Nové publikácie

zväčšiť

Aktualizácia II/4


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
zväčšiť

Aktualizácia VI/2


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
zväčšiť

Aktualizácia IV/1


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
zväčšiť

Aktualizácia V/2


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
 • Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služb
 • Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
 • Vyhláška č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
 • Vyhláška č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
 • Vyhláška č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
zväčšiť

Poradca č. 13


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
 • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017
zväčšiť

1000 riešení č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Daňový poriadok – dokazovanie vo vyrubovacom konaní
 • Dovolenka a jej čerpanie
 • Zákon o odpadoch po novele
 • Zákon o dani z príjmov
 • DPH
 • Automobil
 • Účtovníctvo
 • Zákonník práce
zväčšiť

PaM č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Dividendy v roku 2017
 • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
 • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • Zamestnávateľ a zamestnanec v konaní pred súdom a Civilný sporový poriadok
 • Kolektívna zmluva
 • Náležitosti platobného výmeru vydaného obcou
 • Poruchy príjmu potravy
zväčšiť

DUO č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Paušálne výdavky v roku 2017
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
 • Účtovné písomnosti – označovanie a opravovanie
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Ukončenie registrácie pri úmrtí platiteľa DPH
 • Starobné dôchodkové sporenie novela zákona
 • Neformálna stránka autority
zväčšiť

Aktualizácia III/2


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
zväčšiť

Aktualizácia VI/1


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
august 2017
T po ut st št pi so ne
32 31 1 2 3 4 5 6
33 7 8 9 10 11 12 13
34 14 15 16 17 18 19 20
35 21 22 23 24 25 26 27
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Jana
1
Dôležitý termín
1
Sviatok