Murphy radí

Typy ľudí - VI. večer

Kto nevie a chce sa učiť, ten sa aj učí.

V dnešnom pretechnizovanom svete vraj existujú iba tieto dva typy ľudí: 1. Tí, ktorí rozumejú tomu, čo nemôžu riadiť. 2. Tí, ktorí riadia to, čomu nerozumejú.

Na maličkostiach stroskotá nakoniec aj ten najväčší génius.

(Murphyho zákony po poslednej novele)
Život treba žiť

Všetko na svete má, zrejme kvôli zachovaniu rovnováhy, svoj protiklad. Ku hmote dnes máme antihmotu, k peniazom dieru vo vrecku, k ilúziám hrču na hlave, no a k dôvtipu máme ľudskú závisť...

Jestvujú tri metódy ako žiť: žobrať, kradnúť alebo niečo urobiť. (Miraeau)

Pri nádhernom mauzóleu Rotschildovcov na frankfurtskom cintoríne sa zastaví chudobný Kohn. Dlho stavbu bez slova obdivuje. Potom si potichu pre seba závistlivo povzdychne: „Tí si ale žijú!“

(Zrnká úsmevu)
Život je žart...

Muž zavolá na letisko a pýta sa: „Viete mi povedať, ako dlho trvá let odtiaľto do Paríža?“ „Moment, pane...“ „Hmmm, celkom rýchlo. Ďakujem.

Absolútny Škót je ten, kto pri ceste vlakom odloží do puzdra okuliare, ak za oknom práve nie je pekná krajina.

Na policajnej stanici píše policajt zápisnicu o prepadnutí. „Mohli by ste mi povedať, ako ten útočník vyzeral?“ pýta sa policajt. „Samozrejme,“ odvetí muž. „Práve som mu to hovoril, keď ma začal mlátiť.“

(Myšlienky bez cla)
Človek očami klasikov

Na tej istej lúke vôl hľadá trávu, pes zajaca a bocian jaštericu.

Riadny tovar ľahko nájde kupca, aj keď bude na nenápadnom mieste.

Duševné choroby sú: nesmierna túžba po bohatstve, po sláve, po rozkošiach a po vláde.

(Myšlienky bez cla)
O podnikateľoch

V podnikaní nie je žiaden experiment úplne zbytočný. Vždy sa dá použiť ako negatívny príklad.

Nestačí, ak vyhráte. Ešte treba, aby ostatní prehrali.

Ak sa všetko hrnie oproti vám, ste v nesprávnom prúde.

(Murphyho zákonník)

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4. 12. 2017 Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, 1. 7. 2018.
Cieľom novely zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Používaní elektronickej registračnej pokladnice

1. 12. 2017 V súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice sa detailnejšie zadefinovala virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad.
Účelom takto precizovaného ustanovenia je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice. V záujme zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní sa novelou zákona zaviedli úpravy vyplývajúce z praxe. Ide o zmeny týkajúce sa certifikácie elektronických registračných pokladníc, postupu servisných organizácií pri ukončení prevádzky pokladníc, upravujú sa niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti.

Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov

1. 12. 2017 Z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy sa vypustila uvedená právomoc daňového úradu.
Ustanovenie § 6 sa mení nadväzne na prijatie novely zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa daňový úrad pre vybrané daňové subjekty stal správcom odvodu časti poistného.

Rok 2017 je posledným rokom platenia daňovej licencie

30. 11. 2017 S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) vypúšťa ustanovenie § 46b, ktoré upravuje platenie daňovej licencie. Zdaňovacie obdobie roka 2017 je teda posledným rokom platenia daňovej licencie.
V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach budú právnické osoby uplatňovať už len zápočet zaplatenej daňovej licencie. Podľa prechodného ustanovenia § 52zk ZDP právnické osoby uplatnia ustanovenie § 46b ZDP naposledy za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok budú platiť daňovú licenciu naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré bude končiť v priebehu kalendárneho roka 2018. Zároveň sa ustanovuje, že právnická osoba, ktorá zaplatila daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže uplatniť nárok na jej zápočet aj po 31. 12.2017.

Správa daní - daňový poriadok sa mení

30. 11. 2017 Novelou zákona sa zreformoval inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.
Zavádza sa index daňovej spoľahlivosti, vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty a zabezpečuje sa prístup finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí ako sú informácie o skutočných vlastníkoch a hĺbkové preverovanie. Ako podnikateľské opatrenie sa ustanovilo predĺžiť lehotu na podanie odvolania zo súčasných 15 dní na 30 dní.
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017