Em@ilové noviny

 

č. 14/2013

15. 6. 2013

 

 
 
 Téma novín 
 Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú 
 P6 aktual 
 Školenie, vzdelávanie 
 Chybiť znamená platiť 
 Ekonomika 
 Najviac čítané témy a publikácie 
 Horúce témy 
 Kontakty 

Služby, ktoré nájdete len u nás:

 • aktuálne a rýchle informácie
  (zmeny zákonov a predpisov) z oblastí daní, účtovnictva, miezd, odvodov; za výhodné ceny
 • kvalifikovaný a ochotný personál
  na zákazníckom oddelení;
 • možnosť rýchleho objednania
  publikácie (telefonicky, faxom, e-mailom, poštou);
 • rýchla dodávka (do 48 hodín)
 • uvádzanie nových produktov
  prostredníctvom mailingov a telemarketingu;
 • približovanie sa k zákazníkovi
  prostredníctvom bezplatných odpovedí na otázky.
 

Vážení čitatelia!

Za rok 2012 budú ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie už po druhýkrát vykonávať za poistencov a zamestnávateľov zdravotné poisťovne. Túto povinnosť určuje § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Viac sa dočítate v dnešnej téme novín a v rubrike Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú.

V dnešných emailových novinách ponúkame množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Teším sa na ďalšie stretnutie.

Anna Dišeková
zodpovedná redaktorka
poradca@poradca.sk


V tomto čísle najdete:

 

 

 
TÉMA NOVÍN
ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 


K uvedenej povinnosti zdravotných poisťovní vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlášku č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z., ktorej novelizované znenie nadobudlo účinnosť dňa 1. 2. 2013(ďalej len „vyhláška“).
Zdravotná poisťovňa je v zmysle zákona povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 v zákonom stanovených prípadoch za svojho poistenca, a ak mal zamestnávateľa, aj za tohto zamestnávateľa, a to do 30. septembra 2013. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa vykoná najneskôr do 31. októbra 2013. Ak poistenec nepredložil doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, na jeho námietku podanú proti výkazu nedoplatkov len z tohto dôvodu sa nebude prihliadať.

Zdravotná poisťovňa bude vykonávať ročné zúčtovanie za rok 2012 za nasledovných poistencov:
 • zamestnancov, ktorí majú viacero pracovných pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky na poistné z maximálneho vymeriavacieho základu,
 • poistencov, ktorí mali vyplatené dividendy,
 • samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky na poistné a majú nižší vymeriavací základ,
 • osoby, ktoré boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci
 • za dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak jej príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov) a z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) presiahol za rok 2012 sumu 4078,68 €,
 • za zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov) v niektorom z kalendárnych mesiacov roka 2012 presiahol sumu 2 307 €,
 • za zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem zamestnanca zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov) síce jednotlivo nepresiahol v žiadnom kalendárnom mesiaci sumu 2 307 €, ale v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol 2 307 €,
 • za samostatne zárobkovo činnú osobu, ak jej vymeriavací základ z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 zákona o dani z príjmov), t. j. čiastkový základ dane z príjmov (z riadku 43 daňového priznania typu B + výdavky na zdravotné poistenie, delené 2,14), presiahol sumu 4078,68 €,
 • za poistenca (t. j. za zamestnanca, za SZČO, za dobrovoľne nezamestnanú osobu a za poistenca štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatný príjem (podľa § 8 zákona o dani z príjmov). Vymeriavacím základom bude základ dane z týchto príjmov.

Podľa vyhlášky zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za
 • zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy,
 • zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,
 • zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a zároveň mal aj príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov), z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a z dividend,
 • zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ a zároveň mal aj príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov), z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a z dividend,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorej vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov,
 • samoplatiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ktorého príjem podľa § 13 ods. 3 zákona presiahol úhrn minimálnych základov,
 • poistenca, ktorý počas roka2012 bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
 • zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu, ktorý mal vymeriavací základ vyšší ako minimálny základ,
 • zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo poistenca štátu, ktorý mal vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti (príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov) alebo príjem z dividend,
 • poistenca, za ktorého je platiteľom štát, ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
 • poistenca, ktorý mal súbehy jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona, alebo
 • poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím a splnil niektorú z hore uvedených podmienok.

Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa môže vykonať najmä za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za
 • zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov), z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a z dividend,
 • zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci trojnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ a nemal zároveň aj príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov), z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov)a z dividend,
 • zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy a nemal zároveň aj príjem z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona o dani z príjmov), z ostatných príjmov (podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a z dividend, a časť roka bol zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť,
 • samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá v rozhodujúcom období uhrádzala preddavky na poistné vyššie ako minimálny preddavok na poistné a jej vymeriavací základ nepresiahol úhrn minimálnych základov a nemala zároveň príjmy zo zárobkovej činnosti (príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov a z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov) a z dividend.

Zdravotná poisťovňa môže v zmysle vyhlášky vykonať ročné zúčtovanie poistného aj v iných prípadoch, ak je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania poistného je preplatok v prospech poistenca alebo naopak nedoplatok v prospech zdravotnej poisťovne.

Ročné zúčtovanie poistného zdravotná poisťovňa nemusí podľa § 19 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vykonať za nasledovných poistencov:
A. Za poistenca, ktorý počas roka 2012 nebol samostatne zárobkovo činnou osobou a súčasne v čase keď:
 • bol samoplatiteľom poistného, jeho základ dane z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov nepresiahol úhrn minimálnych základov, t.j. nepresiahol za rok 2012 výšku 4078,68 €, a súčasne nemal príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €,
 • bol zamestnancom a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo a ani v úhrne nepresiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (t.j.2 307 €) a nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov ani príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €,
 • bol zamestnancom a jeho príjmy zo zamestnania vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov jednotlivo presiahli trojnásobok priemernej mesačnej mzdy (t.j.2 307 €) a nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €.
B. Za poistenca, ktorý počas roka 2012 bol len samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho vymeriavací základ z tejto činnosti nepresiahol úhrn minimálnych základov za rok 2012, t.j. sumu 4078,68 € a zároveň nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €.
C. Za poistenca, ktorý počas roka 2012 bol časť roka zdravotne poistený v zahraničí, kde vykonával zárobkovú činnosť a časť roka bol verejne zdravotne poistený na Slovensku a zároveň nemal príjmy z kapitálového majetku, z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €.
D. Za poistenca, ktorému nevznikla povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 a ktorý nemal príjem z dividend presahujúci sumu 339,89 €.
E. Za poistenca, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Vtedy, ak zdravotná poisťovňa nebude evidovať do 31. mája 2013 všetky údaje potrebné na určenie kategórie poistenca ako platiteľa poistného, dotknutý poistenec sa na účely vykonania ročného zúčtovania poistného zdravotnou poisťovňou považuje za samoplatiteľa poistného.
Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2012 vykoná
 • výpočet sumy poistného z vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného okrem štátu a
 • výpočet sumy preplatku na poistnom a nedoplatku v členení podľa jednotlivých platiteľov poistného okrem štátu.

Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Na vykonanie ročného zúčtovania poistného použije zdravotná poisťovňa údaje
 • vykázané zamestnávateľom v mesačných výkazoch poistného alebo
 • vykázané samostatne zárobkovo činnou osobou formou výkazu preddavkov poistného alebo
 • určené samotnou zdravotnou poisťovňou v prípade ich nevykázania zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo samoplatiteľom,
 • oznámené poistencom alebo zamestnávateľom alebo
 • oznámené Finančným riaditeľstvom SR, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR a Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Zákon upravuje aj skutočnosť, že zdravotná poisťovňa nebude evidovať do 31. mája 2013 všetky údaje potrebné na určenie preddavkov na poistné pre vykonanie ročného zúčtovania poistného – v takom prípade bude oprávnená vyčísliť poistné z priemernej mesačnej mzdy(tzv. dohadný preddavok).Uvedená skutočnosť sa potom prejaví vo vyššom nedoplatku poistného, ako v prípade, ak si poistenec svoju oznamovaciu skutočnosť splnil v roku 2012, najneskôr do konca mája 2013 v zmysle zákona.

Poistenci a platitelia poistného sú povinní podľa ustanovení § 23 a 24 zákona plniť si voči zdravotnej poisťovni oznamovacie povinnosti nasledovne:
 • Poistenci sú povinní oznamovať:
  • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a zmenu trvalého pobytu,
  • zmenu alebo vznik platiteľa poistného
  • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia vrátane vrátenia preukazu poistenca,
  • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.
 • Platitelia poistného (zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby) sú povinní oznamovať:
  • zmenu svojho názvu, sídla, bydliska
  • zmenu identifikačného čísla,
  • zmenu čísla bankového účtu,
  • vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
  • prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
  • vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
  • oznamovať skutočnosť, ak sa zamestnanec stal na určité obdobie počas trvania zamestnania poistencom štátu (napr. počas poberania nemocenských dávok) alebo zamestnanec čerpal neplatené voľno (za toto obdobie nie je zamestnancom, ale samoplatiteľom poistného na zdravotné poistenie),
  • nahlasovať skutočnosti, ak sa samoplatiteľ resp. samostatne zárobkovo činná osoba stala poistencom štátu.

V prípade, ak zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ nepredložili príslušnej zdravotnej poisťovni do konca mája 2013 podklady pre správny výpočet preddavku na poistné, zdravotná poisťovňa predpíše poistencovi vyšší preddavok, ktorý sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy v zmysle § 20 ods. 4 a 5 zákona - vo výške 107,66 € mesačne. Priemernou mesačnou mzdou sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu, t. j. pre rok 2012 priemerná mesačná mzda z roku 2010.

Na rozdiel od tejto hodnoty minimálna výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby v roku 2012 bola 47,58 €. Preddavky vypočítané z priemernej mzdy zdravotná poisťovňa vykáže ako nedoplatok pri ročnom zúčtovaní a vystaví na ne výkaz nedoplatkov, ktorý sa stane pre platiteľa poistného exekučným titulom.

Vyhláška v ustanovení § 2 určuje, že dohadný preddavok môže zdravotná poisťovňa vykázať nielen voči poistencovi, ale aj voči zamestnávateľovi a samostatne zárobkovo činnej osobe.
Voči platiteľovi poistného, ktorým je zamestnávateľ, môže zdravotná poisťovňa vykázať dohadný preddavok, ak
- nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné,
- má minimálne jedného zamestnanca – poistenca príslušnej zdravotnej poisťovne,
- má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné,
- príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné,
- v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.
Voči platiteľovi poistného, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba, môže zdravotná poisťovňa vykázať dohadný preddavok, ak
- nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné,
- príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného,
- má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné,
- príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné, pričom informácia o výške preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov poskytovaných inými subjektmi,
- v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.
Voči platiteľovi poistného, ktorým je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (samoplatiteľ poistného), môže zdravotná poisťovňa vykázať dohadný preddavok, ak
- nevykázal do času, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, skutočnú výšku preddavkov na poistné,
- príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného,
- má stále povinnosť vykazovať preddavky na poistné,
- príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné, pričom informácia o výške preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov poskytovaných inými subjektmi,
- v čase, v ktorom dochádza k určeniu dohadného preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.

Dohadný preddavok sa vykazuje nasledovným spôsobom:
a) pre zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
b) pre samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného z priemernej mesačnej mzdy, c) pre zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d) pre platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona vo výške určenej sadzbou poistného z priemernej mesačnej mzdy.
Ak príslušná zdravotná poisťovňa má informáciu o tom, že v čase, za ktorý sa dohadný preddavok určuje, je platiteľ poistného osoba so zdravotným postihnutím, použije na výpočet dohadného preddavku zníženú sadzbu poistného. Ak bol zamestnanec zamestnaný iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje. Ak bola samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ poistného evidovaný ako takýto platiteľ iba časť obdobia, dohadný preddavok sa pomerne znižuje. V prípade, že budú údaje vykázané alebo určené zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou, samoplatiteľom alebo Finančným riaditeľstvom SR, Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom školstva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR a Zborom väzenskej a justičnej stráže preukazujúce rovnakú skutočnosť rozdielne, zdravotná poisťovňa bude vychádzať prednostne z údajov, ktoré jej boli vykázané, určené alebo oznámené samotným poistencom, jeho zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo samoplatiteľom. Podľa § 11 vyhlášky ak sa údaje nahlásené poistencom budú líšiť od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala z iných subjektov, zdravotná poisťovňa môže žiadať od poistenca doklady preukazujúce ním nahlásené skutočnosti v písomnej forme.

Ročné zúčtovanie poistného bude zdravotná poisťovňa vykonávať aj v prípade, ak zamestnávateľ ako platiteľ poistného zanikol bez právneho nástupcu, ale nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa vykoná, ročné zúčtovanie poistného za zamestnancov takéhoto zamestnávateľa z dokladov, ktoré má k dispozícii, alebo si môže vyžiadať od zamestnanca doklad o výške príjmu. Ak údaje vykázané alebo určené podľa § 20 zákona, oznámené podľa § 22 až 24 zákona budú rozdielne, pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bude platiť toto poradie:
1. mesačné výkazy,
2. dohadný preddavok.

V prípade, že výsledkom ročného zúčtovania poistného bude preplatok, zdravotná poisťovňa zašle v lehote do konca septembra, prípadne do konca októbra 2013 písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľom poistného, ktorými sú zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ poistného. Oznámenie bude obsahovať najmä údaje o výške preplatku, vymeriavacom základe, výške zaplatených preddavkov na poistné alebo výške preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom, výške preddavku na poistné, ktorý je poistenec povinný odvádzať na základe výsledku ročného zúčtovania poistného, a ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre vykonanie ročného zúčtovania poistného a poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko.

Nedoplatok za rok 2012 vznikne najmä u poistenca, ktorý bol v roku 2012
a) samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 47,58 € za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjmy z dividend presahujúce sumu 339,89 €,
b) časť roka 2012 zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka 2012 bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej vymeriavací základ presiahol úhrn minimálnych základov a v priebehu roka uhrádzala preddavky na poistné v sume 47,58 € za mesiac, alebo ak mala zároveň aj príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov alebo príjmy z dividend presahujúce sumu 339,89 €,
c) samoplatiteľom poistného, ak jeho príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov presiahli úhrn minimálnych základov, alebo mal príjmy z dividend presahujúce sumu 339,89 €,
d) zamestnancom a jeho príjmy iba v niektorých mesiacoch roka 2012 presiahli sumu 2 307 € za mesiac,
e) zamestnancom a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u jedného zamestnávateľa v roku 2012 presiahli sumu 2 307 € za mesiac, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,
f) zamestnancom a mal popri príjmoch zo zamestnania aj príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, alebo jeho príjmy z dividend presiahli sumu 339,89 €,
g) poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, ktorý mal príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov a príjmy z dividend presahujúce sumu 339,89 €,a splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného alebo
h) v súbehu skutočností uvedených v písmenách a) až g) a úhrn vymeriavacích základov bol vyšší ako úhrn minimálnych základov.

V situácii, ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, oznámenie o preplatku z ročného zúčtovania poistného, nové oznámenie alebo výkaz nedoplatkov za zamestnanca zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi. Ak poistenec nebude v lehote do konca septembra 2013 alebo do konca októbra 2013 zamestnancom ani u jedného z posledných zamestnávateľov, zdravotná poisťovňa zašle oznámenie o preplatku z ročného zúčtovania poistného, nové oznámenie alebo výkaz nedoplatkov tomuto poistencovi aj všetkým posledným zamestnávateľom.

Doručovanie výkazu nedoplatkov, oznámenia o preplatku z ročného zúčtovania poistného a nového oznámenia bude zdravotná poisťovňa vykonávať preukazným spôsobom.
Za preukazný spôsob doručenia výkazov nedoplatkov sa považuje doručenie poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Zdravotná poisťovňa bude oznámenia a výkaz nedoplatkov doručovať
 • právnickej osobe na adresu uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • samostatne zárobkovo činnej osobe na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri, obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
 • fyzickej osobe alebo právnickej osobe na poslednú adresu sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu (bydliska) oznámenú zdravotnej poisťovni pri plnení jej oznamovacích povinností.
Ak nebude zdravotnej poisťovni známy pobyt adresáta, môže doručiť písomnosti verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v mieste posledného pobytu alebo sídla adresáta tak, že obec na žiadosť zdravotnej poisťovne vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým oznámenie o mieste uloženia písomnosti s jej presným označením. Obec potvrdí dobu vyvesenia, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Oznámenie o mieste uloženia písomnosti sa vyvesí aj v sídle zdravotnej poisťovne, ktorého písomnosť má byť adresátovi doručená.
Oznámenie alebo výkaz nedoplatkov sa bude považovať za doručený dňom prevzatia písomnosti adresátom. Za deň doručenia výkazu nedoplatkov sa bude považovať aj deň, keď bolo prijatie písomnosti adresátom bezdôvodne odopreté. Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ nebude prevzatá adresátom, bude sa považovať za doručenú dňom, keď bola zásielka vrátená zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení o preplatku poistného môže platiteľ poistného alebo poistenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať nesúhlasné stanovisko. Proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému vo výkaze nedoplatkov môže platiteľ poistného alebo poistenec do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať námietky. Ak zdravotná poisťovňa po posúdení nesúhlasného stanoviska zistí, že výsledkom mal byť preplatok v inej výške, než aká bola uvedená v pôvodnom oznámení, zašle do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska platiteľovi poistného alebo poistencovi nové oznámenie, ktoré nahrádza pôvodné oznámenie. Proti takému novému oznámeniu nemožno podať nesúhlasné stanovisko.

Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo ak poistenec nie je v lehote do konca septembra 2013 zamestnancom ani u jedného z posledných zamestnávateľov, je nedoplatok za zamestnanca povinný odviesť priamo poistenec. Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Ak pôjde o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom.

Príslušná zdravotná poisťovňa bude povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska alebo doručenia nového oznámenia. Ak zdravotná poisťovňa neodvedie preplatok riadne a včas, môže si platiteľ poistného, jeho právny nástupca alebo poistenec, ktorému vznikol preplatok, uplatniť nárok na tento preplatok na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Za zamestnanca môže tento nárok uplatniť zamestnávateľ, ak ho o to zamestnanec požiada. Ak platiteľ poistného, ktorým je zamestnávateľ, zanikol bez právneho nástupcu, preplatok za zamestnávateľa sa nevracia. Zdravotná poisťovňa uhradí preplatok na účet platiteľa poistného, právneho nástupcu platiteľa poistného alebo poistenca, a ak účet nemá, tak poštovou poukážkou.

Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 €, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká. V tomto prípade výsledok ročného zúčtovania poistného oznamuje zdravotná poisťovňa poistencom a platiteľom poistného do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bolo ročné zúčtovanie poistného vykonané, elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe.

Zamestnávateľ bude povinný zúčtovať zamestnancovi preplatok alebo nedoplatok za zamestnanca najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, doručenia nového oznámenia alebo nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 bola osobným asistentom zdravotne postihnutých osôb uložená v § 13 ods. 6vyhlášky povinnosť uviesť za rok 2012výšku príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške. Tlačivo bol osobný asistent povinný doručiť svojej zdravotnej poisťovni v lehote do 31. mája 2013. Na rovnakom tlačive oznamoval poistenec aj výšku príjmu z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona, ale podľa § 36 ods. 12 zákona povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1. 1. 2011. To znamená, že prvýkrát do 31. 5. 2013 poistenec na osobitnom tlačive uvádzal dividendy vyplácané zo zisku, ktorý bol dosiahnutý v roku 2011, t.j. dividendy, ktoré boli reálne vyplatené v priebehu roka 2012.

Ing. Zuzana Cingelová

(Viac nielen o tejto téme sa dočítate v mesačníku VS 7-8/2013)

 

 
 
ČITATELIA SA PÝTAJÚ,ODBORNÍCI ODPOVEDAJÚ

 
POVINNOSTI SZČO VOČI ZDRAVOTNEJ POISŤOVNI

SZČO platila poistné na zdravotné poistenie v roku 2012 v minimálnej výške 47,58 €. Počas výkonu svojej činnosti ochorela a dva mesiace, bola práceneschopná, pričom poberala nemocenskú dávku zo Sociálnej poisťovne. V roku 2012 bol tejto osobe, ktorá je súčasne aj spoločníkom s r.o., vyplatený podiel na zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2011, a to vo výške 23 000 €.
Aké povinnosti mala SZČO splniť voči svojej zdravotnej poisťovni?

Z dôvodu práceneschopnosti a poberania nemocenského mala SZČO osoba do konca mája 2013 navštíviť pobočku svojej zdravotnej poisťovne, kde mala odovzdať dve tlačivá: – potvrdenie o dobe poberania nemocenskej dávky v roku 2012, vystavené na žiadosť ich poberateľa pobočkou Sociálnej poisťovne,
– oznámenie o výške príjmu za rok 2012, kde v kolónke typ platiteľa uviedla písmeno B a v kolónke dividendy pod písm. a) uviedla sumu 22 660,11 € (ako rozdiel medzi výškou podielu
na zisku 23 000 € a sumou minimálneho vymeriavacieho základu za rok 2012 339,89 €). Z podaného daňového priznania vyplynulo, že SZČO dosiahla v roku 2012 čiastkový základ dane zo svojho podnikania vo výške nepresahujúcej 3 500 € a po započítaní poistného na zdravotné poistenie bol jej vymeriavací základ za rok 2012 pod úrovňou minimálneho vymeriavacieho základu. Pretože SZČO bola dva mesiace práceneschopná, výsledkom jej ročného zúčtovania zo samostatnej zárobkovej činnosti je preplatok vo výške 95,16 €.
Z vyplateného podielu na zisku zdravotná poisťovňa vypočíta poistné vo výške 10 %, t.j. 2 266,01 eur. Celkový výsledok ročného zúčtovania tohto poistenca je nedoplatok vo výške 2 170,85 € (2 266,01 – 95,16), ktorý musí zaplatiť do 45 dní po právoplatnosti výkazu nedoplatkov, t.j. približne v septembri až novembri 2013 v závislosti od doručenia výsledku RZZP.

ZÚČTOVANIE PRÍJMOV Z DIVIDEND V ROKU 2013

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie príjmov z dividend v roku 2013.
Akou sadzbou a akým spôsobom vykoná ZP zúčtovanie?

V ročnom zúčtovaní poistného v tomto roku zdravotná poisťovňa vypočíta sumu poistného z dividend, vyplatených poistencovi v roku 2012, pričom musí byť splnená podmienka, že ide o podiel na zisku, ktorý bol dosiahnutý v účtovnom období, ktoré začalo najskôr 1. 1. 2011. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %, pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %. Platiteľom poistného je príjemca dividend, t.j. fyzická osoba, ktorá svojej zdravotnej poisťovni oznámila príjem z dividend zaslaním tlačiva Oznámenie o príjmoch za rok 2012 do konca mája 2013. V oznámení poistenec uviedol popri svojich osobných údajoch aj to, akým platiteľom poistného bol počas roka 2012 (t.j. či bol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, poistencom štátu alebo dobrovoľne poistenou osobou). Na rozdiel od stavu, ktorý bude platiť od januára 2014, platitelia dividend, t.j. obchodné spoločnosti, nevykazujú takýto príjem v roku 2013 na mesačných výkazoch preddavkov na poistné.
Súčasťou vymeriavacieho základu v RZZP budú vyplatené dividendy znížené o minimálny vymeriavací základ, ktorým je pre rok 2012 suma 339,89 €. Splatnosť zdravotnou poisťovňou vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok ročného zúčtovania za rok 2012, ktorým bude nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

SÚBEH DVOCH ZAMESTNÁVATEĽOV

Zamestnanec poberal v roku 2012 príjmy od dvoch zamestnávateľov súčasne, dohodnutá mesačná mzda bola u prvého zamestnávateľa 1 300 €, u druhého zamestnávateľa 1 200 €. V máji 2012 mu bola vyplatená dividenda vo výške 336,94 € z vlastníctva akcií z prvej vlny kupónovej privatizácie. Podľa oznámenia o výplate dividend, ktoré zaslala akciová spoločnosť zamestnancovi, išlo o dividendy za roky 2010 a 2011, pričom osobitne vyčíslená dividenda za účtovný rok 2011 predstavovala 158,47 €.
Aký bude výsledok RZZP tohto zamestnanca?

Uvedenému zamestnancovi zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie z dôvodu súbehu dvoch zamestnávateľov. Výsledkom ročného zúčtovania bude nielen preplatok zamestnanca, ale aj preplatok jeho oboch zamestnávateľov. Každý zo zamestnávateľov totiž mesačne odvádzal poistné na zdravotné poistenie zo skutočne vyplateného príjmu, pričom mesačný maximálny vymeriavací základ za rok 2012 predstavoval sumu 2 307 €. Zdravotná poisťovňa zašle oznámenie o preplatku obom zamestnávateľom, ktorí budú povinní vrátiť preplatok aj zamestnancovi. Zamestnanec nebude z vyplatenej sumy dividendy platiť poistné na zdravotné poistenie, pretože výška dividendy za rok 2011 nedosiahla minimálnu sumu 339,89 € a na dividendy za roky 2004 až 2010 sa zdravotné poistenie nevzťahuje. Zamestnanec nebol z tohto dôvodu ani povinný oznámiť svojej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z dividendy do konca mája 2013.(viac riešení problémov nájdete v mesačníku 1000 riešení 7-8/2013 )

 

 
 
P6 AKTUAL
Čiastka 32/2013
132/2013 Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
133/2013 Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
134/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
135/2013 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
136/2013 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti
138/2013 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky
139/2013 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Čiastka 34/2013
140/2013 Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
141/2013 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier Príloha k čiastke 34 – k oznámeniu č. 141/2013 Z. z. 
 


BYŤ DOBRÝ NESTAčÍ

 
TEÓRIE MOTIVAČNÉHO PROCESU A VÝZNAM PRE RIADENIE

Ľudské zdroje sú v súčasnosti pre fungovanie spoločnosti tým najvýznamnejším faktorom. Ľudia v spoločnosti nepracujú len preto, aby dostali peniaze za vykonanú prácu vzhľadom k tomu, že hľadajú uplatnenie a lojalitu v živote aj v práci. Potreba uznania, rešpektu, zmysluplnej práce, ocenenia druhými sú veľmi dôležitými motivačnými faktormi k vykonávaniu kvalitnej práce, ktorá sa odzrkadľuje ku vzťahu k zákazníkom.

MOTIVAČNÝ PROGRAM dobre a spravodlivo prepracovaný a uplatňovaný je súčasťou tohto smeru. Okrem základnej terminológie tejto špecifickej oblasti riadenia ľudských zdrojov je jej súčasťou aj analýza motivačného procesu.
Motivačné teórie potrieb poskytujú užitočný základ na pochopenie motivácií, nezachytávajú však celú zložitosť motivačného procesu; majú teda obmedzenú platnosť. Na to, aby motivačný rámec bol skutočne hodnotný, musí zachytiť ľudské správanie v čo najväčšej komplexnosti. Teórie motivačného procesu pomáhajú vysvetliť a opísať procesy, ktorými sa správanie ľudí motivuje, čiže ako sa vyvoláva, usmerňuje, udržiava a čím sa končí. To zn., že pomáhajú predpovedať, ako ľudia uspokoja svoje potreby a zároveň opisujú, ako volia medzi alternatívami správania. Snažia sa teda opísať, ako jednotlivec rozhoduje o najlepšom spôsobe uspokojenia svojej potreby, a tiež to, prečo majú dve osoby rozdielne správanie.
Procesné teórie motivácie používajú rozmanité postupy. Medzi hlavné teórie patria:
- teória ekvity, resp. rovnosti, spravodlivosti či spravodlivej odmeny,
- teória očakávania,
- teória posilnenia,
- teória stanovovania cieľov,
- atributívna teória.

TEÓRIA EKVITY (rovnosti, spravodlivosti) patrí k prvým procesným teóriám motivácie. Je jednou z viacerých teoretických koncepcií odvodených z procesu sociálneho porovnávania, pričom sa pokladá za najlepšiu z nich a je i najviac relevantná k problémom motivácie. Proces sociálneho porovnávania obsahuje hodnotenie vlastnej situácie určitej osoby so situáciou iných. Teória ekvity vo všeobecnosti je model motivácie, ktorý vysvetľuje, že ľudia, ktorí sa na základe vnútorných motívov rozhodnú konať, lebo od toho očakávajú, že to povedie k dosiahnutiu cieľa, chcú, aby sa s nimi v sociálnej výmene zaobchádzalo slušne a spravodlivo.
Dôležitým faktorom motivácie je pocit jednotlivca, že štruktúra odmeny je spravodlivá. Teória ekvity sa vzťahuje k subjektívnemu úsudku jednotlivca o tom, či v porovnaní s ostatnými zamestnancami dostal odmenu spravodlivú k vstupom, ktoré vynaložil (napr. úsilie, nasadenie v práci, skúsenosti, vzdelanie a pod.).
Praktickým problémom ktorý táto teória pomenovala je skutočnosť, že ľudia môžu preceňovať svoj prínos pre organizáciu alebo odmeny ostatných zamestnancov.

TEÓRIA OČAKÁVANIA rozoberá príčiny, akým spôsobom sú ľudia motivovaní. Jej autorom je V.H. Room, ktorý pozerá na pracovníka ako na slobodného, samostatne sa rozhodujúceho jedinca, ktorý je motivovaný urobiť niečo pre dosiahnutie cieľa, ak verí v jeho hodnotu, a ak sa môže presvedčiť, že to čo robí mu pomáha ciele dosiahnuť. Inak povedané, ľudská motivácia k vykonávaniu určitej činnosti je určovaná tým, aký význam človek prisudzuje výsledku svojho úsilia, ktoré je násobené jeho vierou, že toto úsilie povedie k dosiahnutiu cieľa. Motivácia je teda produktom predpokladaného významu cieľa a nádeje, že tento cieľ bude dosiahnutý.

SILA = HODNOTA x OČAKÁVANIE

kde:
SILA – intenzita osobnej motivácie
HODNOTA – predstavuje intenzitu indiviuálnej preferencie pre nejaký výsledok
OČAKÁVANIE – je pravdepodobnosť, že určitá činnosť povedie k žiaducemu výsledku.

Ak osoba nemá záujem na dosiahnutí určitého cieľa je jeho hodnota pre osobu nulová teda nedôležitá! Ak je táto hodnota záporná, potom si osoba praje, aby radšej cieľ nedosiahla. Dôležité je poznanie, že v obidvoch spomínaných prípadoch motivácia neexistuje!
Sila pôsobiaca na človeka, aby niečo urobil, závisí jednak na hodnote a na očakávaní daného jednotlivca. Dôležitým výstupom teórie je poznanie, že ,,motivácia pre vykonávanie určitých činností môže byť ovplyvnená snahou dosiahnuť nejaký iný cieľ alebo zámer“ Napr. manažér môže byť ochotný veľmi tvrdo pracovať na tom, aby sa dosiahli podnikové ciele, ak on tým získa hodnotu pre seba napríklad vo forme povýšenia alebo zvýšenia platu. Táto teória rozlišuje význam rôznych individuálnych potrieb a motivácie, čím je Room omnoho realistickejší než Maslow a Herzberg.

TEÓRIA POSILNENIA - vychádza z predpokladu., že konanie a správanie človeka je dôsledkom rôznych vplyvov, ktorých účinok je možné upravovať použitím pozitívnej alebo negatívnej stimulácie. Tento názor vysvetľuje Thorndikeov zákon efektu, že “správanie, ktoré má za následok príjemnú skutočnosť, sa bude opakovať a správanie, ktoré má za následok nepríjemnú skutočnosť, sa pravdepodobne opakovať nebude“ V manažérskej praxi je možné využiť tento poznatok napr. pri spracovávaní a uplatňovaní systému stimulácie, pri formálnom i neformálnom hodnotení pracovníkov a pri ostatných personálnych činnostiach, za realizáciu ktorých nesie zodpovednosť nielen personálny manažér, ale aj priamy nadriadený.
Z poznatkov Skinnera a z poznatkov behavioristov vychádza OB Mod teória (teória modifikácie organizačného správania). Je založená na poznaní, že správanie jedinca determinujú jeho následky. Z toho vyplýva, že zámernou manipuláciou následkov možno docieliť očakávané správanie u jednotlivca a u skupiny. Bolo dokázané, že pozitívne aj negatívne (odstránenie niečoho nepríjemného) spevňuje reakcie pracovníka posilňuje správanie, že trestanie a predovšetkým verejné, oslabuje správanie a ignorácia práce tiež oslabuje správanie. Osobitná pozornosť pri skúmaní bola venovaná vzťahom medzi správaním a finančnou odmenou. Ukázalo sa, že úkolová odmena a provízia za výsledok sú efektívnejšie ako odmeny za čas (intervalové odmeny), hoci tu vzniká nebezpečenstvo znižovania kvality výstupu. Nemožno zabúdať na skutočnosť, že žiaduce smerovanie správania zamestnancov ovplyvňujú aj nemateriálne potreby, ktoré môžu byť účinne stimulované personálnou politikou a organizačnou kultúrou za predpokladu, že sú akceptované.

TEÓRIA STANOVOVANIA CIEĽOV - spracovali ju Latham a Locke, pričom vychádzali z predpokladu, že ľudské konanie je motivované cieľmi. Aktivizáciu podmieňujú vnútorné a vonkajšie činitele. Ide o podmienku stotožnenia sa pracovníka s cieľom a oddanosť pri jeho napĺňaní. Vonkajším činiteľom je formulácia a kontrola plnenia cieľa organizáciou. Podľa autorov teórie majú byť ciele špecifické, tzn. konkrétne, dostatočne náročné a pri ich stanovovaní má byť (v rámci možností) prítomný pracovník. Je nutné poskytovať pracovníkovi spätnú väzbu o plnení cieľov a zvyčajne je tiež vhodná stimulácia k súťaživosti pri ich dosahovaní. Funkčnosť teórie bola overená aj ďalšími výskumami, ktoré vykonal napríklad Erez a Zidon. Teória dokazuje nielen to, že motivácia človeka k práci je ovplyvňovaná vnútorne prijatými cieľmi, ale poskytuje aj návod na prideľovanie a hodnotenie úloh pre pracovníkov, čo môžu využiť manažéri v praxi.

ATRIBUTÍVNA TEÓRIA vysvetľuje ako vnímame a posudzujeme iných ľudí a seba samého. Základom tejto teórie je prisudzovanie príčin výsledku konania. Podľa Heidera možno výkon posudzovať na základe prisúdenia rôznych príčin, ktoré majú podiel na úspechu, či neúspechu konania. V dôsledku toho sa potom motivácia k činnosti zvyšuje, alebo znižuje. Autor tvrdí, že príčiny úspechu, alebo neúspechu zvykne človek vysvetľovať na základe osobných príčin (schopnosti, úsilie) a situačných príčin (obtiažnosť úlohy, šťastie), podľa miesta kontroly jedinca, pričom sa do úvahy berie aj stabilita prostredia. ,,Ľudia s vnútorným miestom kontroly sa domnievajú, že príčinou sú predovšetkým ich osobné predpoklady, ľudia s vonkajším miestom kontroly hľadajú príčiny vo svojom okolí“. Ak je prisúdenou príčinou úspechu, či neúspechu úsilie, následkom býva zvýšenie motivácie. V prípade, že za príčinu neúspechu sa považuje obťažnosť úlohy alebo šťastie, potom možno očakávať zníženie motivácie.
Aplikácia teórie do praxe spočíva v požiadavke na manažéra, aby poskytoval jasnú, presnú a bezprostrednú spätnú väzbu pracovníkom za výkon. Súčasťou požiadavky je neskreslene informovať, čo je predpokladom efektívneho riadenia výkonu.
Príčiny správania možno identifikovať vo vonkajšom, alebo vo vnútornom prostredí, pričom podmieňujúcim činiteľom je vek, skúsenosť, vzťahy a pod. Ak jedinec posudzuje vlastnú osobu, má tendenciu príčiny úspechu konania prisudzovať vlastným kvalitám (interné prostredie, napr. schopnosti) a príčiny neúspechu prisudzovať situácii (externé prostredie, napr. pracovné podmienky). Ak však jedinec (manažér, spolupracovníci) posudzuje výsledok konania inej osoby, má tendenciu príčiny úspechu hľadať v situácii a determinanty neúspechu v kvalitách hodnotenej osoby. Podľa Kelleyho vzniká atribúcia (prisudzovanie príčin správania) na základe posudzovania dimenzií správania a to:
– miery konsenzu pri porovnávaní správania sa človeka so správaním ostatných ľudí (miera je vysoká, ak sú správania podobné a zvyčajne sa prisudzuje externá atribúcia),
– charakteristických odlišností v správaní a v prístupe k realizácii úloh (miera je vysoká pri veľkých diskrepanciách prejavov jedinca a zvyčajne sa prisudzuje externá atribúcia)
– konzistencie, t.j. podobnosti správania posudzovaného v čase a na základe postupov (nízkej konzistencii sa prisudzuje externá atribúcia).

