Em@ilové noviny

 

č. 24/2011

2.11.2011


 
 
 Téma novín 
 Zmena životného minima 
 Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú 
 P6 aktual v legislatíve 
 Zbierka zákonov v kocke 
 Chybiť znamená platiť 
 Ekonomika 
 Najviac čítané témy a publikácie 
 Horúce témy 
 Kontakty 

Služby, ktoré nájdete len u nás:

 • aktuálne a rýchle informácie
  (zmeny zákonov a predpisov) z oblastí daní, účtovnictva, miezd, odvodov; za výhodné ceny
 • kvalifikovaný a ochotný personál
  na zákazníckom oddelení;
 • možnosť rýchleho objednania
  publikácie (telefonicky, faxom, e-mailom, poštou);
 • rýchla dodávka (do 48 hodín)
 • uvádzanie nových produktov
  prostredníctvom mailingov a telemarketingu;
 • približovanie sa k zákazníkovi
  prostredníctvom bezplatných odpovedí na otázky.
 

Vážení čitatelia!

Nový zákon o rodine zaviedol od apríla roku 2005 do oblasti rodinného práva viacero nových inštitútov napr. Minimálne výživné. Mnoho rodičov o inštitúte minimálneho výživného vôbec nevie a ak áno, nevedia aká je výška tohto minimálneho výživného a od čoho sa výška minimálneho výživného odvíja. Viac sa dočítate v dnešnej Téme novín a v rubrike Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú.
Rubrika Zbierka zákonov v kocke vám prináša prehľad nových predpisov a zmien v legislatíve.
Srdečne zdraví a na ďalšie stretnutia sa teší

Anna Dišeková
zodpovedná redaktorka

V tomto čísle nájdete:

 

 
 
TÉMA NOVÍN
MINIMÁLNE VÝŽIVNÉ OD 1.JÚLA 2011

 
MINIMÁLNE VÝŽIVNÉ OD 1. JÚLA 2011

Dňa 1. júla 2011 vstúpilo do účinnosti opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 23. júna 2011 číslo 194/2011 Z. z. o úprave súm životného minima, čo malo vplyv aj na výšku tzv. minimálneho výživného podľa Zákona o rodine (ďalej aj ZR.).

Minimálne výživné v rodinnom práve
Nový Zákon o rodine č.36/2005 Z. z. zaviedol od apríla roku 2005 do oblasti rodinného práva viacero nových inštitútov. Aj keď od jeho prijatia už prešlo viac ako 6 rokov a možno by už Zákon o rodine nemal nosiť prívlastok nový, niektoré inštitúty, ktoré do života priniesol, ešte stále nie sú v právnom povedomí širokej verejnosti dostatočne známe, čo je vidieť z každodennej súdnej praxe, kde množstvo rodičov o inštitúte minimálneho výživného vôbec nevie a ak áno, nevedia aká je výška tohto minimálneho výživného resp. od čoho sa výška minimálneho výživného odvíja.
Aktuálne znenie § 62 ods. 3 ZR znie tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.
Z uvedeného znenia vyplýva okrem iného záver, že aj ten z rodičov, ktorého majetkové pomery neumožňujú platenie žiadneho výživného (napríklad z dôvodu, že je nezamestnaný alebo sociálne odkázaný a pod.) musí platiť výživné aspoň v zákonom stanovenej minimálnej výške.
Hneď v úvode musíme zdôrazniť, že suma minimálneho výživného sa vzťahuje len na výživné pre deti, a teda ak žiada výživné napríklad manžel od svojej manželky alebo bývalá manželka od bývalého manžela, tak suma minimálneho výživného nie je stanovená!

Dôvody zavedenia minimálneho výživného
Minimálny rozsah výživného
Zákonodarca pri zavádzaní inštitútu minimálneho výživného do slovenského rodinného práva uviedol, že cieľom tejto novej úpravy je zmena filozofie v určovaní výživného na maloleté dieťa, ktorá smeruje k tomu, že každá povinná osoba musí vždy, aj na úkor svojho minima zabezpečiť výživu dieťaťa. Zakotvil sa minimálny rozsah výživného vo výške 30 % zo sumy životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré musí mať dieťa zabezpečené vždy. Takto zakotvený rozsah minimálneho výživného sa javil zákonodarcovi ako dostatočný, keďže ide o prípady, kedy aj štát prispieva v podobe prídavku na dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, dodal zákonodarca.
Maximálnu výšku výživného nemáme v zákone určenú. Pokiaľ je vzhľadom na schopnosti možnosti a majetkové pomery rodič možné prispievať vyššou výškou výživného, súd nie je nijako zákonne limitovaný. Ani trvanie vyživovacej povinnosti rodiča nie je obmedzené presným vekom dieťaťa, je časovo obmedzené len tak, že vyživovacia povinnosť trvá do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť.

