Užitočné informácie

Povinnosť daňovej registrácie

fyzickej a právnickej osoby

 

 

Jednou z povinnosti začínajúceho podnikateľského subjektu je registrovať sa na daňovom úrade ako daňovník dane z príjmov, prípadne k iným daniam a v prípade, že bude od začiatku podnikania zamestnávať zamestnancov aj ako platiteľ dane. Na ktorého daňovníka sa nevzťahuje povinnosť registrácie? Kedy je podnikateľ povinný podať žiadosť k registrácií pre DPH?

 

Registrácia fyzickej osoby

Povinnosť registrácie vzniká:

- fyzickej osobe, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie [v zmysle § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov(ďalej len ZDP) ],

- fyzickej  osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku a začala na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala nehnuteľnosť na území SR okrem pozemku (v zmysle § 49a ods. 2 ZDP),

- fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná z vyššie uvedených dôvodov, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. Ak je takáto osoba už registrovaná z iného dôvodu, vzniká jej oznamovacia povinnosť voči miestne príslušnému správcovi dane (v zmysle § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov) . Uvedený postup sa netýka prípadu, ak sa fyzická osoba stala platiteľom dane podľa § 43 ods. 17 ZDP (platiteľ dane z nepeňažných plnení poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti),

- fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň.

 

Registrácia právnickej osoby

Povinnosť registrácie má právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie (§ 49a ods. 1 ZDP), právnická osoba, ktorej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať (§ 49a ods. 3 ZDP), právnická osoba, ktorej vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň (§ 49a ods. 5 ZDP).

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si fyzická alebo právnická osoba splní v zmysle § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len daňový poriadok) predložením riadne vyplneného tlačiva  Žiadosti o registráciu spolu s prílohami preukazujúcimi oprávnenosť k podnikateľskej činnosti a údajov uvedených v žiadosti (napr. bankový účet). Vzor registračného tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy SR www.financnasprava.sk a na každom daňovom úrade. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.

Žiadosť o registráciu právnická osoba predkladá miestne príslušnému správcovi dane. Svoje registračné povinnosti si daňovník môže splniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne. Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Ak fyzická osoba získa oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, svoje registračné povinnosti si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu registračné povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u  právnickej osoby jej sídlom. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa § 7 ods. 1 daňového poriadku, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňovník vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedeného, je príslušný Daňový úrad Bratislava, ak ide o daň, na ktorej správu sú príslušné daňové úrady.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu a v prílohách a ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve daňový subjekt, aby údaje bližšie vysvetlil, zmenil alebo doplnil, a zároveň určí lehotu, v ktorej je daňový subjekt povinný výzve vyhovieť.

Ak daňový subjekt vyhovie výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

 

Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie, vydá správca dane rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak správca dane zistí, že si daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak výzve nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane daňový subjekt zaregistruje z úradnej moci.

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti),  § 7 (príjmy z kapitálového majetku) alebo § 8 (ostatné príjmy) ZDP alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ZDP), alebo kombináciu týchto príjmov.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely ZDP sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.

Ak fyzická alebo právnická osoba predpokladá, že bude zamestnávateľom od začiatku podnikania, a nasvedčujú tomu aj iné skutočnosti podľa ďalších právnych predpisov, registračnú povinnosť ako platiteľa dane si splní súčasne s registráciou k dani z príjmov právnickej osoby alebo k dani z príjmov fyzickej osoby, v závislosti od charakteru právnej formy zamestnávateľa.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 alebo 2 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane.

Ak fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP, vznikla na území SR stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak je právnická osoba už registrovaná podľa vyššie uvedených ustanovení, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Pre splnenie registračnej povinnosti fyzická a právnická osoba použije tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty  

Správca dane pri registrácii overuje u žiadateľa obsahovú správnosť údajov uvedených v žiadosti a listiny preukazujúce najmä oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti a bankový účet podnikateľa. Ak spĺňa fyzická alebo právnická osoba podmienky pre registráciu správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania.

Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Napr. ak fyzická osoba získala podnikateľské oprávnenie 15. 2. 2017 Vzniká mu povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala podnikateľské oprávnenie, to je do 31. 3. 2017. Ak spoločnosť s. r. o. bola zapísaná v obchodnom registri 4. 3. 2017. Zákonná lehota na splnenie povinnosti registrácie podnikateľskému subjektu plynie do 30. 4. 2017.

           

Registrácia k DPH

Žiadosť k registrácii pre DPH je podnikateľ povinný podať, ak jeho obrat za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov prekročil hranicu 49 790 eur. Do obratu sa na účely registrácie pre DPH započítavajú len príjmy (výnosy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb, pri ktorých je miesto dodania zdaniteľného obchodu v tuzemsku. Ak podnikateľ poskytuje služby alebo predáva tovar, ktorého miestom dodania je iný štát ako Slovensko, potom takto dosiahnuté výnosy sa do sumy obratu nezahŕňajú. Do obratu sa nezapočítavajú ani príjmy (výnosy) z plnení, ktoré sú oslobodené od dane či príjmy dosiahnuté v súvislosti s postúpením pohľadávky. Žiadosť sa podáva do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý obrat.

Podnikateľ môže požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj dobrovoľne, a to v prípade, že nedosiahol zákonom stanovenú úroveň obratu 49 790 €. Dobrovoľným platcom DPH sa môže stať fyzická osoba – podnikateľ, ako aj právnická osoba a to už pri začatí podnikania. V tomto prípade je na zvážení miestne príslušného správcu dane, či podnikateľovi umožní zaregistrovať sa za platiteľa DPH na základe predložených požadovaných dokumentov, ktoré majú dokázať budúce zdaniteľné obchody.

 

Oznamovacia povinnosť

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa ZDP, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti podľa § 49a ods. 6 ZDP oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali.

Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa živnostenského zákona a zákona o obchodnom registri, nie je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Ak fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Fyzická alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrokový príjem fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia alebo územia tretieho štátu a ktorá je konečným príjemcom tohto príjmu, je povinná oznámiť každoročne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka správcovi dane na predpísanom tlačive s údajmi  meno, priezvisko, trvalý pobyt tejto fyzickej osoby a jej daňové identifikačné číslo pridelené v štáte, v ktorom je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo ak jej daňové identifikačné číslo nebolo pridelené, dátum, miesto narodenia a sumu tohto príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

Daňovník registrovaný pre daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý zamestná svojho prvého zamestnanca musí oznámiť miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) skutočnosť, že sa stáva platiteľom dane zo závislej činnosti. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti voči správcovi dane (daňovému úradu) je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 zákona daňového poriadku vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, daňovník je povinný oznámiť ich v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiadať o zrušenie registrácie.

Pre splnenie oznamovacej povinnosti daňový subjekt použije tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Ak fyzická osoba získa oprávnenie na podnikanie podľa živnostenského zákona na jednotnom kontaktnom mieste, svoje oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Ostatné fyzické osoby si môžu oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodnú. Právnická osoba môže oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.

           

Pri správe daní sa môže právnická osoba dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR, inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa takéto plnomocenstvo za všeobecné. Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, alebo ktorá nemá osobu spôsobilú konať v jej mene, alebo ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať.

Ak ide o daňový subjekt, ktorý má registračnú povinnosť a ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu, je povinný zvoliť si zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR, inak sa budú písomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.

 

Zrušenie registrácie

Ak nastanú skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, fyzická a právnická osoba je povinná požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastali. Daňový subjekt  je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

 

Sankcie pri nesplnení registračnej a oznamovacej povinnosti

Za oneskorenú registráciu daňový úrad uloží pokutu. Ak fyzická alebo právnická  osoba nesplní  povinnosť daňovej registrácie, hrozí jej podľa § 155 ods. 1 písm. b) daňového poriadku sankcia vo výške najmenej 60 eur a najviac 20 000 eur. Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť, hrozí mu podľa § 155 ods. 1 písm. c) daňového poriadku sankcia vo výške najmenej 30 eur a najviac 3 000 eur.

 

 

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Lucia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 1
2018
XII/2017