Em@ilové noviny

 

č. 21/2011

3. 10 .2011


 
 
 Téma novín 
 Čitatelia sa pýtajú, odborníci odpovedajú 
 P6 aktual v legislatíve 
 Praktická komunikácia 
 Chybiť znamená platiť 
 Ekonomika 
 Najviac čítané témy a publikácie 
 Horúce témy 
 Kontakty 

Služby, ktoré nájdete len u nás:

 • aktuálne a rýchle informácie
  (zmeny zákonov a predpisov) z oblastí daní, účtovnictva, miezd, odvodov; za výhodné ceny
 • kvalifikovaný a ochotný personál
  na zákazníckom oddelení;
 • možnosť rýchleho objednania
  publikácie (telefonicky, faxom, e-mailom, poštou);
 • rýchla dodávka (do 48 hodín)
 • uvádzanie nových produktov
  prostredníctvom mailingov a telemarketingu;
 • približovanie sa k zákazníkovi
  prostredníctvom bezplatných odpovedí na otázky.
 

Vážení čitatelia!

Manká a škody, že ich účtovanie úzko súvisí, nakoľko ide o škodu alebo stratu na majetku účtovnej jednotky a aké sú medzi nimi rozdiely, sa bližšie dočítate v dnešnej Téme novín a v rubrike Čitatelia sa pýtajú,odborníci odpovedajú
Rubrika Praktická komunikácia vám v príspevku Umenie presviedčať zábavnou, avšak i náučnou formou poradí kedy, ako a dokedy presviedčať.
Srdečne zdraví a na ďalšie stretnutia sa teší

Denisa Orlická
zodpovedná redaktorka
V tomto čísle nájdete:

 

 
 
TÉMA NOVÍN
MANKÁ A ŠKODY

 
MANKÁ, ŠKODY A ICH ÚČTOVANIE

Účtovanie mánk a škôd na majetku účtovnej jednotky úzko spolu súvisí, pretože v obidvoch prípadoch ide o škodu alebo stratu na majetku účtovnej jednotky a manko aj škoda sa účtujú takmer vo všetkých prípadoch na rovnakých nákladových účtoch okrem škôd zo živelných pohrôm. Rozdiel medzi mankom a škodou je v tom, že zatiaľ čo manko sa zisťuje zvyčajne inventarizáciou k určitému dátumu a nemožno u neho nikdy s istotou určiť skutočnú príčinu jeho vzniku (isté je len to, že určitá vec zaúčtovaná v účtovníctve sa fyzicky v účtovnej jednotke nenachádza), škoda je vyvolaná vždy konkrétnou príčinou, napr. krádežou, živelnou pohromou, neopatrnosťou zamestnanca a pod. V prvej časti príspevku sa zaoberáme mankom, jeho definíciou a účtovaním, v druhej časti sa venujeme škode na majetku, jej definícii a účtovaniu.

SÚVISIACE PREDPISY
 1. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 2. Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa stanovili Postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúca v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.
MANKÁ NA MAJETKU

Definícia manka
Definícia manka sa dostala do zákona o účtovníctve až od 1. 1. 2008 a je uvedená v § 26 ods. 6. Podľa tohto ustanovenia manko je inventarizáciou zistené odcudzenie alebo strata majetku.

Inventarizácia majetku a záväzkov
Ako je v úvode uvedené, manko sa zvyčajne zisťuje inventarizáciou. Inventarizácia majetku a záväzkov je jedným z najdôležitejších nástrojov kontroly hospodárenia s majetkom účtovných jednotiek. Základnou právnou normou upravujúcou inventarizáciu je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve vydané Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.
V zákone o účtovníctve je:
 • ustanovená povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov (§ 6 ods. 3 zákona),
 • ustanovený spôsob vykonania inventarizácie (§ 29 a § 30 zákona),
 • ustanovené, že vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4 zákona).

Inventarizácia majetku a záväzkov a Postupy účtovania
Postupy účtovania definíciu manka neupravujú, ustanovujú len účtovanie inventarizačných rozdielov a to konkrétne v § 11 a v § 21. Podľa § 11 Postupov účtovania pre podnikateľov, na príslušné účty nákladov alebo výnosov sa účtujú inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 zákona okrem
 • a) chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže ich úbytok na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní a ak sa začne umorovacie konanie,
 • b) schodku peňažných hotovostí a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie
Pokiaľ ide o inventarizačné rozdiely a ich zisťovanie, respektíve vyčíslenie, treba povedať, že ide o dôležitú problematiku, a to nielen z hľadiska inventarizácie, ale i z hľadiska účtovníctva. Preto zákon o účtovníctve upravuje túto otázku v § 30 ods. 5. Ako je v úvode príspevku už uvedené, inventarizačným rozdielom môže byť manko alebo prebytok.
Manko vzniká vtedy, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom); pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok, tzn. že mankom sa rozumejú chýbajúce predmety dlhodobého hmotného majetku, materiálu, drobných predmetov, tovaru a pod., teda majetok evidovaný v účtovníctve, ktorý však v skutočnosti podľa zistenej inventúry chýba.
Prebytok vzniká vtedy, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom (účtovným dokladom). Prebytok teda znamená, že v skutočnosti je vyšší stav niektorého majetku, napr. materiálu, peňazí v hotovosti a pod., než eviduje účtovníctvo.
Inventarizačný rozdiel - manko je ďalej potrebné posudzovať na základe príslušných ustanovení o zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákonníka práce.

ŠKODA NA MAJETKU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Podľa postupov účtovania pre podnikateľov, č. j. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisov, škoda môže vzniknúť na rôznom druhu majetku účtovnej jednotky, teda na dlhodobom hmotnom majetku, dlhodobom nehmotnom majetku, na zásobách a na finančnom majetku škoda na majetku môže vzniknúť z rôznych príčin, napr. v dôsledku havárie, krádeže majetku, požiaru na majetku, živelnej pohromy a pod. Z tohto dôvodu sa potom aj škoda na majetku bude účtovať na rôznych účtoch.

Definícia škody v zákone o účtovníctve
Škoda pre účtovné účely sa prvýkrát zadefinovala až v zákone o účtovníctve č. 431/2002, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 1. 2003. Do tohto obdobia škoda ako taká nebola v účtovných predpisoch definovaná. Zákon o účtovníctve definuje škodu v § 26 ods. 6 ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.
Z definície vyplýva, že v účtovníctve sa bude o škode na majetku účtovať iba v prípade, že je tak poškodený alebo zničený, že sa už Opravou toto poškodenie alebo zničenie nedá odstrániť, alebo došlo k odcudzeniu (krádež) majetku neznámym páchateľom. Ak dôjde ku škode, ktorá sa dá opravou odstrániť, potom nepôjde o škodu na majetku ale o opravu majetku. Podľa toho sa potom bude odvíjať aj účtovanie.

Účtovanie škody
Podľa postupov účtovania pre podnikateľov, na účtovanie škody sú vyčlenené tri účty a to:
 • a) účet 549 - Manká a škody,
 • b) účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku,
 • c) účet 582 - Škody.
Ako už z názvov účtov vyplýva, na uvedených účtoch sa budú účtovať rôzne druhy škôd. Škoda na finančnom majetku sa bude účtovať na účte 569 - Manká a škody na finančnom majetku, škody na majetku z dôvodu mimoriadnych príčin (živelné pohromy) sa budú účtovať na účte 582- Škody a ostatné druhy škôd na majetku sa budú účtovať na účte 549 - Manká a škody.

Účtovanie poistného a nárokov na náhradu škody
Vo väčšine prípadov si účtovné jednotky dávajú majetok poistiť. V tomto prípade potom účtujú nielen o poistnom, ale aj o nároku na náhradu škody.

MANKÁ A ŠKODY Z POHĽADU ZDP

Vznik manka alebo škody predstavuje pre účtovnú jednotku určitú majetkovú ujmu, resp. škodovú udalosť, s ktorou je potrebné dôsledne sa vysporiadať nielen z pohľadu majetkovo-právneho, ale aj z pohľadu účtovných a daňových predpisov. Manká a škody vznikajú spravidla nezávisle na vôli účtovnej jednotky a v niektorých prípadoch ich vzniku nemožno vôbec zabrániť. Daňové predpisy do istej miery rešpektujú okolnosti, ktoré predchádzali vzniku konkrétnej škody a umožňujú pri splnení určitých podmienok uplatniť túto majetkovú ujmu do daňových výdavkov v plnej výške alebo s určitým obmedzením.

Legislatívna úprava mánk a škôd Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o dani z príjmov.) pojem mánk a škôd nevymedzuje, ale v § 21 ods. 2 písm. e) priamo odkazuje na zákon o účtovníctve. Definícia manka a škody upravená v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") platí teda aj pre účely dane z príjmov.

Manká a škody v zákone o dani z príjmov
Manká a škody vyplývajúce z účtovníctva upravuje zákon o dani z príjmov v ustanovení
 • § 21 ods. 2 písm. e)
 • § 19 ods. 3 písm. d)
 • § 19 ods. 3 písm. g)

Škoda na majetku obstaranom formou finančného prenájmu
Škoda na majetku obstaranom formou finančného prenájmu má za následok porušenie podmienok finančného prenájmu ustanovených § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov. Za porušenie sa považuje každé skončenie finančného prenájmu pred skončením doby, na ktorú bola zmluva o finančnom prenájme uzatvorená, pričom sa neposudzuje, či k tomu došlo so zavinením alebo bez zavinenia nájomcu škoda je dôvodom predčasného ukončenia finančného prenájmu, keďže predmet lízingu zaniká a zmluva sa stáva bezpredmetnou. Zákon o dani z príjmov pri akomkoľvek porušení podmienok lízingovej zmluvy ukladá povinnosť uplatniť ustanovenie § 17 ods. 24 písm. a), podľa ktorého nájomca musí v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok, upraviť základ dane o rozdiel odpisov podľa § 26 ods. 8 už uplatnených v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník pri rovnomernom odpisovaní podľa § 27 zákona o dani z príjmov alebo pri zrýchlenom odpisovaní podľa § 28 zákona o dani z príjmov.
Predčasné ukončenie zmluvy o finančnom prenájme z dôvodu škody na majetku obstaranom formou finančného prenájmu riešia pokyny Daňového riaditeľstva SR k obstaraniu majetku formou finančného prenájmu, a to osobitne u právnickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva a osobitne u daňovníka s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.

Škoda na cudzom majetku
Pokiaľ je škoda spôsobená na cudzom majetku, nejde o škodu v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak vlastník poškodeného majetku uplatní náhradu škody a škoda bola na cudzom majetku preukázateľne spôsobená, náhrada škody je daňovo uznaný náklad v plnej výške, ak zodpovedá ustanoveniu § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia daňovým výdavkom sú výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.
Povinnosť nahradiť škodu je zakotvená v každom právnom systéme a vzniká ako sekundárna, čiže následná povinnosť tomu subjektu, ktorý porušil primárnu povinnosť, ktorá mu vyplýva či už zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti. Podľa ustanovenia § 415 Občianskeho zákonníka je každý povinný počínať si tak, aby v dôsledku jeho konania nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
Uvedená povinnosť sa vzťahuje na všetkých účastníkov občianskoprávnych vzťahov i na účastníkov obchodnoprávnych vzťahov. Pokiaľ dôjde k porušeniu povinnosti predchádzať vzniku škody, vzniká zodpovednosť za škodu spôsobenú takýmto porušením.
V zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
Pre účely náhrady škody na majetku sa rozlišujú dve zložky škody:
 • skutočná škoda - predstavuje hodnotu, o ktorú bol v dôsledku protiprávneho konania zmenšený majetok poškodeného,
 • ušlý zisk - majetkový prospech, ktorý by poškodený inak pravdepodobne dosiahol, keby nedošlo ku škode.
Pri posudzovaní daňového uznania náhrady škody voči tretiemu subjektu, ktorú daňovník plní uznaním oprávnenosti požadovanej úhrady bez súdneho konania, daňovník uplatní ako daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov, ak povinnosť úhrady vyplýva zo všeobecných obchodných podmienok upravených v Obchodnom alebo Občianskom zákonníku.
Pri posudzovaní daňového uznania náhrady ušlého zisku voči tretiemu subjektu, ktorú daňovník plní uznaním oprávnenosti požadovanej úhrady bez súdneho konania, uplatňuje ako daňový výdavok podľa § 19 iba v prípade, .e to vyplýva z konkrétnych uzatvorených zmlúv medzi subjektmi. V prípade, že daňovník nie je zmluvne zaviazaný na úhradu ušlého zisku, nie je možné plnenie úhrady ušlého zisku bez súdneho konania považovať za daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov. V prípade, že na náhradu ušlého zisku zaviaže daňovníka súd, je možné takýto výdavok uplatniť v daňových výdavkoch.

Škoda spôsobená odcudzením majetku u platiteľa DPH
Podľa § 53 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v prípade krádeže majetku účtovná jednotka, ktorá je platiteľom DPH, je povinná odviesť daň vo výške odpočítanej dane. Ak je tovar predmetom odpisovania podľa zákona o dani z príjmov, platiteľ odvedie daň z pridanej hodnoty do štátneho rozpočtu zo zostatkovej ceny odcudzeného majetku. V týchto prípadoch účtovná jednotka nemá nárok na odpočet DPH, preto odvedená DPH je súčasťou obstarávacej, resp. zostatkovej ceny majetku. Účtovná jednotka DPH zaúčtuje na ťarchu účtu 549 - Manká a škody v súlade s § 52 ods. 7 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Z hľadiska dane z príjmov je DPH účtovaná pri odcudzení majetku na účte 549 daňovým výdavkom ako súčasť obstarávacej, resp. zostatkovej ceny, a to podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov.

(Viac si nielen o tejto téme prečítate v mesačníku DÚVaP 7-8/2011)

 

 
 
ČITATELIA SA PÝTAJÚ, ODBORNÍCI ODPOVEDAJÚ

 
ZMARENÉ INVESTÍCIE

Účtovná jednotka si dala vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu administratívnej budovy, ktorú zaúčtovala na účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Nakoľko sa jej vyskytla možnosť výhodnej kúpy staršej budovy, ktorú technicky zhodnotí, účtovná jednotka sa rozhodla nestavať novú budovu.
Musí ÚJ pristúpiť k odpisu projektovej dokumentácie do nákladov (zmarená investícia)?

Podľa § 68 ods. 8 Postupov účtovania, na účte 549 - Manká a škody sa účtujú aj zmarené investície v prípade, že účtovná jednotka rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku. Sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa odpíšu na ťarchu účtu 549 - Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Nakoľko k zmareniu investície nedošlo z dôvodu škody (zničenie), nepotrebnú projektovú dokumentáciu účtovná jednotka zaúčtuje do nákladov na hospodársku činnosť.

Účtovné súvzťažnosti
1.

Dodávateľská faktúra za projektovú dokumentáciu

042

321

2.

Úhrada faktúry z bankového účtu

321

221

3.

Zmarená investícia – zúčtovanie projektovej dokumentácie do nákladov

548

042


MANKO NA ZÁSOBÁCH

Pri mimoriadnej inventarizácii v sklade bolo zistené manko na zásobách vo výške 1 800 €. Účtovná jednotka uplatní voči zodpovednému zamestnancovi hmotnú zodpovednosť, ktorá čiastočne kryje výšku škody. Zamestnanec uhradí 12. 5. 2011 náhradu škody vo 750 €.
Aký bude postup z účtovného hľadiska?

Manko zistené na zásobách sa účtuje do nákladov na účet 549 - Manká a škody vo výške obstarávacej ceny zásob, čím sa vyradia z účtovníctva. Účtovná jednotka si uplatní náhradu za spôsobené manko od zamestnanca, čo zaúčtuje na ťarchu účtu 335 - Pohľadávky voči zamestnancom a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Účtovné súvzťažnosti:
1.

Zúčtovanie manka na materiáli v obstarávacej ceny 1 800 €

549

112

2.

Predpis nároku na náhradu manka voči zamestnancovi 750 €

335

648


ZÁMENA TOVARU, MANKÁ A PREBYTKY

Účtovná jednotka sa zaoberá predajom potravín a často príde pri predaji k zámene veľmi podobného druhu tovaru (napr. malinový jogurt za jahodový). Pri inventúre potom z jedného jogurtu má prebytok a z druhého manko, čo sa účtovnej jednotka zdá nespravodlivé (zákaz kompenzácie nákladov a výnosov).
Môže si ÚJ v internej smernici určiť, že manká a prebytky veľmi podobných druhov tovaru budú po inventúre prehodnotené a o takýchto zámenách pri predaji bude vyhotovený konkrétny zoznam tovaru?
Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania pre podnikateľov kompenzáciu mánk a škôd osobitne neupravujú a navyše zákon o účtovníctve v § 7 ods. 5 ustanovuje zákaz kompenzácie nákladov a výnosov ako takých. Napriek týmto skutočnostiam zastávame názor, že manká a prebytky zásob je možné vzájomne vyrovnávať v prípade mánk a prebytkov u zásob rovnakého druhu a až v rámci tohto rovnakého druhu zásob účtovať až o výslednom stave prípadného inventarizačného rozdielu. Takáto možnosť kompenzácie je možná preto, lebo podľa § 45 Postupov účtovania pre podnikateľov, analytická evidencia zásob sa vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača. Preto ak účtovná jednotka vedie evidenciu zásob podľa druhov alebo skupín, potom aj inventarizáciu zásob môže vykonávať podľa druhov alebo skupín zásob a v rámci jedného druhu zásob alebo skupiny zásob je možné kompenzovať manko s prebytkom. Túto skutočnosť by mala účtovná jednotka upraviť v internej smernici.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti ešte ustanovenie § 11 Postupov účtovania pre podnikateľov, kde je upravené účtovanie inventarizačného rozdielu v prípade chybného účtovania zásob.