Platnosť doterajších kritérií
Ako uvádzal aj zákonodarca pri prijímaní novej úpravy minimálneho výživného, doterajšie kritéria na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti sú naďalej právne relevantné a zostávajú nezmenené. Pri náležitom zohľadňovaní zákonných kritérií by zakotvenie minimálnej výšky výživného nemalo viesť k tomu, aby súdy určovali v konkrétnom prípade výživné v nedostatočnom rozsahu.
Schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného ako aj odôvodnené potreby dieťaťa sa odlišujú prípad od prípadu. Súdy by pri posúdení a hodnotení zákonom ustanovených východísk na určenie výživného mali postupovať diferencovane v každom konkrétnom prípade a nezostávať na určitých striktných hraniciach, čo je v rozpore so záujmom dieťaťa.
Dieťaťu je zo zákona priznané právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Odborníci v oblasti rodinného práva uvádzajú, že zo znenia § 62 ods. 3 ZR bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery vyplýva, že súd bude vychádzať z príslušných skutkových zistení a minimálne výživné určí v prípadoch, keď na základe uvedených kritérií vrátane potencionality príjmov a zhodnotenia iných výdavkov celková príjmová a majetková situácia povinného neumožňuje určiť výšku výživného v zmysle štandardných kritérií. V ostatných prípadoch zostávajú zachované kritériá určovania vyživovacej povinnosti v zmysle § 62 ods. 2, 4 a 5 a § 75 ZR.

Zmena výšky minimálneho výživného

Úprava výšky životného minima
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov FO, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka.
Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy doterajšieho výživného sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu .životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.
Takto upravené sumy životného minima ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zmena výšky minimálneho výživného v nadväznosti na zmeny súm životného minima
V nadväznosti na zmeny súm životného minima sa vždy k dátumu zmeny súm životného minima menia aj sumy minimálneho výživného, keďže zo súm životného minima vychádzajú.
Pri výpočte minimálneho výživného sa vychádza zo sumy životného minima uvedeného v § 2 písm. c) zákona č.601/2003 Z. z., teda zo životného minima pre zaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa, a z tejto sumy sa vypočíta 30 %. Výsledok predstavuje minimálne výživné v zmysle § 62 ods. 3 ZR.
Podľa § 154 ods. 1 OSP pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia, preto súd vychádza zo súm životného minima, ktoré sú rozhodujúce v čase jeho rozhodovania.
Vzhľadom k tomu, že súd pokiaľ priznáva minimálne výživné, by nemal určovať presnú sumu výživného (aby nebolo potrebné každý rok podávať návrh na zvýšenie výživného po tom, ako sa zmenia sumy životného minima), mal by rozhodovať len poukazom na znenie § 62 ods. 3 ZR, tak, že uloží povinnosť platiť výživné vo výške 30 % zo sumy životného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa. Takýto výrok netrpí nedostatkom jeho materiálnej vykonateľnosti.

Zvýšenie minimálneho výživného od 1. júla 2011
Keďže relevantná výška životného minima predstavuje od 1. júla 2011 sumu 86,65 €, výška minimálneho výživného, ktorú je povinný platiť rodič, ktorému bolo uložené platiť minimálne výživné, predstavuje sumu 26 €. Oproti doterajšiemu stavu to predstavuje zvýšenie o 62 eurocentov.

(Viac si nielen o tejto téme prečítate v mesačníku Poradca 2/2011)


ZMENA ŽIVOTNÉHO MINIMA

Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Tento ekonomický ukazovateľ má priamy vplyv aj na výšku daňového bonusu, zdaňovanie príjmu fyzickej osoby, na výšku príspevku pre zdravotne postihnutých, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, výšku úhrad v zariadeniach sociálnych služieb a ďalších príspevkov.

Životné minimum sa každý rok zvyšuje v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. V súlade so zákonom sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka a sú stanovené opatrením, ktoré vydáva MPSVaR SR podľa údajov zistených Štatistickým úradom SR.
Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Pri vyčíslení sa použije index, ktorý je nižší. Oba indexy zisťuje Štatistický úrad SR. Suma sa každoročne valorizuje buď podľa medziročného rastu čistých mesačných príjmov na osobu, alebo na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových skupín. Vyberie sa nižší rast a potom sa podľa neho nastaví aj životné minimum. Sumy životného minima sa zvyšujú s účinnosťou od 1. 7. 2011 o 2,4 %.
Od životného minima sa odvíja množstvo iných sociálnych dávok. Ich sumy sa upravia o rovnaké percento valorizácie. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na bývanie.
Od výšky životného minima závisia aj peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či náhradné výživné. Zmena výšky životného minima sa o.i. dotýka aj daňového bonusu, ako aj zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, poskytovania pôžičiek na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania, výšky minimálneho predčasného dôchodku.

Zmena výšky životného minima od 1. 7. 2011

Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
MPSVaR SR podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovilo sumy životného minima podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona takto
- 189,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu - § 2 písm. a) zákona
- 132,42 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu - § 2 písm. b) zákona,
- 86,65 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa - § 2 písm. c) zákona.

Výpočet súm životného minima s účinnosťou od 1. 7. 2011

Jednotlivec - životné minimum jednotlivca, teda plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 189,83 € mesačne.
Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom životné minimum jednotlivca, teda plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom sa vypočíta: 189,83 € + 86,65 € = 276,48 € a predstavuje sumu 276,48 € mesačne.
Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom - životné minimum jednotlivca, teda plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do veku 25 rokov) sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € = 322,25 € a predstavuje sumu 322,25 € mesačne.
Dvojica bez detí - životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € = 322,25 € a predstavuje sumu 322,25 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom - životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € + 86,65 € = 408,9 € a predstavuje sumu 408,9 € mesačne.
Dvojica s dvoma nezaopatrenými deťmi - životné minimum dvojice s dvoma nezaopatrenými deťmi sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € + 86,65 € + + 86,65 € = 495,5 € a predstavuje sumu 495,5 € mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi - životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € + 86,65 € + 86,65 €+ 86,65 € = 582,2 € a predstavuje sumu 582,2 € mesačne.
Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € + 132,42 € + 86,65 € = 541,32 € a predstavuje sumu 541,32 € mesačne.
Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom - životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta: 189,83 € + 132,42 € + 86,65 € + + 86,65 € = 495,55 € a predstavuje sumu 495,55 € mesačne.

Príspevky a dávky súvisiace so zmenou životného minima

Životné minimum je ekonomický ukazovateľ, od ktorého sa odvíja aj výpočet dávok pre sociálnu sieť a má vplyv na vyčíslenie dávok sociálnej pomoci občanom. Má vplyv aj na výšku príspevku pre zdravotne postihnutých, dávky a príspevky poskytované v hmotnej núdzi, na úhradu mimoriadnych výdavkov - na oblečenie, základné vybavenie domácnosti a pod. V dôsledku zvýšenia životného minima sa zvýšia ďalšie príspevky napríklad príspevky na opatrovanie, príspevky na bývanie a iné.
Daňový bonus - § 33 ZDP je ukazovateľom, ktorý sa v zákone o dani z príjmov mení od 1. 7. 2011 v súvislosti so zvýšením životného minima. Daňový bonus sa každoročne zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima. Životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu sa od júla 2011 zvýšilo zo 185,38 eura na 189,83 € vzrastie aj daňový bonus na dieťa od 1. 7. 2011 na 20,51 €.
Nepostihnuteľné sumy na účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku
- na povinného: 113,89 € (60 % životného minima plnoletej FO),
- na vyživovanú osobu: 47,45 € (25 % životného minima plnoletej FO),
- suma nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 284,74 € (150 % životného minima plnoletej FO),
- na povinného pri zrážke výživného na maloleté dieťa: 79,72 € (70 % sumy na povinného),
- na vyživovanú osobu pri zrážke výživného na maloleté dieťa: 33,22 €.
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie: 139,90 €
Suma sa vypočíta ako 65 % zo sumy životného minima a príslušné poistné z tejto sumy. 65 % z 189,83 = 123,39€.
Poistné - starobné poistenie 4 % = 4,93 €
- nemocenské poistenie 1,4 % = 1,72 €
- poistenie v nezamestnanosti 1 % = 1,23 €
- invalidné poistenie 3 % = 3,70 €
- zdravotné poistenie 4 % = 4,93 €
Poistné spolu: 16,51 €
Výsledná suma je súčet: 123,39 € + 16,51 € = 139,90 €.
Zvýšenie sumy životného minima bude mať dopad aj na priznanie predčasného starobného dôchodku. Na ten má poistenec nárok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. vtedy, ak vypočítaná suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. 7. 2011 musí byť novo priznaný predčasný starobný dôchodok najmenej vo výške 227,80 € (pôvodne 222,50 €). Nárok na predčasný dôchodok si vyžaduje najviac dva roky do penzijného veku, najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a výsledok konania vyšší ako 1,2-násobku životného minima.
S účinnosťou od 1. 1. 2012 v nadväznosti na zmenu životného minima sa zmení
- výška rodičovského príspevku na 194,70 € (zo súčasných 190,10 €),
- výška prídavku na dieťa na 22,54 € (zo súčasných 22,01 €),
- výška príplatku k prídavku na dieťa na 10,58 € (zo súčasných 10,32 €).
Zmena výšky prídavku na dieťa, ako aj príspevku k prídavku na dieťa sa zmení v dôsledku zmeny životného minima až od 1. 1. 2012, a to v zmysle § 8 ods.3 a 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v z.n.p.
Dávka v hmotnej núdzi - podmienkou pre nárok na dávku v hmotnej núdzi je príjem nepresahujúci výšku životného minima.
Nezdaniteľná suma na daňovníka, nezdaniteľná suma na manželku - jej výška je násobkom životného minima. Pre rok 2012 sa pripravuje reforma daní a odvodov, preto v zmysle reformy bude upravená aj výška tejto ekonomickej veličiny.
Náhradné výživné upravené zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom sa poskytuje vo výške určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo dohody, ktorá je súdom schválená. ak priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.. Poskytuje sa najviac do výšky 1,2 - násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa. Nárok na náhradné výživné má žena alebo rodina, ktorá má priemerný mesačný príjem do 2,2-násobku životného minima.
Príspevok na zvýšené výdavky - príjem poberateľa bude podliehať vyššej ochrane. Dnes je prekážkou, ak je vyšší ako 556,14 €, od 1. júla môže ísť až o 569,49 €. Kto opatruje popri zamestnaní, nesmie mať mzdu vyššiu ako dvojnásobok životného minima, od 1. júla to je do 379,66 €.
Osobná asistencia - cena hodiny osobnej asistencie sa zvyšuje od 1. júla z 2,58 na 2,64 €. Ochrana príjmu občana odkázaného na takúto pomoc a jeho rodiny sa zvýši z trojnásobku na štvornásobok životného minima, od 1. júla to bude 759,32 €.
Príspevok na prepravu - príspevok sa zvyšuje z 94,59 na 96,86 € mesačne. Výška príspevku závisí od preukázaných nákladov na prepravu autom a od príjmu osoby odkázanej na takúto prepravu.
Príspevok na absolventskú prax - nezamestnanému maturantovi alebo magistrovi sa zvýši príspevok na absolventskú prax na 189,83 € mesačne.

Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Zrážky zo mzdy, ktoré neboli dohodnuté so zamestnancom, alebo ktoré neuvádzajú zákony o sociálnom poistení, zdravotnom poistení a zákon o dani z príjmov, možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, ktorými sú
- Občiansky súdny poriadok,
- Exekučný poriadok,
- Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v platnom znení, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. 7. 2006 a ustanovuje nepostihnuteľné sumy povinného, ktorých výpočet sa odvodzuje od sumy životného minima. Pretože životné minimum bolo zmenené, dochádza aj k zmenám pri výpočte.
Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy povinného. Zo mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov FO a odvody povinného poistenia na zdravotné a sociálne poistenie. Do čistej mzdy sa nezapočítavajú prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, najmä pri pracovných cestách.
Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy základná suma, ktorá je
- 60 % zo životného minima na plnoletú FO platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky,
- po 25 % zo životného minima na plnoletú FO platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné. Táto suma sa započítava aj na manžela, ktorý má samostatný príjem. Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne. Suma 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá nútený výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy. Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného je výsledkom čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy. Tento rozdiel sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, pričom z nej možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.
Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky
- výživného,
- náhrady škody spôsobenej poškodenému
ublížením na zdraví alebo úmyselným trestným činom, - daní, poplatkov a ciel,
- na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť toto poistné,
- z prídavkov na dieťa a príplatku k prídavkom na dieťa,
- náhrady za príspevok na výživu dieťaťa, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti,
- úhrady za sociálne služby poskytované PO a FO.
Opatrením MPSVaR SR č. 194/2011 Z. z. o úprave súm životného minima sa od 1. 7. 2011 zvýšila suma životného minima na plnoletú FO zo sumy 185,38 € na sumu 189,83 €. Pri výpočte zrážok zo mzdy od júla 2011 budú preto zamestnávatelia používať tieto nové základné sumy, a to nasledovne
- 60 % zo životného minima, t.j. suma 113,89 €, na osobu povinného,
- po 25 % zo životného minima, t.j. po 47,45 €, na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné,
- ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy je 70 % základných súm,
- suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, je 150 % zo životného minima, t.j. suma 284,74 €.

(Viac si nielen o tejto téme prečítate v mesačníku DUO 9/2011)


 

 
 
ČITATELIA SA PÝTAJÚ, ODBORNÍCI ODPOVEDAJÚ

 
VÝROK SÚDNEHO ROZHODNUTIA

Ako má znieť výrok súdneho rozhodnutia, ktorým sa priznáva minimálne výživné?
Novela Občianskeho súdneho poriadku vykonaná zákonom č. 384/2008 Z. z. zaviedla do tohto základného občianskeho procesného predpisu ustanovenie, podľa ktorého výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť aj iným nezameniteľným spôsobom ne. vyčíslením, najmä s odkazom na presný spôsob určenia vyplývajúci z osobitného predpisu. Táto zmena bola v praxi nevyhnutná, keďže vo veciach, v ktorých súdy priznali minimálne výživné bolo pri zmene súm životného minima častokrát potrebné znovu iniciovať konanie o zvýšenie výživného, čo neúmerne zaťažovalo jednak rodičov dieťaťa a v neposlednom rade aj súdy. Nová právna úprava takýmto zbytočným a neúčelným postupom predchádza. Ak po uvedenej zmene súdy priznávajú minimálne výživné podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, spravidla to vyjadrujú takýmto výrokom .Otec maloletého dieťaťa je povinný prispievať na výživu maloletého dieťaťa XY 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, a to počnúc dňom XY..
Pokiaľ súd takýmto výrokom určuje minimálne výživné, je vhodné, aby v odôvodnení rozsudku uviedol presnú aktuálnu výšku minimálneho výživného. Niektoré súdy túto aktuálnu výšku uvádzajú priamo do výrokovej časti rozsudku, napríklad dodatkom .čo v súčasnosti predstavuje sumu 26 €., zastávame názor, .že tento údaj by bolo vhodné uvádzať len v odôvodnení rozsudku. Je následne úlohou rodiča zaviazaného platiť výživné, aby si sumu výživného upravil každý rok v závislosti od zmeny výšky životného minima na zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa a platil výživné v zmenenej výške bez toho, aby k tomu bolo potrebné nové súdne rozhodnutie.

NÁVRH NA ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

Je rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti povinný podávať po zmene výšky minimálneho výživného návrh na zvýšenie výživného proti povinnému rodičovi?
Zmena výšky minimálneho výživného sa odráža na výške vyživovacej povinnosti povinného rodiča automaticky. Teda pokiaľ súd rozhodol, že je rodič povinný platiť výživné vo výške 30 % zo sumy životného minima, je tento rodič povinný si túto výšku zistiť a platiť výživné v už zvýšenej výške. Nie je potrebné z dôvodu zmeny výšky sumy minimálneho výživného podávať návrh na zvýšenie výživného. Takýto návrh by bolo potrebné podať len v prípade, ak súd v predchádzajúcom rozhodnutí uložil povinnosť platiť minimálne výživné, avšak to určil len pevnou sumou, napríklad 24,50 € a neuviedol, že povinnosť platiť výživné je určená vo výške 30 % zo sumy životného minima.

SUMA VÝŽIVNÉHO

Akú sumu by v prípade exekúcie na výživné vymáhal exekútor, pokiaľ by došlo k zmene minimálneho výživného?
Ak by nedošlo k dobrovoľnému plateniu súdom určeného výživného a bola by začatá exekúcia, exekútor by prihliadol pri exekúcii aj ku zmenám súm životného minima a sám by si vypočítal aktuálnu výšku minimálneho výživného. Podmienkou však je, aby súd v rozsudku určil výšku výživného ako 30 % zo sumy životného minima. Pokiaľ súd určí výživné pevnou sumou, exekútor nemôže túto sumu z vlastného rozhodnutia zmeniť, ani pokiaľ je z odôvodnenia rozhodnutia zrejmé, že súd priznal minimálne výživné.

POVINNOSŤ PLATIŤ VÝŽIVNÉ

Je povinný platiť minimálne výživné aj rodič, ktorému bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti?
Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, .že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Neurčenie výživného by malo relevanciu v prípadoch približne rovnakých pomerov na oboch stranách, teda rovnakých majetkových pomerov matky a otca a rovnakej dĺžky osobnej starostlivosti obidvoch rodičov v rámci striedavej osobnej starostlivosti.
Ak majetkové pomery rodičov nie sú zhruba rovnaké alebo je určená jednému z rodičov dlhšia doba osobnej starostlivosti v rámci striedavej starostlivosti, súd o určení výživného rozhodne, ak sa o výške výživného nedohodli sami rodičia. Pri rozhodovaní musí zohľadniť aj minimálnu výšku výživného a dobu, počas ktorej je dieťa v osobnej starostlivosti povinného rodiča.

ZMENA ŽIVOTNÉHO MINIMA

Čo treba robiť v prípade, ak súd rozhodol o priznaní minimálneho výživného, avšak to vo výroku uviedol len presnou sumou zodpovedajúcou 30 % zo sumy životného minima v čase rozhodovania a medzičasom došlo k zmene súm životného minima?
V takomto prípade, teda keď oprávnená strana disponuje rozhodnutím o určení minimálneho výživného, avšak len v pevne stanovenej výške ku dňu rozhodnutia, napríklad 25,36 €, môže sa táto oprávnená strana, t. j. najčastejšie rodič maloletého dieťaťa, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti alebo plnoleté dieťa, obrátiť na súd so žiadosťou o zvýšenie výživného vzhľadom na zmenu sumy minimálneho výživného. Takéto konanie je oslobodené od súdnych poplatkov.

POBERATEĽ STAROBNÉHO DÔCHODKU A DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Môže žiadať poberateľ starobného dôchodku o dávku v hmotnej núdzi? Ak áno, kde môže žiadať o dávku, ako sa dávky vypočítavajú a ako sa vyplácajú?
Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi si môže podať dôchodca s príjmom do výšky životného minima (189,83 €) na úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Výška dávky sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom. Za príjem sa nepovažuje 25 % starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku. Dávky sa priznávajú od začiatku mesiaca, kedy sa začalo konanie o ich poskytnutí. Vyplácajú sa za celý mesiac a to aj v prípade, ak podmienky nároku sa splnili len za časť kalendárneho mesiaca.

POVINNÉ DOKLADY V SÚVISLOSTI S UPLATNENÍM SI DAŇOVÉHO BONUSU

Zamestnanec nastúpil od 1. 9. 2011 k novému zamestnávateľovi. Jeho syn bol prijatý na denné štúdium na vysokej škole. Aké doklady bude zamestnanec povinný predložiť svojmu novému zamestnávateľovi v súvislosti s uplatnením si daňového bonusu na syna a v akej výške je nárok na bonus?
S účinnosťou od 1. 7. 2011 v súvislosti so zmenou životného minima sa uplatňuje daňový bonus v sume 20,51 eura na jedno nezaopatrené dieťa. Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi nasledovne - predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, - potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo - potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Doklady platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Platnosť dokladov je podmienená aj tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi preukážu. Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa.

