Murphy radí

Na čo má človek rozum

Ľudí delíme na chudobných a bohatých, múdrych a hlúpych. Mať okolo seba samých chudobných je často deprimujúce. Ale mať okolo seba len samých hlupákov, to už radšej ísť do pekla. Je to síce miesto, kde neustále horí oheň, vo vzduchu je cítiť síru a ostanú sa tam všetci tí, ktorí zhrešili – cudzoložníci, modloslužobníci, pokrytci, nadutci a nehanebnice. Ale všimnite si, že o žiadnych hlupákoch v pekle sa nikto nezmieňuje...

Z každého pravidla existuje aspoň jedna výnimka. Platí to aj pre Kohnovo pravidlo zdravého rozumu: „Nad všetkým rozmýšľať!“ Niekedy totiž prílišné rozumovanie môže človeka pripraviť o rozum.

Jedným z paradoxov našej doby je skutočnosť, že najviac sa dá zarobiť a biede iných. Pravda, nie vždy sa možnosť zmení na skutočnosť.

(Zrnká úsmevu)
Opatrnosti nie je nikdy dosť

Nič nie je väčšie a silnejšie ako strach.

Ľudský strach z vecí rastie úmerne s ich neobvyklosťou.

O čo bezpečnejšie miesto, o to rýchlejšie vás oberú.

(Murphyho zákony v bájkach)
Nebo je v nebi

Každý má takého boha akého si zaslúži. (Troyat)

Posledné slová slávnych sú dobre známe – a väčšinou nudné. Zato posledné dialógy bezvýznamných sú úplne neznáme – a zaujímavé.

Keď si ťava rohy pýta, obyčajne príde o ucho. (Židovské príslovie)

(Zrnká úsmevu)
Život s Murphyho zákonmi

To, že ide o život, človek pozná vždy až vtedy, keď už je neskoro.

Kto chce v živote prežiť, musí byť trochu cvok.

Nech budete robiť čokoľvek, aj tak sa najhoršia možná konštelácia raz musí vyskytnúť.

(Murphyho Zbierka zákonov)
Typy ľudí - VI. večer

Na maličkostiach stroskotá nakoniec aj ten najväčší génius.

Riešenie ľubovoľného jednoduchého problému možno efektívne znemožniť tým, že sa o ňom bude dostatočne dlho schôdzovať.

Kto nevie ani učiť ani šéfovať, ten vymýšľa predpisy.

(Murphyho zákony po poslednej novele)

Zákon o dani z príjmov – prvé zmeny zákona od 1. 1. 2018

4. 12. 2017 Do základných pojmov sa dopĺňa definícia vkladu, za ktorý sa bude považovať peňažný aj nepeňažný vklad do základného imania, ako aj peňažný a nepeňažný príspevok do kapitálového fondu.
Za splatený vklad sa bude považovať iba zvýšenie základného imania zo zisku po zdanení, ak pôjde o podiel na zisku (dividendu) vykázaný za zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázaný podiel na zisku (dividenda) nebol predmetom dane. Touto úpravou sa zamedzuje zdaneniu prostriedkov zo zníženia základného imania v tom prípade, ak toto základné imanie bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ktorý, ak by sa vyplatil ako podiel na zisku (dividenda), by nebol u daňovníka predmetom dane (napr. základné imanie zvyšované zo zisku po zdanení vykázaného za zdaňovacie obdobia 2004-2016). Za splatený vklad sa však nebude považovať zvýšenie základného imania zo zisku po zdanení, ktorý, ak by sa vyplatil daňovníkovi, by bol predmetom dane a podliehal zdaneniu. Za splatený vklad sa nepovažuje ani zvýšenie základného imania z kapitálových fondov z príspevkov nerealizovaných daňovníkom. Za daňovníkom nerealizované príspevky do kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj zvýšenie vlastného imania nástupníckej spoločnosti (napr. oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení). Pri predaji akcií, resp. obchodného podielu si bude možné uplatniť za daňový výdavok ako súčasť ocenenia vkladu splatený vklad do základného imania, ako aj splatené príspevky do kapitálových fondov.
Za podiel na zisku (dividendu) sa bude považovať aj príjem plynúci zo zníženia základného imania, ktoré bolo predtým zvyšované zo zisku po zdanení. Rovnako sa za podiel na zisku (dividendu) bude považovať aj výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ak bol kapitálový fond z príspevkov tvorený zo zisku po zdanení.
Príjmy plynúce nebudú zo zníženia základného imania, ktoré bolo zvyšované zo zisku po zdanení, predmetom dane iba v prípade, ak toto základné imanie bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ktorý, ak by sa vyplatil ako podiel na zisku (dividenda), by nebol predmetom dane.
V nadväznosti na úpravu kapitálových fondov z príspevkov v § 217a Obchodného zákonníka sa upravuje aj daňový dopad kapitálového fondu na základ dane z príjmov.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4. 12. 2017 Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, 1. 7. 2018.
Cieľom novely zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Používaní elektronickej registračnej pokladnice

1. 12. 2017 V súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice sa detailnejšie zadefinovala virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad.
Účelom takto precizovaného ustanovenia je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice. V záujme zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní sa novelou zákona zaviedli úpravy vyplývajúce z praxe. Ide o zmeny týkajúce sa certifikácie elektronických registračných pokladníc, postupu servisných organizácií pri ukončení prevádzky pokladníc, upravujú sa niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti.

Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov

1. 12. 2017 Z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy sa vypustila uvedená právomoc daňového úradu.
Ustanovenie § 6 sa mení nadväzne na prijatie novely zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa daňový úrad pre vybrané daňové subjekty stal správcom odvodu časti poistného.

Rok 2017 je posledným rokom platenia daňovej licencie

30. 11. 2017 S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) vypúšťa ustanovenie § 46b, ktoré upravuje platenie daňovej licencie. Zdaňovacie obdobie roka 2017 je teda posledným rokom platenia daňovej licencie.
V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach budú právnické osoby uplatňovať už len zápočet zaplatenej daňovej licencie. Podľa prechodného ustanovenia § 52zk ZDP právnické osoby uplatnia ustanovenie § 46b ZDP naposledy za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok budú platiť daňovú licenciu naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré bude končiť v priebehu kalendárneho roka 2018. Zároveň sa ustanovuje, že právnická osoba, ktorá zaplatila daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže uplatniť nárok na jej zápočet aj po 31. 12.2017.
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017