P O R A D C A
e-m@ilové noviny
č. 2/2006
13. 02. 2006

 

 
 
 Téma novín 
 Otázky odpovede 
 Veselo i vážne 
 Začíname podnikať 
 Legislatíva 
 Ekonomika 
 Praktická komunikácia 
 Naše publikácie 
 Objednávka 
 Kontakty 
 

Vážení čitatelia!

     Čiastkový základ dane z príjmov je článok dnešnej Témy novín. V článku sa dočítate, ktoré príjmy nie sú v zmysle § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 ZDP predmetom dane a, ktoré príjmy sú od dane z príjmov oslobodené v zmysle § 5 ods. 7 a § 9 ZDP. Riešenie otázok z tejto oblasti nájdete v rubrike Otázky a odpovede.
Rubrika Začíname podnikať je venovaná právam zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch.
Chcete vytvoriť efektívnu pracovnú skupinu? Návod nájdete v Praktickej komunikácii. V budúcom čísle uverejníme test, ktorý vám pomôže odhadnúť vhodnosť testovaného pracovníka pre tú-ktorú úlohu v skupine, prípadne otestovať samých seba.
     Želám Vám pracovnú pohodu a veľa tvorivých nápadov.
Ing. Lenka Hlaváčová
zodpovedná redaktorka
poradca@i-poradca.sk

V tomto čísle nájdete:

 

 
 
ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE Z PRÍJMOV - téma novín

 
ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

     Čiastkovým základom dane sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p., zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z.n.p., zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v z.n.p. a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p. Ak ide o zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu, čiastkovým základom dane sú zdaniteľné príjmy znížené o príspevky na toto zahraničné poistenie.
Zdaniteľnými príjmami zahrnovanými do čiastkového základu dane podľa § 6 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od platiteľa týchto príjmov - zamestnávateľa, alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy. Ide o:
 • príjmy zo súčasného, alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a príjmy plynúce doktorandom z doktorandského štúdia,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátorov Slovenskej republiky a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ustanovené osobitnými predpismi (napr. zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v z.n.p., zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v z.n.p., zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z.n.p., zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v z.n.p.),
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo pozemkových spoločenstiev, ak nejde o príjmy uvedené v prvých dvoch odrážkach,
 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v z.n.p.,
 • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie bez ohľadu na to, či daňovník pre platiteľa príjmu skutočne vykonával, vykonáva alebo bude vykonávať túto závislú činnosť alebo funkciu,
 • obslužné (finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína) v zmysle § 46 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách,
 • suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom na používanie zamestnancovi na služobné i súkromné účely (ak ide o prenajaté vozidlo vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, vrátane DPH), a to za každý kalendárny mesiac
 • hodnota zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnávateľom na nákup zamestnaneckej akcie (určená ako rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie platnou v prvý deň možnosti realizácie opcie a cenou akcie garantovanou opciou, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup opcie),
 • dary poskytnuté v súvislosti s výkonom závislej činnosti. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.
Do zdaniteľných príjmov sa nezahrnujú:
  1. príjmy, ktoré nie sú v zmysle § 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 ZDP predmetom dane:
 • prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa reštitučných predpisov,
 • príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty (okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti),
 • úver a pôžička,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti, alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
 • cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona č. 283/2000 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p., vrátane vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmto predpisom,
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely - ide o plnenia, ktoré zamestnávateľ paušalizoval za podmienok, že pri výpočte paušálnej sumy vychádzal z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie týchto plnení, pričom ich výška bola určená na základe preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov,
 • suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo zamestnávateľ,
 • suma do výšky ustanovenej v § 18 až 33 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p. na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca pri výkone práce v zahraničí,
 • hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených Zákonníkom práce a zákonom č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p.
 • náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa § 145 Zákonníka práce, ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov - ide o plnenia, ktoré zamestnávateľ paušalizoval za podmienok, že pri výpočte paušálnej sumy vychádzal z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie týchto plnení, pričom ich výška bola určená na základe preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov,
 • náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv), okrem náhrady ušlého zdaniteľného príjmu a náhrady za stratu času.
  2. príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené v zmysle § 5 ods. 7 a § 9 ZDP:
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi (napr. zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa) a ďalšie sociálne dávky (napr. zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom),
 • príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku poskytované podľa osobitných predpisov,
 • plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • plnenia poskytované ozbrojenými silami vojakom základnej služby, vojakom náhradnej služby, vojakom zdokonaľovacej služby, vojakom prípravnej služby a žiakom vojenských škôl podľa osobitných predpisov,
 • plnenia poskytované občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby,
 • dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby, poskytované podľa osobitných predpisov okrem výsluhového príspevku, odchodného a rekreačnej starostlivosti,
 • vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,
 • prijaté náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu, ak nejde o stratu príjmu zabezpečenú dávkami alebo príplatkami uvedenými v prvej a tretej odrážke,
 • štipendiá okrem doktorandského štipendia poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia,
 • podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 ZDP,
 • úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane,
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti - daňového bonusu vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP,
 • suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa (toto oslobodenie sa nevzťahuje na sumy vyplácané zamestnancovi ako náhrada za ušlý zdaniteľný príjem),
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia zamestnávateľa zamestnancom (rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi/manželke zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby tohto zamestnanca alebo jeho manželky/manžela - pozn.: od 1. 1. 2006 pôjde o použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom,
 • poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi podľa Zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • príjem zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ak časové obdobie súvisiace s výkonom tejto činnosti nepresiahne 183 dní v akomkoľvek období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak nejde o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. d) ZDP (príjmy z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu) a o príjmy z činností vykonávaných v stálej prevádzkarni,
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993.
Pre úplnosť uvádzame, že v zmysle poslednej novelizácie ZDP (zákon č. 534/2005 Z. z.) sú od 15. 12. 2005 oslobodené od dane z príjmov aj príjmy poskytnuté ako:
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
 • rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a jej cenou garantovanou opciou zaplatenou zamestnancom v deň nákupu zamestnaneckej akcie.
(Ing. Ján Mintál, Ing. Dušan Dobšovič - DÚVaP 12/2005)

 

 
 
OTÁZKY A ODPOVEDE

 
ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE ROKU 2005

Zamestnancovi je pripísaná mzda za mesiac december 2005 na jeho bežný účet dňa 20. januára 2006.
Tento jeho príjem sa bude zahrnovať do čiastkového základu dane roku 2005. Ak by táto mzda za mesiac december 2005 bola vyplatená zamestnancovi až po 31. januári, táto decembrová mzda by sa už nezahrnovala do čiastkového základu dane roku 2005, ale až roku 2006.

(Ing. Ján Mintál, Ing. Dušan Dobšovič - DÚVaP 12/2005)


