Murphy radí

Sláva a peniaze...

Keď si ostatní myslia, že človek je už na konci, až potom musí správne začať pracovať. (Konrad Adenauer)

Fantázia je dôležitejšia ako poznanie. (Albert Einstein)

Viac ako múdrosť nepriateľa škodí hlúposť priateľa. (G. B. Shaw)

(Myšlienky bez cla)
Veci sa kazia

Nezamestnaný otec piatich detí dá posledné peniaze jasnovidke, aby mu vyveštila, aká budúcnosť ho čaká. Jasnovidka začne: Ste otcom troch detí... Nie troch, piatich – opravuje ju zákazník. To si myslíte vy.

Čo majú spoločné ojazdené auto a vlastná manželka? Oboje spoľahlivo slúži, ale v spoločnosti sa s tým človek radšej nechváli...

Manželská hádka po hodine ustane a rozhostí sa ticho. Do toho ticha manžel prehovorí: Som rád, že som ťa nakoniec presvedčil o tom, že mám pravdu. Aký koniec?! Ja len chytám druhý dych!

(Murphyho zrnká II)
Márnivosť môže byť nebezpečná

Nakoniec aj z dobrého jedna človeka rozbolí brucho.

Ak si nevieš pomôcť sám, sotva ti pomôžu iní. Len blázni sa uchádzajú o pomoc u tých, ktorí dokážu len škodiť.

Najväčším nebezpečím pre človeka je jeho márnivosť.

(Murphyho zákony v bájkach)
Hlúposti sa medze nekladú

Múdry sliepku, čo znáša zlaté vajcia, kŕmi, hlupák ju zje.

Nikto nemôže mať všetko odrazu - aj krásu aj rozum.

Nikto nie je múdry natoľko, aby odolal lichoteniu.

(Murphyho zákony v bájkach)
O podnikateľoch

Nikdy nie je čas venovať sa veci poriadne, ale vždy je čas opäť a opäť sa k nej vracať.

Keby človek dopredu vedel, ako to dopadne, život podnikateľa by bola jedna nekonečná nuda.

Nestačí, ak vyhráte. Ešte treba, aby ostatní prehrali.

(Murphyho zákonník)

Inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve

7. 12. 2017 V zákone o účtovníctve dochádza k zavedeniu inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, predĺženiu archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov, zaradeniu nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín, odstráneniu technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.
Novelou dochádza k úprave v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. V prípade, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, ak doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho ustanoveného vzoru na predkladanie dokumentov.

Čo prinášajú správne poplatky?

7. 12. 2017 Zosúlaďujú sa správne poplatky, ktoré sú ustanovené zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií.
Predmetný právny predpis zrušil, premenoval a ponechal niektoré v súčasnosti existujúce položky, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch. Došlo o mierne navýšenie správneho poplatku zo 6,50 eur na 10 eur. Pri navýšení správneho poplatku sa zohľadnila skutočnosť, že potvrdením sa získavajú profesijné práva, ktoré má žiadateľ záujem uplatniť na území iného členského štátu a vykonávať tak zárobkovú činnosť mimo SR. Uznávanie zdravotníckych špecializácií nie je možné považovať za uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako výkon regulovaného povolania alebo regulovaných odborných činností v Slovenskej republike. Uznanie dokladov o získaných zdravotníckych špecializácií je považované za uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaných povolaní.

Spotrebná daň z minerálneho oleja

6. 12. 2017 Cieľom novely zákona bolo zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu.
Novelou zákona sa zavádza daňovo zvýhodnená sadzba dane na motorový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a primiešané biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a začať ju uplatňovať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni uverejnenia oznámenia Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku, doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok (§ 25b), upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Účtovníctvo sa mení od 1. 1. 2018

6. 12. 2017 Na účely účtovníctva sa ustanovuje účtovanie vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionára alebo spoločníka, ktorého tvorba je súčasťou novely Obchodného zákonníka v § 123 ods. 2 a § 217a.
V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, a tiež v nadväznosti na Obchodný zákonník, sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch. V nadväznosti na princíp vykazovania základného imania v súvahe obchodnej spoločnosti, kedy zvýšenie vlastného imania predstavujú len splatené vklady akcionára alebo spoločníka (a tiež v nadväznosti na zavedenú formu súvahy), sa na účely účtovníctva vytvorenie kapitálového fondu účtuje okamihom splatenia príspevkov akcionármi alebo spoločníkmi. V účtovníctve akcionára alebo spoločníka sa účtuje o príspevkoch do kapitálového fondu okamihom splatenia príspevku. V nadväznosti na Obchodný zákonník príspevky do kapitálového fondu môžu realizovať len akcionári alebo spoločníci obchodnej spoločnosti a na účely ocenenia podľa § 25 sú splatené príspevky do kapitálového fondu súčasťou ocenenia cenného papieru alebo podielu na základnom imaní.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4. 12. 2017 Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, 1. 7. 2018.
Cieľom novely zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok