Výber zo Zbierky

 • Vyhláška k exekúciám

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

  10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Archívy a registratúra

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 76/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Konkurz a reštrukturalizácia

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sociálne služby

  Zákon č. 40/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Povinnosti zdravotníckeho asisetnta

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Školský zákon

  Zákon č. 56/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Štátna správa

  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Letný čas

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021

  11. 4. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Konkurz a reštrukturalizácia

  Zákon č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

  1. 3. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Exekučný poriadok

  Zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  1. 3. 2017, Vyšlo v zbierke

máj 2017
T po ut st št pi so ne
18 24 25 26 27 28 29 30
19 1 2 3 4 5 6 7
20 8 9 10 11 12 13 14
21 15 16 17 18 19 20 21
22 22 23 24 25 26 27 28
23 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Ela
1
Dôležitý termín
1
Sviatok