Murphy radí

Hlúposti sa medze nekladú

Nikto nie je múdry natoľko, aby odolal lichoteniu.

Ak sa veci majú pokaziť, tak sa pokazia nezávisle od miesta, kam ich schováme.

Keď nemáš nič, zle je, keď máš priveľa, je ešte horšie.

(Murphyho zákony v bájkach)
Oheň a voda

Poznanie je poklad, ale kľúčom k nemu je prax. (Fuller)

Dôstojník, aby povzbudil vo vojakoch bojového ducha, zápalisto reční: - Vojaci! Teraz nadišiel veľký a slávny okamih. Dnes pôjde muž proti mužovi! Tu sa opatrne ozve vojak Ábeles: - S dovolením, nemohli by ste mi ukázať toho môjho? Ja by som sa s ním hádam aj dohodol...!

Prebieha zákopová vojna. Priateľský vojak Kohn každé ráno vystrčí zo zákopu na palici svoju prilbu a nepriateľský vojak zo zákopu naproti do nej celý deň strieľa. Aj dnes Kohn vystrčí prilbu – a nič – streľba žiadna. – Hej, prečo nestrieľaš – kričí na nepriateľa vojak Kohn. – Minuli sa mi náboje, - kričí naspäť nepriateľský vojak. – Predám za dolár kus. Ak vezmeš celú tisícku, dám ti päť percent zľavu, - ponúka vojak Kohn.

(Zrnká úsmevu)
Manželstvo je podnik

Pani Kohnová vstúpi do nočného baru a pýta sa čašníka: „Prosím vás, nie je tu môj manžel?“ „Nie je, madam,“ úslužne odpovedá čašník. „Ale veď ani neviete, ako sa volá a hneď mi odpovedáte, že tu nie je!“ „Tu nikdy nie je žiadny manžel, madam“ odpovedá sucho čašník.

Susedov trávnik sa nám vidí vždy zelenší ako náš. (Židovské príslovie)

Pred svadbou maj oči otvorené, po svadbe ich privri. (Fuller)

(Zrnká úsmevu)
Typy ľudí - VI. večer

Kto nevie a chce sa učiť, ten sa aj učí.

Kto nevie a nechce sa učiť, je šéfom.

Fakt je, že posledné slovo má ten, kto najviac vykrikuje.

(Murphyho zákony po poslednej novele)

Sankcie za nepodanie DP PO za rok 2017

12. 1. 2018 Správca dane má povinnosť v súlade s Daňovým poriadkom uložiť daňovníkovi za nepodanie daňového priznania pokutu, ak došlo k porušeniu povinností týkajúcich sa podania daňového priznania za rok 2017.
Pokutu uloží
- ak daňový subjekt (právnická osoba) nepodá daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku, bude mu uložená pokuta od 30 eur do 16 000 eur,
- ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku, správca dane mu uloží pokutu od 60 eur do 32 000 eur.
Ak daňový subjekt daň priznanú v daňovom priznaní nezaplatí v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, správca dane vyrubí daňovníkovi úrok z omeškania podľa § 156 daňového poriadku. Úrok z omeškania sa vyrubí z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %. Úrok z omeškania sa vyrubí za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia preplatku alebo vykonania kompenzácie podľa § 55 daňového poriadku. Úrok z omeškania sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur.

Preplatok na dani z daňového priznania PO za rok 2017

12. 1. 2018 Ak na preddavkoch v priebehu zdaňovacieho obdobia bolo zaplatené viac ako je výsledná daňová povinnosť, pričom správca dane nepoužije tento preplatok na úhradu daňovej pohľadávky, na úhradu daňového nedoplatku na dani, na úhradu splatného preddavku, na úhradu exekučných nákladov alebo na žiadosť daňovníka nepreúčtuje daňový preplatok na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň, potom tento preplatok vráti.
Preplatok na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku (§ 79 ods. 2 daňového poriadku). Žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania, alebo žiadosť o preúčtovanie preplatku nepodlieha správnym poplatkom.

Lehota na podanie daňového priznania PO za rok 2017

10. 1. 2018 Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v ZDP.
Za zdaňovacie obdobie roka 2017 je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 31. marca 2018 (3. 4. 2018) a v tejto lehote je povinný daň aj zaplatiť. Lehota na podanie daňového priznania je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty priznanie odovzdané správcovi dane alebo odovzdané na poštovú prepravu prostredníctvom poštového podniku alebo prijaté elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pre PO za rok 2017

10. 1. 2018 V prípade, že daňovník požiada o predĺženie na podanie daňového priznania, správca dane mu vyhovie, ak podá oznámeni najneskôr v deň, ktorý je stanovený ako posledný deň podania riadneho daňového priznania.
Podľa § 49 ods. 3 ZDP sa daňovníkovi na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania predlžuje lehota na podanie daňového priznania - najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2018. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je aj daň splatná, - najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, t.j. najneskôr do 30. septembra 2018, ak súčasťou príjmov daňovníka sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť, že súčasťou jeho príjmov sú aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a tiež uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná. Oznámenie podáva daňovník na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní finančné riaditeľstvo. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Takýto daňovník musí podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP o predĺženie lehoty správcu dane požiadať, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, t.j. najneskôr do 30. júna 2018. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Zmeny v tlačive daňového priznania právnickej osoby za rok 2017

9. 1. 2018 Podľa Daňového poriadku sa daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, ktorý sa použije pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadá na obdobie po 31. 12. 2017, bolo ustanovené Opatrením MF SR z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi - príspevok č. 24/2017. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2017 sa teda podáva na novom tlačive vydanom Ministerstvom financií SR pod č. MF/016161/2017-721. Tlačivá daňových priznaní poskytujú daňové úrady. Tlačivá možno získať aj na webovom sídle Finančnej správy SR: www.financnasprava.sk. Tu si môžu daňové subjekty (aj neregistrované) daňové priznanie vyplniť a vytlačiť vo formáte zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi, v ktorom sa predkladá na daňový úrad. Autorizovaný používatelia doručujú daňové priznania správcovi dane (daňovému úradu) elektronicky. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export do formátu XML. Daňové priznanie sa podáva daňovému úradu v jednom exemplári. Na účely podania daňového priznania je daňovník podľa § 49 ods. 11 ZDP povinný zostaviť účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch) ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra v súlade so zákonom o účtovníctve. Prílohou daňového priznania sú podľa § 49 ods. 1 ZDP doklady uvedené v tlačive daňového priznania.
január 2018
T po ut st št pi so ne
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Drahomíra, Mário, Sára
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
PaM č. 1
2018
XII/2017
Poradca č. 6-7
2018
I/2018