KAŽDÁ Z TEÓRIE SKÚMA URČITÝ SEGMENT CELKOVEJ MOTIVÁCIE z iného pohľadu. Zistenia teórií motivácie zameraných na proces poukazujú na rôzne faktory, ktoré aktivujú pracovníka k činnosti. Môže to byť napr. pocit nespravodlivosti, očakávanie príjemného, usilovanie opakovaného pozitívneho zážitku a pod. Motivačné teórie potrieb sa sústreďujú na zistenie osobných potrieb a odmien, ktoré ovplyvňujú správanie ľudí. Všetky teórie aj keď sa rôzne rozdeľujú majú jeden spoločný cieľ a tým je vysvetlenie motivácie ľudského správania. Ani jedna z nich neposkytuje univerzálne vysvetlenie ľudského správania. Zrejme je to ťažko možné, pretože človek je príliš zložitá bytosť. Každá z teórií môže istým spôsobom prispieť k poznaniu človeka – pracovníka, pochopiť lepšie motiváciu k práci. Manažmentu poukazuje na možnosti ovplyvňovania motivácie ako dôležitej premennej pri dosahovaní pracovného výkonu.
Manažéri by si mali osvojiť poznatky, pretože ak to zanedbajú môže to vyústiť do straty mnohých príležitosti na pozitívne motivovanie zamestnancov. Taktiež manažéri nemôžu priamo použiť závery jednotlivých motivačných teórií, ale musia na základe nadobudnutých znalostí a tvorivého myslenia vybudovať si vlastný motivačný program, ktorým budú pracovníkov ovplyvňovať.

ZÁVER: Motivácia pomáha prostredníctvom vyššej výkonnosti pracovníkov zvýšiť produktivitu práce a tým zlepšiť úroveň služieb na trhu. Najväčší vplyv na úroveň motivácie pracovníkov majú ich manažéri. Ide hlavne o schopnosti komunikácie s pracovníkmi, spravodlivé odmeňovanie, prejavovanie im uznania za dobrú prácu, priaznivé vytváranie pracovného prostredia, prispievania k pocitu zmysluplnosti práce, vytvárania tímovej atmosféry a podobne.

Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.


 

 
 
CHYBIŤ ZNAMENÁ PLATIŤ

 
Jún 2013
Daň z príjmov 17. 6. - pondelok odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2013/td>
DPH 20. 6. - štvrtok predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2013 49 790 €
podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €
25. 6. – utorok podanie daňového priznania k DPH za máj 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)
splatnosť DPH za máj 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Spotrebné dane 25. 6. – utorok podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2013
Poistné do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2013

 

 
 
EKONOMIKA

 
Názov krajiny Názov meny Mena 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6.
USA americký dolár USD 1,3008 1,3092 1,3067 1,3118 1,326 1,3209 1,3273 1,3277
Japonsko japonský jen JPY 130,37 131,28 130,13 129,96 126,81 130,47 128,6 128,3
Bulharsko lev BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Česká republika česká koruna CZK 25,753 25,775 25,846 25,778 25,569 25,666 25,613 25,66
Dánsko dánska koruna DKK 7,4542 7,4545 7,4545 7,4548 7,4558 7,456 7,4575 7,4571
V. Británia anglická libra GBP 0,8518 0,8558 0,85105 0,8491 0,8513 0,8504 0,8539 0,84825
Maďarsko maďarský forint HUF 295,4 291,53 294,67 297,37 295,72 297,2 299,71 296,4
Litva litovský litas LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Lotyšsko lotyšský lats LVL 0,7015 0,7019 0,7024 0,7022 0,7019 0,7018 0,702 0,7019
Poľsko poľský zlotý PLN 4,2666 4,2365 4,2452 4,2759 4,3058 4,2532 4,2789 4,2532
Rumunsko rumunský leu RON 4,408 4,396 4,4258 4,4871 4,5503 4,5235 4,5113 4,491
Švédsko švédska koruna SEK 8,5723 8,5704 8,6255 8,6072 8,6912 8,7144 8,7454 8,6808
Švajciarsko švajčiarsky frank CHF 1,2456 1,2397 1,2371 1,2357 1,2273 1,2395 1,2305 1,2323
Nórsko nórska koruna NOK 7,597 7,5975 7,605 7,581 7,6305 7,612 7,686 7,665
Chorvátsko chorvátska kuna HRK 7,5415 7,5365 7,5195 7,5225 7,5285 7,5115 7,4988 7,4705
Rusko ruský rubeľ RUB 41,571 41,7513 41,9595 42,1349 42,8773 42,736 43,101 42,838
Turecko turecká líra TRY 2,4605 2,4518 2,4592 2,4773 2,498 2,5053 2,5172 2,4906
Austrália austrálsky dolár AUD 1,3457 1,3538 1,3647 1,3789 1,3926 1,3983 1,4206 1,3927
Brazília brazílsky real BRL 2,7752 2,7749 2,7483 2,7849 2,8419 2,8284 2,8642 2,8243
Kanada kanadský dolár CAD 1,3455 1,351 1,3509 1,3529 1,3568 1,3455 1,3594 1,3489
Čína čínsky jüan CNY 7,9761 8,0237 8,0071 8,0493 8,1328 8,1017 8,141 8,1434
Hongkong hongkongský dolár HKD 10,0989 10,1612 10,1414 10,1835 10,2928 10,2549 10,3057 10,3095
Indonézia indonézska rupia IDR 12753,98 12836,54 12813,67 12847,93 12998 13158,79 13038,61 13090,63
India indická rupia INR 73,814 73,963 74,201 74,564 75,683 76,845 77,521 76,761
Južná Kórea juhokórejský won KRW 1467,09 1468,61 1463,45 1465,25 1481,55 1497,42 1503,51 1498,19
Mexiko mexické peso MXN 16,5982 16,6649 16,651 16,8147 17,049 16,922 17,2549 16,9295
Malajzia malajzijský ringgit MYR 4,0312 4,0513 4,0236 4,0478 4,102 4,1476 4,1883 4,1577
Nový Zéland novozélandský dolár NZD 1,6268 1,629 1,6331 1,6485 1,6658 1,6728 1,708 1,6604
Filipíny filipínske peso PHP 54,709 54,816 54,872 55,21 56,172 56,804 57,209 57,14
Singapur singapurský dolár SGD 1,6367 1,6382 1,6313 1,6375 1,648 1,6631 1,6723 1,6672
Thajsko thajský baht THB 39,622 39,813 39,88 40,212 40,562 40,671 41,133 41,106
Južná Afrika juhoafrický rand ZAR 12,9658 12,7074 12,9501 13,045 13,2402 13,409 13,6365 13,2994
Izrael izraelský šekel ILS 4,7964 4,8056 4,796 4,7786 4,7926 4,7982 4,845 4,818

 

 
 