POSUDZOVANIE PODIELOV NA ZISKU

Keďže v roku 2005 došlo k niekoľkým zmenám v posudzovaní podielov na zisku, ako je to podľa aktuálneho znenia pre rok 2005? Sú alebo nie sú podiely na zisku vyplácané osobám, ktoré sa nepodieľajú na základnom imaní, zahrnované do ich čiastkového základu dane zo závislej činnosti?
V znení ZDP účinnom od 20. 7. 2005 predmetom dane z príjmov fyzických osôb nebol podľa § 3 ods. 2 písm. c) ZDP okrem iného ani podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo obdobnej právnickej osoby v zahraničí určeného na rozdelenie osobám, ale iba takým, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní. V súvislosti s uvedeným v rámci prechodných ustanovení platilo, že na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých nebol vybraný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti do 20. 7. 2005, sa použije § 3 ods. 2 písm. c) ZDP, a tieto podiely na zisku sa zdania ako príjmy zo závislej činnosti najneskôr pri ročnom zúčtovaní podľa § 38 ZDP, alebo pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDP. Zjednodušene možno teda konštatovať, že zo skupiny daňovníkov poberajúcich príjmy v podobe podielov na zisku, ktoré nie sú predmetom dane boli zákonom č. 314/2005 Z. z. účinným od 20. 7. 2005 vyňatí takí daňovníci, ktorým síce podiel na zisku vyplatený bol, ale nemajú priamu kapitálovú účasť na základom imaní vyplácajúcich subjektov.
Už pre zdaňovacie obdobie roku 2005 bude na základe poslednej novely ZDP platiť, že predmetom dane z príjmu fyzickej osoby nebude podiel na zisku vyplatený členovi štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva ani v prípade, ak sa v tejto spoločnosti alebo družstve nepodieľa na základnom imaní. Podiely na zisku vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní sú síce predmetom dane, ale budú od dane oslobodené podľa novodoplneného ustanovenia § 5 ods. 7 písm. i), ktoré je účinné od 15. 12. 2005. Nadväzne na uvedenú zmenu sa mení aj prechodné ustanovenie § 52 ods. 42 ZDP, podľa ktorého na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých bol vybraný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa:
a)   použije § 3 ods. 2 písm. c) ZDP, ak ide o člena štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva,
b)   použije § 5 ods. 7 písm. i) ZDP, ak ide o zamestnanca obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem písmena a), a
c)   vybraná daň do nadobudnutia účinnosti tohto zákona vysporiada najneskôr pri ročnom zúčtovaní podľa § 38 ZDP, alebo pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDP.
Ak napr. člen dozornej rady a.s., ktorý sa nepodieľa na základnom imaní akciovej spoločnosti poberal odmenu za výkon funkcie štvrťročne vo výške 50 000 Sk a zároveň mu bola v novembri 2005 vyplatená tantiéma - podiel na zisku z roku 2004 v zmysle § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka, je potrebné, aby uvedenému členovi dozornej rady bol zrazený v novembri 2005 preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti - v zmysle vtedy platného znenia ZDP, nakoľko spomínaná osoba sa nepodieľala v akciovej spoločnosti na základnom imaní. Avšak v dôsledku poslednej novely ZDP nebude tento príjem predmetom dane z príjmov fyzických osôb, a to napriek skutočnosti, že člen dozornej rady a.s. sa nepodieľa na jej základnom imaní. Vybraný preddavok na daň sa následne vysporiada najneskôr pri ročnom zúčtovaní podľa § 38 ZDP, alebo pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDP.

(Ing. Ján Mintál, Ing. Dušan Dobšovič - DÚVaP 12/2005)


PREPOČET PRÍJMOV V CUDZEJ MENE

Daňový rezident SR poberal v roku 2005 okrem iného aj príjmy zo závislej činnosti plynúce z Rakúska. V marci 2005 mu bolo zamestnávateľom A vyplatené 410 EUR a odvedená daň z príjmov 87 EUR a v septembri zamestnávateľom B vyplatené 540 EUR a odvedená daň 91 EUR.
Uvedená fyzická osoba môže na prepočet uvedených príjmov na účel vysporiadania si svojej daňovej povinnosti z tzv. celosvetových príjmov použiť priemerný kurz platný za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý konkrétny príjem. Môže však použiť aj priemer priemerných kurzov za mesiace marec 2005 a september 2005, ak sa tak rozhodne.
Už pre zdaňovacie obdobie 2005 totiž v zmysle poslednej novely ZDP platí, že ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene, alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v § 31 ods. 3 ZDP. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie. Ustanovenie § 31 ods. 2 ZDP sa teda na základe požiadaviek z praxe spresnilo a zjednodušilo, pretože v mnohých prípadoch potvrdenia zo zahraničia pri závislej činnosti uvádzajú úhrn príjmov, resp. úhrn zaplatenej dane za celé zdaňovacie obdobie, resp. kalendárny rok.
Ustanovenie teda ponecháva na daňovníka voľbu, ktorý prepočet použije. Ak má daňovník preukázateľný príjem zo závislej činnosti podľa jednotlivých mesiacov, môže použiť oba spôsoby prepočtu. Ak z potvrdenia od zahraničného zamestnávateľa nie je možné určiť, aký príjem prislúcha konkrétnemu kalendárnemu mesiacu, daňový rezident nemôže na prepočet svojich zahraničných príjmov na účel vysporiadania si svojej daňovej povinnosti použiť priemerný kurz platný za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý konkrétny príjem, ale musí použiť na prepočet priemer z priemerných mesačných kurzov z obdobia, v ktorom poberal tieto príjmy.

(Ing. Ján Mintál, Ing. Dušan Dobšovič - DÚVaP 12/2005)

 

 
 
VESELO I VÁŽNE

 
* Každé hrable k sebe hrabú.

* Peniaze sú dobrým sluhom ale zlým pánom.

* Dobrá povesť je lepšia ako peniaze.

* Keď nemáš peniaze, nikto nebude túžiť vidieť ťa.

(Murphyho ekonóm - mini zrnká)

 

 
 
ZAČÍNAME PODNIKAŤ

 
PRÁVA ZAMESTNANCOV V KOLEKTÍVNYCH PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

     Ústava Slovenskej republiky v článku 37 zaručuje občanom právo slobodne sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Z tohto ustanovenia vychádza i právo zamestnancov združovať sa v odboroch. Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu, a je neprípustné obmedzovať ich počet a ich činnosť, alebo zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, okrem prípadov, ak ide o opatrenia nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých. Rovnaké podmienky platia i pre iné združenia na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov.
     Kolektívne pracovnoprávne vzťahy boli upravené v Zákonníku práce i v období socializmu a zabezpečovalo ich predovšetkým vtedajšie Revolučné odborové hnutie. Od roku 1990 sa začínali vytvárať odborové organizácie v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Zákonník práce obsahoval (a i dnes obsahuje) len hmotnoprávne zásady v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Dňa 4. 12. 1990 bol schválený zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 1991. Zákon upravuje najmä procesné uzatváranie kolektívnych zmlúv a riešenie kolektívnych sporov. Od 1. 4. 2002 nadobudol účinnosť nový rekodifikovaný Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z.), ktorý priniesol v mnohých oblastiach pracovného práva veľké zmeny. Uvedené zmeny sa týkali i oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom sa venuje 10. časť platného Zákonníka práce a ďalších cca 50 ustanovení v iných častiach Zákonníka práce, ktoré obsahujú konkrétnejšie úpravy jednotlivých foriem kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.

Práva zamestnancov
     V predchádzajúcom Zákonníku práce (platnom do 31. 3. 2002) išlo vždy len o odborové organizácie. Činnosť iných združení zamestnancov na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov legislatívne upravená nebola. Zákonník práce od 1. 4. 2002 ustanovil zastúpenie zamestnancov prostredníctvom zamestnaneckých rád, resp. zamestnaneckých dôverníkov, ktoré na rozdiel od odborových organizácií sú orgánom všetkých zamestnancov. Po vyše roku fungovania kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa nového modelu boli novelizované niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a súčasne boli novo upravené podmienky spolupráce medzi jednotlivými zástupcami zamestnancov, predovšetkým medzi odborovou organizáciou a zamestnaneckou radou, ktorých súbežné fungovanie u jedného zamestnávateľa bolo predtým nemožné.
     Zamestnanci majú právo priamo alebo nepriamo sa vyjadrovať na pracovisku k otázkam týkajúcim sa obsahu práce, podmienkam výkonu a organizácie práce. Už zo základných zásad Zákonníka práce (čl. 4 a 10) vyplýva, že zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Tieto informácie je im zamestnávateľ povinný poskytnúť zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci sa môžu vyjadrovať a predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie. V prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávatelia majú právo na výluku.
     Z hľadiska efektívnosti je významnejšou nepriama, sprostredkovaná účasť zamestnancov na rozhodovacích procesoch v podniku prostredníctvom volených zástupcov. Len touto formou je možné zabezpečovať optimálny vplyv zamestnancov na rozhodovanie v podniku, pretože existuje právna povinnosť zamestnávateľa konzultovať každé významnejšie opatrenie pred prijatím s ich zástupcami. Touto úpravou sú vytvorené právne predpoklady pre pluralitu subjektov pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov na rozhodnutiach zamestnávateľa vyplývajúcich na záujmy zamestnancov. Zákonník práce definuje kolektívne pracovnoprávne vzťahy ako právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Zástupcami zamestnancov podľa § 11a Zákonníka práce sú:
- príslušný odborový orgán,
- zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník,
- zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

     Zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na pracoviskách. U zamestnávateľa môžu popri sebe pôsobiť odborová organizácia a zamestnanecká rada, resp. zamestnanecký dôverník, čo je v súlade s Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce (ďalej MOP) č. 135 o ochrane a podmienkach na činnosť poskytovaných zástupcom zamestnancov v podniku. Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, patrí odborovej organizácii právo na kolektívne vyjednávanie, na kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a na informácie, a zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a na kontrolnú činnosť. Zástupcovia zamestnancov sú povinní v súlade s § 229 ods. 1 Zákonníka práce navzájom úzko spolupracovať. Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, na zasadnutiach zamestnaneckej rady sa môže zúčastniť zástupca odborového orgánu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov zamestnaneckej rady. Zákonníkom práce sa tiež ustanovuje, aby zamestnanci zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov EÚ so sídlom v SR mali právo na nadnárodné informácie na prerokovanie záujmov týkajúcich sa zamestnancov v rozsahu ustanovení o európskej zamestnaneckej rade.
     Prostredníctvom odborovej organizácie, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok, a to:
 1. spolurozhodovaním - zamestnanci majú právo sa zúčastňovať na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich ekonomických a sociálnych záujmov, a to buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka.
 2. prerokovaním (rozumie sa tým výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom; má sa uskutočniť zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom a s cieľom dosiahnuť dohodu)
  • zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov najmä:
   • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, hlavne ak je ohrozená zamestnanosť,
   • zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky,
   • opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a na zlepšenie pracovného prostredia,
   • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
   • organizačné zmeny (obmedzenie, zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy),
   • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov.
  • zamestnávateľ je povinný v rámci svojich možností prihliadať na stanoviská zástupcov zamestnancov počas prerokovania.
 3. právom na informácie (rozumie sa tým poskytovanie údajov zamestnávateľom zástupcom zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s obsahom informácie; informácie majú byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase)
  • zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti,
  • na účely prerokovania (viď bod 2) zamestnávateľ poskytuje informácie, konzultácie, doklady,
  • zamestnávateľ môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by mohli poškodiť zamestnávateľa, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
 4. kontrolnou činnosťou
  • zástupcovia zamestnancov sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a v súvislosti s touto kontrolnou činnosťou sú oprávnení:
   • vstupovať na pracoviská v čase dohodnutom so zamestnávateľom,
   • vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
   • podávať návrhy na zlepšenie pracovných podmienok,
   • žiadať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov,
   • navrhovať zamestnávateľovi alebo inému kontrolnému orgánu (inšpektorát práce), aby boli uplatnené vhodné opatrenia voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti, ktoré im vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
   • vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.
Príklad 1
Zamestnávateľ, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, vydá pracovný poriadok. Jeho vydanie neprerokoval so zamestnaneckou radou. Poruší tým zamestnávateľ pracovnoprávne predpisy?

Zamestnávateľ porušil pracovnoprávne predpisy. Podľa § 84 Zákonníka práce mal vydanie pracovného poriadku prerokovať so zamestnaneckou radou. Takýto pracovný poriadok je neplatný.

Príklad 2
Môže zamestnávateľ vydať platný pracovný poriadok, ak u neho nepôsobí odborová organizácia ani zamestnanecká rada a § 84 Zákonníka práce si vyžaduje pre platnosť pracovného poriadku predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov?

Zamestnávateľ je oprávnený v takýchto prípadoch postupovať celkom autonómne, tzn. pokiaľ nepôsobia u zamestnávateľa žiadne orgány zástupcov zamestnancov, môže vydať pracovný poriadok aj bez akéhokoľvek súhlasu.

Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana
Zástupcom zamestnancov sa majú vytvoriť na ich činnosť podmienky, ktoré sú pre nich primerané a ktoré im umožnia účinne vykonávať ich funkcie. Ak činnosť zástupcov zamestnancov súvisí s plnením úloh zamestnávateľa, za jej výkon patrí zástupcom zamestnancov mzda. V prípade, ak vykonávajú inú činnosť zástupcov zamestnancov, môžu sa so zamestnávateľom dohodnúť o náhrade mzdy v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ nie je povinný poskytovať zástupcom zamestnancov náhradu mzdy v prípade, že táto činnosť nesúvisí s plnením úloh zamestnávateľa. V súlade s § 240 Zákonníka práce sa iba tá činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa, považuje za výkon práce a zamestnancovi patrí mzda.
Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu, zamestnanecká rada a zamestnávateľ, pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas bez náhrady mzdy, ak tomu nebránia dôležité prevádzkové dôvody. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť aj priaznivejšiu úpravu, napr. pracovné voľno s náhradou mzdy.
Zamestnávateľ vytvára podmienky pre činnosť zástupcov zamestnancov aj tým, že podľa svojich prevádzkových možností im poskytuje na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.
Pre úplnosť pripomíname, že povinnosťou zástupcov zamestnancov je zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a ktoré boli zamestnávateľom označené ako dôverné. Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie, ak osobitný predpis neustanoví inak.
Zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní, ani inak postihovaní. Zamestnávateľ nesmie postihovať člena odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov na ochranu práce sankciami z dôvodu uplatnenia ich práva. Zabezpečenie ochrany práv členov týchto orgánov je v súlade s Dohovorom MOP č. 135. Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou. Zamestnávateľ počas výkonu funkcie a počas ochrannej doby nesmie so zástupcami zamestnancov skončiť pracovný pomer bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu. Zamestnávateľ môže v zmysle § 240 Zákonníka práce dať zástupcom zamestnancov výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj to, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal. Zamestnávateľ môže použiť predchádzajúci súhlas len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia. Ak zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z tohto dôvodu neplatné. Ak sú ostatné podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v spore o neplatnom skončení pracovného pomeru (§ 77 Zákonníka práce) zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru platné.

(Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Ján Mintál - DÚVaP 12/2005)

 

 
 
LEGISLATÍVA

 
NOVÉ ZO ZBIERKY ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ČIASTKA 11 UVEREJNENÁ 17. 1. 2006
20.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach
21.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

ČIASTKA 12 UVEREJNENÁ 18. 1. 2006
22.   Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
23.   Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z . o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

ČIASTKA 13 UVEREJNENÁ 20. 1. 2006
24.   Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČIASTKA 14 UVEREJNENÁ 25. 1. 2006
25.    Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
26.    Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
27.   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad
28.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení skutočností dôležitých na vykonávanie Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

ČIASTKA 15 UVEREJNENÁ 28. 1. 2006
29.   Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor

ČIASTKA 16 UVEREJNENÁ 31. 1. 2006
30.   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
31.   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

ČIASTKA 17 UVEREJNENÁ 31. 1. 2006
32.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol
33.   Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
34.   Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-0AP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

ČIASTKA 18 UVEREJNENÁ 1. 2. 2006
35.   Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

ČIASTKA 19 UVEREJNENÁ 1. 2. 2006
36.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
37.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
38.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov
39.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ČIASTKA 20 UVEREJNENÁ 2. 2. 2006
40.   Úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

ČIASTKA 21 UVEREJNENÁ 3. 2. 2006
41.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov

ČIASTKA 22 UVEREJNENÁ 3. 2. 2006
42.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie

ČIASTKA 23 UVEREJNENÁ 4. 2. 2006
43.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
44.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o potvrdení zmluvných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou
45.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ČIASTKA 24 UVEREJNENÁ 8. 2. 2006
46.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
47.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody
48.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin
49.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti
50.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried
51.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany
52.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti
53.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

ČIASTKA 25 UVEREJNENÁ 8. 2. 2006
54.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností
55.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
56.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania
57.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov
58.   Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

ČIASTKA 26 UVEREJNENÁ 8. 2. 2006
59.   Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
60.   Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov
61.   Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

ČIASTKA 27 UVEREJNENÁ 8. 2. 2006
62.   Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

ČIASTKA 28 UVEREJNENÁ 8. 2. 2006
63.   Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

(Zdroj: Zbierka zákonov SR)
ČIASTKA 29 UVEREJNENÁ 11. 2. 2006
64.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
65.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické pripojenie namontované na poľnohospodárskom kolesovom traktore a lesnom kolesovom traktore pre osvetľovacie zariadenia a svetelné signalizačné zariadenia na nástrojoch, strojoch alebo prípojných vozidlách určených pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo
66.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
67.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
68.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spojovacie zariadenia a spätný chod poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
69.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá v znení neskorších predpisov
70.   Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

