Užitočné informácie

Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy

Tabuľka č. 1

Pracovná zmluva

„zamestnávateľ: zamestnanec“

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Verejné zdravotné poistenie

preddavky 10 % z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

preddavky 4 % z príjmu
v príslušnom mesiaci

Nemocenské poistenie

1,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 86,53 EUR)

1,4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR – 86,53 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 865,34 EUR)

4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR – 247,24 EUR)

 

Dôchodkové poistenie

– invalidné

3 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 185,43 EUR)

3 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR – 185,43 EUR)

Úrazové poistenie

0,8 % z príjmu každého zamestnanca
v príslušnom mesiaci

Neplatí

Poistenie
v nezamestnanosti

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 61,81 EUR)

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR – 61,81 EUR)

Garančné
poistenie

0,25 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 15,45 EUR)

! neplatí pre zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce,
zastupiteľ. úrady, a pod.

! neplatí sa za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 293,59 EUR)

Neplatí

SPOLU

35,2 %

13,4 %

 

Pozn.: Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde zamestnanca. Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená na 435,00 eur (pre 1. stupeň náročnosti práce), ktorá sa pre vyššie stupne náročnosti práce ďalej násobí koeficientom minimálnej mzdy podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

 

Tabuľka č. 2

Pracovná zmluva

„zamestnávateľ: zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný dôchodok
alebo predčasný starobný dôchodok“

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Verejné zdravotné poistenie

preddavky 10 % z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

preddavky 4 % z príjmu
v príslušnom mesiaci

Nemocenské
poistenie

1,4 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 86,53 EUR)

1,4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 86,53 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

14 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 865,34 EUR)

4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 247,24 EUR)

Dôchodkové poistenie

– invalidné

Neplatí

Neplatí

Úrazové poistenie

0,8 % z príjmu každého zamestnanca
v príslušnom mesiaci

Neplatí

Poistenie
v nezamestnanosti

Neplatí

Neplatí

Garančné
poistenie

0,25 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 15,45 EUR)

! neplatí pre zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce,
zastupiteľ. úrady, a pod.

! neplatí sa za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 293,59 EUR)

Neplatí

SPOLU

31,2 %

9,4 %

 

Tabuľka č. 3

Pracovná zmluva

„zamestnávateľ: zamestnanec – študent (nezaopatrené dieťa)“

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Verejné zdravotné poistenie

preddavky 10 % z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

preddavky 4 % z príjmu
v príslušnom mesiaci

Nemocenské
poistenie

1,4 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 86,53 EUR)

1,4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 86,53 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

14 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 865,34 EUR)

4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 247,24 EUR)

Dôchodkové poistenie

– invalidné

3 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 185,43 EUR)

3 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 185,43 EUR)

Úrazové poistenie

0,8 % z príjmu každého zamestnanca
v príslušnom mesiaci

Neplatí

Poistenie
 v nezamestnanosti

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 61,81 EUR)

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 61,81 EUR)

Garančné
poistenie

0,25 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 15,45 EUR)

! neplatí pre zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce, zastupiteľ. úrady, a pod.

! neplatí sa za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 293,59 EUR)

Neplatí

SPOLU

35,2 %

13,4 %

 

Tabuľka č. 4

Pracovná zmluva

„zamestnávateľ: zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %“

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Verejné zdravotné
poistenie

preddavky 5 % z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

preddavky 2 % z príjmu
v príslušnom mesiaci

Nemocenské
poistenie

1,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 86,53 EUR)

1,4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 86,53 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 865,34 EUR)

4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 247,24 EUR)

Dôchodkové poistenie

– invalidné

3 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 185,43 EUR)

3 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 185,43 EUR)

Úrazové poistenie

0,8 % z príjmu každého zamestnanca
v príslušnom mesiaci

Neplatí

Poistenie
v nezamestnanosti

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR na 1 zamest. – 61,81 EUR)

1 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR – 61,81 EUR)

Garančné
poistenie

0,25 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 15,45 EUR)

! neplatí pre zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce,
zastupiteľ. úrady, a pod.

! neplatí sa za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 293,59 EUR)

Neplatí

SPOLU

30,2 %

11,4 %

 

Tabuľka č. 5

Pracovná zmluva

„zamestnávateľ: zamestnanec s priznaným invalidným dôchodkom
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %“

 

Zamestnávateľ

Zamestnanec

Verejné zdravotné poistenie

preddavky 5 % z príjmu každého
zamestnanca v príslušnom mesiaci

preddavky 2 % z príjmu
v príslušnom mesiaci

Nemocenské
poistenie

1,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 86,53 EUR)

1,4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 86,53 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

14 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 865,34 EUR)

4 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 247,24 EUR)

Dôchodkové poistenie

– invalidné

3 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 185,43 EUR)

3 % z vymeriavacieho základu

(najviac z 6 181,00 EUR
– 185,43 EUR)

Úrazové poistenie

0,8 % z príjmu každého zamestnanca
v príslušnom mesiaci

Neplatí

Poistenie
v nezamestnanosti

Neplatí

Neplatí

Garančné
poistenie

0,25 % z vymeriavacieho základu
zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 15,45 EUR)

! neplatí pre zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, obce, zastupiteľ. úrady, a pod.

! neplatí sa za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má
najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

(najviac z 6 181,00 EUR
na 1 zamest. – 293,59 EUR)

Neplatí

SPOLU

29,2 %

10,4 %

 

Tabuľka č. 13

SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistené od 1. 7. 2016 resp. 1. 10. 2016

(t.j. SZČO s príjmom vyšším ako 5 148,00 EUR v roku 2015)

– platnosť do 30. 6. 2017 resp. 30. 9. 2017 – viď Pozn. 2

Verejné zdravotné poistenie

preddavok 14 % z vymeriavacieho základu vypočítaného s koeficientom 1,486
zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2015

(najmenej z 441,50 EUR – 61,81 EUR)

Ak je SZČO súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu,
minimálny vymeriavací základ sa neaplikuje.

Nemocenské
poistenie

4,4 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1
zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2015

(najmenej 441,50 EUR – 19,42 EUR; najviac z 6 181,00 EUR – 271,96 EUR)

Dôchodkové poistenie

– starobné

18 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1
zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2015

(najmenej z 441,50 EUR – 79,47 EUR; najviac z 6 181,00 EUR – 1 112,58 EUR)

Dôchodkové poistenie

– invalidné

6 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1
zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2015

(najmenej z 441,50 EUR – 26,49 EUR; najviac z 6 181,00 EUR – 370,86 EUR)

Úrazové poistenie

Neplatí

Poistenie
v nezamestnanosti

Neplatí

! platí iba, ak sa rozhodne byť dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,
a to 2 % z ňou určeného vymeriavacieho základu

(najmenej z 441,50 EUR – 8,83 EUR; najviac z 6 181,00 EUR – 123,62 EUR)

Garančné poistenie

Neplatí

Rezervný fond

solidarity

4,75 % z vymeriavacieho základu vypočítaného podľa Pozn. 1
zo základu dane z príjmu v súvislosti so SZČ z roku 2015

(najmenej z 441,50 EUR – 20,97 EUR; najviac z 6 181,00 EUR – 293,59 EUR)

SPOLU

najmenej 208,16 eur

 

Pozn. 1: Preddavok na zdravotné poistenie na obdobie od 1. 1. 2017 sa určí vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2015, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,486 t.j. VZ = (ZD + poistné odvody) : 1,486.

 

Pozn. 2: Od 1. júla 2017, resp. od 1. októbra 2017 alebo po týchto dátumoch (v období do 30. júna 2018, resp. do 30. septembra 2018) dňom, od ktorého je samostatne zárobkovo činná osoba opätovne oprávnená na výkon podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto činnosť, bude vznikať povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2016 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2017 (12 x 441,50 eur = 5 298,00 eur), teda vyšší ako 5 298,00 eur.

 

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017