Vydané publikácie

Poradca 2017

 • Poradca č. 13

  VI/2017

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
  • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017
 • Poradca č. 12

  V/2017

  • Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
  • Územné plánovanie a stavebný poriadok
  • Úprava základu dane podnikateľa
 • Poradca č. 11

  IV/2017

  • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
  • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
  • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
 • Poradca č. 10

  III/2017

  • Zákon o štátnej službe
  • Sociálne služby po novom
 • Poradca č. 9

  II/2017

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  • Poisťovníctvo po novelách zákonov
 • Poradca č. 8

  I/2017

  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • Poradca č. 6-7

  XII/2016

  • Zbierka v kocke
  • Zákon o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2016

  • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
  • Nové odpadové hospodárstvo
  • Možnosti odpočítavania straty u FO
 • Poradca č. 4

  X/2016

  • Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Protispoločenská činnosť – otázky
 • Poradca č. 3

  IX/2016

  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
  • Zásoby z účtovného a daňového hľadiska
  • Smernica pre zásoby
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2016

  • Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník s komentárom

Zákony 2017 - platné k 1.1.2017

 • Zborník I B

  I/2017

  • Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
 • Zborník I A

  I/2017

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zborník II B

  I/2017

  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zborník II A

  I/2017

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zborník III

  I/2017

  • Zákon č. 417/2013 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zborník IV

  I/2017

  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zborník V

  I/2017

  • Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zborník VI

  I/2017

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • ZÁKON č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenia zákonov II/2017 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/4

  VI/2017

  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  V/2017

  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.
 • Aktualizácia II/2

  IV/2017

  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Aktualizácia II/1

  I/2017

  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadkok)

Úplné znenia zákonov III/2017 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/2

  V/2017

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Aktualizácia III/1

  IV/2017

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úplné znenia zákonov IV/2017 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/1

  VI/2017

  • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2017 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/2

  V/2017

  • Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
  • Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služb
  • Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
 • Aktualizácia V/1

  IV/2017

  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Úplné znenia zákonov VI/2017 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/2

  VI/2017

  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Aktualizácia VI/1

  V/2017

  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

1000 riešení 2017

 • 1000 riešení č. 7-8

  VI/2017

  • Daňový poriadok – dokazovanie vo vyrubovacom konaní
  • Dovolenka a jej čerpanie
  • Zákon o odpadoch po novele
 • 1000 riešení č. 6

  V/2017

  • Služby zamestnanosti
  • Transferové oceňovanie
  • Dane v praxi
 • 1000 riešení č. 5

  IV/2017

  • Pozemkové spoločenstvá
  • Obce
  • Osobné motorové vozidlá
 • 1000 riešení č. 3-4

  II/2017

  • Podiely na zisku
  • Pozemkové spoločenstvá
  • Daňový poriadok
 • 1000 riešení č. 2

  I/2017

  • Novela ZDP od 1. 1. 2017
  • Preddavky fyzických osôb na rok 2017
  • Zákon o dani z príjmov
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2016

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Tuzemské zdanenie od 1. 1. 2017
  • Uzatvorenie mzdových listov za rok 2016

DUO 2017

 • DUO č. 7-8

  VI/2017

  • Paušálne výdavky v roku 2017
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
 • DUO č. 6

  V/2017

  • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
  • Zápočet daňovej licencie
  • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
 • DUO č. 5

  IV/2017

  • Vysporiadanie výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke
  • Daňové dôsledky úprav na prenajatej nehnuteľnosti
  • Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
 • DUO č. 3-4

  II/2017

  • Novela daňového poriadku
  • Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP
  • Zákon o DPH po novele
 • DUO č. 2

  I/2017

  • Preddavky fyzických osôb na rok 2017
  • Odpisovanie majetku
  • Kontrolný výkaz k DPH v roku 2017
 • DUO č. 1

  XI/2016

  • Inventarizácia majetku a záväzkov
  • Daňová strata FO
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2016

PaM 2017

 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  • Dividendy v roku 2017
  • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
  • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • PaM č. 6

  V/2017

  • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
  • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • PaM č. 5

  IV/2017

  • Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Vyslanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Základné povinnosti zamestnanca
  • Novela zákona o zdravotnom poistení
 • PaM č. 2

  I/2017

  • Daňové priznanie študentov a dôchodcov
  • Prelom kalendárnych rokov v personálnej agende
  • Zákon o dani z príjmov zásadné zmeny pre rok 2017
 • PaM č. 1

  XII/2016

  • Minimálna mzda od 1. januára 2017 a jej dopad
  • Novela zákona o sociálnom poistení
  • Ako sa zvýšia starobné dôchodky v roku 2017?

