Murphy radí

Svetlá budúcnosť

Mladá slady vysvetľuje pokladníčke v banke: „Ja viem, že podpis môjho muža na šeku je trochu roztrasený, ale vôbec som netušila, že sa tak roztrasie, keď naňho namierim revolver.

Slovenský slord sa rozčuľuje: „A berte na vedomie, doktorko, že len čo sa postavím na nohy, nájdem si iného osobného lekára!“ „Ale prečo, vaše slordstvo_“ „Môjmu sluhovi Ďurovi ste na angínu predpísali tie isté lieky ako mne!“

Starý lord príde neskoro večer domov. Verný služobník Ďuro mu pomáha vyzliecť si kabát a pritom si potichu mrmle: „Tak čo ty starý krokodíl, už zasa si bol v bare nasávať a obchytávať mladé dievčatá, čo?“ Slord, inokedy hluchý ako poleno, naraz odpovie: „Nie, môj milý, nie. Dnes som si bol kúpiť naslúchací strojček.“

(Myšlienky bez cla)
Človek a veci

Ak sa veci nezmenia, prehráte. Ak sa veci zmenia, nachytajú vás nepripraveného.

Množstvo získaných skúseností je v tom najlepšom prípade priamo úmerné množstvu pokazených vecí.

Veci sa môžu komplikovať donekonečna.

(Murphyho zákony - úplné znenie s komentárom)
Murphy v parlamente

Zákon fušera: Ak je návrh zákona bez chyby, poslanci prijmú 99 pozmeňovacích návrhov, ktoré doň vnesú 99 chýb.

Zákon väčšiny: Parlament má vždy pravdu. Nedajte sa zmýliť faktami zo života.

Zákon zachytenia vetra: Dobrý poslanec si válov vždy sám nájde.

(Murphyho zákonník)
Človek a úspech

Napriek tomu, že svet ide neustále dopredu, každý musí vždy začínať od začiatku.

Kto chce nahor, musí najskôr ohnúť chrbát nadol.

Kto chce mať úspech, musí postupovať v úplnom rozpore s očakávaniami o správaní sa úspešnej osoby.

(Murphyho zákony - úplné znenie s komentárom)

Inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve

7. 12. 2017 V zákone o účtovníctve dochádza k zavedeniu inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, predĺženiu archivačnej lehoty účtovných dokladov na 10 rokov, zaradeniu nástupníckej účtovnej jednotky do veľkostných skupín, odstráneniu technických problémov pri zmene právnej formy najmä účtovných jednotiek v oblasti školstva.
Novelou dochádza k úprave v oblasti ukladania účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a možnosť daňového úradu vyzvať účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov. V prípade, ak účtovná jednotka neuložila účtovné dokumenty, nevyplnila všeobecné náležitosti správne, ak doručené podanie bolo neúplné alebo podľa nesprávneho ustanoveného vzoru na predkladanie dokumentov.

Čo prinášajú správne poplatky?

7. 12. 2017 Zosúlaďujú sa správne poplatky, ktoré sú ustanovené zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií.
Predmetný právny predpis zrušil, premenoval a ponechal niektoré v súčasnosti existujúce položky, ktoré sú ustanovené zákonom o správnych poplatkoch. Došlo o mierne navýšenie správneho poplatku zo 6,50 eur na 10 eur. Pri navýšení správneho poplatku sa zohľadnila skutočnosť, že potvrdením sa získavajú profesijné práva, ktoré má žiadateľ záujem uplatniť na území iného členského štátu a vykonávať tak zárobkovú činnosť mimo SR. Uznávanie zdravotníckych špecializácií nie je možné považovať za uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako výkon regulovaného povolania alebo regulovaných odborných činností v Slovenskej republike. Uznanie dokladov o získaných zdravotníckych špecializácií je považované za uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaných povolaní.

Spotrebná daň z minerálneho oleja

6. 12. 2017 Cieľom novely zákona bolo zaviesť základnú sadzbu dane na motorový benzín a motorovú naftu.
Novelou zákona sa zavádza daňovo zvýhodnená sadzba dane na motorový benzín a motorovú naftu, ak obsahujú požadovaný objem biopaliva a primiešané biopalivo spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti a začať ju uplatňovať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni uverejnenia oznámenia Európskej komisie, ktorým rozhodla, že štátna pomoc Slovenská republika – Daňové zvýhodnenie pre biopalivá, je zlučiteľná s právom Európskej únie, v Úradnom vestníku Európskej únie, spresniť a doplniť ustanovenia o užívateľskom podniku, doplniť niektoré ustanovenia o zábezpeke na daň, sprísniť podmienky na vydanie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj pohonných látok (§ 25b), upraviť sankcie za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.

Účtovníctvo sa mení od 1. 1. 2018

6. 12. 2017 Na účely účtovníctva sa ustanovuje účtovanie vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov akcionára alebo spoločníka, ktorého tvorba je súčasťou novely Obchodného zákonníka v § 123 ods. 2 a § 217a.
V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, a tiež v nadväznosti na Obchodný zákonník, sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch. V nadväznosti na princíp vykazovania základného imania v súvahe obchodnej spoločnosti, kedy zvýšenie vlastného imania predstavujú len splatené vklady akcionára alebo spoločníka (a tiež v nadväznosti na zavedenú formu súvahy), sa na účely účtovníctva vytvorenie kapitálového fondu účtuje okamihom splatenia príspevkov akcionármi alebo spoločníkmi. V účtovníctve akcionára alebo spoločníka sa účtuje o príspevkoch do kapitálového fondu okamihom splatenia príspevku. V nadväznosti na Obchodný zákonník príspevky do kapitálového fondu môžu realizovať len akcionári alebo spoločníci obchodnej spoločnosti a na účely ocenenia podľa § 25 sú splatené príspevky do kapitálového fondu súčasťou ocenenia cenného papieru alebo podielu na základnom imaní.

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

4. 12. 2017 Novela zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2018, 1. 4. 2018, 1. 7. 2018.
Cieľom novely zákona je nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie vybraných ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou, úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky s prihliadnutím na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017