Výber zo Zbierky

 • Ovzdušie

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Evidenčné a ohlasovacie povinnosti

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z.

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Znečisťovanie ovzdušia

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 316/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Štátnozamestnanecké miesta

  Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

  Prináša zmeny v doposiaľ platnej vyhláške najmä v oblasti matričnej knihy, ako aj čiastkovej matričnej knihy, abecedného registra, vykonávania zápisov v matričnej knihe, zrušenia zápisu, chýb v zápise, dodatočného zápisu, dodatočného záznamu a zmeny, ústneho oznámenia narodenia dieťaťa, zápisu mena i priezviska, zápisu osoby, ktorej totožnosť nemožno zistiť, postupu pred uzavretím manželstva, zápisu do knihy manželstiev, zápisu vyhlásenia za mŕtveho, zápisov do osobitnej matriky, výpisu z matriky, zbierky listín, obnovy matričnej knihy a výmeny matrík s cudzinou.

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Platové tarify štátnych zamestnancov

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Elektronické komunikácie

  Zákon č. 319/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Odpady

  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Zdravotná starostlivosť

  Zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  2. 2. 2018, Vyšlo v zbierke

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Matej
1
Dôležitý termín
1
Sviatok