PODMIENKY NÁROKU NA NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ

Kedy vzniká oprávnenej osobe nárok na náhradné výživné a čo je potrebné splniť pre vyplatenie tejto dávky? Aký maximálny príjem môže mať žena s jedným dieťaťom, aby získala nárok na túto dávku?
Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené podmienky - neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou u najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo - oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak - si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, - má trvalý pobyt na území SR a zdržiava sa na území SR; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, - príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nie je vyšší ako 2,2-násobok sumy životného minima žiadateľa a FO, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenej dohody, ktoré sa zohľadňuje najviac vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa a výškou zaplateného výživného. Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba - sirota je vo výške minimálneho výživného, ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku. Nárok na náhradné výživné má žena alebo rodina, ktorá má priemerný mesačný príjem do 2,2-násobku životného minima. Pre ženu s jedným dieťaťom to bude znamenať 608,25 €.

(viac odpovedí na otázky nielen k tejto téme nájdete v mesačníku Poradca, DUO)


 

 
 
P6 AKTUAL V LEGISLATÍVE

 
Čiastka číslo 114/2011 zo dňa 26. 10. 2011
357/2011 Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 25. októbra 2011

Čiastka číslo 115/2011 zo dňa 27. 10. 2011
358/2011 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014

Čiastka číslo 116/2011 zo dňa 28. 10. 2011
359/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
360/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
361/2011 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka číslo 117/2011 zo dňa 29. 10. 2011
362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
363/2011 Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka číslo 118/2011 zo dňa 29. 10. 2011
364/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
365/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
366/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
367/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov
368/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov
369/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení opatrenia z 27. decembra 2010 č. MF/027016/2010-74
370/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
371/2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 14880/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74

 

 
 
ZBIERKA ZÁKONOV V KOCKE

 
PREHĽAD NOVÝCH PREDPISOV A ZMIEN V LEGISLATÍVE OD ČIASTKY 86/2011 PO ČIASTKU 134/2011 ( II.) VO VÝBERE PRE PODNIKATEĽSKÚ SFÉRU.

HOSPODÁRSTVO

Lesná hospodárska evidencia

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
Čiastka: 97, Účinnosť: 1. 1. 2012

Právna norma
Stanovuje povinnosť vedenia evidencie podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa a podľa pozemkov, ktoré boli vyhlásené za lesné pozemky po schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok s rozdelením na ťažbu, holiny, obnovu lesa, pestovnú činnosť a ostatné výkony, ochranu lesa vrátane požiarov na lesných pozemkoch a lesníckotechnické meliorácie.

Podnikanie v lesnom hospodárstve

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka
Čiastka: 102, Účinnosť: 1. 1. 2012

Právna norma
Ustanovuje podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory na podnikanie v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, na rozvoj rekreačných funkcií lesov, na propagáciu, na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu a na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave.

DOPRAVA

Cestná premávka

Zákon č. 313/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Čiastka: 101, Účinnosť: 1. 11. 2011

Zákon
Upravuje a dopĺňa zásady pravidiel cestnej premávky, riešenie dopravných nehôd a ich evidovanie, oprávnenia policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, podmienky vedenia vozidiel, evidencie vozidiel a zodpovednosť za porušovanie zákonných povinností.
Mení niektoré ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke holických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

FINANCIE

Poskytovanie úveru

Zákon č. 314/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čiastka: 101, Účinnosť: 1. 1. 2012

Novelou pôvodného zákona
Bol upresnený postup banky pri poskytovaní úveru, pri realizácii reklamy a stanovený zákaz hypotekárnej banke požadovať od klienta úroky, poplatky a iné náklady súvisiace s predčasným splatením hypotekárneho úveru a naopak, stanovuje povinnosť zverejňovať výšku základnej úrokovej sadzby.

ŠTÁTNA SPRÁVA

Profesionálny vojaci

Zákon č. 315/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čiastka: 101, Účinnosť: 1. 1. 2012

Právny predpis
Stanovuje podmienky, v zmysle ktorých tehotnú profesionálnu vojačku a profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov možno premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby, bez ich písomného súhlasu, ak v dôsledku organizačnej zmeny nemôžu naďalej vykonávať doterajšiu funkciu a v mieste výkonu štátnej služby alebo v mieste trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.

DOPRAVA

Správna rada železníc

Zákon č. 316/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Čiastka: 101, Účinnosť: 1. 11. 2011

Právna norma
Stanovuje správnu radu ako najvyšší orgán železníc. Uvedená inštitúcia má päť členov. Štyria členovia správnej rady sú odborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberového konania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a jeden je volený zástupca zamestnancov železníc.

DOTÁCIE

Podpora podnikania

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Čiastka: 102, Účinnosť: 1. 1. 2012

Nariadenie
Ustanovuje podmienky poskytovania podpory na podnikanie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie. V poľnohospodárskej prvovýrobe umožňuje poskytovanie dotácií na ocenenie farmy, na účasť na výstave, na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat, na zvoz živočíšnych vedľajších produktov z farmy, na opeľovaciu činnosť včiel, na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení, dotáciu na straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho opatrenia, na platby poistného, na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, na zvýšenie kvality poľnohospodárskeho výrobku, v spracovaní poľnohospodárskeho výrobku dotácie na ocenenie spracovateľského podniku poľnohospodárskeho výrobku, na účasť spracovateľa na výstave, na podporu spracovaného poľnohospodárskeho výrobku, na zvýšenie kvality spracovaného poľnohospodárskeho výrobku, v rybnom hospodárstve dotácie na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb, na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov a na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.

