Vydané publikácie

Poradca 2018Vrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 10

  III/2018

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Obecné zriadenie
  • Náhradné výživné
 • Poradca č. 9

  II/2018

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný sporový poriadok
  • Civilný mimosporový poriadok
  • Služby zamestnanosti po novele zákona
 • Poradca č. 8

  I/2018

  vypredanéPONÚKAME – DPH 2018 s komentárom, s príkladmi (publikácia nižšie)
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • DPH 2018 s komentárom, s príkladmi

  II/2018

  10,27 € bez DPH
  11,30 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovanie
  • Osobitná úprava DPH
  • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
 • Poradca č. 6-7

  I/2018

  7,05 € bez DPH
  8,46 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
  • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
 • Poradca č. 4

  X/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s komentárom
  • Zákon o e-Governmente po novele zákona
  • Daňovník a vozidlo v dani z motorových vozidiel
 • Poradca č. 3

  IX/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
  • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2017

  7,05 € bez DPH
  8,46 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom

Zákony 2018Vrátane poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Správa daní a poplatkov
  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
 • Zákony I. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Účtovníctvo
  • Poplatky
 • Zákony II. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Živnostenský zákon
 • Zákony II. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný proces
  • Exekučný poriadok
  • Trestné právo
 • Zákony III. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonník práce
  • Mzdové predpisy
  • Zákon o zamestnanosti
 • Zákony III. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  • Sociálne zákony
 • Zákony IV

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  • Architekti a inžinieri
  • Stavebné výrobky
 • Zákony V

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Rozpočtové pravidlá
  • Štátna a verejná služba
  • Školy
 • Zákony VI

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné prostredie
  • Ochrana ovzdušia
  • Vodné hospodárstvo

1000 riešení 2018Vrátane poštovného a balného

 • 1000 riešení č. 4

  II/2018

  2,93 € bez DPH
  3,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové a nedaňové výdavky
  • Majetok využívaný aj na súkromné účely v DV
  • Dane v praxi
 • 1000 riešení č. 3

  I/2018

  2,93 € bez DPH
  3,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o DPH (ostatná novela od 1. 1. 2018)
  • Odpady po novele
  • Zákon o dani z príjmov
 • 1000 riešení č. 2

  I/2018

  2,93 € bez DPH
  3,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o dani z príjmov – novela od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov vo VS za rok 2017
  • Zákon o dani z príjmov
 • 1000 riešení č. 1

  XII/2017

  2,93 € bez DPH
  3,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve
  • Zákonník práce
  • ZDP

DUO 2018Vrátane poštovného a balného

 • DUO č. 3-4

  II/2018

  12,35 € bez DPH
  14,82 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela zákona o DPH
  • ERP – novela
  • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018
 • DUO č. 2

  I/2018

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela daňového poriadku
  • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
 • DUO č. 1

  XII/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
  • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
  • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018

Verejná správa 2018Vrátane poštovného a balného

 • Verejná správa č. 3

  II/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Obecné zriadenie (novela zákona)
  • BOZP vo verejnej sfére
 • Verejná správa č. 2

  I/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Zákon o odpadoch – novinky
 • Verejná správa č. 1

  XII/2017

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Štátny fond rozvoja bývania po novom

PaM 2018Vrátane poštovného a balného

 • PaM č. 3-4

  II/2018

  10,56 € bez DPH
  12,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňová licencia končí
  • Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie
  • Odvodová úľava
 • PaM č. 2

  I/2018

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
  • Absencia pracovníkov možnosti postihu
  • Mzdová agenda – najčastejšie problémy
 • PaM č. 1

  XII/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
  • Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018
  • Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti

Odborné publikácie - Monotematiky 2018Vrátane poštovného a balného

2017

Poradca 2017Vrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 13

  VI/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
  • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017
 • Poradca č. 12

  V/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
  • Územné plánovanie a stavebný poriadok
  • Úprava základu dane podnikateľa
 • Poradca č. 11

  IV/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
  • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
  • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
 • Poradca č. 10

  III/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o štátnej službe
  • Sociálne služby po novom
 • Poradca č. 9

  II/2017

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  • Poisťovníctvo po novelách zákonov
 • Poradca č. 8

  I/2017

  vypredané
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • Poradca č. 6-7

  XII/2016

  vypredané
  • Zbierka v kocke
  • Zákon o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2016

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
  • Nové odpadové hospodárstvo
  • Možnosti odpočítavania straty u FO
 • Poradca č. 4

  X/2016

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Protispoločenská činnosť – otázky
 • Poradca č. 3

  IX/2016

  3,82 € bez DPH
  4,58 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
  • Zásoby z účtovného a daňového hľadiska
  • Smernica pre zásoby
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2016

  7,05 € bez DPH
  8,46 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník s komentárom

Zákony 2017Vrátane poštovného a balného

 • Zborník I B

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
 • Zborník I A

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zborník II B

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zborník II A

  I/2017

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zborník III

  I/2017

  5,83 € bez DPH
  7,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 417/2013 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zborník IV

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zborník V

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zborník VI

  I/2017

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • ZÁKON č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenia zákonov I/2017 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

 • Aktualizácia I/4

  XI/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
  • Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
  • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Aktualizácia I/3

  XI/2017

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
  • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Aktualizácia I/2