ČIASTKA 30 UVEREJNENÁ 11. 2. 2006
71.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
72.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách
73.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá
74.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách
75.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
76.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
77.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
78.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá
79.   Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
(Zdroj: Zbierka zákonov SR)

 

 
 
EKONOMIKA

 
Kurzy NBS

  Krajina     Mena     Množstvo     17.01.06     18.01.06     19.01.06     20.01.06     23.01.06     24.01.06     25.01.06  
  Austrália     AUD     1     23,326     23,376     23,159     23,167     23,239     23,017     22,852  
  Cyprus     CYP     1     65,350     65,410     65,344     65,498     65,346     65,387     65,172  
  Česká rep.     CZK     1     1,301     1,301     1,298     1,307     1,310     1,310     1,308  
  Dánsko     DKK     1     5,023     5,028     5,023     5,035     5,022     5,023     5,012  
  EMU     EUR     1     37,474     37,537     37,610     37,569     37,476     37,478     37,389  
  Estónsko     EEK     1     2,396     2,397     2,395     2,401     2,395     2,395     2,390  
  Japonsko     JPY     100     26,915     26,943     26,868     27,017     26,931     26,705     26,617  
  Kanada     CAD     1     26,664     26,800     26,545     26,411     26,707     26,542     26,482  
  Litva     LTL     1     10,854     10,864     10,855     10,882     10,851     10,855     10,829  
  Lotyšsko     LVL     1     53,856     53,896     53,855     53,982     53,844     53,857     53,717  
  Maďarsko     HUF     100     14,971     14,999     14,884     14,945     14,957     14,992     14,958  
  Malta     MTL     1     87,303     87,393     87,298     87,538     87,288     87,334     87,094  
  Nórsko     NOK     1     4,657     4,628     4,615     4,622     4,636     4,657     4,647  
  Poľsko     PLN     1     9,840     9,783     9,724     9,781     9,763     9,753     9,733  
  Slovinsko     SIT     100     15,656     15,664     15,649     15,690     15,650     15,648     15,606  
  Švajčiarsko     CHF     1     24,180     24,218     24,230     24,182     24,157     24,223     24,136  
  Švédsko     SEK     1     4,016     4,020     4,019     4,023     4,027     4,048     4,033  
  USA     USD     1     30,939     31,081     31,017     31,112     31,053     30,528     30,471  
  V.Británia     GBP     1     54,676     54,728     54,603     54,625     54,682     54,506     54,369  
  MMF-ZPC-SDR     XDR     1     44,809     44,912     44,773     44,977     44,879     44,496     44,394  


  Krajina     Mena     Množstvo     26.01.06     27.01.06     30.01.06     31.01.06     01.02.06     02.02.06     03.02.06  
  Austrália     AUD     1     22,874     23,000     23,082     23,201     23,264     23,245     23,323  
  Cyprus     CYP     1     64,879     65,017     65,089     65,159     65,161     65,009     65,146  
  Česká rep.     CZK     1     1,310     1,314     1,317     1,317     1,317     1,316     1,311  
  Dánsko     DKK     1     4,988     5,000     5,006     5,010     5,009     4,995     5,006  
  EMU     EUR     1     37,216     37,318     37,361     37,357     37,370     37,278     37,370  
  Estónsko     EEK     1     2,379     2,385     2,388     2,389     2,389     2,383     2,388  
  Japonsko     JPY     100     26,378     26,307     26,277     26,330     26,295     26,224     26,128  
  Kanada     CAD     1     26,310     26,367     26,750     27,044     26,967     27,052     27,121  
  Litva     LTL     1     10,779     10,808     10,828     10,828     10,827     10,800     10,824  
  Lotyšsko     LVL     1     53,473     53,611     53,678     53,705     53,718     53,578     53,692  
  Maďarsko     HUF     100     14,964     14,953     14,853     14,856     14,794     14,835     14,905  
  Malta     MTL     1     86,704     86,911     87,040     87,089     87,086     86,883     87,144  
  Nórsko     NOK     1     4,634     4,624     4,620     4,600     4,619     4,628     4,643  
  Poľsko     PLN     1     9,777     9,747     9,770     9,790     9,741     9,777     9,791  
  Slovinsko     SIT     100     15,544     15,579     15,614     15,611     15,608     15,571     15,605  
  Švajčiarsko     CHF     1     24,051     24,073     24,064     24,036     24,044     24,000     24,028  
  Švédsko     SEK     1     4,016     4,033     4,036     4,052     4,041     4,037     4,026  
  USA     USD     1     30,272     30,457     30,697     30,918     30,837     30,822     30,975  
  V. Británia     GBP     1     54,208     54,405     54,581     54,687     54,629     54,787     55,067  
  MMF-ZPC-SDR     XDR     1     44,147     44,299     44,482     44,673     44,597     44,553     44,684  


  Krajina     Mena     Množstvo     06.02.06     07.02.06     08.02.06     09.02.06     10.02.06     13.02.06  
  Austrália     AUD     1     23,302     23,265     23,309     23,245     23,168     23,216  
  Cyprus     CYP     1     65,133     65,080     65,490     65,591     65,420     65,271  
  Česká rep.     CZK     1     1,311     1,318     1,322     1,322     1,325     1,326  
  Dánsko     DKK     1     5,007     5,001     5,032     5,042     5,031     5,019  
  EMU     EUR     1     37,364     37,339     37,574     37,653     37,561     37,465  
  Estónsko     EEK     1     2,389     2,387     2,402     2,406     2,401     2,395  
  Japonsko     JPY     100     26,128     26,246     26,608     26,603     26,465     26,612  
  Kanada     CAD     1     27,035     27,251     27,362     27,270     27,294     27,240  
  Litva     LTL     1     10,824     10,815     10,883     10,904     10,878     10,852  
  Lotyšsko     LVL     1     53,699     53,639     53,988     54,090     53,964     53,841  
  Maďarsko     HUF     100     14,887     14,915     15,034     14,982     14,962     14,951  
  Malta     MTL     1     87,083     86,986     87,534     87,703     87,492     87,345  
  Nórsko     NOK     1     4,659     4,640     4,670     4,697     4,685     4,640  
  Poľsko     PLN     1     9,750     9,788     9,846     9,848     9,858     9,918  
  Slovinsko     SIT     100     15,609     15,591     15,691     15,729     15,682     15,645  
  Švajčiarsko     CHF     1     24,033     24,000     24,167     24,243     24,135     24,096  
  Švédsko     SEK     1     4,028     4,016     4,037     4,061     4,056     4,045  
  USA     USD     1     30,975     31,167     31,383     31,513     31,370     31,291  
  V. Británia     GBP     1     55,034     54,653     54,791     54,870     54,589     54,794  
  MMF-ZPC-SDR     XDR     1     44,686     44,771     45,087     45,200     45,027     44,988  


NEZABUDNITE!

15. 2. streda
 • Daň z príjmov
  • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou
27. 2. pondelok
 • Daň z pridanej hodnoty
  • daňové priznanie a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • Spotrebné dane
  • daňové priznanie a splatnosť spotrebných daní z vína, piva, liehu, tabaku a tabakových výrobkov za predchádzajúci mesiac
28. 2. utorok
 • Daň z príjmov
  • splatnosť preddavku na daň z príjmov právnických a fyzických osôb (1/12), ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk
 • Daň z motorových vozidiel
  • odvod 1/12 ročnej sadzby dane, ak presahuje 250 000 Sk

 

 
 
PRAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA

 
AKO VYTVORIŤ EFEKTÍVNU PRACOVNÚ SKUPINU

     Keď povieme skupina, obyčajne máme na mysli dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí prichádzajú v istom čase do kontaktu a majú spoločný záujem. Najčastejšie sa vyskytujúcou skupinou je manželstvo - tým sa však našťastie na tomto mieste nemusíme zaoberať. My sa sústredíme na pracovné skupiny, resp., ako sa tomu dnes zvykne hovoriť, pracovné tímy. Či to už je pracovná skupina, alebo pracovný tím, boria sa s rovnakým problémom - ako dosiahnuť, aby ľudia v skupine namiesto intrigovania pracovali na zadanej úlohe. Prvým krokom na ceste k vyriešeniu problému je starostlivý výber pracovníkov. A o tom pojednáva tento príspevok.

     Ľudia sú, niekedy našťastie, inokedy na nešťastie, rôzni a z tejto rôznosti vyplýva ich schopnosť či naopak neschopnosť vykonávať určité činnosti. Následkom toho existujú jedinci, ktorým nevadí celý deň vykonávať jednotvárnu ducha ubíjajúcu činnosť i jedinci, ktorí nie sú schopní dvakrát za sebou zopakovať ten istý úkon. Sú takí, ktorí radšej čakajú na príkaz, ako by mali niečo samostatne rozhodnúť i takí, ktorí o všetkom chcú rozhodovať sami. Pri výbere pracovníkov do pracovnej skupiny treba dávať pozor na to, aby v nej boli v potrebnom počte zastúpené všetky typy pracovníkov, potrebné na splnenie danej úlohy. V ďalších odstavcoch si ukážeme, ako vyberať pracovníkov do skupín, ktorých úlohou je samostatne riešiť úlohy. Test, ktorý uvedieme v 3. čísle Em@ilových novín, vám má pomôcť pri výbere vhodných pracovníkov do skupiny. Dobre fungujúca tvorivá pracovná skupina by mala pozostávať z nasledujúcich typov pracovníkov:
1. Vedúci skupiny - človek, ktorý má prirodzenú autoritu a schopnosť správne rozhodovať pri nedostatku času a informácií.
2. Inovátor - prichádza s novými, netradičnými nápadmi.
3. Realizátor - dokáže realizovať nápady inovátora.
4. Analytik - vie nachádzať chyby v cudzích nápadoch a riešeniach.
5. Ťahúň - vždy ochotný pracovať nadčas a na čas a zodpovedne splniť každú úlohu.

Problém pri výbere ľudí do pracovnej skupiny je v tom, že nikto nie je stopercetným vedúcim, inovátorom, realizátorom, či iným vyššie uvedeným typom pracovníka. Preto v nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobnejšie členenie pracovníkov do harakteristických kategórií, ich prínos pre skupinu ako celok a ich potenciálne slabiny.

Kategória

Charakteristika

Prínos pre skupinu

Slabé miesta

Ukladač tehál

(U)

konzervatívny, disciplinovaný, spoľahlivý

mení nápady a plány

do praktickej podoby

mierne nepružný, pomaly reaguje na novoty

Majster

(M)

dôveryhodný, vyrovnaný, spravodlivý

motivuje kolegov, vysvetľuje ciele a priority, usmerňuje pracovný proces

nevyniká v schopnosti tvoriť, nie je vynikajúci odborník

Burič

(B)

výbušný, dynamický

oponuje, hľadá ako najjednoduchšie prekonať prekážku

nestálosť, krátkodobý záujem o vec

Inovátor

(I)

zručný, s dobrou predsta vivosťou, nie konzervatívny

prichádza s novými nápadmi, má rád zložité problémy

nevie komunikovať so spolu pracovníkmi, nevie riadiť menej kvalifikovaných pracovníkov

Objaviteľ

(O)

zaujíma sa o nové, zapálený pre vec, komunikatívny

nachádza nové riešenia, vytvára kontakty, vyjednáva

rýchlo stráca záujem

Prežúvač

(P)

suchár, triezvy pohľad na vec, objektívny

vidí možné riešenia, analyzuje, presne odhaduje dôsledky

nevie viesť a inšpirovať iných

Zjednotiteľ

(Z)

spoločenský, vnímavý, tichý

počúva, vie komunikovať so zložitými povahami

nerozhodný v krízových situáciách

Dokončovateľ

(D)

zaujatý pre vec na dodržanie termínov a cieľov

vytrvalý, hľadá chyby, dohliada nerád deleguje právomoci

zbytočne sa znepokojuje,

Špecialista

(S)

nespoločenský

má hlboké znalosti z úzkeho odboru najdôležitejšiu

považuje svoju profesiu zaPovedzme si teraz niečo viac o jednotlivých kategóriách pracovníkov z vyššie uvedenej tabuľky.
Ukladač tehál (U)
Ukladač tehál má prirodzený zmysel pre hľadanie praktických riešení. Má rád tvrdú prácu spojenú s potrebou riešenia jednoduchých problémov. Pre firmu je užitočný tým, že robí to, čo v danom momente treba urobiť. Je výkonný a spoľahlivý.
Majster (M)
Majster má schopnosť prinútiť ostatných členov skupiny pracovať pre spoločný cieľ. Je sebaistý, pripravený pružne reagovať na nové situácie. I keď sám nepatrí k najbystrejším členom skupiny, vie nájsť talenty a využiť ich pre potreby skupiny (dejte mi ľudí a ja to urobím). Do skupiny prináša poriadok a vzájomný rešpekt. Občas však zlyháva v krízových situáciách.
Burič (B)
Burič má v sebe množstvo energie a túži sa presadiť. Je tvrdohlavý, rád ukazuje svoju silu a ťažko znáša neúspech. Často mu chýba pochopenie pre ostatných.
Inovátor (I)
Ako vyplýva z názvu, ide o všeobecne vysoko tvorivého človeka. Je zdrojom nápadov a myšlienok. Rád pracuje izolovane od ostatných členov skupiny. Často má zvláštne spôsoby a návyky a pôsobí dojmom čudáka. Preto máva problémy pri komunikácii s ostatnými členmi skupiny a je i dosť citlivý na kritiku alebo pochvalu. Svoje nápady sa nesnaží posudzovať z praktického hľadiska, stačí mu, že sú originálne. Inovátor je užitočný v počiatočných fázach riešenia úlohy alebo v prípadoch, kedy sa tradičnými postupmi nedarí nájsť riešenie. Treba však dávať pozor, aby v skupine nebolo priveľa inovátorov, ktorí by väčšinu času strávili vzájomným bojom.
Objaviteľ (O)
Objaviteľ sa zameriava na vyhľadávanie nových príležitostí a nápadov. Sám obyčajne nevymyslí nič originálne, vie však pozorne počúvať iných, preberať a rozpracovávať ich nápady. Vie dobre komunikovať s ostatnými členmi skupiny a obyčajne je v skupine obľúbený pre svoju spoločenskú povahu. Potrebuje však povzbudzovanie od ostatných, ináč jeho angažovanosť pre spoločnú vec rýchlo klesne.
Prežúvač (P)
Prežúvač je seriózny tvor, ktorý všetko robí pomaly a premyslene. Nikdy nepodlieha okamžitému nadšeniu a všetko okolo seba vidí kritickými očami. Ak má dostatok času na premýšľanie, potom sa nikdy nezmýli v rozhodnutí. Vie jasne určiť kladné a záporné stránky návrhu. Uplatňujú sa hlavne pri tvorbe rozhodnutí, kde veľmi záleží na tom, aby sa neprijalo "krátkozraké" rozhodnutie. Pod tlakom času znervóznie a robí chybné uzávery.
Zjednotiteľ (Z)
Zjednotiteľ je najužitočnejším členom skupiny. Je spoločenský, vnímavý a diplomat. Ako člen skupiny sa snaží predchádzať konfliktom medzi jednotlivými členmi a tlačí skupinu do efektívnej činnosti. Jeho prítomnosť v skupine zmierňuje napätie a uľahčuje spoluprácu. Nemá rád škriepky, a preto je v krízových situáciách často nerozhodný.
Dokončovateľ (D)
Človek s veľkým zmyslom pre detaily, čím často ide na nervy spolupracovníkom. Obyčajne sa nepúšťa do práce skôr, ako nemá premyslený celý postup riešenia. Nerád pracuje v skupine práve kvôli odlišnému pracovnému štýlu. Je užitočný pri riešení úloh, na ktoré je dostatok času a ktoré si vyžadujú vysokú koncentráciu a presnosť.
Špecialista (S)
Pracovník, ktorý sa vďaka úzkemu zameraniu na určitý predmet stal expertom v tejto úzkej oblasti. Pre skupinu je cenný kvôli svojim špecifickým vedomostiam. Jeho záujem sa sústreďuje na udržanie profesionálnych vedomostí a ochranu svojho "piesočka". Je nepostrádateľný v prípadoch, keď splnenie úlohy skupiny vyžaduje zriedkavé zručnosti a vedomosti. Vnucuje ostatným svoj pohľad na problém, pretože sa domnieva, že vzhľadom na svoje vedomosti má na to právo.

