrubovacieho rozkazu?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Lucia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 1
2018
XII/2017