  X/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
  • Sadzobník správnych poplatkov
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Aktualizácia I/1

  IX/2017

  1,67 € bez DPH
  2,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonč. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Úplné znenia zákonov II/2017 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/8

  XI/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia II/7

  XI/2017

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
  • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
 • Aktualizácia II/6

  XI/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 • Aktualizácia II/5

  X/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Aktualizácia II/4

  VI/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Aktualizácia II/3

  V/2017

  1,50 € bez DPH
  1,80 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.
 • Aktualizácia II/2

  IV/2017

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Aktualizácia II/1

  I/2017

  1,45 € bez DPH
  1,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadkok)

Úplné znenia zákonov III/2017 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/4

  XI/2017

  2,42 € bez DPH
  2,90 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
 • Aktualizácia III/3

  X/2017

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • OPATRENIE č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima
 • Aktualizácia III/2

  V/2017

  3,42 € bez DPH
  4,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Aktualizácia III/1

  IV/2017

  1,80 € bez DPH
  2,16 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úplné znenia zákonov IV/2017 - stavebný zákon a súvisiace predpisy...

 • Aktualizácia IV/2

  X/2017

  1,20 € bez DPH
  1,44 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
 • Aktualizácia IV/1

  VI/2017

  1,20 € bez DPH
  1,44 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
  • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
  • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Úplné znenia zákonov V/2017 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/4

  X/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Aktualizácia V/3

  IX/2017

  1,75 € bez DPH
  2,10 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Aktualizácia V/2

  V/2017

  1,60 € bez DPH
  1,92 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
  • Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služb
  • Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
 • Aktualizácia V/1

  IV/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Úplné znenia zákonov VI/2017 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/3

  X/2017

  1,45 € bez DPH
  1,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
  • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Aktualizácia VI/2

  VI/2017

  1,33 € bez DPH
  1,60 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Aktualizácia VI/1

  V/2017

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

1000 riešení 2017Vrátane poštovného a balného

DUO 2017Vrátane poštovného a balného

 • DUO č. 12

  XI/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ako optimalizovať dane bez chýb
  • Využívanie majetku platiteľa na nepodnikanie
  • Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám
 • DUO č. 11

  X/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vstupná cena majetku
  • Príjmy z predaja nehnuteľnosti – zdanenej a zaradenej v obchodnom majetku
  • Poplatok za rozvoj a jeho zavedenie
 • DUO č. 10

  IX/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ročné zúčtovanie poistného – vplyv na daň z príjmov
  • Určovanie daňovej rezidencie – pravidlá pre FO
  • Dokazovanie v daňovom konaní
 • DUO č. 9

  VIII/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňový poriadok – novela
  • Paušálne výdavky – zmeny v uplatňovaní
  • DPH a nezdaniteľné osoby – predaj nehnuteľnosti občanom
 • DUO č. 7-8

  VI/2017

  12,35 € bez DPH
  14,82 € s 20% DPH
  Objednať
  • Paušálne výdavky v roku 2017
  • Opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
 • DUO č. 6

  V/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
  • Zápočet daňovej licencie
  • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
 • DUO č. 5

  IV/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vysporiadanie výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke
  • Daňové dôsledky úprav na prenajatej nehnuteľnosti
  • Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
 • DUO č. 3-4

  II/2017

  12,35 € bez DPH
  14,82 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela daňového poriadku
  • Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP
  • Zákon o DPH po novele
 • DUO č. 2

  I/2017

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Preddavky fyzických osôb na rok 2017
  • Odpisovanie majetku
  • Kontrolný výkaz k DPH v roku 2017
 • DUO č. 1

  XI/2016

  6,45 € bez DPH
  7,74 € s 20% DPH
  Objednať
  • Inventarizácia majetku a záväzkov
  • Daňová strata FO
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2016

PaM 2017Vrátane poštovného a balného

 • PaM č. 12

  XI/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
  • Študenti a dávky v nezamestnanosti
  • Chyby pri registrácii dohodárov
 • PaM č. 11

  X/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vybrané problémy podávania prehľadu
  • Uplatnenie nadčasovej práce
  • Povinnosti prijímateľov podielu zaplatenej dane
 • PaM č. 10

  IX/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
  • Určenie sumy starobného dôchodku
  • Zúčtovaná, ale nevyplatená mzda zamestnancovi
 • PaM č. 9

  VIII/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne poistenie – zmeny
  • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky
  • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017
 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  10,56 € bez DPH
  12,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Dividendy v roku 2017
  • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
  • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • PaM č. 6

  V/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
  • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • PaM č. 5

  IV/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Vyslanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  10,56 € bez DPH
  12,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Základné povinnosti zamestnanca
  • Novela zákona o zdravotnom poistení
 • PaM č. 2

  I/2017

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daňové priznanie študentov a dôchodcov
  • Prelom kalendárnych rokov v personálnej agende
  • Zákon o dani z príjmov zásadné zmeny pre rok 2017
 • PaM č. 1

  XII/2016

  5,56 € bez DPH
  6,67 € s 20% DPH
  Objednať
  • Minimálna mzda od 1. januára 2017 a jej dopad
  • Novela zákona o sociálnom poistení
  • Ako sa zvýšia starobné dôchodky v roku 2017?

Odborné publikácie - Monotematiky 2017Vrátane poštovného a balného

marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok