Em@ilové noviny

P O R A D C A

e-m@ilové noviny

č. 14/2008

8. 8. 2008


 
 
 Téma novín 
 Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú 
 Povedali múdri 
 Čo nové v legislatíve 
 Chybiť znamená platiť 
 Zaujímavosti zo sveta podnikania 
 Najviac čítané témy a publikácie 
 Objednávka 
 Kontakty 


Služby, ktoré nájdete len u nás:
 • aktuálne a rýchle informácie (zmeny zákonov a predpisov) z oblastí daní, účtovnictva, miezd, odvodov; za výhodné ceny
 • kvalifikovaný a ochotný personál na zákazníckom oddelení;
 • možnosť rýchleho objednania publikácie (telefonicky, faxom, e-mailom, poštou);
 • rýchla dodávka (do 48 hodin)
 • uvádzanie nových produktov prostredníctvom mailingov a telemarketingu;
 • približovanie sa k zákazníkovi prostredníctvom bezplatných odpovedí na otázky.
 

Vážení čitatelia!

     Dňa 1. januára 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom fonde. Aké príspevky poskytuje zamestnávateľ z fondu v rámci realizácie svojej sociálnej politiky zamestnancom, podľa § 7 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. sa dočítate v téme novín.
     V období dovolenkového obdobia sme do témy novín zaradili aktuálnu tému Dovolenka. V rubrike čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú sa dozviete odpovede na otázky týkajúce sa základnej výmery dovolenky, dovolenky za odpracované dni a čerpania dovolenky. . .
     Dúfame, že nájdete v našich novinách pre vás podnetné témy a informácie.
     Do nasledujúcich dní Vám želáme veľa slnečných lúčov, pozitívnych myšlienok a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom čísle novín.

Ing. Hlaváčová Lenka
zodpovedná redaktorka
poradca@i-poradca.sk


V tomto čísle nájdete:

 

 
 
SOCIÁLNY FOND A JEHO POUŽITIE - téma novín

 

SOCIÁLNY FOND A JEHO POUŽITIE


"§ 7
Použitie fondu
 1. Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na
  1. stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
  2. dopravu do zamestnania a späť,
  3. účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  4. rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  5. zdravotnú starostlivosť,
  6. sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
  7. doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,7)
  8. ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov."
Komentár k § 7 ods. 1 písm. a) až h):
- ods. 1 Doterajšie znenie odseku 1 ukladalo zamestnávateľovi povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu a zároveň taxatívne vymedzovalo oblasti možného použitia prostriedkov sociálneho fondu. Znenie uprednostňovalo dohodu v kolektívnej zmluve, v ktorej mal zamestnávateľ dohodnúť rozsah tvorby sociálneho fondu a zásady použitia prostriedkov sociálneho fondu. V prípade, ak zamestnávateľ nemal kolektívnu zmluvu, možnosti použitia a povinnosti zamestnávateľa upravoval § 7 v odsekoch 3 až 6.
Spôsob dohodnutia alebo stanovenia použitia sociálneho fondu, doteraz obsiahnutý v odseku 1, bol novelou presunutý do samostatného odseku 4, pred ktorým je vsunutý nový odsek, umožňujúci dohodnúť v kolektívnej zmluve osobitný príspevok zo sociálneho fondu na úhradu niektorých nákladov odborovej organizácie, súvisiacich s kolektívnym vyjednávaním.

a) Príspevok na stravovanie
Zamestnávateľ prispieva určitou dohodnutou alebo určenou sumou na každé jedlo zamestnanca, ktoré mu poskytuje v rámci stravovania zamestnancov. Nakoľko podmienky poskytovania stravy zamestnancom upravujú viaceré právne predpisy (okrem § 152 Zákonníka práce aj napr. § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe), novela už neobsahuje zavádzajúci odkaz na Zákonník práce.
Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa prispievať na stravovanie z dvoch rozličných zdrojov: z nákladov zamestnávateľa, kde právne predpisy taxatívne určujú minimálnu a maximálnu výšku príspevku na jedno hlavné jedlo, a zo sociálneho fondu. V prípade príspevku zo sociálneho fondu nie je zákonom ustanovená ani minimálna ani maximálna výška tohto ďalšieho príspevku na jedno jedlo. Príspevok zo sociálneho fondu je osobitnou sumou, ktorou sa umožňuje zvýšiť nákladovú zainteresovanosť zamestnávateľa na hodnote stravy zamestnanca.

Konkrétna suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu závisí od:
 • maximálneho objemu vytvoreného sociálneho fondu
 • spôsobu použitia vytvoreného sociálneho fondu a
 • sumy vyčlenenej na príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.
Z hľadiska zdaňovania je tento druh nepeňažného príspevku poskytnutého zo sociálneho fondu v zmysle § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodený od dane z príjmov:
"(7) Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako
b) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov."

Z hľadiska výdavkov zamestnávateľa sa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 4. daňové výdavky na stravovanie môžu do daňových výdavkov zahrnúť príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Odkaz príkladom na celý § 152 Zákonníka práce potvrdzuje, že na účely dane z príjmu zamestnávateľ zahrnie do svojich výdavkov aj príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu.

b) Príspevok na dopravu
Poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť, dohodnuté v kolektívnej zmluve v rámci zásad použitia sociálneho fondu [tvoreného z povinného prídelu alebo prídelu dohodnutého podľa § 3 ods. 1 písm. b) bod 1.] nie je podmienené plnením kritérií uvedených v súčasnom § 7 ods. 3 písm. a) zákona resp. v ods. 5 novelizovaného znenia § 7 zákona o sociálnom fonde.
Podmienky pre poskytnutie tohto druhu príspevku ako aj jeho výška a prípadný spôsob preukazovania výdavkov, ak ho bude zamestnávateľ vyžadovať, sa dohodnú buď v kolektívnej zmluve alebo - v prípade, že u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia - upraví ich vo vnútornom predpise.
Zákon v tomto prípade nevyžaduje ani preskúmanie, či zamestnancovi vôbec nejaké výdavky na dopravu vznikli. V nadväznosti na ustanovenie posledného odseku § -u 7, ktorým sa zakazuje poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu, je však možné odporučiť, aby zamestnávateľ v kolektívnej zmluve dohodol resp. v internom predpise stanovil ako jednu z podmienok aj požiadavku, aby zamestnanec preukázal, že skutočne na dopravu vynaložil určité výdavky (napr. žiadať fotokópie potvrdenia o zakúpení predplatného cestovného lístka, dokladu o nákupe pohonných hmôt v prípade, že dochádza vlastným dopravným prostriedkom a pod.).

c) Účasť na kultúrnych a športových podujatiach
V záujme zamestnávateľ by malo byť, aby zamestnanec čas svojho osobného voľna využíval na aktívny odpočinok. Jednou z oblastí sú kultúrne a športové podujatia, ktoré napomáhajú odreagovaniu sa od pracovných starostí a stresov. Podporu v tomto smere môže zamestnávateľ realizovať napr. prostredníctvom zakúpenia permanentiek na kultúrne a športové podujatia, do plavárne, telocviční, športových (napr. fitnes) centier a pod. alebo úhrady výdavkov zamestnanca z dôvodu účasti na kultúrnom alebo športovom podujatí.
Všeobecne sú príjmy zamestnanca poskytnuté zo sociálneho fondu predmetom dane z príjmu. Ak bude zamestnávateľ zamestnancom do určitej výšky preplácať výdavky na takéto akcie podľa predložených dokladov, peňažná úhrada poskytnutá zamestnancovi zo sociálneho fondu sa stáva predmetom dane z príjmu.
Zákon o dani z príjmov okrem nepeňažnej hodnoty stravy poskytovanej na pracovisku v § 5 ods. 7 písm. d) oslobodzuje od dane z príjmov zamestnanca aj príjmy poskytnuté ako (cit.) "použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela)"

d) Rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily
Rekreáciu, rovnako ako iné služby, zamestnanec taktiež využíva na svoju regeneráciu v čase svojho voľna. Príspevky je možné poskytovať napr. na základe individuálne predložených dokladov o účasti na rekreácii, ale je možné zabezpečiť aj podnikovú rekreáciu a výdavky resp. ich časť spojenú napr. s dopravou do rekreačného zariadenia alebo aj s ubytovaním zamestnancov v rekreačnom zariadení na účely zdanenia rozpísať na účastníkov rekreácie.
Konkrétne druhy služieb využívaných zamestnancom na svoju regeneráciu, ktoré budú zamestnancovi uhrádzané alebo sa mu zo sociálneho fondu bude prispievať na úhradu výdavkov, by mali byť predmetom dohody v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise vydanom zamestnávateľom napr. po dohode so zamestnaneckou radou. Môže ísť o služby masérskych salónov, kadernícke služby, služby kúpeľných a liečebných zariadení, ktoré si inak hradí zamestnanec ako samoplatca, rehabilitačné pobyty a pod.
Za rekreáciu alebo rehabilitáciu v zmysle možnej úhrady nákladov zo sociálneho fondu nie je možné považovať napr. účasť zamestnancov na rekondičných pobytoch, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečovať podľa § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

e) Zdravotná starostlivosť
V rámci sociálnej politiky zamestnávateľa je možné dohodnúť príspevky zamestnancom na úhradu niektorých úkonov preventívnej zdravotnej starostlivosti, prípadne dohodnúť so zdravotníckym zariadením vykonanie účelových zdravotných prehliadok zamestnancov na základe dohody so zmluvným zdravotníckym zariadením na vykonanie zdravotníckych úkonov, ktoré neuhrádza zdravotná poisťovňa.
Môže ísť napríklad preventívne vyšetrenie zamestnancov určitého veku alebo určitého zamestnania (napr. sedavého) na srdcovo-cievne alebo iné ochorenia, ohrozujúce túto skupinu zamestnancov, onkologické prehliadky, mamografické a sonografické vyšetrenia napr. u žien, vyšetrenie zraku zamestnancov pracujúcich s počítačmi a pod. Do úvahy môže prísť aj príspevok zo sociálneho fondu na úhradu ceny alebo jej časti niektorých liekov, ktorú zaplatí zamestnanec, na základe predložených dokladov.
Opäť treba upozorniť, že zo sociálneho fondu nie je možné uhrádzať prípadné náklady na preventívne lekárske prehliadky určitých skupín zamestnancov, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonávať podľa osobitných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

f) Sociálna výpomoc a peňažné pôžičky
Týmto ustanovením sa umožňuje poskytovať peňažnú výpomoc v podobe nenávratných alebo návratných príspevkov prípadne vecnú výpomoc v prípade, že sa zamestnanec dostane nečakane do ťažšej finančnej situácie (napr. z dôvodu úmrtia hlavného živiteľa rodiny, pri pracovnom úraze alebo inom poškodení zdravia, pri živelnej pohrome alebo inej mimoriadnej udalosti). Nie je vylúčené, že sociálna výpomoc prípadne aj peňažné pôžičky sa budú poskytovať len zamestnancom do určitej maximálnej výšky mzdy, vyjadrenej napr. priemerným zárobkom zamestnanca.
Výšku a rozsah použitia prostriedkov sociálneho fondu na tento druh príspevku je obtiažne vopred vyčísľovať, je preto vhodné neviazať ich použitie na jeden rok, ale vopred dohodnúť presúvanie nevyčerpanej časti do ďalších rokov. V prípade peňažných pôžičiek by malo ísť o návratné pôžičky napr. na preklenutie dočasného nedostatku peňažných prostriedkov alebo nečakaných výdavkov zamestnanca.

g) Doplnkové dôchodkové sporenie
Platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v súčasnosti ustanovuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 13 sa výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov účastníka (zamestnanca) dohodnú v účastníckej zmluve a výška príspevkov, lehota splatnosti príspevkov a spôsob platenia príspevkov zamestnávateľom, ktorý platí príspevky za zamestnanca, ktorý je účastníkom, sa dohodnú v zamestnávateľskej zmluve.
Zákon osobitne v v § 13 odsek 3 ustanovuje, že za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, alebo po skončení vykonávania prác tanečného umelca, platí zamestnávateľ príspevky vo výške, v lehote splatnosti a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného predpisu. Zamestnanec ako účastník počas obdobia vykonávania týchto prác nemusí, ale môže si taktiež platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
Nad rámec uvedených príspevkov môže zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie aj zo sociálneho fondu. Výšku príspevku a podmienky jeho poskytovania sa dohodnú alebo ustanovia v rámci zásad použitia sociálneho fondu.

h) Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov
Sociálna politika podniku vychádza z konkrétnych potrieb zamestnancov firmy. Výber konkrétnych aktivít zamestnávateľa, na ktoré budú použité prostriedky sociálneho fondu, závisí od dohody zmluvných partnerov alebo rozhodnutia zamestnávateľa. Podmienkou uplatnenia príspevku zo sociálneho fondu na inú oblasť starostlivosti o zamestnancov je, že ide o sociálnu oblasť ktorej podpora je v súlade s realizáciou sociálnej politiky zamestnávateľa. Ďalšou podmienkou použitia sociálneho fondu na tieto účely je, že príspevok zo sociálneho fondu sa poskytuje adresne zamestnancom zamestnávateľa prípadne rodinnému príslušníkovi alebo bývalému zamestnancovi.
Požiadavka adresnosti použitia prostriedkov sociálneho fondu na zamestnanca alebo inú osobu vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu v peňažnej ako aj hodnota nepeňažného plnenia (s výnimkou taxatívne vymenovaných plnení od dane oslobodených) sa podľa tohto zákona považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov.
V rámci ďalšej realizácie podnikovej sociálnej politiky v starostlivosti o zamestnancov môže ísť napr. o poskytnutie darov ku dňu matiek, vianočných kolekcií, dary balíčky deťom zamestnancov ku dňu detí, peňažného príspevku zamestnancovi pri narodení dieťaťa, vecná alebo peňažná odmena k životnému výročiu zamestnanca (napr. 50. rokov veku), príspevok pozostalým pri úmrtí zamestnanca, a pod.
Prostriedky fondu nie je možné použiť ako náhradné plnenie na iné účely, než na sociálnu oblasť. Zo sociálneho fondu nie je možné prispievať alebo dokonca hradiť náklady na rekvalifikáciu zamestnanca, ktorý prechádza napr. z dôvodu organizačných zmien alebo racionalizačných opatrení na nové pracovisko alebo na nový druh alebo spôsob práce, nakoľko povinnosti v tomto smere zamestnávateľovi vyplývajú z ustanovení § 154 Zákonníka práce. Výdavky na tieto plnenia sú súčasťou výdavkov a nákladov zamestnávateľa podľa § 5 ods. 2 písm. c) bod 3. zákona o dani z príjmov.
Trochu problematickým z hľadiska zdaňovania môže byť poskytovanie príspevkov bývalým zamestnancom (dôchodcom) alebo rodinným príslušníkom, ktorí nie sú zamestnanci zamestnávateľa. Aj v týchto prípadoch je poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu príjmom zo závislej činnosti, z ktorej sa v zmysle zákona o dani z príjmov musí odviesť daň z príjmov.

(Ing. Viliam Višňovský - Poradca 12/2008)


DOVOLENKA A JEJ ČERPANIE


Systém platenej dovolenky
je v Slovenskej republike garantovaný Ústavou SR [čl. 36 písm. f)] a upravený Zákonníkom práce (§ 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ako z citovaných ustanovení základnej pracovnoprávnej normy vyplýva, zamestnancovi vzniká za zákonom stanovených podmienok nárok na
 • dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
 • dovolenku za odpracované dni,
 • dodatkovú dovolenku.
Základnú výmeru dovolenky
tvoria štyri týždne. Po dovŕšení 15 rokov pracovného pomeru po dosiahnutí 18. roku veku, prislúcha zamestnancovi dovolenka vo výmere piatich týždňov, pričom sa do tejto doby započítava i čas:
 1. trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do 3 rokov,
 2. výkonu služby v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a v Zbore väzenskej a justičnej stráže, výkonu civilnej služby alebo štátnej služby,
 3. úspešne skončeného štúdia,
 4. vedeckej ašpirantúry,
 5. doktorandského štúdia,
 6. členstva v družstve, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah,
 7. osobitnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení, osobnej starostlivosti o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa, ktoré si vyžadovalo mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v ústave pre také deti,
 8. prípravy na povolanie,
 9. po ktorý bol zamestnanec v evidencii nezamestnaných alebo poberal invalidný dôchodok,
 10. väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, ak bolo trestné stíhanie proti zamestnancovi zastavené, alebo ak bol spod obžaloby oslobodený, hoci aj v neskoršom konaní, a trestu odňatia slobody vykonaného na podklade zrušeného rozsudku, ktorý presahuje výmeru miernejšieho trestu uloženého v neskoršom konaní,
 11. činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.
Čas trvania pracovného pomeru v cudzine sa započítava do času rozhodujúceho pre dĺžku dovolenky za rovnakých podmienok, ako keby zamestnanec pracoval na Slovensku.

Osobitnú kategóriu zamestnancov
tvoria učitelia škôl vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učitelia materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, asistenti učiteľov, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia, ktorým vznikne nárok najmenej na osem týždňov dovolenky v kalendárnom roku.

Dovolenka za kalendárny rok
alebo jej pomerná časť - základnou podmienkou pre vznik nároku na dovolenku za kalendárny rok je nepretržité trvanie pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi.
Zamestnanec si ju môže čerpať, ak odpracoval 60 dní v kalendárnom roku (v mimoriadnych prípadoch nemusí byť táto podmienka splnená, ak s jej čerpaním zamestnávateľ súhlasí. Rovnakým spôsobom môže aj zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, ak možno predvídať, že tento podmienky nároku na dovolenku splní do konca kalendárneho roka alebo do skončenia pracovného pomeru).

V prípade, že zamestnanec neodpracuje u zamestnávateľa celý rok, má nárok na pomernú časť dovolenky. Túto tvorí jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok za každý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru.

Špecifickú dĺžku dovolenky
majú tí zamestnanci, ktorých pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka.
Ak si dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich pripadá na jeho dovolenku v celoročnom priemere.
Spôsoby výpočtu nároku na dovolenku u zamestnancov s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času sú rôzne. Najjednoduchší spôsob je, ak počet dní (zmien), ktoré má zamestnanec odpracovať podľa harmonogramu v jednotlivých týždňoch alebo počas celého kalendárneho roka, resp. ktoré už odpracoval, vydelí počtom týždňov v sledovanom období alebo v kalendárnom roku a výsledok násobí číslom, ktoré zodpovedá počtu týždňov dovolenky, na ktoré ma zamestnanec nárok v kalendárnom roku. Výsledné číslo tvorí počet dní, na ktoré má zamestnanec reálny nárok.

X : Y = Z Z x V = N

X = počet odpracovaných zmien, ktoré podľa harmonogramu pripadajú na zamestnanca v kalendárnom roku,
Y = počet týždňov v kalendárnom roku,
Z = výsledok, ktorý určuje, koľko pracovných dní pripadá priemerne na jeden týždeň (a tiež na jeden týždeň dovolenky),
V = výmera dovolenky (počet týždňov dovolenky, na ktorú má zamestnanec v zmysle Zákonníka práce nárok),
N = počet dní dovolenky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok.

Dovolenka za odpracované dni
zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Dodatková dovolenka
zamestnancovi, ktorý po celý kalendárny rok pracuje pod zemou, pri ťažbe nerastov, razení tunelov a štôlní, vzniká nárok na týždennú dodatkovú dovolenku rovnako ako zamestnancovi, ktorý vykonáva zvlášť obtiažnu alebo zdraviu škodlivú prácu (do tejto skupiny zahŕňame zamestnancov, ktorí pracujú s pacientmi nakazenými TBC, HIV, ale aj tí, ktorí sú ohrození nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia, či pracujúci s duševne chorými pacientmi alebo zamestnanci pracujúci v tropických oblastiach a pod.). Ak však zamestnanec pracuje v takomto pracovnom prostredí len časť roka, patrí mu za každých 21 odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.
Dodatková dovolenka sa poskytuje mimo riadnej dovolenky a posudzuje sa ako samostatný nárok. Preto sa musí vyčerpať prednostne a nemôže sa preplatiť.

Dobu čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ
podľa plánu dovoleniek tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať vcelku a do konca kalendárneho roka. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň 4 týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak čerpaniu dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Ak si zamestnanec nemôže dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, je zamestnávateľ povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka. Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky ani do konca budúceho kalendárneho roka, poskytne jej zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku po skončení tejto dovolenky.
Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť dodatočne zmeniť zamestnancovi určenú dobu čerpania dovolenky alebo ho dokonca z dovolenky odvolať. Zamestnanec však nemôže sám znášať škodu, ktorá by mu prípadne touto zmenou vznikla, a preto ukladá zamestnávateľovi povinnosť nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ zmenil jemu určené dobu čerpania dovolenky alebo ho z nej odvolal.

(JUDr. Miroslav Tichý - PaM 7/2008)

 

 
 
ČITATELIA SA PÝTAJÚ, ODBORNÍCI ODPOVEDAJÚ

 

ÚČTOVANIE TVORBY SOCIÁLNEHO FONDU


Zamestnávateľ A tvorí v priebehu roka v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde sociálny fond vo výške mesačnej tvorby. Ako zaúčtuje zamestnávateľ tvorbu sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve?
Zamestnávatelia, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, používajú pre tvorbu a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu. Spôsob účtovania povinného prídelu do sociálneho fondu je nasledovný: MD 527 / D 472
Ďalšie zdroje fondu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 221 - Bankové účty.
Príspevok zamestnávateľa sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
Prijaté dary a dotácie do sociálneho fondu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 221 - Bankové účty.
Prídel zo zisku účtovnej jednotky do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

OSOBITNÝ BANKOVÝ ÚČET PRE SOCIÁLNY FOND

Zamestnávateľ - fyzická osoba - nemá otvorený účet sociálneho fondu v banke z dôvodu úspory bankových poplatkov za vedenie tohto účtu. Musí byť pre účely sociálneho fondu otvorený osobitný účet v banke?
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde prostriedky fondu sú vedené na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky zamestnávateľa.
Prostriedky fondu majú byť vedené na osobitnom analytickom účte fondu zamestnávateľa (v podvojnom účtovníctve na účte 472 a v operatívnej evidencii knihe sociálneho fondu, v jednoduchom účtovníctve v operatívnej evidencii knihe sociálneho fondu).
Novelou sa zosúladilo znenie upravujúce účtovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu so zákonom o účtovníctve a umožnilo tvorbu a čerpanie fondu viesť na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke (do 31. 12. 2007 sa len výkladom usmerňovalo, že nie je potrebné mať zriadený osobitný účet v peňažnom ústave na účely účtovania sociálneho fondu).
V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov nie je potrebné mať prostriedky sociálneho fondu vedené na osobitnom bankovom účte.

SOCIÁLNY FOND A ODMENA PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO VÝROČIA

Spoločnosť vyplatila svojmu zamestnancovi odmenu vo výške 5 000Sk pri príležitosti jeho životného jubilea.
Je základom na určenie prídelu do sociálneho fondu aj odmena zamestnanca vyplatená pri príležitosti životného výročia?

Podľa § 118 Zákonníka práce mzdou sa rozumie peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a náhrada za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde ustanovuje v § 4, že základom na určenie prídelu do sociálneho fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok(kalendárny mesiac).
Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

(Ing. Jana Mederová)

ZÁKLADNÁ VÝMERA DOVOLENKY

Zamestnankyňa narodená 15. 3. 1973 ukončila štúdium na strednej škole maturitou vo veku 19 rokov. Následne na to začala študovať na vysokej škole. Štúdium skončila štátnou záverečnou skúškou 15. 5. 1997. Od 16. 5. 1997 sa zaevidovala na úrade práce ako uchádzačka o zamestnanie. Nakoľko od 1. 8. 1997 nastúpila do zamestnania, bola z evidencie nezamestnaných vyradená. V priebehu roku 1994 sa vydala a 20. 2. 1999 nastúpila na materskú a rodičovskú dovolenku. Po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, narodeného 5. 4. 1999 nastúpila dňa 5. 4. 2002 do zamestnania, kde pracuje dodnes.
Zamestnávateľ jej k 31. 12. 2007 vypočítal dĺžku odpracovanej doby pre priznanie piatich týždňov dovolenky nasledovne:

  a) štúdium (od dosiahnutia 18. roku veku po ukončenie vysokej školy)     6 rokov, 2 mesiace  
  b) evidencia nezamestnaných     2 mesiace, 15 dní  
  c) zamestnanie     1 rok, 6 mesiacov, 19 dní  
  d) materská a rodičovská dovolenka     3 roky, 1 mesiac, 12 dní  
  e) zamestnanie do 31. 12. 2007     5 rokov, 7 mesiacov, 25 dní  
  Celkom odpracovaných     16 rokov, 8 mesiacov, 19 dní  

DOVOLENKA ZA ODPRACOVANÉ DNI

Zamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu jedného roka s trojmesačnou skúšobnou dobou. Pracovnoprávny vzťah začal plynúť 1. 4. 2008, avšak ukončený bol už 30. 5. 2008. Zamestnancovi vznikol nárok na dve dvanástiny dovolenky za kalendárny rok.
Výpočet: 22 dní (apríl) + 20 dní (máj) = 42 dní - 42: 21 = 2,0

ČERPANIE DOVOLENKY

Zamestnanec čerpá dovolenku v dĺžke dvoch týždňov vo Vysokých Tatrách. Pre nepredvídané okolnosti zamestnávateľ požiadal zamestnanca, aby dovolenku po týždni prerušil.
Keďže má zamestnanec zaplatený poukaz na celé obdobie, je zamestnávateľ povinný uhradiť mu alikvotnú časť pobytu.

(JUDr. Miroslav Tichý)

 

 
 
POVEDALI MÚDRI O ŠŤASTÍ

 
Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie, vzdelanie čím ďalej tým väčšiu prácu.
(Gabriel Laub)

Dôvod, prečo starosti zabíjajú viac ľudí než práca, spočíva v tom, že ľudia sa viac starajú ako pracujú.
(Robert Frost)

Dovolenka má trvať tak dlho, aby vedúci videl, ako mu chýbame, nie však zase tak dlho, aby spoznal, že sa môže zaobísť bez nás.
(N.N.)

Umenie odpočinku je súčasťou umenia práce.
(John Steinbeck)

 

 
 
ČO NOVÉ V LEGISLATÍVE

 
NOVÉ ZO ZBIERKY ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka číslo 111/2008 31. 7. 2008
291. Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve
290. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
289. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Čiastka číslo 110/2008 31. 7. 2008
288. Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní
287. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
286. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov
285. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
284. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282. Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 169/2008 Z. z.

Čiastka číslo 109/2008 25. 7. 2008
281. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 4 Zmluvy o ES
280. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dokument z 18. septembra 2000 o vykonávaní Dohody o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria a Európskeho spoločenstva
279. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
278. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka číslo 108/2008 25. 7. 2008
277. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Čiastka číslo 107/2008 25. 7. 2008
276. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch
275. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1/2007
274. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
273. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
272. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
271. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
270. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka číslo 108/2008, 25. 07. 2008
277/2008 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

Čiastka číslo 109/2008, 25. 07. 2008
281/2008 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť 4 Zmluvy o ES
280/2008 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dokument z 18. septembra 2000 o vykonávaní Dohody o partnerstve štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria a Európskeho spoločenstva
279/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
278/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Čiastka číslo 110/2008, 31. 07. 2008
288/2008 Opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní
287/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
286/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov
285/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
284/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
282/2008 Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-/2008 Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí

Čiastka číslo 111/2008, 31. 07. 2008
291/2008 Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve
290/2008 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov
289/2008 Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Čiastka číslo 112/2008, 01. 08. 2008
296/2008 Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla
295/2008 Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
294/2008 Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku
293/2008 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
292/2008 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Čiastka číslo 113/2008, 01. 08. 2008
299/2008 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
298/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
297/2008 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka číslo 114/2008, 06. 08. 2008
303/2008 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o schválení Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985
302/2008 Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou
301/2008 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
300/2008 Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Zdroj: Zbierka zákonov SR)

 

 
 
CHYBIŤ ZNAMENÁ PLATIŤ

 
August 2008
Daň z príjmov
 • 15. 8.
  • odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  • odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru
  • odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2008
  • prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2008 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke
DPH
 • 20. 8.
  • predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2008 1,5 mil. Sk
 • 25. 8.
  • podanie daňového priznania k DPH za júl 2008 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)
  • splatnosť DPH za júl 2008 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Spotrebné dane
 • 25. 8.
  • podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja za júl 2008
Poistné
 • 8. 8.
  • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za júl 2008 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení - zo zmenených vymeriavacích základov podľa daňového priznania za rok 2007
 • do výplatného termínu
  • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2008

 

 
 
ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA PODNIKANIA

 
ŠTARTOVACIE EUROBALÍČKY NA POŠTÁCH

Na všetkých poštách budú od 1. decembra tohto roka v súvislosti s prípravou na zavedenie eura predávať tzv. štartovacie eurobalíčky, v ktorých bude hotovosť v prepočte za 500 Sk (16,60 €). Balíček bude obsahovať spolu 45 slovenských euromincí s nominálnymi hodnotami od 1 eurocentu (0,30 Sk) do dvoch eur (60,25 Sk). Agentúru SITA o tom v utorok informoval vedúci oddelenia externej a internej komunikácie Slovenskej pošty, a.s. Juraj Danielis. Počas duálneho hotovostného obehu má pošta zákonné právo prijímať maximálne 4-násobok konečnej sumy v korunách, určenej na úhradu v hotovosti. Poštové pobočky po prijatí eura nebudú vymieňať koruny za eurá.
"Od 1. januára do 16. januára 2009, počas obdobia duálneho hotovostného obehu, bude Slovenská pošta prijímať hotovosť za svoje služby v eurách a súčasne aj v korunách podľa platnej tarify," informovala ďalej Slovenská pošta. Výdavok a výplatu v hotovosti bude realizovať v mene euro. od 17. januára 2009 bude pošta prijímať platby v hotovosti a vyplácať v hotovosti len v eurách.
Informácie o zmenách v poskytovaných službách pošta už poskytuje na webovej stránke www.posta.sk v sekcii Euro informácie, ako aj na bezplatnej infolinke 0800 122 413 a e-mailovej adrese euroinfo@slposta.sk.

(www.sita.sk)

ŽIVNOSTNÍK ZAROBÍ O 39 PERCENT VIAC AKO ZAMESTNANEC
Živnostníci môžu pri rovnako platenej práci v porovnaní so zamestnancami zarobiť počas aktívneho života viac až o 5 mil. Sk, pričom sa na dôchodku budú mať rovnako.
Ako vyplýva z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), pri rovnakých nákladoch práce totiž živnostník platí v porovnaní so zamestnancom menej ako polovičné dane a menej ako polovičné odvody.
Čistý príjem živnostníkov je tak oproti zamestnancom vyšší až o 39 % a pri majiteľoch jednoosobovej s.r.o. za rovnakých podmienok môže byť tento príjem vyšší o 32 %. Živnostníci ako aj majitelia spol. s r.o. však musia myslieť na to, že ak chcú dostávať v budúcnosti rovnaký dôchodok ako zamestnanci, musia si časť svojho príjmu odložiť a zhodnocovať napr. prostredníctvom investícii na akciových trhoch.
Podľa slov výkonného riaditeľa PAS Róberta Kičinu, tento rozdiel umožňuje v čistých príjmoch súčasný daňovo-odvodový systém, ktorý vytvára priestor pre rôzne špekulácie.
Za celé obdobie aktívneho života, živnostník tak v porovnaní so zamestnancom môže zarobiť v súčasných cenách viac až o spomínaných 5 mil. Sk a majiteľ s.r.o. viac o 4,1 mil. Sk.
Analýza aliancie vychádza z predpokladu, že majiteľ jedoosobovej s.r.o. je odmeňovaný formou podielu na zisku a neplatí žiadne odvody (ak sa zamestná na čiastočný pracovný úväzok vo svojej spoločnosti, napr. na 1 hod. mesačne). . . . . . .

(www.sita.sk)

INFLÁCIA V EUROZÓNE BY MOHLA KLESNÚŤ
Inflácia v eurozóne by mohla klesnúť na budúci rok k 2 %, aj keď riziko stagflácie stále pretrváva. Citovali dnes komisára pre menové záležitosti Joaquína Almuniu fínske noviny Kauppalehti.
"Budúcnosť (inflácie) závisí výhradne od toho, čo sa udeje na svetových trhoch. Je však možné, že budúcoročná inflácia by sa mohla dostať do blízkosti úrovne, ktorá je pre Európsku centrálnu banku cieľová," povedal Almunia. ECB si stanovila, že inflácia v eurozóne by sa mala držať pod 2 %.
Ako dodal, aj keď je tu určité riziko stagflácie a sám sa ho obáva, dúfa, že sa Európskej únii podarí tejto zložitej situácii vyhnúť.

(www.sme.sk)

EURÓPA CHCE POMÔCŤ POĽNOHOSPODÁROM V ROZVOJOVÝCH KRAJINÁCH
Európska komisia navrhla zriadiť osobitný fond v hodnote 1 mld. eur na pomoc poľnohospodárom v rozvojových krajinách, ktorý by fungoval počas rokov 2008 a 2009.
Prostriedky fondu by podľa komisie pochádzali z nevyužitých financií z rozpočtu Európskej únie pre poľnohospodárstvo a doplnili by sa ním existujúce rozvojové fondy.
Cieľom zriadenia fondu má byť podľa komisie zvýšenie poľnohospodárskej produkcie a potravinovej bezpečnosti rozvojových krajinách, zníženie počtu ľudí trpiacich podvýživou, ako aj zníženie rastu cien potravín. Financie z fondu sa majú poskytnúť rozvojovým krajinám na základe objektívnych kritérií. Medzi orientačnými kritériami, na základe ktorých sa budú krajiny vyberať, sa nachádza najmä závislosť na dovoze potravín, miera rastu cien potravín a sociálna ako aj fiškálna zraniteľnosť. Spolurozhodovací postup fondu plánuje komisia ukončiť do novembra tohto roku a jeho implementácia sa očakáva na začiatku roka 2009.
Vysoké ceny poľnohospodárskych produktov podľa EK prispeli k zníženiu trhových výdavkov v rozpočte EÚ na rok 2008 a k nižšiemu odhadu rozpočtu na rok 2009. Podľa názoru Európskej komisie, takto vzniká výnimočná príležitosť pre dočasné opatrenie, ktoré by pomohlo stimulovať poľnohospodárstvo v rozvojových krajinách. "Je veľmi dôležité, aby poľnohospodári v rozvojovom svete dostali prostriedky, ktorými si dokážu sami pomôcť. Vyššie ceny potravín môžu stimulovať produkciu v týchto krajinách," vyhlásila komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boelová.

(www.hnoline.sk)

 

 
 
NAJVIAC ČÍTANÉ TÉMY A PUBLIKÁCIE

 
Poradca - mesačník nielen pre podnikateľov. 220-260 str., A5
 • č. 13/2008
  • Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
  • Zdaňovanie autorských honorárov vo vzťahu k zahraničiu na území Slovenska
  • Manká a škody
  • Tvorba cien, náklady a kalkulácie
Dane, účtovníctvo - vzory a prípady (DÚVaP) - dvojfarebný mesačník s metodickým rozborom a príkladmi najčastejšie sa vyskytujúcich problémov podnikateľskej praxe. Problémy sú spracované prostredníctvom názorných prípadov a príkladov. 170 - 200 str., A5
 • č. 7/2008
  • Reklama z účtovného a daňového hľadiska
  • Zákazková výroba
  • Zásoby v podvojnom účtovníctve Nehnuteľnosti v podnikaní
DUO bez chýb, pokút a penále - odborný dvojfarebný mesačník pre daňovú, účtovnú a mzdovú prax, texty sú doplnené o citácie zákonov. 96 str., A4
 • č. 7- 8/2008
  • Zmeny v platení poistného - podnikatelia a zamestnávatelia
  • dodatočné daňové priznanie FO za rok 2007
  • príjmy FO - zdaňovanie podľa ZDP
  • reklama z pohľadu dane z príjmov
  • vývoz a dovoz tovaru z pohľadu DPH
  • rezervy na opravu hmotného majetku
  • účtovníctvo pozemkového spoločenstva od 1. 1. 2008
  • daňový preplatok podľa zákona o správe daní a poplatkov
  • brigády študentov a daň z príjmov
  • zdravotné poistenie
PaM bez chýb, pokút a penále - dvojfarebný mesačník určený personalistom, mzdovým účtovníkom, audítorom, odborníkom v oblasti práce a miezd. Citácie zákonov a dôležité poznámky sú vo farebných poliach. 92 str., A4
 • č. 7/2008
  • Novela o službách zamestnanosti
  • Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
  • Antidiskriminačný zákon
  • Dovolenka a neplatené voľno
  • Náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca
  • Dôchodky poskytované z 2. piliera
  • Smernica k osobným pracovným prostriedkom
Verejná správa - odborný dvojfarebný mesačník pre školy, úrady, obce, kultúru, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. Články sú doplnené o citácie zákonov vo farebnom poli. 92 str., A4
 • č. 7- 8/2008
  • Štátna pomoc na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov
  • Nový tlačový zákon
  • Novela rozpočtových pravidiel VS od 1. 6. 2008
  • Reklama, reprezentácia, sponzorstvo
  • K možnostiam účtovania v občianskych združeniach
  • Informatizácia verejnej správy
1 000 riešení č. 4/2008 - dvojmesačník, rieši problémy z podnikateľskej praxe formou odpovedí na otázky.
 • Téma čísla - Zahraničné obchodné vzťahy
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Účtovníctvo
 • Poistné odvody

PRIPRAVUJEME

Poradca č. 1/2009 (vyjde v septembri 2008)
 • Zákon o používaní elektonickej registračnej pokladnice s komentárom
 • RZZP v JÚ
 • Kontrola nelegálnej práce
 • Finančný prenájom a účtovanie DPH
Dane, účtovníctvo, vzory a prípady (DÚVaP) č. 8-9/2008 (vyjde v auguste 2008)
 • Príručka mzdovej účtovníčky - prepočet miezd na EUR - duálne zobrazovanie
PaM bez chýb, pokút a penále č. 8-9/2008 (vyjde do 13. 8. 2008)
 • Prepočet miezd v období duálneho zobrazovania
 • Domácka práca
 • Cestovné náhrady
 • Konanie vo veciach sociálneho poistenia
 • Oznamovacie a registračné povinnosti zamestnávateľa
1000 riešení 5/2008 (vyjde do 30. 9. 2007)
 • Prechod meny SKK na EURO
 • Daň z príjmov
 • Mzdy a odvody
 • Zákonník práce
 • Účtovníctvo

 

 
 
OBJEDNÁVKA

 
Stručný návod na vyplnenie objednávky
 1. Z menu vo Vašom poštovom klientovi vyberte "Odpovedať odosielateľovi" (presný názov závisí na type poštového klienta, ktorý používate), čím vytvoríte novú správu obsahujúcu túto objednávku,
   
 2. Vyplňte objednávku - Vaše osobné údaje a počty kusov objednaného tovaru vpíšte do odpovedajúcich políčok,
   
 3. Z menu vo Vašom poštovom klientovi vyberte "Odoslať správu" (presný názov závisí na type poštového klienta, ktorý používate), čím odošlete vyplnenú objednávku na našu adresu.
   

  Identifikačné údaje objednávateľa  
  Meno, Priezvisko:      
  Firma:      
  IČO:      
  Adresa:      
  Telefón:      

  Predplatné mesačníka Poradca 2008  
 Predplatné Poradca 2008- cena s 20 % predplatiteľskou zľavou!     13 čísel + zborníky Zákony 2008 I, II, III
  prílohy: P6 Aktual, Poradca Extra, e-mailové noviny
  Predplatiteľom zasielame zadarmo prílohu:
 Daňové priznania

  - fyzických osôb
  - právnických osôb
  - ročné zúčtovanie dane  
  998 Sk     ks  
  Predplatné  
  Predplatné Poradca 2008 + Daňové výdavky cena s 20% predplatiteľskou zľavou!    1188 Sk     ks  
  Predplatné Verejná správa 2008 cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     1 208 Sk     ks  
  Predplatné Verejná správa 2008 cena s 20 % predplatiteľskou zľavou!     1 508 Sk     ks  
  Predplatné 1000 riešení 2008 (dvojmesačník) cena s 20 % predplatiteľskou zľavou!     580 Sk     ks  
  Predplatné 1000 riešení 2008 (dvojmesačník) cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     480 Sk     ks  
  Predplatné Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 2008 (mesačník) cena s predplatiteľskou zľavou!     1140 Sk     ks  
  Predplatné Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2008 (mesačník) cena s 25 % predplatiteľskou zľavou!     1440 Sk     ks  
  Predplatné Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2008 (mesačník) cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     1140 Sk     ks  
  Predplatné Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2008 (mesačník) cena s 20 % predplatiteľskou zľavou!     1296 Sk     ks  
  Predplatné Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2008 (mesačník) cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     1096 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie I   - Daňové, účtovné...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie I   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     170 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie II   - Obchodné, občianske...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie II   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     170 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie III   - Pracovné, sociálne...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie III   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     170 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie IV   - Stavebné, pozemkové...     250 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie IV   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     200 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie V   - Štátna správa, verejná...     250 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie V   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     200 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie VI   - Životné prostredie...     250 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie VI   cena pre predplatiteľov mesačníka Poradca 2008!     200 Sk     ks  
  Poradca 2008 - mesačník obsahuje komentáre k zákonom, výklady, vysvetlenia, poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky, daní a účtovníctva, práva, ...  
  č. 1/2008   - Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
- Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vybrané daňové výdavky
- Rezervy z pohľadu zákona o dani z príjmov a postupov účtovania v sústave JÚ a PÚ
- Novela zákona o súdnych poplatkoch
- Susedské práva (výber z judikatúry slovenských a českých súdov)
- Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
96 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s komentárom
- Zákon o účtovníctve s komentárom
- Zákon o BOZP s komentárom
96 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Živnostenský zákon s komentárom
- Zákon o koncesionárskych poplatkoch po poslednej novele
- Čo by ste mali vedieť o darovaní
- Opravné položky a rezervy 2007
96 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Zákon o ochrane, podpore, rozvoji verejného zdravia s komentárom
- Zákon o miestnych daniach s komentárom
- Špecifické problémy účtovania – záver roka
- Štátne sociálne dávky a zákon o dani z príjmov
- Stavebné úpravy na prenajatej nehnuteľnosti
- Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru najmä z daňového aspektu
96 Sk   ks  
  č. 5-6/2008   - Zákon o dani z príjmov s komentárom
- Zákon o DPH s komentárom
192 Sk   ks  
  č. 7/2008   - Zákon o auditoroch s komentárom
- Odstúpenie od kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
- Vklad spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti do s.r.o. a zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov
96 Sk   ks  
  č. 8-9/2008   - Občiansky súdny poriadok s komentárom a judikatúra k vybraným paragrafom 192 Sk   ks  
  č. 10/2008   - Zákon o sociálnom poistení s komentárom 96 Sk   ks  
  č. 11/2008   - stavebný zákon s komentárom
- Správa a vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
96 Sk   ks  
  č. 12/2008   - zákon o sociálnom fonde s komentárom
- RZZP za rok 2007
96 Sk   ks  
  č. 13/2008   - zákon o službách zamestnanosti
- mzdy, platy a ich duálne zobrazovanie
- zdaňovanie autorských honorárov
- manká a škody
- cestovné náhrady
- dovolenka
96 Sk   ks  
  Poradca Extra 2008 - príloha mesačníka Poradca pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a verejnú správu  
  Poradca Extra november 2007 PÚ    - Zásoby v podvojnom účtovníctve     40 Sk     ks  
  Poradca Extra december 2007 VS    - Verejné prostriedky a nové programové obdobie 2007 – 2013    28 Sk     ks  
  Poradca Extra december 2007 JÚ    - Pokladnica v jednoduchom účtovníctve    30 Sk     ks  
  Poradca Extra február 2008 JÚ    - Zásoby v jednoduchom účtovníctve    22 Sk     ks  
  Poradca Extra február 2008 PÚ    - Audit a výročná správa    20 Sk     ks  
  Poradca Extra apríl 2008 VS    - Prehľad zmien v účtovníctve štátnej správy a samosprávy od 1. januára 2008 s príkladmi    28 Sk     ks  
  Poradca Extra máj 2008 JU   - Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve
- Výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve
- Jednoduché účtovníctvo 2008 
  32  Sk     ks  
  Poradca Extra jún 2008 JU   - Pohľadávky a záväzky v jednoduchom účtovníctve    22  Sk     ks  
  Poradca Extra jún 2008 PU   - Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve    32  Sk     ks  
  Poradca Extra jún 2008 VS   - Novela zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite – komentár    45 Sk     ks  
  Poradca Extra august 2008 PU   - Dlhodobý majetok v podvojnom účtovníctve   30 Sk     ks  
  Poradca Extra august 2008 VS   - Účtovanie a vykazovanie transferov v rozpočtových organizáciách   22 Sk     ks  
  Verejná správa 2008 - odborný dvojfarebný časopis pre školy, úrady, obce, kultúru, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie  
  č. 1/2008   - Daň z motorových vozidiel
- Nové postupy účtovania pre verejnú správu
- Správne konanie - výkon rozhodnutia
- Verejné obstarávanie
145 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Novela zákona o dani z príjmov
- Nový zákon o minimálnej mzde
- Novela zákona o sociálnom fonde
- Pohotovosť na pracovisku podľa novelizovaného Zákonníka práce
- Kontrola vo verejnej správe
- Revízne postupy v procesoch verejného obstarávania
145 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Daňové priznania pre verejnú správu
- Novela zákona o priestupkoch
- Činnosť Centrálneho kontaktného útvaru v boji proti podvodom
- Nová metodika účtovníctva
145 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Koncesionárske poplatky po novom
- Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
- Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
- Všeobecné ceny majetku
- Ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji
- Trestnoprávna ochrana – trhovej ekonomiky
145 Sk   ks  
  č. 5/2008   - Nový zákon o registri trestov
- Novela zákona o štátnej pokladnici
- Použitie bežných výdavkov v nasledujúcom roku
- Daňová prevencia z pohľadu obce a mesta
- Zdaňovanie nehnuteľností po novelách zákona
- Štatistické zisťovanie o pracovníkoch a mzdách v školstve
- Európska sociálna stratégia súčasnosti a budúcnosti
145 Sk   ks  
  č. 6/2008   - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - novela zákona
- Finančná kontrola a vnútorný audit novela zákona
- Zdaňovanie stavebných pozemkov
- Daňové exekučné konanie
- Účtovanie v nadáciách
- Pracovná cesta v zahraničí
145 Sk   ks  
  č. 7-8/2008   - Nový tlačový zákon
- Novela rozpočtových pravidiel verejnej správy od 1. júna 2008
- Zdaňovanie príjmov vyplatených zo sociálneho fondu
- Ďalšie kroky k zníženiu nezamestnanosti
- Plat, funkčný plat, zložky platu
- Správne konanie - najčastejšie nedostatky
290 Sk   ks  
  Dane, účtovníctvo - vzory a prípady ročník 2008 - mesačník pre účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov, živnostníkov a podnikateľov  
  č. 1/2008   - Účtovná závierka za rok 2007 v PÚ a JÚ
- Pravidlá odpočítania a vrátenia DPH
120 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Daň z motorových vozidiel
- Oslobodenie od daní
- Účtovanie v a.s. – špecifické prípady
120 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Prehľad peňažných tokov
- Zisťovanie a úprava základu dane z príjmov
120 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Zmeny základného imania
- Združenie fyzických osôb
- Rozdeľovanie zisku a úhrada straty
120 Sk   ks  
  č. 5/2008   - Rezervy a opravné položky
- Finančný majetok účtovnej jednotky
120 Sk   ks  
  č. 6/2008   - Nehnuteľnosti v podnikaní 120 Sk   ks  
  č. 7/2008   - reklama, propagácia
- zásoby v PÚ - oceňovanie a účtovanie
- zákazková výroba - účtovné a daňové hľadisko
120 Sk   ks  
  č. 8-9/2008   - Príručka mzdovej účtovníčky - prepočet miezd na EUR 240 Sk   ks  
  Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále ročník 2008  
  č. 1/2008   - Ročné zúčtovanie dane FO
- Vedenie účtovníctva organizačných zložiek
- Účtovná závierka
- Zdanenie príjmov z priamej podnikateľskej činnosti
- Postúpenie nájomnej zmluvy na nového nájomcu - DPH
160 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2007
- Nezdaniteľné časti základu dane FO
- Daňový bonus
- Zdanenie príjmov z priamej podnikateľskej činnosti
- Ročné zúčtovanie DPH
- Vznik stálej prevadzkárne
- Organizačná zložka - vedenie účtovníctva
160 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Platenie preddavkov na daň z príjmov FO a PO v roku 2008
- Odpočet daňovej straty po novele zákona
- Zákon o dani z príjmov - novela od 1. 1. 2008
- Siciálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie - zmeny od 1. 1. 2008
160 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Subjekt daňového odpisovania
- Inštitút prerušenia odpisovania
- Účtovanie o odloženej dani z príjmov
- Výkon daňovej exekúcie
- Znižovanie sadzieb DZP PO
160 Sk   ks  
  č. 5/2008   - Zmeny v účtovnej závierke pre PÚ za rok 2008
- Medzinárodné zdaňovanie
- Postupy účtovania v PÚ
- Zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť na účely DPH
- Daňové riziká
- Tuzemskí platitelia dane a zahraniční obchodní partneri
160 Sk   ks  
  č. 6/2008   - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- Dlhodobý majetok
- Investičná pomoc a úľava na dani
- Zmenka ako cenný papier
- Náklady na reprezentáciu
- Hmotná zodpovednosť zamestnancov
160 Sk   ks  
  č. 7-8/2008   - dodatočné daňové priznanie FO za rok 2007
- príjmy FO - zdaňovanie podľa ZDP
- reklama z pohľadu dane z príjmov
- vývoz a dovoz tovaru z pohľadu DPH
- rezervy na opravu hmotného majetku
- účtovníctvo pozemkového spoločenstva od 1. 1. 2008
- daňový preplatok podľa zákona o správe daní a poplatkov
- brigády študentov a daň z príjmov
- zdravotné poistenie
320 Sk   ks  
  1000 riešení 2008 - vychádza už ako dvojmesačník  
  č. 1/2008   - Téma čísla - Daň z príjmov po novele, DPH po novele
97 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Téma čísla - Daňové priznania za rok 2007
97 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Téma čísla - Zmeny postupov účtovania v roku 2008
97 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Téma čísla - Zahraničné obchodné vzťahy
97 Sk   ks  
  č. 5/2008   - Téma čísla - Prechod meny SKK na EURO
97 Sk   ks  
  Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 2008 - mesačník, určený personalistom, mzdovým účtovníkom, audítorom, odborníkom v oblasti práce a miezd, študentom i všetkým, ktorých táto problematika zaujíma. Je tlačený dvojfarebne. Vo farebných poliach pri jednotlivých príspevkoch uvádzame citácie zákonov a dôležité poznámky autorov.  
  č. 1/2008   - Kolektívne vyjednávanie
- Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
- Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
- Súbeh pracovných pomerov
- Pracovná pohotovosť
- Diskriminácia v zamestnaní a antidiskriminačné opatrenie
- Bezpečnostný technik na pracovisku
- Ochrana osobitnej skupiny zamestnancov v práci
135 Sk   ks  
  č. 2/2008   - Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru
- Pracovnozdravotná služba + smernica
- Náhrady pri zahraničných pracovných cestách
- Ročné zúčtovanie dane zamestnanca
- Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
- Postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze
- Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP
135 Sk   ks  
  č. 3/2008   - Sankcie za nedodržanie podmienok pracovnej zmluvy
- Pracovná rehabilitácia
- Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2008
- Nezdaniteľné časti základu dane
- Inšpekcia práce
- Judikát - skončenie pracovného pomeru - SR
- Osvetlenie pracovísk
- Teplo a chlad na pracovisku
135 Sk   ks  
  č. 4/2008   - Konateľ s.r.o. z pohľadu Zákonníka práce
- Zmeny v právnej úprave dovolenky
- Zdaňovanie a odvody príjmov podľa autorského zákona
- Výhody a nevýhody II. piliera dôchodkového zabezpečenia
- Invalidný dôchodok
- Oslobodené príjmy od dane
- Pracovný úraz a choroba z povolania
135 Sk   ks  
  č. 5/2008   - Darovanie 2% dane
- Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov
- Dohoda o zmene pracovných podmienok
- Zdaňovanie miezd a odmien
- BOZP a požiarna ochrana
- Sociálne programy - princípy starostlivosti o zamestnancov
135 Sk   ks  
  č. 6/2008   - Poistné na sociálne poistenie
- Skúšobná doba a opätovné uzatváranie PP na určitú
- Výhody a nevýhody zamestnávania na práce malého rozsahu
- Zdaňovanie miezd a odmien
- Čo majú obsahovať lekárničky na pracovisku
135 Sk   ks  
  č. 7/2008   - Novela o službách zamestnanosti
- Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
- Antidiskriminačný zákon
- Dovolenka a neplatené voľno
- Náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca
- Dôchodky poskytované z 2. piliera
- Smernica k osobným pracovným prostriedkom
135 Sk   ks  
  č. 8-9/2008   - Prepočet miezd v období duálneho zobrazovania
- Domácka práca
- Cestovné náhrady
- Konanie vo veciach sociálneho poistenia
- Oznamovacie a registračné povinnosti zamestnávateľa
270 Sk   ks  
  Poradca 2007 - mesačník obsahuje komentáre k zákonom, výklady, vysvetlenia, poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky, daní a účtovníctva, práva, ...  
  č. 7/2007   - Občiansky zákonník s komentárom
96 Sk   ks  
  č. 8-9/2007   - Zákon o povinnom zmluvnom poistení s komentárom
- Novela postupov účtovania v PÚ
192 Sk   ks  
  č. 10/2007   - Obchodný zákonník s komentárom
96 Sk   ks  
  č. 11/2007   - Zákon o európskom družstve s komentárom
- Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov s komentárom
- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
96 Sk   ks  
  č. 12/2007   - Zákon o ochrane spotrebiteľa s komentárom
- Odklad platenia dane a povolenie splátok po novele zákona o správe daní a poplatkov
- Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností daňou z príjmov fyzickej osoby
- Opravné položky k zásobám
- Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
96 Sk   ks  
  č. 12/2007 - príloha   - Prehľad odvodov poistného pre najčastejšie kategórie poistencov od 1. 7. 2007
20 Sk   ks  
  č. 13/2007   - Zákonník práce s komentárom
96 Sk   ks  