V nasledujúcom 3. čísle Em@ilových novín uverejníme test, ktorý vám pomôže odhadnúť vhodnosť testovaného pracovníka pre tú-ktorú úlohu v skupine, prípadne otestovať samých seba.

(Prof. Ing. Milan Konvit, CSc., Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 2-2006)

 

 
 
NAŠE PUBLIKÁCIE

 
VYŠLO

Poradca - formát A5
Mesačník nielen pre podnikateľov
č. 5- 6/2006 (vyjšlo 22. 12. 2005)
 • Daň z príjmov - zákon s komentárom
 • Zákon o DPH - s komentárom k novele
 • Miestne dane - zákon s komentárom k novele
 • Novela postupov účtovania
 • Účtovná závierka v JÚ a PÚ
 • Emisné kvóty
Poradca č. 7/2006
 • Zákonník práce
 • Zákon o súkromných bezpečnostných službách
Poradca Extra 2006 - príloha mesačníka Poradca pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a verejnú správu
č. 3/2006
   Verejná správa
 • zmeny postupov účtovania, účtovanie výnosov a nákladov
č. 3/2006
   Podvojné účtovnictvo
 • postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva
Dane, účtovníctvo - vzory a prípady - formát A5 Mesačník prináša metodický rozbor najčastejšie sa vyskytujúcich problémov podnikateľskej praxe z pohľadu daní, účtovníctva a pracovného práva. Jednotlivé špecifické problémy sú spracované prostredníctvom názorných prípadov.
č. 1/2006
 • rozdeľovanie zisku a úhrada straty
 • pracovné podmienky a podpora občanov so zdravotným postihnutím
1 000 riešení - formát A5 Dvojmesačník určený podnikateľom, živnostníkom, mzdovým účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom, účtovníkom, ekonómom, študentom. Rieši problémy z oblastí daní, účtovníctva, ekonomiky, miezd, práva, personalistiky. Každé číslo obsahuje okrem iných rubrík aj "horúcu tému", ktorá je v danom období pre čitateľov najaktuálnejšia, abecedný index hesiel a zoznam vydaných publikácií k danej téme alebo kapitole.
č. 1/2006 (XII/2005)
téma čísla - Koniec roka 2005 v podnikaní
 • uzávierkové operácie
 • inventarizácie
 • daň z motorových vozidiel od 1. 1. 2006
 • majetok
 • daň z príjmov - aktuálne
Dane, účtovníctvo, odvody bez chyb, pokút a penále - formát A4, 96 s. mesačník
Odborný dvojfarebný časopis pre daňovú, účtovnú a mzdovú prax. Články sú doplnené o citácie zákonov vo farebnom poli.
č. 2/2006 (I/2006)
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2005
 • Automobil a DPH
 • Účtovná závierka 2005
 • Rozvrhnutie pracovného času
 • Zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • Pružný pracovný čas
Edícia Zákony do vrecka - formát A6
Úplné znenia zákonov určených pre širokú verejnosť
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (XI/2005)
 • Zákon o dani z príjmu
 • Občiansky zákonník
 • Obchodný zákonník
 • Zákonník práce
 • Zákon o DPH
MONOTEMATIKA
Účtovná závierka - štátna správa, samospráva, neziskové účtovné jednotky - formát A5 (I/2006)
Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná problematike súvisiacej s účtovnou závierkou štátnej správy a samosprávy. Druhá časť je venovaná problematike súvisiacej s účtovnou závierkou neziskových účtovných jednotiek. Obe časti sa zaoberajú legislatívnou úpravou účtovnej závierky, legislatívnou úpravou účtovníctva a procesom zostavovania účtovnej závierky.

Predsúdne konanie (XI/2005) Táto publikácia si dala za cieľ podrobne rozviesť všetky činnosti práce prokurátora, vyšetrovateľa ako aj policajného orgánu v prípravnom konaní, od prijatia trestného oznámenia, jeho právneho posúdenia a rozhodnutia o ňom pred začatím trestného stíhania postupom podľa § 197 ako aj činnosť týchto orgánov postupom podľa § 199 ods. 1 ( začatím trestného stíhania), ktorým úkonom sa začína prípravné konanie, až po úkony, ktorými sa prípravné konanie ukončuje.
Vzhľadom k podrobnému komentovaniu jednotlivých ustanovení týkajúcich sa celého predsúdneho konania, publikácia je predovšetkým určená prokurátorom, vyšetrovateľom, policajným orgánom, ale aj sudcom pre prípravné konanie, advokátom aj študentom právnickej fakulty.

Edícia Veselo i vážne
ZRNKÁ STRACHU I ODVAHY A6 (204 s.)
 • Odvaha je niekedy jediným spôsobom ako sa uživiť.
 • Mier sa nedá udržať silou. Ten sa dá dosiahnuť len vzájomným pochopením.
MURPHYHO ZÁKONY v bájkach A6 (135 s.)
Od malička zo všetkých strán do nás hudú, že treba hovoriť pravdu a nič iné než pravdu. Takisto od malička človek na vlastnej koži poznáva, že hovorenie pravdy patrí, podobne ako prejazd križovatky na červenú, medzi adrenalínové športy. Ak má človek šťastie, tak si za to vyslúži len varovné pohrozenie prstom. Ak ho nemá, môže sa stať, že príde aj o život. Nešťastníka, ktorý si neopatrne otvoril ústa na nesprávnom mieste, ničia pomaly a systematicky tak, aby si to stihol vychutnať naplno.

PRIPRAVUJEME

Dane, účtovníctvo, vzory a prípady č. 2/2006
 • Spracovanie miezd v roku 2006
 • Aktívne opatrenia na trhu práce
1000 riešení č. 2/2006
 • téma čísla: Daňové priznania za rok 2005, daň z príjmov od 1. 1. 2006
Dane, účtovníctvo, odvody bez chyb, pokút a penále č. 3/2006
 • Tantiémy vyplácané autorom diela v procese DPH
 • Riešenie sporov v medzinárodnom obchode
 • Rozpočtové pravidlá verejnej správy
 • Overenie účtovnej správy audítorom
 • Zdaňovanie príjmu z predaja bytov
 • Odmeňovanie zamestnancov - príplatky

 

 
 
OBJEDNÁVKA

 
Stručný návod na vyplnenie objednávky
 1. Z menu vo Vašom poštovom klientovi vyberte "Odpovedať odosielateľovi" (presný názov závisí na type poštového klienta, ktorý používate), čím vytvoríte novú správu obsahujúcu túto objednávku,
   
 2. Vyplňte objednávku - Vaše osobné údaje a počty kusov objednaného tovaru vpíšte do odpovedajúcich políčok,
   
 3. Z menu vo Vašom poštovom klientovi vyberte "Odoslať správu" (presný názov závisí na type poštového klienta, ktorý používate), čím odošlete vyplnenú objednávku na našu adresu.
   

Ceny sú uvedené bez DPH a distribučných nákladov, pokiaľ nie je priamo pri cene uvedené inak.