NAJVIAC ČÍTANÉ TÉMY A PUBLIKÁCIE

 
Poradca č. 11/2013 (VI/2013)
 • Zákon o pozemkových spoločenstvách s komentárom
 • Jednoduché účtovníctvo

Dane, účtovníctvo – vzory a prípady (DÚVaP), č. 6-7/2013 (V/2013)
 • Nehnuteľnosti – Ing. Ján Mintál
 • DPH - Ing. Dušan Dobšovič
 • Účtovníctvo – Ing. Miroslava Brnová

Verejná správa – (VS), č. 6/2013 (V/2013)
 • Platiť daň v roku 2013 je povinnosť – Irena Bubeníková
 • Obec zriaďuje centrá voľného času – JUDr. Ján Kašiar
 • Obec chráni kultúrne dedičstvo – JUDr. Ján Kašiar

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále – (PaM), č. 6/2013 (V/2013)
 • Poskytovanie príspevkov – JUDr. Sandra Mrukviová-Tomiová
 • Vzdelávanie a príprava pre trh práce – JUDr. Sandra Mrukviová-Tomiová
 • Dávky sociálneho poistenia – JUDr. Katarína Slaninková

Dane, účtovníctvo, odvody – bez chýb pokút a penále (DUO), č. 6-7/2013 (V/2013)
 • Dovolenka a letná brigáda - Ing. Mária Kubicová
 • Cestovné náhrady zamestnancov v JÚ – Ing. Ján Mintál
 • Daň z motorových vozidiel v roku 2013 – Ing. Ivana Hudecová

1 000 riešení, č. 6/2013 (V/2013)
 • Letné brigády – Ing. Zuzana Cingelová
 • Jednoduché účtovníctvo - Ing. Ján Mintál
 • Dane v praxi
 • Zákonník práce
 • Mzdy, odvody

PRIPRAVUJEME

Poradca č. 12-13/2013 (VI/2013)
 • Obchodný zákonník s komentárom

Dane, účtovníctvo – vzory a prípady (DÚVaP), č. 8/2013 (VI/2013)
 • Daňová evidencia
 • Peňažný a nepeňažný vklad

Verejná správa – (VS), č. 7-8/2013 (VI/2013)
 • Zdravotná dokumentácia pacienta
 • Poskytovanie stravného v zahraničí
 • Prideľovanie nájomných bytov

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále – (PaM), č. 7-8/2013 (VI/2013)
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Letné brigády

Dane, účtovníctvo, odvody – bez chýb pokút a penále (DUO), č.8/2013 (VI/2013)
 • Obchodný podiel u platiteľa DPH
 • Výdavky na stravovanie v ZDP
 • Zmeny v spracovaní miezd v roku 2013

1 000 riešení, č. 7-8/2013 (VI/2013)
 • Obchodný zákonník
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdy a odvody
 • Dane v praxi
 • Zákonník práce

 

 
 
HORÚCE TÉMY

 
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Zdravotné poisťovne budú po druhýkrát vykonávať ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za svojich poistencov. Ktoré príjmy vstupujú do ročného zúčtovania? Ako sa dozvedia poistenci a platitelia o výsledku ročného zúčtovania? Na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v našich príkladoch a príspevkoch.

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie - príspevok
mesačník PaM 7-8/2013, (A4, 120 str.)


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - príklady a riešeniabr> mesačník 1000 riešení 7-8/2013, (A5, 120 str.)

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 - príspevok
mesačník VS 7-8/2013, (A4, 120 str.)
BALÍČEK Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia obsahuje:
PaM 7-8/2013 – príspevok + 1000 riešení 7-8/2013 – príklady a riešenia + VS 7-8/2013 - príspevok

Cena balíčka je 28 €.
Cena balíčka s 50  % zľavou je 14 €.
Ušetríte 14 €.


Jednoduché účtovníctvo v kocke
Vedenie jednoduchého účtovníctva je spojené s určitými podmienkami, pravidlami, požiadavkami. Ktoré právne normy upravujú JÚ? Čo všetko musí obsahovať peňažný denník? Pre lepšie orientovanie v problematike sme pripravili súbor publikácií.

Transformácia účtovnej sústavy z JÚ na PÚ - príspevok
mesačník Poradca 10/2013, (A5, 245 str.)


Úvery a pôžičky v JÚ - príspevok
mesačník DUO 6-7/2013, (A4, 120 str.)


Jednoduché účtovníctvo - riešenia problémov
mesačník 1000 riešení 6/2013, (A5, 80 str.)
BALÍČEK Jednoduché účtovníctvo v kocke obsahuje:
Poradca 10/2013 – príspevok + DUO 6-7/2013 – príspevok + 1000 riešení 6/2013 - riešenia problémov

Cena balíčka je 20,20 €.
Cena balíčka s 50  % zľavou je 10,40 €.
Ušetríte 9,80 €.


Ceny balíčkov sú konečné, vrátane DPH a distribučných nákladov.

Len do vypredania zásob.


Balíčky si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@poradca.sk

RADI ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY TELEFONICKY, PRÍPADNE EMAILOM DENNE OD 9:00 DO 15:00

Publikácie vydavateľstva si môžte objednať na internetovej stránke, alebo telefonicky na číslach uvedených v sekcii kontakty.

E-mailové noviny sú bezplatnou službou, ktorá je určena čitateľom (abonentom) vydavateľstva Poradca s.r.o., Žilina.
 • Tieto e-mailové noviny Vám boli doručené výlučne na základe žiadosti o zasielanie e-mailových novín.
 • Obsah novín je chránený autorskými právami. Zákazník je oprávnený používať príspevky novín len pre vlastné účely, nesmú býť bez súhlasu vydavateľstva Poradca s.r.o. upravované, ani rozširované!

 

 
 
KONTAKTY

 
Adresa:   E-mail:
ExiCon, s. r. o.
Martina Rázusa 1140
010 01 Žilina
Slovenská republika
  objednavky@exicon.eu
 
IČO: 44853530
DIČ: 2022854900
IČ DPH: SK2022854900
 
   
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51548/L.

 

 


V prípade, že ste si noviny osobne nevyžiadal(a), alebo si želáte ukončiť ich zasielanie na Vašu adresu, zašlite prosím správu
s predmetom NEPOSIELAŤ vrátane originálnej správy na adresu objednavky@exicon.eu, následne budete vyraden(á) z databázy príjemcov e-mailových novin.

Copyright (c) Exicon s.r.o., 2013
Untitled Page