SLUŽBY

Poštové služby

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čiastka: 103, Účinnosť: 14. 9. 2011

Právny predpis
Upravuje podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb, rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby, práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa, prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb, štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.
Mení a dopĺňa ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

STAVEBNÍCTVO

Hodnotenie stavby

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 325/2011 Z. z. o obsahu záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov
Čiastka: 103, Účinnosť: 1. 11. 2011

Vyhláška
Ustanovuje obsah záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby (pod pojmom záverečné hodnotenie stavby je potrebné rozumieť posudzovanie kvality realizovaných stavebných prác, jej súlad s projektovou dokumentáciou a prevádzkovú efektívnosť stavby) nájomných bytov a náhradných nájomných predkladaného Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a § 7 ods. 2 zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

 

 
 
CHYBIŤ ZNAMENÁ PLATIŤ

 
8. 11. - utorok
Poistné - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za október 2011 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
- splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za október 2011

15. 11. - utorok
Daň z príjmov - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

do výplatného termínu
Poistné - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2011

do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru
Daň z príjmov - odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2011
- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

Do 15 dní oznámiť správcovi dane:
Daň z príjmov - vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať
Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti
Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu

Do 50 dní
Správa dane - odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnosti - registrovať sa u miestne príslušného správcu dane
Správa dane - oznámiť správcovi dane vykonávanie činnosti alebo poberanie príjmov podliehajúcich dani
Správa dane - oznámiť správcovi dane zriadenie stálej prevádzkarne
Správa dane - pred zrušením stálej prevádzkarne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane
Miestne dane - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností
Miestne dane - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Miestne dane - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 

 
 
EKONOMIKA

 
Názov krajiny Názov meny Mena 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 31.10.
USA americký dolár USD 1,3918 1,3927 1,4038 1,416 1,4001
Japonsko japonský jen JPY 105,98 105,67 106,39 107,29 109,22
Bulharsko lev BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Česká republika česká koruna CZK 24,906 24,927 24,833 24,7 24,801
Dánsko dánska koruna DKK 7,4452 7,4445 7,4441 7,4427 7,442
V. Británia anglická libra GBP 0,8701 0,8719 0,8763 0,87935 0,8731
Maďarsko maďarský forint HUF 297,07 297,86 302,2 300,35 303,55
Litva litovský litas LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Lotyšsko lotyšský lats LVL 0,704 0,7043 0,7043 0,704 0,7045
Poľsko poľský zlotý PLN 4,3815 4,3718 4,342 4,325 4,3447
Rumunsko rumunský leu RON 4,3236 4,3288 4,3323 4,3115 4,3348
Švédsko švédska koruna SEK 9,111 9,0967 9,028 9,0182 9,009
Švajciarsko švajčiarsky frank CHF 1,2253 1,2193 1,2213 1,2211 1,2191
Nórsko nórska koruna NOK 7,6855 7,68 7,656 7,6725 7,7015
Chorvátsko chorvátska kuna HRK 7,4844 7,483 7,49 7,4955 7,497
Rusko ruský rubeľ RUB 42,4215 42,575 42,3128 42,285 42,1935
Turecko turecká líra TRY 2,4955 2,4577 2,4798 2,4716 2,4563
Austrália austrálsky dolár AUD 1,3285 1,3423 1,3188 1,327 1,3225
Brazília brazílsky real BRL 2,4241 2,4459 2,4341 2,4082 2,3647
Kanada kanadský dolár CAD 1,3926 1,4114 1,3964 1,4072 1,393
Čína čínsky jüan CNY 8,8528 8,8492 8,9284 9,0058 8,9
Hongkong hongkongský dolár HKD 10,8235 10,8257 10,9113 10,9975 10,8735
Indonézia indonézska rupia IDR 12313,19 12359,71 12381,61 12448,3 12397,32
India indická rupia INR 68,908 68,949 69,502 69,053 68,178
Južná Kórea juhokórejský won KRW 1568,1 1576,47 1558,65 1565,14 1552,97
Mexiko mexické peso MXN 18,5666 18,7532 18,5408 18,585 18,3833
Malajzia malajzijský ringgit MYR 4,3525 4,3766 4,3405 4,3419 4,3032
Nový Zéland novozélandský dolár NZD 1,7356 1,7479 1,7231 1,7321 1,7223
Filipíny filipínske peso PHP 60,063 60,158 60,146 60,423 59,749
Singapur singapurský dolár SGD 1,7565 1,7658 1,7555 1,7588 1,749
Thajsko thajský baht THB 42,923 42,895 42,872 43,245 42,899
Južná Afrika juhoafrický rand ZAR 10,9862 11,0917 10,9256 10,9515 10,9221
Izrael izraelský šekel ILS 5,067 5,0828 5,0873 5,0948 5,0465

 

 
 
NAJVIAC ČÍTANÉ TÉMY A PUBLIKÁCIE

 
Poradca - mesačník nielen pre podnikateľov, č. 2/2012
 • Zákon o poštových službách
 • Kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých

Dane, účtovníctvo - vzory a prípady (DÚVaP) - mesačník, č. 11/2011
 • Stála prevádzkareň
 • Pracovný pomer
 • Nehnuteľnosť v ZDP

