Vydané publikácie

Zákony 2017 - platné k 1.1.2017

 • Zborník I A

  I/2017

  • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zborník I B

  I/2017

  • Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
 • Zborník II A

  I/2017

  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • Zborník II B

  I/2017

  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zborník III

  I/2017

  • Zákon č. 417/2013 Z. z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zborník IV

  I/2017

  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
 • Zborník V

  I/2017

  • Príloha k zákonu č. 523/2004 Z. z.
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zborník VI

  I/2017

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
  • ZÁKON č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úplné znenia zákonov II/2017 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/1

  I/2017

  • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadkok)
 • Aktualizácia II/2

  IV/2017

  • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Aktualizácia II/3

  V/2017

  • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 68/2017 Z. z.

Úplné znenia zákonov III/2017 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/1

  IV/2017

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Aktualizácia III/2

  V/2017

  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Úplné znenia zákonov V/2017 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/1

  IV/2017

  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Úplné znenia zákonov VI/2017 - odpady, obaly a ochrana životného prostredia...

 • Aktualizácia VI/1

  V/2017

  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
jún 2017
T po ut st št pi so ne
23 29 30 31 1 2 3 4
24 5 6 7 8 9 10 11
25 12 13 14 15 16 17 18
26 19 20 21 22 23 24 25
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Ján
1
Dôležitý termín
1
Sviatok