Monotematiky 2017

2016

Poradca 2016

 • Poradca č. 13

  VI/2016

  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Predaj a prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov FO
  • Vymáhanie daňového nedoplatku
 • Poradca č. 12

  V/2016

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • Novela Katastrálneho zákona
  • Podnikanie v komanditnej spoločnosti
 • Poradca č. 11

  IV/2016

  • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
  • Iné formy riešenia sporov – mediácia a rozhodcovské konanie
  • Úvery na bývanie
 • Poradca č. 10

  III/2016

  • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  • Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
  • Verejné obstarávanie po novom
 • Poradca č. 9

  II/2016

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Poradca č. 7-8

  I/2016

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
  • Prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z.
 • Poradca č. 6

  XII/2015

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • Poradca č. 5

  XII/2015

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
  • Správny súdny poriadok
  • Zmeny v ZDP od 1. 1. 2016 platné aj v roku 2015
 • Poradca č. 4

  XI/2015

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine s komentárom
  • Účtovné smernice
 • Poradca č. 2-3

  IX

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Poradca č. 1

  VIII/2015

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon s komentárom
  • Civilný sporový poriadok

Zákony 2016 - platné k 1.1.2016

 • Zákony I

  I/2016

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákony II B

  I/2016

  • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 • Zákony II A

  I/2016

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zákony III

  I/2016

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákony IV

  I/2016

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
 • Zákony V

  I/2016

  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákony VI

  I/2016

  • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Úplné znenia zákonov I/2016 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/2

  XI/2016

  • Zákon č. 563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Aktualizácia I/1

  IX/2016

  • Zákon č. 563/2003 Z. z. o správe daní
  • Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Úplné znenia zákonov II/2016 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/4

  IV/2016

  • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách
  • Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Aktualizácia II/3

  IV/2016

  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Aktualizácia II/2

  III/2016

  • Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z.
 • Aktualizácia II/1

  III/2016

  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Úplné znenia zákonov III/2016 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/2

  V/2016

  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia III/1

  III/2016

  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úplné znenia zákonov IV/2016 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/1

  IV/2016

  • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
  • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
  • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Úplné znenia zákonov V/2016 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/2

  IX/2016

  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia V/1

  IV/2016

  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Úplné znenia zákonov VI/2016 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/1

  III/2016

  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
  • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií

1000 riešení 2016

 • 1000 riešení č. 12

  XI/2016

  • Daň z motorových vozidiel
  • Inventarizácia majetku
  • Zákon o dani z príjmov
 • 1000 riešení č. 11

  X/2016

  • Archivácia účtovnej a mzdovej agendy
  • Zákon o e-Governmente
  • Reklama v daňových súvislostiach
 • 1000 riešení č. 10

  IX/2016

  • Medzinárodné zdanenie
  • Dane v praxi
  • Daňová licencia
 • 1000 riešení č. 9

  VIII/2016

  • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  • Daňová kontrola
  • Obchodný zákonník
 • 1000 riešení č. 7-8

  VI/2016

  • Ukončenie štúdia a daňový bonus
  • Letné brigády študentov
  • Zdravotné poistenie
 • 1000 riešení č. 6

  V/2016

  • Cezhraničné zamestnávanie
  • Zamestnanecké benefity
  • Staviame bez chýb, pokút a penále
 • 1000 riešení č. 5

  IV/2016

  • Odvodová úľava na zdravotnom poistení
  • Zmeny v oceňovaní majetku
  • Dane v praxi
 • 1000 riešení č. 3-4

  II/2016

  • Postupy účtovania – zmeny od 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016
  • Daňové výdavky
  • Daň z príjmov
 • 1000 riešení č. 2

  I/2016

  • Optimalizácia základu dane
  • Novela zákona o DPH
  • Zákon o dani z príjmov
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2015

  • Zákon o dani z príjmov od 1. 1. 2016
  • Daň z motorových vozidiel
  • DPH

DÚVaP 2016

 • DÚVaP č. 11-12

  X/2016

  • Archivácia účtovnej agendy podľa zákona o účtovníctve
  • Archivácia mzdovej agendy z pohľadu zamestnávatela
  • e-Government – zákon po novele
 • DÚVaP č. 10

  IX/2016

  • Daňová licencia
  • Daňová strata
  • Schválenie a rozdelenie výsledku hospodárenia – účtovný pohľad
 • DÚVaP č. 9

  VIII/2016

  • Daňová kontrola – práva a povinnosti
  • Úvery a pôžičky komplexne
  • Zdravotne postihnutí občania – zamestnávanie
 • DÚVaP č. 7-8

  VI/2016

  • Daňové výdavky v kocke
  • Obchodný majetok FO a PO
  • Sezónne práce
 • DÚVaP č. 6

  V/2016

  • Odložené a opravné daňové priznanie
  • Zákazková výroba a jej účtovanie
  • Staviame bez chýb, pokút a penále
 • DÚVaP č. 5

  IV/2016

  • Pohladávky a opravné položky účtovný a daňový pohlad
  • Pohľadávky podľa Európskej únie
  • Zamestnanecké benefity
 • DÚVaP č. 4

  II/2016

  • Daň z pridanej hodnoty po novelách pre rok 2016
  • Kontrolný výkaz (zásady podávania)
  • Ostatné príjmy po novela zákona o dani z príjmov
 • DÚVaP č. 2-3

  I/2016

  • Mzdová účtovníčka v kocke
  • Zákon o dani z príjmov po novelách
  • Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky
 • DÚVaP č. 1

  XI/2015

  • Daňová optimalizácia v daňovom priznaní FO a PO
  • Koniec roka v účtovníctve – inventarizácia, závierka
  • Daň z motorových vozidiel – predmet, preddavky...

DUO 2016

 • DUO č. 12

  XI/2016

  • Optimalizácia dane z príjmov odpočtom straty
  • Uplatňovanie výdavkov u podnikateľov v roku 2016
  • Odpisovanie budov
 • DUO č. 11

  X/2016

  • Daňové súvislosti nákladov na reklamu
  • Platenie daňovej licencie v osobitných prípadoch
  • Doručovanie podkladov správcovi dane podnikateľom
 • DUO č. 10

  IX/2016

  • Osobný majetok v podnikaní FO
  • Zdaňovanie dlhopisov a pokladničných poukážok
  • Dodanie tovaru bez DPH
 • DUO č. 9

  VII/2016

  • Vyradenie automobilu z obchodného majetku
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely
  • Refundácia dane z pridanej hodnoty
 • DUO č. 7-8

  VI/2016

  • Vyberanie dane z nehnuteľnosti na rok 2016
  • Zdaňovanie vybraných plnení lekárov
  • Prenájom nebytových priestorov z pohľadu DPH
 • DUO č. 6

  V/2016

  • Stravovanie podnikateľa
  • Výdavky na nájomné – prenájom hmotného a nehmotného majetku
  • Zábezpeka na DPH
 • DUO č. 5

  IV/2016

  • Zmeny v oceňovaní majetku a záväzkov od 1. 1. 2016
  • Použitie podielu dane na osobitné účely
  • Kontrolný výkaz DPH po novom
 • DUO č. 3-4

  II/2016

  • Zmeny v postupoch účtovania
  • Oslobodenie nových druhov príjmov FO
  • Vyvolané investície z hľadiska DPH
 • DUO č. 2

  I/2016

  • Zmeny v uplatňovaní odpisov hmotného majetku
  • Zmeny pri vyplňovaní tlačív daňových priznaní k dani z príjmov FO
  • Odpočet daňovej straty PO
 • DUO č. 1