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále - (DUO) - mesačník, č. 11/2011
 • Firemný automobil
 • Sociálne dávky z daňového hľadiska
 • Daňový nedoplatok a sankcie
 • Účtovanie o osobnej spotrebe podnikateľa

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - (PaM) - mesačník, č. 11/2011
 • Konto pracovného času
 • Vznik nároku na starobný dôchodok
 • Konkurenčné doložky po skončení pracovného pomeru
 • Delenie prac. miesto

Verejná správa - (VS) - mesačník, č. 11/2011
 • Zákon o prokuratúre
 • Trestné činy proti iným právam a slobodám v zdravotníctve
 • Organizácia pracovného času
 • Štátny dlh

1 000 riešení - mesačník, č. 11/2011
 • Automobil v podnikaní
 • Dane v praxi
 • Mzdy, odvody

PRIPRAVUJEME

Poradca č. 3/2012 (XI/2011)
 • Nový daňový poriadok s komentárom

Dane, účtovníctvo - vzory a príklady (DÚVaP) č. 12 (XI/2011)
 • Ročné zúčtovanie DPH
 • Základ dane z príjmov FO, PO
 • Závierkové a upravujúce účtovné prípady

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb pokút a penále (DUO) č. 12/2011 (XI/2011)
 • Vianočný príspevok dôchodcom
 • Nevyfakturované pohľadávky a záväzky
 • Výdavky na BOZP

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále (PaM) č. 12/2011 (XI/2011)
 • Ochrana osobných údajov
 • Prenos rodičovskej dovolenky
 • Životné a pracovné výročie zamestnanca

1000 riešení č. 12/2011 (XI/2011)
 • Daňový poriadok
 • Pracovné právo
 • Dane v praxi

 

 
 
HORÚCE TÉMY

 

ZÁKONNÍK PRÁCE PO NOVOM
Pomaly sa blíži koniec leta a vrcholí dovolenkové obdobie. Pri nástupe do zamestnania nás čakajú zmeny v Zákonníku práce platné od 1. 9. 2011. Ak sa chcete dozvedieť o všetkých zmenách, ktoré nastali v Zákonníku práce, ponúkame sériu kníh za výhodnú cenu.

 • Zákonník práce - komentár
  mesačník Poradca 1/2012 (A5, 232 str.)
   
 • Zákonník práce - novela od 1. 9. 2011 - príspevok
  mesačník DÚVaP 9/2011 (A4, 208 str.)
   
 • Zákonník práce - zmeny od 1. 9. 2011 - príspevok
  mesačník PaM 9/2011 (A4, 80 str.)
   
BALÍČEK ZÁKONNÍK PRÁCE PO NOVOM so zľavou 40 % obsahuje: Poradca 1/2012 + DÚVaP 9/2011 + PaM 9/2011
cena: 10,30 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk

SÚVZŤAŽNOSTI
Opäť prichádzame s ponukou Súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo, v ktorej nájdete najčastejšie používané účtovné prípady z praxe. Publikácie sú určené všetkým, ktorí sa chcú s podvojným účtovníctvom bližšie zoznámiť, alebo sa v ňom zdokonaliť.

 • Zmeny v postupoch účtovania - príspevok
  mesačník DUO 6/2011 (A4, 80 str.)
   
 • Účtovné súvzťažnosti - súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo
  monotematika (A5, 326 str.)
   
 • Škody a manká z pohľadu účtovníctva - z pohľadu daní a účtovníctva
  mesačník DÚVaP 7-8/2011 (A5, 264 str.)
   
BALÍČEK SÚVZŤAŽNOSTI so zľavou 40 % obsahuje: DUO 6/2011 + Účtovné súvzťažnosti + mesačník DÚVaP 7-8/2011
cena: 12,80 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk


Ceny balíčkov sú konečné, vrátane DPH a distribučných nákladov.

RADI ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY NA UVEDENÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSLACH
OBJEDNÁVKY VYBAVUJEME DO 48 HODÍN

Emailové noviny sú bezplatnou službou, ktorá je určená čitateľom (abonentom) vydavateľstva Poradca s.r.o., Žilina
 • Tieto emailové noviny Vám boli doručené na základe Vašej žiadosti o zasielanie.
 • Obsah novín je chránený autorskými právami. Zákazník je oprávnený používať príspevky novín len na vlastné účely, nesmú byť bez súhlasu vydavateľstva Poradca s.r.o. upravované, ani rozširované!

 

 
 
KONTAKTY

 
Adresa:   E-mail:
ExiCon, s. r. o.
Martina Rázusa 1140
010 01 Žilina
  objednavky@exicon.sk
 
IČO: 44853530
DIČ: 2022854900
IČ DPH: SK2022854900
 
   
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51548/L..

 

 


Ak si želáte ukončiť zasielanie informačných emailových správ na Vašu adresu, zašlite prosím správu s predmetom NEPOSIELAT vrátane originálnej správy na adresu objednavky@exicon.sk. Následne budete vyradení z databázy príjemcov informačných emailových správ.

Copyright (c) ExiCon, s. r. o., 2011
Untitled Page