Nové publikácie

zväčšiť

1000 riešení č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Služby zamestnanosti
 • Transferové oceňovanie
 • Dane v praxi
 • Odpisy majetku
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Účtovníctvo
 • Cestovné náhrady
 • Register partnerov verejného sektora
zväčšiť

Aktualizácia II/3


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.
zväčšiť

PaM č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
 • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek
 • Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách
 • Správne delikty v daňovom konaní
 • Novela zákona o štátnej službe
 • Boj o zamestnanca
zväčšiť

DUO č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
 • Zápočet daňovej licencie
 • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
 • Cestovné náhrady zamestnancov v účtovných súvislostiach
 • Preddavky na daň z motorových vozidiel
 • Vedenie exekúcie – nové podmienky
 • Stravovanie zamestnancov a SZČO
 • Koučovaním k svojmu cieľu
zväčšiť

Poradca č. 11


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
 • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
 • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
 • Daňový bonus na dieťa
 • Povinnosti v autodoprave
 • Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu
 • Služby zamestnanosti po novelách
 • Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – 2.
zväčšiť

Aktualizácia II/2


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 • Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
zväčšiť

Aktualizácia III/1


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
zväčšiť

Aktualizácia V/1


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákon č. 302/2017 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
zväčšiť

1000 riešení č. 5


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Pozemkové spoločenstvá
 • Obce
 • Osobné motorové vozidlá
 • Právo a podnikateľ
 • Mzdy a odvody
 • Nový zákon o štátnej službe
 • Zmeny v exekučnom poriadku
zväčšiť

Ústava Slovenskej republiky


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Právny stav k 4.4.2017
 • Zrušenie amnestií a milostí
máj 2017
T po ut st št pi so ne
18 24 25 26 27 28 29 30
19 1 2 3 4 5 6 7
20 8 9 10 11 12 13 14
21 15 16 17 18 19 20 21
22 22 23 24 25 26 27 28
23 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Ela
1
Dôležitý termín
1
Sviatok