Ceny sú uvedené bez DPH a distribučných nákladov, pokiaľ nie je priamo pri cene uvedené inak.

Naše publikácie nájdete aj v kníhkupectvách:

  ŠEVT*štát.a evid. vydavateľstvo tlačív a.s.     Plynárenská 6     BRATISLAVA     821 09  
  MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.     Šustekova 8     BRATISLAVA     851 04  
  VIERA*kníhkupectvo     Kmeťková 26     NITRA     949 01  
  DISK*kníhkupectvo     Štefániková 41     NITRA     949 01  
  MARČAN, spol. s r.o.     Hlavná 17     TRNAVA     917 01  
  TYTANA     Trojičné nám. 9     TRNAVA     917 01  
  KNÍHKUPECTVO POD HRADOM MARČAN s.r.o.     Mierové nám. 28     TRENČÍN     911 01  
  Knižné centrum, spol. s r.o.     Predmestská 51     ŽILINA     010 01  
  Randa & spol.     Štúrova 4     ŽILINA     010 01  
  MARSAB,s.r.o.     Račí potok 2     KOŠICE     040 01  
  PEZOLT*Vincová Janka, knižná distribúcia     Holubyho 27     KOŠICE     040 01  
  Dušan Majer*Kníhkupectvo DUMA     Dolná 35,P.O.BOX 138     BANSKÁ BYSTRICA     974 01  
  Kníhkupectvo*REMEDIUM     Horná 4     BANSKÁ BYSTRICA     974 00  
 AB KNIHY - HUDOBNINY     Hlavná 72     PREŠOV     080 01  
  MARTINUS*kníhkupectvo     M.R.Štefánika 58     MARTIN     036 01  
  PAKS*knihy, orient, papier     Hriňová 1367     ZVOLEN     962 05  
  Kníhkupectvo*LIMBA     Podtatranská 1 (sídl.Západ II)     POPRAD     058 01  

Emailové noviny sú bezplatnou službou, ktorá je určená čitateľom (abonentom) vydavateľstva Poradca s.r.o., Žilina
 • Tieto emailové noviny Vám boli doručené na základe Vašej žiadosti o zasielanie.
 • V prípade, že ste si noviny osobne nevyžiadali(a), alebo si želáte ukončiť ich zasielanie na vašu adresu, zašlite prosím správu s predmetom NEPOSIELAŤ na adresu noviny@i-poradca.sk
 • následne budete vyradený(á) z databázy príjemcov emailových novín.
 • Obsah novín je chránený autorskými právami. Zákazník je oprávnený používať príspevky novín len na vlastné účely, nesmú byť bez súhlasu vydavateľstva Poradca s.r.o. upravované, ani rozširované!

 

 
 
KONTAKTY

 

Adresa:

Telefón

Fax

e-mail

internetová stránka

Poradca s.r.o.

(041) 56 52 871

(041) 56 52 659

poradca@i-poradca.sk

www.i-poradca.sk

Pri celulózke 40

(041) 56 52 877
010 01 Žilina

(041) 56 52 879

Ak ste s našimi službami a produktami spokojní, povedzte to Vašim známym, priateľom, kolegom!

Ak ste nespokojní, máte pripomienky alebo námety, napíšte nám, zatelefonujte, faxujte!

 

 
Copyright (c) Poradca s.r.o., 2002 - 2008
Untitled Page