Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

Aktualizácia II/7


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

3,42 € bez DPH
4,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/8


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia III/4


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

2,42 € bez DPH
2,90 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia I/3


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov
 • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

2,42 € bez DPH
2,90 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia I/4


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/6


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

1,90 € bez DPH
2,28 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia I/2


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 • Sadzobník správnych poplatkov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1,60 € bez DPH
1,92 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia IV/2


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Opatrenie č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových

1,20 € bez DPH
1,44 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia III/3


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • OPATRENIE č. 173/2017 Z. z. o úprave súm životného minima
 • OPATRENIE č. 206/2017 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia VI/3


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1,45 € bez DPH
1,74 € s 20% DPH
Objednať

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok