Murphy radí

Opatrnosti nie je nikdy dosť

To čo chceme, je vždy o pár centimentrov ďalej, ako dosiahneme.

Lož má ešte kratšie nohy ako krtko.

Čím je krajší obal, tým bezcennejšie je vnútro.

(Murphyho zákony v bájkach)
Všeobecné ustanovenia

Je zdravšie mať vodu v topánkach, ako ležať na ľade v márnici.

Človek musí vždy robiť viac vecí naraz a vždy sa najskôr pustí do takej, ktorá sa potom ukáže byť plne zbytočnou.

Nevŕtajte do vecí – pokazia sa aj samy!

(Murphyho zákonník)
Prečo máme radi informáciu?

Kto chce prežiť, musí sa správať ako rímske husi – vedieť, kedy zagágať a kedy držať zobák.

Cena informácie sa mení podľa toho, na ktorej strane kontajnera sa nachádzate.

Užitočné informácie treba z človeka vytĺkať, neužitočné ho utlčú.

(Murphyho zákony – novela pre XXI. storočie)
Odvaha tárať

Nech sa stane čokoľvek, tvár sa tak, ako by to bolo tvojím úmyslom.

Skutočnosť, že sa operácia dá vykonať, ešte neznamená, že sa aj musí vykonať.

Ak lieky proti chorobe nezaberajú, najjednoduchšie je zmeniť chorobu.

(Murphyho Zbierka zákonov)
Márnivosť môže byť nebezpečná

Dobré sa rýchlo pominie, bieda akoby nemala konca.

Najväčším nebezpečím pre človeka je jeho márnivosť.

Pri zlej konštelácii vecí človeku skríži plány aj mravec.

(Murphyho zákony v bájkach)

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4. 12. 2017 Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, 1. 7. 2018.
Cieľom novely zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Používaní elektronickej registračnej pokladnice

1. 12. 2017 V súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice sa detailnejšie zadefinovala virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad.
Účelom takto precizovaného ustanovenia je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice. V záujme zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu a bezpečnosť, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní sa novelou zákona zaviedli úpravy vyplývajúce z praxe. Ide o zmeny týkajúce sa certifikácie elektronických registračných pokladníc, postupu servisných organizácií pri ukončení prevádzky pokladníc, upravujú sa niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti.

Orgány štátnej správy v oblasti daní a poplatkov

1. 12. 2017 Z dôvodu centralizácie podávania trestných oznámení finančnou správou na Kriminálny úrad finančnej správy sa vypustila uvedená právomoc daňového úradu.
Ustanovenie § 6 sa mení nadväzne na prijatie novely zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa daňový úrad pre vybrané daňové subjekty stal správcom odvodu časti poistného.

Rok 2017 je posledným rokom platenia daňovej licencie

30. 11. 2017 S účinnosťou od 1. 1. 2018 sa zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) vypúšťa ustanovenie § 46b, ktoré upravuje platenie daňovej licencie. Zdaňovacie obdobie roka 2017 je teda posledným rokom platenia daňovej licencie.
V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach budú právnické osoby uplatňovať už len zápočet zaplatenej daňovej licencie. Podľa prechodného ustanovenia § 52zk ZDP právnické osoby uplatnia ustanovenie § 46b ZDP naposledy za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017. Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok budú platiť daňovú licenciu naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré bude končiť v priebehu kalendárneho roka 2018. Zároveň sa ustanovuje, že právnická osoba, ktorá zaplatila daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, môže uplatniť nárok na jej zápočet aj po 31. 12.2017.

Správa daní - daňový poriadok sa mení

30. 11. 2017 Novelou zákona sa zreformoval inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.
Zavádza sa index daňovej spoľahlivosti, vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty a zabezpečuje sa prístup finančnej správy k informáciám v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí ako sú informácie o skutočných vlastníkoch a hĺbkové preverovanie. Ako podnikateľské opatrenie sa ustanovilo predĺžiť lehotu na podanie odvolania zo súčasných 15 dní na 30 dní.
marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok