Nové publikácie

zväčšiť

PaM č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Dividendy v roku 2017
 • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
 • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • Zamestnávateľ a zamestnanec v konaní pred súdom a Civilný sporový poriadok
 • Kolektívna zmluva
 • Náležitosti platobného výmeru vydaného obcou
 • Vlastníctvo automobilu
 • Poruchy príjmu potravy
zväčšiť

DUO č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Paušálne výdavky v roku 2017
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
 • Účtovné písomnosti – označovanie a opravovanie
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Ukončenie registrácie pri úmrtí platiteľa DPH
 • Starobné dôchodkové sporenie novela zákona
 • Neformálna stránka autority
zväčšiť

Aktualizácia III/2


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
zväčšiť

Aktualizácia VI/1


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
zväčšiť

Poradca č. 12


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
 • Územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Úprava základu dane podnikateľa
 • Zmeny v exekučnom poriadku
 • Zákon o pobyte cudzincov – služby zamestnanosti
 • Firemné vzdelávanie
zväčšiť

1000 riešení č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Služby zamestnanosti
 • Transferové oceňovanie
 • Dane v praxi
 • Odpisy majetku
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Účtovníctvo
 • Cestovné náhrady
 • Register partnerov verejného sektora
zväčšiť

Aktualizácia II/3


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.
zväčšiť

PaM č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
 • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek
 • Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách
 • Správne delikty v daňovom konaní
 • Novela zákona o štátnej službe
 • Boj o zamestnanca
zväčšiť

DUO č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
 • Zápočet daňovej licencie
 • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
 • Cestovné náhrady zamestnancov v účtovných súvislostiach
 • Preddavky na daň z motorových vozidiel
 • Vedenie exekúcie – nové podmienky
 • Stravovanie zamestnancov a SZČO
 • Koučovaním k svojmu cieľu
zväčšiť

Poradca č. 11


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
 • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
 • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
 • Daňový bonus na dieťa
 • Povinnosti v autodoprave
 • Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – 2.
jún 2017
T po ut st št pi so ne
23 29 30 31 1 2 3 4
24 5 6 7 8 9 10 11
25 12 13 14 15 16 17 18
26 19 20 21 22 23 24 25
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Ján
1
Dôležitý termín
1
Sviatok