  XII/2015

  • Novela zákona o účtovníctve
  • Zmeny v ZDP platné aj v roku 2015
  • Nezdaniteľné časti základu dane FO

Verejná správa 2016

 • Verejná správa č. 12-13

  XI/2016

  • Jednoduchá spoločnosť na akcie od 1. 1. 2017
  • Registrácia pre DPH
  • Úvery na bývanie
 • Verejná správa č. 10-11

  IX/2016

  • Novela školského zákona a odmeňovanie po novom
  • Prenájom nebytových priestorov z pohľadu DPH
  • Reštrukturalizácia
 • Verejná správa č. 9

  VIII/2016

  • Zdaňovanie stavebných pozemkov a rozostavaných stavieb
  • Zmeny pri posudzovaní finančnej disciplíny
  • Daňová kontrola
 • Verejná správa č. 7-8

  VI/2016

  • Zdravotné poistenie - novela zákona
  • Kontrolný výkaz k DPH zmeny...
  • Podanie odvolania v daňovom konaní
 • Verejná správa č. 6

  V/2016

  • Úver na bývanie - nový zákon
  • Príjmy od spoločenstva vlastníkov bytov
  • Výpoveď svedka v správnom konaní
 • Verejná správa č. 5

  IV/2016

  • Sociálne služby po novom
  • Príjmy a výdavky nepodnikateľských subjektov
  • Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 • Verejná správa č. 3-4

  II/2016

  • Zmeny v správe daní
  • Novela rozpočtových pravidiel VS od 1. 1. 2016
  • Virtuálna pokladnica od roku 2016
 • Verejná správa č. 2

  I/2016

  • Archívy a registratúra po novom
  • Nový miestny poplatok za rozvoj
  • Poukazovanie podielu zaplatenej dane v roku 2016
 • Verejná správa č. 1

  XII/2015

  • Daň z motorových vozidiel
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
  • Poskytnutie a použitie verejných prostriedkov

PaM 2016

 • PaM č. 12

  XI/2016

  • Zmena výšky stravného od 1. 12. 2016
  • Osobná karta zamestnanca
  • Výpočet náhrady mzdy za dovolenku
 • PaM č. 11

  X/2016

  • Odmeňovanie pedagogických zamestnancov od 1. 9. 2016
  • Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím
  • Naturálna mzda – význam a podstata
 • PaM č. 10

  IX/2016

  • Zrážky zo mzdy podľa novej právnej úpravy
  • Osobné údaje a ich ochrana
  • Zmena výšky poistného pre SZČO
 • PaM č. 9

  VIII/2016

  • Uplatňovanie súm životného minima od 1. 7. 2016
  • Ročné zúčtovanie poistného na ZP z hľadiska dane z príjmov
  • Konkurenčná činnosť zamestnanca
 • PaM č. 7-8

  VI/2016

  • Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu?
  • Ako sa posudzujú prestávky v práci?
  • Zrážky zo mzdy a ich poradie
 • PaM č. 6

  V/2016

  • Cezhraničné zamestnávanie
  • Chránená dielňa, chránené pracovisko
  • Finančné zabezpečenie pri starostlivosti o dieťa
 • PaM č. 5

  IV/2016

  • Evidenčný list dôchodkového poistenia - zmeny
  • Ochrana tehotných žien a matiek v systéme pracovného práva
  • Daňové priznanie opravné a dodatočné
 • PaM č. 3-4

  II/2016

  • Zmeny v mzdovej učtárni v roku 2016
  • Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Daňové priznanie SZČO
 • PaM č. 2

  I/2016

  • Zákon o službách zamestnanosti – novela
  • Daňové priznanie za rok 2015 u študentov a dôchodcov
  • Zásady pracovného práva a ich význam
 • PaM č. 1

  XII/2015

  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Minimálna mzda pre rok 2016 dopady na mzdové parametre
  • Časový faktor v pracovnom práve

Monotematiky 2016

august 2017
T po ut st št pi so ne
32 31 1 2 3 4 5 6
33 7 8 9 10 11 12 13
34 14 15 16 17 18 19 20
35 21 22 23 24 25 26 27
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Jana
1
Dôležitý termín
1
Sviatok