  Identifikačné údaje objednávateľa  
  Meno, Priezvisko:      
  Firma:      
  IČO:      
  Adresa:      
  Telefón:      

  Predplatné mesačníka Poradca 2006  
  Predplatné s 20 % zľavou     13 čísel + zborníky Zákony 2006 I, II, III
  prílohy: P6 Aktual, Poradca Extra, e-mailové noviny
  Našim predplatiteľom zasielame zdarma prílohu mesačníka Poradca Daňové priznania
  - fyzických osôb
  - právnických osôb
  - ročné zúčtovanie dane  
  998 Sk     ks  
  Predplatné  
  Predplatné 1000 riešení 2006 (dvojmesačník)     580 Sk     ks  
  Predplatné Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 2006 (mesačník)     1440 Sk     ks  
  Predplatné Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2006 (mesačník) mimoriadna zľava - 40 %     1152 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie I   - Daňové, účtovné...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie II   - Obchodné, občianske...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie III   - Pracovné, sociálne...     220 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie IV   - Stavebné, pozemkové...     250 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie V   - Štátna správa, verejná správa...     250 Sk     ks  
  Predplatné Aktualizácie VI   - Životné prostredie...     250 Sk     ks  
  Poradca 2006 - mesačník obsahuje komentáre k zákonom, výklady, vysvetlenia, poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky, daní a účtovníctva, práva, ...  
  č. 1/2006   - Zákon o zdravotnom poistení - novelizovaný s komentárom
- Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku - s komentárom - nový zákon
- Zákon o poskytnutí právnej pomoci osobám v hmotnej núdzi - s komentárom - nový zákon

- Daň z príjmov (novela zákona)
- Zdravotné zákony
- Podiely spoločníkov v s.r.o.
- Pozemkové a lesné spoločenstvá
96 Sk   ks  
  č. 2/2006   - Konkurz a reštrukturalizácia - zákon s komentárom
- Cezhraničné zdaňovanie príjmov
- Oslobodenie od dane
- Občiansky súdny poriadok - novela
- Pracovný poriadok
96 Sk   ks  
  č. 3/2006   - Sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia
- Rozdiely vo vedení účtovníctva v a.s. a v s.r.o.
- Vypratanie bytu a právo na súdnu ochranu
- Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode bytu
- Rozdelenie spojených obchodných podielov v s.r.o.
96 Sk   ks  
  č. 4/2006   - Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
- Exekučný zákon
- Automobil a DPH
- Ochrana nefajčiarov
- Elektronické podávanie hlásení
96 Sk   ks  
  č. 5-6/2006   - Daň z príjmov - zákon s komentárom
- Zákon o DPH - s komentárom k novele
- Miestne dane - zákon s komentárom k novele

- Novela postupov účtovania
- Účtovná závierka v JÚ a PÚ
- Emisné kvóty
192 Sk   ks  
  č. 7/2006   - Zákonník práce
- Vzory pracovno-právnych podaní
- Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2006
- Zmeny postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve
96 Sk   ks  
  Poradca Extra 2006 - príloha mesačníka Poradca pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a verejnú správu  
  1/2006 VS     Osobitosti účtovníctva obcí a vyšších územných celkov     28 Sk     ks  
  1/2006 JÚ     Účtovanie škody a manká v JÚ     20 Sk     ks  
  1/2006 PÚ     Účtovanie škody a manká v PÚ     20 Sk     ks  
  2/2006 JÚ     Uzávierkové účtovné operácie v JÚ - rok 2005     30 Sk     ks  
  2/2006 PÚ     Uzávierkové účtovné operácie v PÚ - rok 2005     30 Sk     ks  
  2/2006 VS     Rozpočtové pravidlá verejnej správy     45 Sk     ks  
  3/2006 PÚ     Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva     43 Sk     ks  
  3/2006 VS     Zmeny postupov účtovania, Účtovanie výnosov a nákladov     30 Sk     ks  
  Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 2006 - mesačník rieši špecifické problémy z daňovej a účtovnej oblasti v príkladoch  
  DÚVaP č. 1/2006      - Rozdeľovanie zisku a úhrada straty
   - Pracovné podmienky a podpora občanov so zdravotným postihnutím
  120 Sk     ks  
  Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2006 - mesačník určený odborníkom z oblastí daní, účtovníctva, mzdovým účtovníkom, audítorom...  
  DUO č.1/2006   - Daň z príjmov - novela zákona
- Daň z pridanej hodnoty - novela zákona
- Miestne dane - novela zákona
- Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov u fyzických osôb
- Oceňovanie automobilu pri zaraďovaní do obchodného majetku
- Daňový bonus
- Podnikanie v rámci EÚ
  160 Sk     ks  
  DUO č.2/2006   - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2005
- Automobil a DPH
- Účtovná závierka 2005
- Rozvrhnutie pracovného času
- Zodpovednosť zamestnanca za škodu
- Pružný pracovný čas
  160 Sk     ks  
  1000 riešení 2006 – vychádza už ako dvojmesačník  
  č. 1/2006   - Koniec roka 2005 v podnikaní     97 Sk     ks  
  Zborníky ZÁKONY 2006  
  Zákony I/2006   Daň z príjmov,
Daň z pridanej hodnoty,
Spotrebné dane,
Zákon o účtovníctve.  
  129 Sk     ks  
  Zákony II/2006   Obchodný zákonník,
Občiansky zákonník,
Trestné právo,
Živnostenský zákon.  
  129 Sk     ks  
  Zákony III/2006   Zákonník práce,
Mzdové predpisy,
Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie,
Sociálne zákony.  
  129 Sk     ks  
  Zákony IV/2006   Stavebný zákon,
Architekti a inžinieri,
Bývanie,
Pôda.  
  129 Sk     ks  
  Zákony V/2006   Rozpočtové pravidlá,
Štátna a verejná služba,
Školy,
Obce.  
  129 Sk     ks  
  Zákony VI/2006   Životné prostredie,
Ochrana ovzdušia,
Vodné hospodárstvo.  
  129 Sk     ks  
  Zákony do vrecka - úplné znenia zákonov vo formáte A6  
  Ústava SR     - Úplné znenie     22 Sk     ks  
  Ústava ČR     - Úplné znenie Ústavy ČR, Zákon o štátnych symboloch ČR, Listina základných práv a slobôd     22 Sk     ks  
  Zákon o DPH    - Daňová povinnosť
 - Sadzby dane z pridanej hodnoty
 - Postup pri registrácii
 - Oslobodenie, vrátenie a odpočítanie dane
  42 Sk     ks  
  Zákon o rodine    - Vznik manželstva
 - Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
 - Poručníctvo a opatrovníctvo
 - Určenie rodičovstva a vyživovacej povinnosti
  32 Sk     ks  
  Občiansky zákonník    - Občiansko-právne vzťahy
 - Vlastnícke práva
 - Dedenie
 - Záväzkové práva
 - Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné obohatenie
  65 Sk     ks  
  Obchodný zákonník    - Obchodné vzťahy a podnikanie
 - Obchodné spoločnosti a družstvá
 - Obchodné záväzkové vzťahy
 - Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
  80 Sk     ks  
  Zákon o dani z príjmu    - Jeden z najdôležitejších daňových zákonov, ktorý upravuje platenie dane z príjmov právnických i fyzických osôb   65 Sk     ks  
  Zákonník práce    - Zákon upravujúci pracovnoprávne vzťahy súvisiace so zamestnávaním fyzických osôb, vzťahy medzi právnickými alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne vzťahy   65 Sk     ks  
  Dane, účtovníctvo - vzory a prípady 2005 - mesačník rieši špecifické problémy z daňovej a účtovnej oblasti v príkladoch  
  10/2005      - Zdaňovanie príjmov v rozpočtový a príspevkových organizáciách, obciach a vyšších územných celkoch
   - Poistné odvody od jesene 2005
   - Podnikový e-mail a zamestnanci
  120 Sk     ks  
  11/2005      - Daň z nehnuteľností
   - Inšpekcia práce
   - Pravidlá písania e-mailov  
  120 Sk     ks  
  12/2005      - zisťovanie a úprava základu dane z príjmov
   - kolektívne pracovnoprávne vzťahy
   - osobnosť na pracovisku
  120 Sk     ks  
  1000 riešení 2005 – vychádza už ako dvojmesačník  
  6/2005   - Zahraničné obchodné vzťahy     97 Sk     ks  
  Veselo i vážne
  Zrnká strachu a odvahy   - Odvaha je niekedy jediným spôsobom ako sa uživiť
- Mier sa nedá udržať silou. Ten sa dá dosiahnuť len vzájomným pochopením.
  95 Sk     ks  
  Murphyho zákonník   "Zákony, uvedené v tomto zákonníku, sú zákony s veľkým Z."     95 Sk     ks  
  Murphy v bájkach   "Odmalička zo všetkých strán do nás hučia, že je potrebné hovoriť pravdu a nič iného len pravdu. Rovnako od malička človek na vlastnej koži poznáva, že hovorenie pravdy patrí, rovnako ako prejazd križovatky na červenú, medzi adrenalínové športy. Keď má človek šťastie, vyslúži si za to len pohrozenie prstom, ale keď šťastie nemá, tak ho to môže stáť možno aj život..."( Z predhovoru ku knihe)     95 Sk     ks  
  Monotématika
  Súvzťažnosti  

- Rozpočtové organizácie
- Príspevkové organizácie
- Vyššie územné celky
- Obce a mestá
- Účtovná osnova
- Postupy účtovania  

260 Sk   ks  
  Zdravotné zákony a predpisy   - Šesť reformných zákonov po novelách     240 Sk     ks  
  Právna rukoväť pre každého, zvlášť pre študentov   - Autor primerane zjednodušil a zhrnul najdôležitejšie právne predpisy, ktoré sa odvíjajú od ústavného zakotvenia slobôd a povinností občanov. Publikácia je určená širokej verejnosti, zvlášť študentom stredných a vysokých škôl. Do textu sú vložené pasáže s Murphyho aforizmami a právnickými anekdotami.     140 Sk     ks  
  Daňové výdavky od A do Z   - Uplatňovanie daňových výdavkov je neustále predmetom diskusií nielen v radoch odborníkov, ale najmä samotných podnikateľov, a to najmä z dôvodu ich vplyvu na určenie základu dane. V tejto publikácii sú daňové výdavky spracované formou výkladového slovníka s odkazom na súvisiace právne predpisy.     170 Sk     ks  
  Euroústava   - Zmluva o Ústave pre Európu     95 Sk     ks  
  Základné dokumenty Európskej únie   - formát A5 V ČESKOM JAZYKU
Napriek tomu, že od dátumu vstupu do EÚ ubehlo niekoľko mesiacov, je pre radu našich občanov, a to i z radov podnikateľov, či pracovníkov samospráv Európska únia stále veľkou neznámou. Všetkým naším občanom by sme v tejto publikácii radi Európsku úniu zjednodušenou formou priblížili. Publikácia obsahuje okrem iného základy práva Európskej únie vrátane najdôležitejších dokumentov aj ich chronologický prehľad historického vývoja európskej integrácie.  
  610 Sk     ks  
  Predsúdne konanie   Táto publikácia si dala za cieľ podrobne rozviesť všetky činnosti práce prokurátora, vyšetrovateľa ako aj policajného orgánu v prípravnom konaní, od prijatia trestného oznámenia, jeho právneho posúdenia a rozhodnutia o ňom pred začatím trestného stíhania postupom podľa § 197 ako aj činnosť týchto orgánov postupom podľa § 199 ods. 1 ( začatím trestného stíhania), ktorým úkonom sa začína prípravné konanie, až po úkony, ktorými sa prípravné konanie ukončuje.
Vzhľadom k podrobnému komentovaniu jednotlivých ustanovení týkajúcich sa celého predsúdneho konania, publikácia je predovšetkým určená prokurátorom, vyšetrovateľom, policajným orgánom, ale aj sudcom pre prípravné konanie, advokátom.  
  120 Sk     ks  
  Súvzťažnosti pre podnikateľov   DÚVaP 6-7/2005     240 Sk     ks  
  Príručka mzdovej účtovníčky   DÚVaP 3-4/2005     240 Sk     ks  
  Súvzťažnosti pre neziskové organizácie   formát A5/160 strán     190 Sk     ks  
  Pracovnoprávny slovník pre prax formát A5/120 strán     100 Sk     ks  
  Účtovná závierka - štátna správa, samospráva, neziskové účtovné jednotky   formát A5 (I/2006)
Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná problematike súvisiacej s účtovnou závierkou štátnej správy a samosprávy. Druhá časť je venovaná problematike súvisiacej s účtovnou závierkou neziskových účtovných jednotiek. Obe časti sa zaoberajú legislatívnou úpravou účtovnej závierky, legislatívnou úpravou účtovníctva a procesom zostavovania účtovnej závierky.  
  170 Sk     ks  
  Poradca deťom
  Sto zvieratiek v hádankách   Knižka hádaniek z oblasti živočíšnej ríše je určená deťom od 5 do 9 rokov. V obrázkovej galérii sa deti zoznámia so sto farebne ilustrovanými zvieratkami.   80 Sk     ks  
  S pastelkou v kráľovstve matematiky   Knižka dáva priestor dieťaťu formou hry a riešením veku primeraných problémových situácií zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami a vzťahmi, geometrickými tvarmi, základnými a radovými číslovkami.   140 Sk     ks  
  S pastelkou v kráľovstve matematiky I.   Pracovné zošity hravou formou zavedú deti do kráľovstva čísel a matematických pojmov. Kráľ čísel ich zoznámi so základnými a radovými číslovkami, geometrickými tvarmi, protikladmi, určovaním množstva a poradia predmetov. Zošity sa dajú využívať v predškolských zariadeniach, v prvých ročníkoch ZŠ a školských kluboch.   43 Sk     ks  
  S pastelkou v kráľovstve matematiky II.   Pracovné zošity hravou formou zavedú deti do kráľovstva čísel a matematických pojmov. Kráľ čísel ich zoznámi so základnými a radovými číslovkami, geometrickými tvarmi, protikladmi, určovaním množstva a poradia predmetov. Zošity sa dajú využívať v predškolských zariadeniach, v prvých ročníkoch ZŠ a školských kluboch.   43 Sk     ks  
  1. Dobrodružstvá žiačika Mudráčika   Pracovné zošity deťom mladšieho veku dávajú priestor na uplatnenie výtvarného prejavu, fantázie, a zároveň nútia deti vyhľadávať informácie v náučných knihách, informačných médiách a pracovať s nimi. V úlohách, krížovkách, viacsmerovkách sú nenásilnou formou skĺbené poznatky z matematiky, slohu, slovenského jazyka, prvouky. Hravou formou si deti toto učivo prehlbujú a utvrdzujú.   36 Sk     ks  
  2. Dobrodružstvá žiačika Mudráčika   Pracovné zošity deťom mladšieho veku dávajú priestor na uplatnenie výtvarného prejavu, fantázie, a zároveň nútia deti vyhľadávať informácie v náučných knihách, informačných médiách a pracovať s nimi. V úlohách, krížovkách, viacsmerovkách sú nenásilnou formou skĺbené poznatky z matematiky, slohu, slovenského jazyka, prvouky. Hravou formou si deti toto učivo prehlbujú a utvrdzujú.   34 Sk     ks  
  Pastelkami čarujem   Pracovný zošit postupne pomáha deťom objavovať krásu písaných tvarov od kreslenia čiar, kruhov ku slučkám.. U detí sa tak rozvíjajú prirodzeným spôsobom grafomotorické zručnosti.   27 Sk     ks  
  Kreslím a maľujem   V pracovnom zošite si deti tvary z prvého zošita zopakujú v náročnejšej forme. Ďalej rozvíjajú grafomotorické zručnosti a vytvárajú si kladný postoj k písaniu.   36 Sk     ks  
  Hovoriace písmená a slabiky   V knižke sa deti stretávajú s personifikovanými písmenkami abecedy, malými bytosťami, ktoré sa s deťmi rozprávajú. Pretože "písmenkových kamarátov" ochotne prijímajú aj celkom malé deti, vytvárajú tak kladný vzťah dieťaťa k znakom, čítaniu a vzdelávaniu. Deti sa presvedčia o tom, že s písmenkami sa dá aj zaujímavo hrať. V riekankách sa stretnú nielen s písmenkami, ale aj s jednoduchými slabikami.   75 Sk     ks  
  Pexeso - Kráľovstvo matematiky Spoznávanie arabských a rímskych číslic, základné geometrické tvary.   16 Sk     ks  
  Pexeso - Abeceda   Písmenká so slovenskými, českými i anglickými výrazmi.   19 Sk     ks  
  Kúzlenie s hádankami   Hádanky a riekanky o veciach okolo nás pre 5 - 9-ročné deti.   80 Sk     ks  

Všetky uvedené publikácie si môžete objednať aj telefonicky, faxom alebo na našich www stránkach (pozri rubriku kontakty).

 

 
 
KONTAKTY

 
Adresa:   Telefón:
Poradca s.r.o
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
  (041) 56 52 871
(041) 56 52 877
(041) 56 52 879
 
E-mail:   Fax:
poradca@i-poradca.sk   (041) 56 52 659
 
Informácie o naších produktoch nájdete aj na našej internetovej stránke
www.i-poradca.sk.

 

 
Copyright (c) Poradca s.r.o., 2002 - 2006
Untitled Page