TOTÁLNA ŠKODA NA VOZIDLE

Zamestnanec účtovnej jednotky havaroval na služobnom vozidle, vznikla škoda, ktorá sa nedá opravou odstrániť. Poškodené vozidlo bolo odtiahnuté do firmy. Automobil bol poistený a poisťovňa vyčíslila náhradu za poškodené vozidlo vo výške 12 000 €, suma vo výške 1 500 € bola vyčíslená ako spoluúčasť. Obstarávacia cena vozidla bola vo výške 25 000 €, doterajšie oprávky boli vo výške 10 600 €. Účtovná jednotka sa rozhodla vrak auta odpredať na súčiastky za 1 500 €.
Ako ÚJ vyradí vozidlo účtovníctva?

Nakoľko vozidlo sa nedá opraviť, účtovná jednotka bude účtovať o škode na vozidle vo výške zostatkovej ceny a vyradí ho z účtovníctva. Vozidlo bolo poistené, účtovná jednotka bude účtovať aj o nároku na náhradu škody voči poisťovni. Pretože haváriu zapríčinil zamestnanec, účtovná jednotka bude sumu vo výške 900 € vymáhať aj od zamestnanca. V našom príklade pri výpočte výšky nároku na náhradu škody od zamestnanca účtovná jednotka postupovala nasledovne: zostatková cena vozidla vyradeného z účtovníctva - prijatá náhrada od poisťovne - cena vozidla odpredaného ako vrak na súčiastky = 14 400 € - 12 000 € - 1 500 € = 900 €. Tento spôsob výpočtu je uvedený len ako príklad, účtovné jednotky si môžu zvoliť aj iný spôsob alebo určiť výšku nároku na náhradu škody voči zamestnancovi, prípadne vychádzať zo zmluvy uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom o prevádzke vozidla, ak bola uzatvorená a podobne.
O spoluúčasti sa v účtovníctve neúčtuje, pretože spoluúčasť iba znižuje výšku náhrady priznanej poisťovňou. To znamená, že ako náhrada škody od poisťovne sa zvyčajne účtuje nižšia suma než je vyčíslená výška škody, potom v nákladoch je vyššia suma ako vo výnosoch zaúčtovaná náhrada od poisťovne.

Účtovné súvzťažnosti

1.

Faktúra za odtiahnutie vozidla do firmy odťahovou službou

150 €

518

321

2.

Zúčtovanie škody na vozidle

a) zúčtovanie zostatkovej ceny do nákladov

14 400 €

549

082


b) vyradenie vozidla v obstarávacej cene

25 000 €

082

022

3.

Nárok na náhradu škody od poisťovne

12 000 €

378

648

4.

Prijatá náhrada od poisťovne

12 000 €

221

648

5.

Predaj vozidla na súčiastky 1 500 €

315

648


6.

Nárok na náhradu škody voči zamestnancovi

900 €

335

648

7.

Inkaso náhrady od zamestnanca zrážkou zo mzdy mesačne po 25 €

25 €

331

335

Účtovný zápis v bode č. 7 bude rovnaký až do úplného zaplatenia náhrady škody.

Ak by sa škoda na vozidle ale aj na inom majetku stala na prelome účtovných období a účtovná jednotka do konca účtovného obdobia, teda do dňa, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, neobdrží náhradu od poisťovne a počas účtovného obdobia neúčtovala ani o nároku na náhradu škody voči poisťovni, potom musí účtovať o nároku na náhradu škody voči poisťovni v rámci závierkových, prípadne upravujúcich závierkových účtovných prípadov v súlade s § 2a Postupov účtovania.
Podľa § 48 ods. 3 Postupov účtovania, účtovná jednotka ak do dňa zostavenia účtovnej závierky neobdrží náhradu škody od poisťovne, výšku náhrady určí na základe zmluvy, prípadne iného dokladu (predbežná suma vyčíslenia náhrady škody od poisťovne sa určí v dohadnej výške), ktorý zaúčtuje na príslušnom účte pohľadávky, na ktorom sa náhrada od poisťovne účtuje, ale na samostatnom analytickom účte (účet 378-Aú). V nasledujúcom účtovnom období bude účtovná jednotka účtovať o skutočne prijatej výške, prípadne o rozdiele, ak suma nebola určená presne. Napr. predpokladaná výška náhrady od poisťovne účtovná jednotka určila v sume 12 000 €.

Účtovné súvzťažnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Suma

MD

D

1. Predpis nároku na náhradu škody od poisťovne

12 000 €

378-Aú

648

Účtovná jednotka skutočnú výšku náhrady škody obdrží ešte v termíne zostavovania účtovnej závierky, preto o vysporiadaní prípadného rozdielu náhrady škody od poisťovne bude účtovať ešte v rámci upravujúcich závierkových účtovných operácií. Napr. účtovná jednotka dňa 15. 1. nasledujúceho účtovného obdobia obdrží na bankový účet náhradu škody od poisťovne vo výške 11 500 €. Výšku zaúčtovaného nároku na náhradu škody voči poisťovni poníži o 500 € opačným účtovným zápisom, prípadne stornom na príslušných účtoch, na ktorých bol nárok zaúčtovaný.
2. Prijatá náhrada od poisťovne na bankový účet

11 500 €

221

378-Aú

3. Zúčtovanie rozdielu prijatej náhrady od poisťovne

500 €

648

378-Aú

Ak účtovná jednotka náhradu od poisťovne obdrží až po zostavení účtovnej závierky, vysporiadanie prípadného rozdielu bude účtovným prípadom nového účtovného obdobia.
4. Prijatá náhrada od poisťovne na bankový účet

11 500 €

221

378-Aú

5. Zúčtovanie rozdielu prijatej náhrady od poisťovne

500 €

648

378-Aú(viac odpovedí na otázky nielen k tejto téme nájdete v mesačníku 1000 riešení 10/2011)

 

 
 
P6 AKTUAL V LEGISLATÍVE

 

Čiastka číslo 96/2011 zo dňa 26. 9. 2011
295/2011 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
296/2011 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012

Čiastka číslo 97/2011 zo dňa 27. 9. 2011
297/2011 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o lesnej hospodárskej evidencii
298/2011 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií Príloha k čiastke 97 – k oznámeniu č. 298/2011 Z. z.

Čiastka číslo 98/2011 zo dňa 29. 9. 2011
299/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom
300/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
301/2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2004 Z. z.
302/2011 Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu
303/2011 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
304/2011 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
305/2011 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
306/2011 Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
307/2011 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 Príloha k čiastke 98 – k oznámeniu č. 307/2011 Z. z.

Čiastka číslo 99/2011 zo dňa 30. 9. 2011
308/2011 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: čl. VI: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 1 ods. 1 písm. b)], bod 7 [§ 6 ods. 2 písm. i)], bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 [§ 65 ods. 1 písm. j)], bod 32 [§ 93 ods. 1 písm. c) tretí bod], bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 [§ 197 ods. 1 písm. b) a c)], bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 [§ 222 ods. 1 písm. d)], bod 70 [§ 222 ods. 2 písm. c)], bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 [§ 252 ods. 1 písm. a) prvý a štvrtý bod], bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i), čl. X: zákon č. 548/2001 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11 ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods. 3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§17), čl. XIII: zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 14 ods. 3 písm. e) tretí bod] a čl. XIV: zákon č. 400/ 2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 2 ods. 3)

 

 
 
PRAKTICKÁ KOMUNIKÁCIA

 
UMENIE PRESVIEDČAŤ

Jednou z najčastejších aktivít človeka je presviedčanie. Presviedčame šéfa o svojich kvalitách a o tom, že pracujeme do roztrhania, podriadených o potrebe viac a lepšie pracovať, deti o potrebe uskromniť sa, partnera či partnerku o nehynúcej láske, predavača o tom, aby nám dal zľavu, zákazníka o tom, že mu zľavu dať nemôžeme, lebo na ňom už teraz prakticky prerábame, atď. My sa vás v dvoch za sebou idúcich príspevkoch budeme snažiť presvedčiť o tom, aké dôležité je zvládnuť umenie presviedčania.
Test
V nasledujúcich tabuľkách sú vymenované rôzne postoje, ktoré môžete zaujať, keď sa niekoho snažíte presvedčiť o svojej pravde. Vašou úlohou je zapísať čiarku do každého riadku, obsahujúcom tvrdenie, s ktorým súhlasíte.

1. Štýl

Ak sa pokúšam niekoho presvedčiť, tak

Áno, to robím

rád(a) so zákazníkom debatujem


tvrdo presadzujem svoj názor


snažím sa prevziať v rozhovore iniciatívu


rád(a) mám v rozhovore posledné slovo


vždy mám na pamäti čo je mojim cieľom (úlohou)


skáčem zákazníkovi do reči, keď si myslím, že mám pravdu


rozčuľujú ma ľudia, ktorí presne nevedia, čo chcú


v zákazníkovi (asi) vyvolávam dojem panovačnej osobyMyslím, že iným sa javím ako osobnosť

Áno, asi tak ma vidia

a. silná


b. čo sa na koniec nechá presvedčiť


c. čitateľná


d. netrpezlivá


e. presvedčivá


f. bezohľadná


g.rozhodná


h. nepružná2. štýl

Ak sa pokúšam niekoho presvedčiť, tak

Áno, to robím

-

skúmam príčiny konfliktu, aby som ho vedel(a) zmierniť


-

povzbudzujem zákazníka, aby povedal svoj názor skôr, ako poviem môj vlastný


-

pokúšam sa nájsť spoločný pohľad so zákazníkom


-

verím, že je potrebné, aby si môj názor osvojil aj zákazník


-

venujem zákazníkovi toľko času, koľko treba


-

sa snažím fungovať ako sprostredkovateľ medzi zákazníkom a firmou


-

ma rozčuľujú ľudia, ktorí ma neberú ako rovnocenného partnera


-

možno rozčuľujem zákazníka svojím vytrvalým presviedčaním o svojej pravdeMyslím, že iným sa javím ako osobnosť

Áno, asi tak ma vidia

a. trpezlivá


b. utáraná


c. pokojná


d. apatická


e. neoblomná


f.  prehnane vážna (škrobená)


g. obávajúca sa zlyhania


h. schopná zmeniť názor3. štýl

Ak sa pokúšam niekoho presvedčiť, tak

Áno, to robím

sa snažím pristupovať prakticky


sa snažím nájsť kompromisné riešenie


mám na pamäti, že dnes je to tak, zajtra onak


sa držím pravidla, že všetko sa dá vykecať


sa snažím sústrediť len na riešenie okamžitej situácie


sa cítim ako ryba vo vode


ma otravujú zákazníci, ktorí si potrpia na dodržiavanie konvencií za každú cenu


môžem znechutiť iných svojou snahou rýchlo nájsť riešenieMyslím, že iným sa javím ako osobnosť

Áno, asi tak ma vidia

a. schopná dohodnúť sa


b. pasívna


c. pružná (schopná zmeniť názor)


d. opatrná


e. zdržanlivá


f. neschopná odolávať autorite (silnej osobnosti)


g. nezištná


h. neschopná presadiť svoj názor4. štýl

Ak sa pokúšam niekoho presvedčiť, tak

Áno, to robím

sa nebojím klásť aj nepríjemné otázky


radšej nechám nepríjemnosti riešiť iných


ustúpim, ak mám do činenia so slabochom


nerada bojujem


navrhnem, aby sme si ešte raz obaja pozreli fakty


neznášam, ak zákazník na mňa kričí


rád(a) si predstavujem, kam až zákazník dokáže zájsť/ustúpiť


neznášam konfliktné typyMyslím, že iným sa javím ako osobnosť

Áno, asi tak ma vidia

a. pragmatická


b. cynická


c. okúzľujúca


d. ľahkomyseľná


e. nevidiaca si ďalej od nosa


f. naivná


g. optimisticky naladená


h. neschopná vidieť vyššie ciele5. štýl

Ak sa pokúšam niekoho presvedčiť, tak

Áno, to robím

sa snažím uprednostniť záujmy zákazníka pred záujmami firmy


sa snažím, aby sa spoľahli na mňa (verili mi)


sa nechám ovplyvniť názorom zákazníka


sa snažím počúvať a porozumieť zákazníka


sa snažím vytvoriť harmonický vzťah so zákazníkom (ja vyhrám, ty vyhráš)


sa snažím byť spojovacím mostíkom medzi zákazníkom a mojou firmou


sa vzdám, ak zákazník je agresívny


sa môžem javiť zákazníkovi ako nečitateľný (ná), lebo neviem jasne prezentovať postoj firmyMyslím, že iným sa javím ako osobnosť

Áno, asi tak ma vidia

a. skeptická


b. bojazlivá


c. opatrná


d. nerozhodná


e. podozrievavá


f. taktná


g. rezervovaná


h. nepresvedčiváHodnotenie testu
Spočítajte si odpovede "áno" pre každý štýl a zapíšte ich do nasledovnej tabuľky.

1. štýl

2. štýl

3. štýl

4. štýl

5. štýl


Stĺpec, v ktorom máte najviac bodov predstavuje štýl ktorý vám je vlastný a skoro podvedome ho uplatňujete pri vyjednávaní a presviedčaní. Tu je charakteristika jednotlivých štýlov.

1. štýl
- dal by sa označiť termínom "dominátor". Dominátor je osoba, ktorá nielen že vie všetko lepšie, presnejšie, atď., ale dominuje aj ako osobnosť. Štýl "dominátor" sa dá s úspechom aplikovať na ľudí, zvyknutých poslúchať, laikov v danej oblasti, resp. neskúsenejších.

2. štýl
- je charakterizovaný slovom partner. Partner sa snaží byť ústretový a predovšetkým počúva druhú stranu. Jeho cieľom je dosiahnuť stav, kedy sa obe strany cítia byť víťazom. Na prvý pohľad to je ideálny štýl, ale nefunguje dobre v prípadoch, kedy niet čas na dlhé vyjednávanie.

3. štýl
- je štýlom pochlebovača. Ide o štýl, ktorý je vhodné aplikovať v prípadoch, kedy si môžeme dovoliť určitý ústupok v mene dosiahnutia dlhodobých cieľov. Skrýva však v sebe nebezpečie, že si druhá strana zvykne na naše ústupky.

4. štýl
- je štýlom profesionálneho vyjednávača. Dobré výsledky prináša spravidla v prípadoch, kedy sa stretnú partneri s približne rovnakým počtom es v rukáve. Pri jeho aplikácii treba mať stále na pamäti, že cieľom nie je vyjednávať, ale dotiahnuť vyjednávanie do úspešného konca.

5. štýl
- je štýlom taktického ústupu. Namiesto toho, aby sme za každú cenu dotiahli boj do konca dočasne odídeme z bojiska. Tým získame čas na prehodnotenie situácie, prípravu novej ponuky, analýzu ponuky druhej strany, atď. jeho pričastá aplikácia nám však môže priniesť povesť bojka.

Z predchádzajúceho výpočtu je zrejmé, že z praktického hľadiska by bolo dobré, keby sme dokázali všetky vyššie uvedené štýly striedavo aplikovať v závislosti od konkrétnej situácie.
Presviedčanie je proces ktorý, podobne ako rastlinka, z niečoho vyrastá, rozvíja sa odkvitne a zíde z očí. To zn., že naše presviedčanie by malo začať zasiatím semienka pochybnosti do mysle partnera. Pochybnosti o tom, či naozaj vidí veci správne a vo všetkých súvislostiach. To dosiahneme upozorňovaním na fakty, ktoré nepatria do kategórie základných informácií. Pestovanie rastlinky pochybnosti si vyžaduje určitú zručnosť. Podobne ako rastlinke škodí nadmerné zalievanie tak presviedčaniu škodí prílišný "tlak na pílu", t.j. snaha prevalcovať partnera neustávajúcim prúdom slov. Oveľa lepší efekt dosiahneme, ak aj jemu dáme priestor na vyjadrenie svojich názorov. Nesústreďujeme sa však na ich detailné vyvracanie, ale skôr sa snažíme poukázať na iné súvislosti, ktoré mu unikli. Veľmi pri tom pomáha odkazovanie na iných, ktorých sme už o veci presvedčili (napr. mená jeho známych, ktorí už od nás kupujú a pod.) Ďalšou účinnou zbraňou je ponuka barterového obchodu - ak sa staneme partnermi, my budeme propagovať vaše výrobky, názory, atď. v okruhu našich známych, zákazníkov a pod.

Posledná rada
Treba vedieť, kedy prestať, t.j. odhadnúť, kedy náš ďalší tlak začne pôsobiť kontraproduktívne. V takomto okamihu je lepšie sa rozísť s tým, že niekedy nabudúce sa o veci ešte porozprávame a hodiť návnadu v podobe náznaku o zvážení našich možných ústupkov.

 

 
 
CHYBIŤ ZNAMENÁ PLATIŤ

 
10. 10. - pondelok
Poistné - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za september 2011 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
- splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za september 2011

17. 10. - pondelok
Daň z príjmov - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

do výplatného termínu
Poistné - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2011

do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru
Daň z príjmov - odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2011
- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

Do 15 dní oznámiť správcovi dane:
Daň z príjmov - vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať
Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti
Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu


Do 50 dní
Správa dane - odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnosti - registrovať sa u miestne príslušného správcu dane
Správa dane - oznámiť správcovi dane vykonávanie činnosti alebo poberanie príjmov podliehajúcich dani
Správa dane - oznámiť správcovi dane zriadenie stálej prevádzkarne
Správa dane - pred zrušením stálej prevádzkarne oznámiť túto skutočnosť správcovi dane
Miestne dane - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností
Miestne dane - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
Miestne dane - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 

 
 
EKONOMIKA

 
Názov krajiny Názov meny Mena 21.9. 22.9. 23.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9.
USA americký dolár USD 1,3636 1,3448 1,343 1,35 1,3579 1,3631 1,3615
Japonsko japonský jen JPY 104,07 102,59 102,32 103,05 103,83 104,22 104,46
Bulharsko lev BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Česká republika česká koruna CZK 24,93 24,878 24,87 24,675 24,478 24,523 24,563
Dánsko dánska koruna DKK 7,4472 7,4458 7,4421 7,4427 7,4413 7,441 7,4422
V. Británia anglická libra GBP 0,8731 0,87325 0,87235 0,8696 0,8698 0,87175 0,87065
Maďarsko maďarský forint HUF 293,05 293,06 291,75 289,42 286,36 290,38 291,85
Litva litovský litas LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Lotyšsko lotyšský lats LVL 0,7093 0,7093 0,7093 0,7096 0,7093 0,7093 0,7093
Poľsko poľský zlotý PLN 4,4333 4,4863 4,513 4,3888 4,372 4,4313 4,4377
Rumunsko rumunský leu RON 4,303 4,3055 4,3115 4,2963 4,3033 4,326 4,331
Švédsko švédska koruna SEK 9,117 9,2762 9,3127 9,2475 9,1774 9,193 9,2116
Švajciarsko švajčiarsky frank CHF 1,2208 1,2275 1,2195 1,2206 1,2232 1,2205 1,2207
Nórsko nórska koruna NOK 7,757 7,827 7,8855 7,826 7,79 7,815 7,843
Chorvátsko chorvátska kuna HRK 7,4885 7,4845 7,487 7,4865 7,493 7,4925 7,493
Rusko ruský rubeľ RUB 43,035 43,2059 43,38 43,7214 43,3299 43,4495 43,5445
Turecko turecká líra TRY 2,4719 2,4636 2,4797 2,5002 2,5066 2,5178 2,5249
Austrália austrálsky dolár AUD 1,3358 1,3691 1,3838 1,3794 1,369 1,3775 1,3864
Brazília brazílsky real BRL 2,4702 2,4887 2,5666 2,4589 2,4513 2,4634 2,4994
Kanada kanadský dolár CAD 1,3594 1,3894 1,3856 1,3889 1,3842 1,3972 1,4049
Čína čínsky jüan CNY 8,6991 8,604 8,5803 8,6418 8,6878 8,7154 8,7103
Hongkong hongkongský dolár HKD 10,6249 10,4904 10,4759 10,5276 10,5816 10,6251 10,6107
Indonézia indonézska rupia IDR 12378,35 12246,5 12184,38 12269,23 12156,12 12224,27 12179,8
India indická rupia INR 65,903 66,672 66,388 66,754 66,639 66,465 66,668
Južná Kórea juhokórejský won KRW 1586,92 1605,66 1565,79 1593,14 1588,08 1589,45 1603,96
Mexiko mexické peso MXN 18,32 18,6738 18,8894 18,2116 18,1259 18,2608 18,365
Malajzia malajzijský ringgit MYR 4,2837 4,2744 4,301 4,3004 4,2781 4,2999 4,3288
Nový Zéland novozélandský dolár NZD 1,6643 1,7185 1,7344 1,7376 1,7228 1,733 1,7476
Filipíny filipínske peso PHP 59,405 58,919 58,564 58,971 58,869 59,175 59,464
Singapur singapurský dolár SGD 1,7417 1,7547 1,7515 1,7545 1,7408 1,7502 1,7626
Thajsko thajský baht THB 41,656 41,379 41,526 42,012 41,891 42,256 42,452
Južná Afrika juhoafrický rand ZAR 10,854 11,0754 11,2905 10,81 10,6747 10,7476 10,7339
Izrael izraelský šekel ILS 5,0501 4,9945 4,9944 5,029 5,0429 5,0686 5,0615

 

 
 
NAJVIAC ČÍTANÉ TÉMY A PUBLIKÁCIE

 
Poradca - mesačník nielen pre podnikateľov, č. 2/2012
 • Zákon o poštových službách
 • Kompenzácia ťažko zdravotne postihnutých

Dane, účtovníctvo - vzory a prípady (DÚVaP) - mesačník, č. 10/2011
 • Registračná pokladnica novela od 1. 1. 2012
 • Oprava verzus technické zhodnotenie majetku
 • Nájom nebytových priestorov

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále - (DUO) - mesačník, č. 10/2011
 • Poistné plnenia v daňových súvislostiach
 • Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 • Postúpenie a vyradenie pohľadávky u podnikateľa, ktorý neúčtuje v PÚ
 • Likvidácia spoločností v právnych, účtovných a daňových predpisoch
 • Špecifiká v odpisovaní hmotného majetku
 • Registrácia zahraničných osôb na DPH
 • Bankové účty v sústave JÚ
 • Odpisovanie automobilu v osobitných prípadoch
 • Vozidlá v kombinovanej doprave poskytovanie zvýhodnení
 • Určenie dane podľa pomôcok a dohoda o určení dane
 • INCOTERMS tuzemské a medzinárodné obchodné pravidlá
 • Invalidný dôchodok
 • Tehotenstvo a materstvo

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále - (PaM) - mesačník, č. 10/2011
 • Nelegálna práca a zamestnávanie po novele od 20. 7. 2011
 • Zmeny v zdravotnom poistení
 • Práca na dobu určitú v súlade s novelou
 • Zamestnanec alebo SZČO
 • Zvýšenie príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • Odstupné a odchodné
 • Priemerný zárobok zamestnanca

Verejná správa - (VS) - mesačník, č. 10/2011
 • Podpora spotreby mlieka na školách
 • Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 • Hospodárska mobilizácia
 • Rozpočtové hospodárenie
 • Pružný pracovný čas v Zákonníku práce
 • Záverečná správa na vysokej škole
 • Rybné hospodárstvo SR
 • Územnoplánovacia dokumentácia obce

1 000 riešení - mesačník, č. 10/2011
 • Registračná pokladnica
 • Dane v praxi
 • Účtovníctvo
 • Právo a podnikateľ

PRIPRAVUJEME

Poradca č. 3/2012 (X/2011)
 • Nový daňový poriadok s komentárom

Dane, účtovníctvo - vzory a príklady (DÚVaP) č. 11 (X/2011)
 • Stála prevádzkareň
 • Pracovný pomer v daňových súvislostiach
 • Vykonávacie nariadenia v DPH

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb pokút a penále (DUO) č. 11/2011 (X/2011)
 • Automobil v podnikaní
 • Sociálne dávky z daňového hľadiska
 • Postúpenie pohľadávok ZDP
 • Účtovanie o osobnej spotrebe podnikateľa

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále (PaM) č. 11/2011 (X/2011)
 • Konto pracovného času
 • Vznik nároku na starobný dôchodok

Verejná správa (VS) č. 11/2011 (X/2011)
 • Zákon o prokuratúre
 • Odvolacie konanie a autonehoda
 • Trestné činy proti iným právam a slobodám
 • Organizácia pracovného času
 • Štátny dlh

1000 riešení č. 11/2011 (X/2011)
 • Automobil v podnikaní
 • Dane v praxi
 • Mzdy, odvody

 

 
 
HORÚCE TÉMY

 

ZÁKONNÍK PRÁCE PO NOVOM
Pomaly sa blíži koniec leta a vrcholí dovolenkové obdobie. Pri nástupe do zamestnania nás čakajú zmeny v Zákonníku práce platné od 1. 9. 2011. Ak sa chcete dozvedieť o všetkých zmenách, ktoré nastali v Zákonníku práce, ponúkame sériu kníh za výhodnú cenu.

 • Zákonník práce - komentár
  mesačník Poradca 1/2012 (A5, 232 str.)
   
 • Zákonník práce - novela od 1. 9. 2011 - príspevok
  mesačník DÚVaP 9/2011 (A4, 208 str.)
   
 • Zákonník práce - zmeny od 1. 9. 2011 - príspevok
  mesačník PaM 9/2011 (A4, 80 str.)
   
BALÍČEK ZÁKONNÍK PRÁCE PO NOVOM so zľavou 40 % obsahuje: Poradca 1/2011 + DÚVaP 9/2011 + PaM 9/2011
cena: 10,30 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk

REGISTRAČNÁ POKLADNICA
Podnikatelia, živnostníci!
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice upravuje podmienky jej používania na evidenciu tržieb na území SR, postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním pokladnice. Ak patríte k tým, ktorí pri svojej práci používajú registračnú pokladnicu a chcete sa dozvedieť o všetkých zmenách, ktoré vás čakajú od 1. 1. 2012 ponúkame sériu kníh venovanú tejto problematike.

 • Registračná pokladnica - zmeny od 1. 1. 2012
  mesačník DÚVaP 10/2011 (A5, 168 str.)
   
 • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - zákon s komentárom
  mesačník Poradca 1/2012 (A5, 232 str.)
   
 • Registračná pokladnica - otázky z praxe a ich riešenia
  mesačník 1000 riešení 10/2011 (A5, 96 str.)
   
BALÍČEK REGISTRAČNÁ POKLADNICA so zľavou 30 % obsahuje: DÚVaP 10/2011 + Poradca 1/2012 + 1000 riečení 10/2011
cena: 9,20 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk

TRESTNÝ ZÁKON PO NOVELE
Trestný zákon je časť trestného práva, ktorá určuje či definuje, čo je trestný čin a stanovuje za jeho spáchanie tresty, ako aj ochranné opatrenia. Účelom Trestného zákona je chrániť spoločnosť a ústavné zriadenie Slovenskej republiky, práva a oprávnené záujmy občanov a organizácií. Všetko o zmenách v Trestnom zákone a Trestnom poriadku sa dozviete z našich publikácií v balíčku za výhodnú cenu.

 • Občiansky zákon - aktualizované znenie zákona
  Aktualizácia II/4 (A5, 136 str.)
   
 • Zákon o policajnom zbore - aktualizované znenie zákona
  Aktualizácia II/5 (A5, 160 str.)
   
 • Trestný zákon a Trestný poriadok - aktualizované znenie zákona
  Aktualizácia II/7 (A5, 200 str.)
   
 • Občiansky zákonník - komentár
  mesačník Poradca 11-12/2011 (A5, 463 str.)
   
BALÍČEK TRESTNÝ ZÁKON PO NOVELE so zľavou 30 % obsahuje: Aktualizácia II/4 + Aktualizácia II/5 + Aktualizácia II/7 - Poradca 11-12/2011
cena: 11,80 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk

SÚVZŤAŽNOSTI
Opäť prichádzame s ponukou Súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo, v ktorej nájdete najčastejšie používané účtovné prípady z praxe. Publikácie sú určené všetkým, ktorí sa chcú s podvojným účtovníctvom bližšie zoznámiť, alebo sa v ňom zdokonaliť.

 • Zmeny v postupoch účtovania - príspevok
  mesačník DUO 6/2011 (A4, 80 str.)
   
 • Účtovné súvzťažnosti - súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo
  monotematika (A5, 326 str.)
   
 • Škody a manká z pohľadu účtovníctva - z pohľadu daní a účtovníctva
  mesačník DÚVaP 7-8/2011 (A5, 264 str.)
   
BALÍČEK TRESTNÝ ZÁKON PO NOVELE so zľavou 40 % obsahuje: DUO 6/2011 + Účtovné súvzťažnosti + mesačník DÚVaP 7-8/2011
cena: 12,80 €


Balíček si môžete objednať telefonicky: 041 5652 871, 0915 033 300, faxom: 041 5652 659, e-mailom: abos@i-poradca.sk

RADI ODPOVIEME NA VAŠE OTÁZKY NA VŠETKÝCH UVEDENÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSLACH
OBJEDNÁVKY VYBAVUJEME DO 48 HODÍN

Emailové noviny sú bezplatnou službou, ktorá je určená čitateľom (abonentom) vydavateľstva Poradca s.r.o., Žilina
 • Tieto emailové noviny Vám boli doručené na základe Vašej žiadosti o zasielanie.
 • Obsah novín je chránený autorskými právami. Zákazník je oprávnený používať príspevky novín len na vlastné účely, nesmú byť bez súhlasu vydavateľstva Poradca s.r.o. upravované, ani rozširované!

 

 
 
KONTAKTY

 
Adresa:   E-mail:
ExiCon, s. r. o.
Martina Rázusa 1140
010 01 Žilina
  objednavky@exicon.sk
 
IČO: 44853530
DIČ: 2022854900
IČ DPH: SK2022854900
 
   
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51548/L..

 

 


Ak si želáte ukončiť zasielanie informačných emailových správ na Vašu adresu, zašlite prosím správu s predmetom NEPOSIELAT vrátane originálnej správy na adresu objednavky@exicon.sk. Následne budete vyradení z databázy príjemcov informačných emailových správ.

Copyright (c) ExiCon, s. r. o., 2011
Untitled Page